Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik BLDC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
This paper proposes the newest modified version of the flower pollination algorithm (FPA) named the parallel flower pollination algorithm (PFPA) and its application to design the optimal fractional-order proportional-integral-derivative (FOPID) controller for the fractional-order brushless direct current (BLDC) motor speed control system. The proposed PFPA is based on the time sharing strategy employing the multiple point single strategy (MPSS) method which is efficiently run on a single CPU platform. The search performance of the PFPA over the original FPA investigated against 10 benchmark functions is presented in this paper. For the fractional-control application based on the modern optimization, results of the FOPID controller designed by the PFPA for the BLDC motor speed control system are compared with those of the integer-order PID (IOPID) controller designed by the PFPA. As results, it was found that the BLDC motor speed controlled system with the FOPID controller designed by the proposed PFPA can provide very satisfactory responses superior to that with the IOPID controller designed by the FPA, significantly.
PL
W artykule opisano nową zmodyfikowana wersję algorytmu zapytania FPA i jego zastosowanie do projektu sterownika do bezszczotkowego silnika BLDC. Zaprezentowano benchmark dziesięciu funkcji i potwierdzono lepsze parametry w porównaniu z konwencjonalnym sterownikiem IOPID.
EN
Permanent magnet brushless DC motors (PMBLDC) find broad applications in industries due to their huge power density, efficiency, low maintenance, low cost, quiet operation, compact form and ease of control. The motor needs suitable speed controllers to conduct the required level of interpretation. As with PI controller, PID controller, fuzzy logic, genetic algorithms, neural networks, PWM control, and sensorless control, there are several methods for managing the BLDC motor. Generally, speed control is provided by a proportional-integral (PI) controller if permanent magnet motors are involved. Although standard PI controllers are extensively used in industry owing totheir simple control structure and execution, these controller shave a few control complexities such as nonlinearity, load disruption, and parametric variations. Besides, PI controllers need more precise linear mathematical models. This statement reflects the use of Classic Controller and Genetic Algorithm Based PI, PID Controller with the BLDC motor drive. The technique is used to regulate velocity, direct the BLDC motor drive system’s improved dynamic behavior, resolve the immune load problem and handle changes in parameters. Classical control & GA-based control provides qualitative velocity reaction enhancement. This article focuses on exploring and estimating the efficiency of a continuous brushless DC motor (PMBLDC) drive, regulated as a current controller by various combinations of Classical Controllers such as PI, GA-based PI, PID Controller. The controllers are simulated using MATLAB software for the BLDC motor drive.
3
Content available remote Modelling of BLDC motor with different fashions of winding connection
EN
In the paper a BLDC motor unit, including stator winding and electronic commutation circuit, is studied. Two types of three-phase stator winding, i.e. connected in star fashion and delta fashion, are considered in the studies. Mathematical models of the respective structures are formulated and the results of computer simulation are presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono analizę zespołu silnika BLDC, zawierający uzwojenie stojana i komutator elektroniczny. Rozważono dwa typy trójfazowego uzwojenia stojana, to jest uzwojenie połączone w gwiazdę i w trójkąt. Sformułowano modele matematyczne właściwych struktur oraz zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej wraz z dyskusją.
4
Content available remote Pojazd elektryczny z napędem bezpośrednim
PL
Artykuł przedstawia projekt pojazdu elektrycznego z napędem bezpośrednim. Silniki elektryczne typu BLDC są umieszczone w piastach kół napędowych.
EN
The article deals with project of electric vehicle with direct drive. BLDC motors are mounted in driven wheel hubs.
5
Content available remote Sposób sterowania silnika BLDC o nieskojarzonych uzwojeniach
PL
W artykule opisano modulację unipolarną dla silnika BLDC o nieskojarzanych uzwojeniach. Opisane rozwiązanie ma wiele zalet w porównaniu do klasycznych modulacji takich jak: możliwość uzkania większej prędkości obrotowej przy tym samy napięciu zasilania oraz większą częstotliwość składowej zmiennej prądu.
EN
The article describes PWM technique for an open-end winding BLDC motor. The described solution has a number of advantages over the conventional method like: the highest maximum speed possible with the same capacitor voltage, the highest current ac component frequency etc.
6
Content available remote Modelling of multi-phase BLDC motor
EN
In the paper a multi-phase BLDC motor unit, including stator winding and electronic commutation circuit, is studied on the example of fivephase BLDC motor. Mathematical model of the considered structure is formulated as well as the results of computer simulation are included and compared with the results dealing with three-phase motor.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę zespołu wielofazowego silnika BLDC, zawierający uzwojenie stojana i komutator elektroniczny, na przykładzie silnika pięciofazowego. Sformułowano model matematyczny oraz zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej, które porównano z wynikami symulacji komputerowej trójfazowego silnika BLDC.
7
Content available remote Modelling of BLDC motor energized by different converter systems
EN
In the paper a BLDC motor, energized by different converter systems, is studied. These converter systems are based on: PWM-controlled three-phase inverter, PWM-controlled DC/DC converter and PWM-controlled DC/DC converter with low-pass filter LC, respectively. Mathematical models of the respective structures are formulated and the results of computer simulation, partially verified by experimental test and other simulation, are presented and discussed.
PL
W pracy rozważono silnik BLDC zasilany przez różne systemy przekształtnikowe oparte na: trójfazowym falowniku napięcia sterowanym metodą PWM, przekształtniku DC/DC sterowanym metodą PWM bez filtru wyjściowego oraz z zastosowaniem dolnoprzepustowego filtru LC na wyjściu. Sformułowano modele matematyczne poszczególnych struktur jak również zaprezentowano wyniki i dyskusję symulacji komputerowej, częściowo zweryfikowanej eksperymentalnie oraz za pomocą innej symulacji.
8
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych siły elektromotorycznej silnika BLDC (ang. brushless dc motor) przeznaczonego do autonomicznych aparatów latających (ang. UAV – unmanned aerial vehicle). Siła elektromotoryczna jest powszechnie uwzględniana w równaniach matematycznych opisujących modele silników BLDC. Ponadto jest źródłem informacji dla realizacji zadań identyfikacji orientacji wirnika względem stojana, procedury startowej i procedur sterowania. Z dotychczasowej analizy literatury wynika, że podczas projektowania algorytmów sterowania często zakłada się idealny kształt back-EMF. Niniejsza praca przedstawia wyniki badań identyfikacyjnych siły elektromotorycznej podczas pracy generatorowej jak i indukowanej w trakcie normalnego działania dla różnych prędkości obrotowych.
EN
This paper shows results of identification experiments of electromotive force in BLDC motor, which is typically used in unmanned aerial vehicles - UAV. Electromotive force is commonly included in equations of mathematical model of BLDC drives. Moreover, it is source of information for identification of orientation of the rotor relative to the stator, start-up procedure and control algorithms. The literature analysis shows, that during development of control algorithms, the back electromotive is often assumed to be ideally shaped. This paper shows results of identification of electromotive force during normal and generator work for different angular speeds.
PL
W artykule przedstawione usystematyzowane informacje dotyczące niebezpiecznych konsekwencji związanych z porażeniami prądem elektrycznym żywych organizmów. Podano wyniki, progi i dopuszczalne wartości dla przypadków różnych narażeń.
EN
The paper presents systematized information concerning hazards related to electric shock sustained by living organisms. It includes the effects, thresholds and admissible values of individual hazards.
10
Content available Jednofazowy silnik BLDC 300VDC
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce silników BLDC. W pierwszym rozdziale zaprezentowano metody sterowania silników trójfazowych BLDC oraz procedury wykrycia położenia wału silnika. W dalszej części autor przedstawił realizację fizycznego modelu oraz zaimplementowane algorytmy sterowania poszczególnymi modułami energoelektronicznymi systemu. Opisano również sposoby eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez silnik BLDC. W celu umożliwienia weryfikacji poprawności i efektywności działania silnika BLDC zamieszczone zostaną ponadto wyniki badań fizycznego modelu dla wybranych punktów pracy układu.
EN
In the article the elaborated physical model of the single-phase BLDC 300VDC motor was described. The power circuits, control algorithms and the principle of working BLDC motor were presented. Also the chosen research results were analyzed.
11
Content available remote Design and construction of BLDC motor with axial magnetic flux for direct drive
EN
The paper deals with suggested concept of direct drive for small electric vehicle, using a three-phase double disc BLCD motor. Presented and described in the article are results of electromagnetic design and construction of a disc brushless motor with central slotted stator and double outer rotor with permanent magnets that has been found to be suitable for its positioning within wheel of small electric vehicle.
PL
W artykule omówiono koncepcję bezpośredniego napędu małego pojazdu elektrycznego z wykorzystaniem trójfazowego tarczowego silnika BLCD. Przedstawiono i opisano wyniki projektu elektromagnetycznego i bezszczotkowego silnika tarczowego z centralnym szczelinowym stojanem i podwójnym wirnikiem zewnętrznym z magnesami trwałymi, który został umieszczony w obrębie koła małego pojazdu elektrycznego.
12
Content available remote Analiza termiczna obudowy silnika do zakrętarki elektromechanicznej
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną obudowy silnika zakrętarki elektromechanicznej. Celem pracy było przeprowadzenie analizy nagrzewania obudowy podczas pracy zakrętarki elektromechanicznej oraz wyznaczenie rozkładu temperatury na obudowie dla stanu ustalonego. Sposób chłodzenia obudowy wg założeń konstrukcyjnych to chłodzenie powietrzem poprzez konwekcję naturalną oraz radiację, bez zewnętrznego układu wymuszającego obieg powietrza wokół obudowy. Analizę prowadzono zakładając pracę zakrętarki w dwóch trybach: na biegu jałowym oraz pod obciążeniem. Na potrzeby analizy zamodelowano obudowę zakrętarki, stojan uzwojony oraz pokrywy zamykające obudowę. W modelu numerycznym uwzględniono straty mocy generowane w uzwojeniu oraz pakiecie blach stojana, wyznaczone na podstawie badań doświadczalnych na modelach silnika do zakrętarki. Analizę nagrzewania prowadzono w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych na obudowie zakrętarki oraz w uzwojeniu stojana. Otrzymane wyniki pozwoliły na ocenę wydajności chłodzenia obudowy zakrętarki elektromechanicznej oraz stanowią podstawę dalszych prac nad optymalizacją konstrukcji.
EN
This article presents the thermal analysis of the motor housing for the electric torque wrench. The aim of the study was to analyze the heating process of the motor housing during operation of the electric torque wrench and to determine the temperature distribution for the steady state. According to the design assumptions the cooling method of the motor housing is air cooling through natural convection and radiation without an external systems forcing the circulation of air around the housing. The analysis was performed assuming the operation of the electric torque wrench in two modes: operation at idle and under the load. For the purpose of the thermal analysis the motor housing with closing covers and winded stator were modeled. In the vnumerical model the power losses in stator winding and stator stack were taken into account. Power losses were determinated during the experimental measurements conducted on the research models of the electric motor. The heating process of the motor housing was analyzed in 5 measurement points located on the motor housing and in the electrical winding. The obtained results allowed to evaluate the cooling system efficiency of the motor housing and are the basis for further works on the optimization of the design.
13
Content available remote Modelowanie silnika BLDC na potrzeby diagnoistyki Część I: Model polowy
PL
W pracy przedstawiono proces budowy modelu magnetycznego dla silnika synchronicznego bezszczotkowego. Przedstawiono pokrótce aparat matematyczny i zrealizowano kolejne etapy modelowania. Osobno analizowano rozkład pola od magnesów trwałych i prądów fazowych. Zaproponowano sposób zamodelowania niejednorodności szczeliny spowodowanej obecnością żłobków stojana. Dokonano porównania wyników otrzymanych z modelu analitycznego i modelu MES.
EN
In the paper the process of construction of the analytical magnetic model of brushless synchronous motor was presented. At the beginning a mathematical tools was briefly depicted. Next, all important stages in the development of 2-D motor model were analyzed. Separately was analyzed the magnetic field distribution of the permanent magnets and the phase currents. Effect of a demagnetization of magnets was considered. Concept of the relative permeance function was used to take into consideration a slotting effect. Result from an analytical model was compared with the FEM model results which showed good agreement of both models.
14
Content available remote Konstrukcja bezszczotkowego silnika do zakrętarki elektromechanicznej
PL
W artykule przedstawiono kilka wariantów rozwiązań konstrukcyjnych silnika bezszczotkowego do napędu zakrętarki elektromechanicznej. Celem pracy było określenie w jakim stopniu poszczególne rozwiązania konstrukcji silnika elektrycznego wpływają na ograniczenie strat mocy generowanej przez ten silnik. W tym celu zaprojektowano oraz wykonano 5 modeli silnika bezszczotkowego BLDC z magnesami trwałymi różniących się m.in: długością pakietu, rodzajem i grubością blach pakietu, rodzajem obróbki powierzchni zewnętrznej pakietu oraz konstrukcją wirnika. Następnie, modele silników poddano laboratoryjnym badaniom cieplnym, w wyniku których wyznaczono straty mocy dla każdego z tych modeli. Porównanie wyników badań dla każdego modelu pozwoliło na określenie stopnia w jakim modyfikacje konstrukcji silnika wpływają na ograniczenie strat mocy.
EN
This article presents several design variants of the brushless electric motor for application in the drive system of electric torque wrench. The aim of the study was to determine an influence of the particular design solution on the reduction of power losses in the electric motor. For this purpose, a five models of BLDC permanent magnet motors were designed and manufactured. Models differed inter alia in: stator stack length, type and thickness of the used stack metal sheet, type of stator's external surface machining, rotor design. Then, the laboratory thermal tests were conducted in which the power losses for each of the model were measured. The comparison of the measurement results for each model allowed to determine the impact of the particular design solution on the reduction of power losses.
PL
W artykule zaproponowano szybką strukturę obliczeniową wykorzystującą sygnały z trójkanałowego enkodera inkrementalnego do generacji impulsów symulujących pracę układu obserwacji położenia wału silnika BLDC. Jego zadaniem jest zastąpienie układu wykorzystującego 3 czujniki i umożliwiającego wygenerowanie 6p zmian stanów na 1 obrót wału silnika. Podstawowym założeniem opracowanego stanowiska jest możliwość wytworzenia sygnału czujników silnika BLDC z dokładnością kąta mechanicznego równą 0,18 stopnia w przypadku zastosowanego w stanowisku enkodera o liczbie impulsów na obrót równej 500. Możliwość niemal dowolnego wpływania na błąd rozmieszczenia czujników umożliwia testowanie wpływu dokładności wykonania elementów mechanicznych komutatora elektronicznego na pracę silnika zarówno w układzie otwartym (badanie wpływu komutacji przyspieszonej i opóźnionej), jak i zamkniętym, w którym oprócz nieprawidłowej komutacji mamy do czynienia również z błędnym określeniem prędkości wału silnika na podstawie czasu zmierzonego pomiędzy poszczególnymi punktami komutacji silnika BLDC. Wykorzystanie opracowanego stanowiska znacznie upraszcza ocenę wpływu dokładności wykonania elementów układu obserwacji położenia wału na jego pracę, co przyczynia się do optymalizacji kosztów produkcji układów napędowych wykorzystujących tę technikę sterowania.
EN
This paper proposes the use of a high-speed computing structure using signals from a three-channel incremental encoder in generating impulses simulating the operation of an observation system of the BLDC motor shaft position using 3 sensors and allowing the generation of 6*p status changes for 1 revolution of the motor shaft. The possibility of an almost arbitrary influence on the positional error of BLDC motor sensors allows one to test the impact of the manufacturing precision of the mechanical components of an electronic commutator on the work of a BLDC motor both in an open system (study of the effects of accelerated and delayed commutation) and a closed one, where in addition to incorrect commutation we are also dealing with an erroneous evaluation of the motor shaft speed, based on the time measured between individual points of the BLDC motor commutation. The use of the prepared test stand will greatly simplify the impact assessment of the accuracy of the components of the observation system of the BLDC motor shaft position on its work, which will contribute to the optimisation of the production costs of drive systems using this control technique.
PL
Punkt komutacji poszczególnych tranzystorów w układzie zasilającym silnika BLDC uzależniony jest od momentu przecięcia się przebiegów napięć indukowanych przewodowych. Pomiędzy punktami komutacji napięcie indukowane powinno mieć wartość stałą. Przy takim punkcie komutacji tętnienia wytwarzanego momentu elektromagnetycznego powinny być najmniejsze. W praktyce określona wartość napięcia zasilającego, moment obciążenia oraz praca z dużą prędkością obrotową mają wpływ na czas narastania i zanik prądu w uzwojeniach silnika, powodując jego wydłużanie. W konsekwencji prowadzi to do ograniczania wartości wytwarzanego momentu elektromagnetycznego. Dodatkowo w niektórych aplikacjach, z uwagi na zmieniające się warunki pracy (np. zmniejszające napięcie zasilające baterii akumulatorów), tak określony kąt załączenia może uniemożliwić utrzymanie zadanej mocy na wale silnika. W pracy dokonano analizy wpływu zmiany wartości kąta załączenia na właściwości silnika. Na bazie modelu symulacyjnego pokazano wpływ zmiany wartości kąta załączenia na wytwarzaną wartość średnią momentu elektromagnetycznego. W warunkach laboratoryjnych dokonano weryfikacji praktycznej. Zamieszczono wnioski.
EN
Switching point of particular transistors in BLDC power converter depends on the intersection moment of induced line voltages. When taking dependence of trapezoidal induced voltage on commutation point, then this voltage should be constant. At this commutation point, ripple of generated electromagnetic torque should be the smallest. In practice, specified supply voltage, load torque and high-speed operation affect rise time and decay of current in motor windings causing extension of rise time. In consequence, it leads to decrease of generated electromagnetic torque. In some applications, defined in such way turn-on angle cannot be able to keep set motor power due to change of working conditions (e.g. decrease of battery voltage). In the paper the analysis of influence of turn-on angle on motor properties was conducted. The influence of turn-on angle on average electromagnetic torque was shown based on the simulation model. A practical verification was made in the laboratory conditions. Conclusions were placed.
17
Content available remote Koncepcja bezszczotkowego silnika do zakrętarki elektromechanicznej
PL
W artykule przedstawiono efekt prac koncepcyjno - projektowych nad silnikiem bezszczotkowym do zastosowania w zakrętarce elektromechanicznej. Projekt realizowany wspólnie przez konsorcjum w którego skład wchodzą: Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie oraz Zakład Budowy Maszyn OSSA w Tychach, ma na celu opracowanie silnika bezszczotkowego do zakrętarki elektromechanicznej, który umożliwi zastosowanie zakrętarki w środowiskach o wysokim zapyleniu oraz wilgotności, w których zastosowanie standardowej zakrętarki wyposażonej w silnik z komutatorem mechanicznym jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. W wyniku prac koncepcyjnych opracowano silnik BLDC z magnesami trwałymi oraz silnik reluktancyjny SRM. Wg założeń projektowych silniki miały charakteryzować się momentem znamionowym o wartości 1 Nm, znamionową prędkością obrotową wynoszącą 10 000 obr./min oraz wymiarami stojana o wartościach: O70mm średnica zewnętrzna, 50mm długości. W ramach prac projektowych przeprowadzono obliczenia numeryczne silników oraz zaprojektowano konstrukcję silników w systemie CAD.
EN
This paper presents the conceptual - design works on the brushless electric motor for application in electric torque tool. The project is carried out jointly by a consortium that includes: Institute of the Electrical Drives and Machines KOMEL in Katowice, AGH University of Science and Technology in Krakow and OSSA Machinery Works Company in Tychy. The aim of the project is to develop a brushless electric motor for electric torque tool, which will allow for the application of electric torque tool in high humidity and dusty environments, where use of standard electric torque tool equipped with a commutator motor is impossible for security reasons. As a result of conceptual work it was decided to develop a BrushLess Direct-Current motor (BLDC) with permanent magnets and Switched Reluctance Motor – SRM. According to the design assumptions, the electric motors should be characterized by a rated torque value of 1 Nm, rated speed of 10 000 rpm, and the following dimensions of the stator: O 70 mm of outer diameter and 50 mm length. The design Works included the numerical calculations of electric motors and designing in the CAD system.
PL
W artykule przedstawiono stanowiska laboratoryjne do badania silnika z magnesami trwałymi, zrealizowane w ramach projektu inżynierskiego. Scharakteryzo¬wano elementy składowe stanowiska, opisano wykonany układ sterowania silnikiem, który umożliwia pracę silnika w trybie silnika krokowego bądź w trybie silnika bezszczotkowego prądu stałego. Przedstawiono również wyniki badań zarówno układu sterowania, jak i silnika pracującego w obu trybach.
EN
Laboratory stand for testing permanent magnet motor, built for engineering project required in B.Sc. thesis is presented in the paper. Components of the laboratory stand are characterized. The designed control unit, which enables operation of PM motor either in stepper motor mode or in BLDC motor mode, is described. The results of investigations of control unit and the PM motor are presented as well.
PL
Korzystne właściwości eksploatacyjne bezszczotkowych silników prądu stałego takie jak wyższa trwałość i niezawodność oraz szeroki zakres użytecznych prędkości osiągalnych dla zadanego obciążenia sprawiają, że są one często stosowane w układach stabilizacji osi optycznej w optoelektronicznych głowicach przeznaczonych do statków powietrznych. Istnieje jednak wiele podtypów i konfiguracji tych silników, co sprawia, że wybór optymalnej konstrukcji nie jest prosty. W niniejszym artykule przedstawiono proces wyboru silnika charakteryzującego się właściwościami predestynującymi go do użycia w napędzie głowicy optoelektronicznej.
PL
W artykule rozważono możliwość zastosowania baterii superkondensatorów w obwodzie pośredniczącym falownika napędu drzwi kabinowych. Jej zadaniem jest dostarczenie niezbędnej energii koniecznej do uwolnienia pasażerów w stanie awarii zasilania, jak również zmniejszenie szczytowego poboru prądu. W opracowanym układzie stwierdzono znaczące obniżenie prądu maksymalnego pobieranego przez układ napędowy, co umożliwiło wykorzystanie istniejącego, ale znacznie oddalonego źródła napięcia zasilania – w szafie sterowej w maszynowni dźwigu. Określone zostały kryteria doboru pojemności superkondensatora w zależności od liczby koniecznych do wykonania cykli pracy po zaniku napięcia zasilania. Opracowana koncepcja zapewnia znaczną poprawę parametrów eksploatacyjnych napędu drzwi kabinowych, ograniczenie obsługi serwisowej przy niższym koszcie inwestycyjnym.
EN
The article presents the application possibility of using supercapacitors in the DC link of the inverter controlling car doors in lift drive. Its use is both to provide the energy required to release the passengers in the state of power failure, as well as to reduce the peak power consumption. Limitation of current amplitude allows the use of existing power source in the engine room, which, due to the considerable distance and a large drive inrush current, has not been used until now. Developed structure provides a significant improvement of operating parameters of the cabin door drive, reducing maintenance at a slightly lower cost investment. Reducing costs, despite the expensive supercapacitor battery has been possible by the use of the existing power supply and resignation of acid battery as a source of energy during the power outage.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.