Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siatka regularna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study is the adaptation of the voxelization algorithm for the generation of regular computational meshes used in numerical models. The authors concentrate on solutions, which can be applied in a computer modeling of phenomena occurring in the foundry industry. The presented mesh generation process is the STL files based. This file format is generally used in the commercial simulation software. The basic voxelization algorithm extended with such functions as: the input data correctness control (virtual geometry), the formation of meshes consisting of several subdomains corresponding to individual elements of the foundry technology (mould, casting, core, feeder etc.) and the possibility of the mesh local refinement (adaptive grids), is presented in the hereby paper. The described solution is characterized by high efficiency and when combined with the proper numerical model can be successfully implemented in problems related to computer simulation of foundry processes.
PL
Celem artykułu jest adaptacja algorytmu voxelizacji do generowania regularnych siatek obliczeniowych dla modeli numerycznych. Autorzy koncentrują się na rozwiązaniach mogących mieć zastosowanie w komputerowym modelowaniu zjawisk występujących w przemyśle odlewniczym. Przedstawiony proces generowania siatki odbywa się z wykorzystaniem plików STL, które są powszechnie stosowane w komercyjnych programach symulacyjnych. W publikacji zaprezentowano bazowy algorytm wokselizacji uzupełniony o zagadnienia takie jak kontrola poprawności danych wejściowych (wirtualnej geometrii), tworzenie siatek składających się z wielu podobszarów odpowiadających poszczególnym elementom technologii odlewniczej (forma, odlew, rdzeń, nadlewy itp.) oraz możliwość lokalnego zróżnicowania kroku siatki (adaptive grids). Przedstawione w artykule rozwiązanie charakteryzuje się dużą efektywnością i w połączeniu z odpowiednim modelem numerycznym może być z powodzeniem zastosowane w komputerowej symulacji procesów odlewniczych.
PL
Automatyczna rejestracja wyników pomiarów oferowana przez współczesne urządzenia pomiarowe pozwala na pozyskiwanie współrzędnych przestrzennych wielu milionów punktów pomiarowych w stosunkowo krótkim czasie. Sekwencyjna struktura zapisu takich danych oraz wielkość generowanych zbiorów nie pozwalają na ich bezpośrednie wykorzystanie w systemach informacji o terenie. Usprawnienie i zautomatyzowanie procesu przetwarzania wymaga zastosowania odpowiednio dobranych algorytmów. Zwrócono uwagę na wybrane aspekty przetwarzania zbiorów pozyskiwanych przez urządzenia do rejestracji masowej i wykorzystania ich w procesie generowania numerycznego modelu terenu.
EN
Automatic registration of measurement results offered by modern measurement devices allows obtaining the spatial coordinates for many millions of measurement points in a relatively short time. The sequential structure of recording of such data and the size of generated sets do not allow their direct use in land information systems. Improvement and automation of the processing process requires application of appropriately selected algorithms. The article draws attention to selected aspects of processing the sets obtained by devices for mass registration and use of them in the process of generating the digital land model.
PL
Większość współczesnych systemów informacji przestrzennej umożliwia stworzenie i wizualizację numerycznego modelu terenu na bazie regularnej siatki kwadratów typu GRID. Wartości w punktach węzłowych takiej siatki obliczane są najczęściej jedną z wielu dostępnych metod interpolacji na podstawie rozproszonych punktów pomiarowych. Wykorzystywane powszechnie rozwiązania pozwalają najczęściej na zastosowanie wybranej metody interpolacji w sposób globalny na całym analizowanym obszarze, co nie gwarantuje jednakowej dokładności generowanej powierzchni. W artykule opisano tworzenie numerycznego modelu terenu przy wykorzystaniu kombinacji metod interpolacyjnych. Kryterium wyboru metody uzależnione zostało od rozmieszczenia punktów pomiarowych wokół węzła siatki. Takie rozwiązanie pozwala na sukcesywne uzupełnianie wynikowego zbioru obliczeniowego wartościami wyznaczonymi z określonym błędem i w rezultacie poprawia dokładność otrzymanego modelu.
EN
The majority of contemporary spatial information systems allow development and visualization of a numeric land model on the basis of a GRID type regular squares network. The values at node points of such a grid are usually calculated by applying one of many available interpolation methods on the basis of scattered measurement points. The commonly used solutions most frequently allow application of the selected interpolation method in a global way over the entire analyzed area, which does not guarantee identical accuracy of the generated surface. The paper presents development of a numeric land model using a combination of interpolation methods. The method selection criterion depends on positioning of the measurement points around the grid node. Such a solution allows successive supplementing of the resulting set of calculated results with values determined with a known error and as a result improves the accuracy of the model obtained.
PL
Numeryczne modele terenu są tworzone coraz częściej na bazie danych rejestrowanych w sposób automatyczny. W procesie przetwarzania takich zbiorów, często zachodzi potrzeba uporządkowania wielkości mierzonych i przedstawienia ich w postaci określonej struktury GRID lub TIN. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na dokładność modelu terenu jest prawidłowe ustalenie kryteriów przetwarzania oraz odpowiedni dobór parametrów konstrukcyjnych danej struktury. W artykule przeanalizowano wpływ rozmieszczenia punktów pomiarowych na dobór parametrów konstrukcyjnych regularnej siatki kwadratów przy tworzeniu numerycznego modelu dna.
EN
Digital terrain models are often generated on the basis of data recorded automatically. If such sets are to be processed, the measured quantities must be ordered and represented as a GRID or TIN structure. Terrain model accuracy depends on establishing appropriate processing criteria and proper selection of design parameters of a given structure. The effects of measuring points distribution on the selection of design parameters of a regular square grid for the purpose of generating a digital bottom model have been analysed in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.