Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecze obróbkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W poprzednich pracach postulowano zastosowanie roztworów surfaktantów jako oryginalne rozwiązanie przy formułowaniu składu MWF. Negatywną cechą niektórych z tych cieczy była nadmierna pianotwórczość, której zmniejszenie przez wprowadzenie hydrofobowych inhibitorów piany, było ograniczone. Dlatego też zaplanowano syntezę nowych, oksyalkilenowanych pochodnych alkoholu 2-etyloheksylowego i sulfobursztynianu otrzymanego z tego rodzaju alkoholu. Ze względu na zawadę sferyczną związki te charakteryzują się niską pianotwórczością. Wodne roztwory tych surfaktantów poddano badaniom fizykochemicznym i tribologicznym.
EN
n earlier studies, it has been postulated that solutions of surfactants should be used as an original solution for formulation of Metal Working Fluids (MWF) compositions. The negative feature of some of the fluids was their excessive foamability whose reduction, by introducing hydrophobic foam inhibitors, was limited. Therefore, a synthesis of new oxyalkylated derivatives of 2-ethylhexyl alcohol and sulfosuccinate obtained from this alcohol was planned. Due to steric hindrance, these compounds exhibit low foamability. Aqueous solutions of these surfactants were subjected to physicochemical and tribological tests.
2
Content available remote Metoda zagospodarowania zużytych cieczy obróbkowych
PL
W artykule przedstawiono metodę zagospodarowania zużytych cieczy obróbkowych polegającą na rozdzieleniu emulsji olej/woda oraz uzdatnieniu wydzielonej fazy wodnej do postaci umożliwiającej ponowne wykorzystanie jej w celach technicznych.
EN
From the large group of surfactants with branched chains, sulfosuccinate derivatives obtained based on 2-ethylhexyl alcohol were selected. The surfactant of reference was ethoxylated sulfosuccinate with an alkyl chain (C12-C14). Tests regarding foam-forming ability (V0) and foam stability (V10) for selected solutions of the three surfactants were performed. Foam stability of the solutions of sterically specific surfactants (P13, P14) decreased by up to a factor of ten as compared with the equivalent linear alkyl chain (P19). This was achieved with the high surface activity of the solutions of these compounds as represented by surface tension and wettability of the surface of the bearing steel. The consequence of the high surface activity of the compounds were low friction and wear in tribological tests at constant load and excellent anti-seizure properties. On the cooperating friction pairs, adsorption layers were formed, effectively separating the two materials and able to transfer the high loads [L. 3]. Summing up, there is the possibility of using solutions of sterically specific surfactants as model cutting fluids with low foaming ability.
PL
Z licznej grupy surfaktantów o rozgałęzionych łańcuchach wybrano pochodne sulfobursztynianowe otrzymane na bazie oksyalkinelowego alkoholu 2-etyloheksylowego. Surfaktantem odniesienia był etoksylowany sulfobursztynian posiadający łańcuch alkilowy (C12-C14). Wykonano testy określające zdolność pianotwórczą (V0) i trwałość piany (V20) wytypowanych roztworów trzech surfaktantów. Trwałość piany roztworów sterycznie specyficznych ZPC (P13, P14) zmniejszyła się nawet dziesięciokrotnie w stosunku do ich odpowiedników z liniowym łańcuchem alkilowym (P19). Efekt ten uzyskano przy wysokiej aktywności powierzchniowej roztworów tych związków, której miarą było napięcie powierzchniowe i zwilżalność powierzchni stali łożyskowej. Konsekwencją wysokiej aktywności powierzchniowej związków były niskie opory ruchu i zużycie w testach tribologicznych przy stałym obciążeniu oraz doskonałe właściwości przeciwzatarciowe. Na współpracujących tarciowo parach ciernych tworzą się warstwy adsorpcyjne skutecznie oddzielające materiały oraz przenoszące wysokie obciążenia. Reasumując, udokumentowano możliwość stosowania roztworów sterycznie specyficznych surfaktantów jako modelowych cieczy obróbkowych o niskiej pianotwórczości.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości funkcjonalnych cieczy obróbkowych wytworzonych na bazie chemicznie oczyszczonej frakcji glicerynowej z produkcji biodisla. Zbadano właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i smarne cieczy. W celu porównania oceniono takie same właściwości komercyjnych cieczy obróbkowych. Przeprowadzono również badania odporności opracowanych cieczy na działanie mikroorganizmów i stopnia biodegradacji. Wykazano, że ciecze obróbkowe na bazie oczyszczonej frakcji glicerynowej charakteryzowały się zbliżonymi właściwościami funkcjonalnymi do właściwości produktów komercyjnych.
EN
The paper presents the functional properties of cutting fluids prepared on the base of chemically purified glycerol fraction obtained during biodiesel fuel production. Antiwear and extreme-pressure properties, resistance to microorganisms and the biodegradability of the fluids were studied. The comparison with the commercial cutting fluids was performed. It was stated that the glycerol fraction-based cutting fluids showed as good functional properties as the commercial ones.
5
Content available remote Zastosowanie oksyetylatów kardanolu do wytwarzania cieczy obróbkowych
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości funkcjonalnych cieczy obróbkowych wytworzonych na bazie mieszaniny oksyetylatu kardanolu z syntetycznym estrem. Zbadano właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i smarne cieczy. W celu porównania oceniono takie same właściwości komercyjnych cieczy obróbkowych. Przeprowadzono również badania odporności opracowanych cieczy na działanie mikroorganizmów. Wykazano, że ciecze obróbkowe na bazie mieszaniny oksyetylatu kardanolu z syntetycznym estrem charakteryzowały się zbliżonymi właściwościami funkcjonalnymi do właściwości produktów komercyjnych.
EN
Cardanol was etoxyled with ethylene oxide at 160oC and 0,75–0,35 MPa in presence of NaOH, mixed with di-(2-ethylhexyl) adipate, diluted with water and used as cutting fluids. Antiwear and seizure properties, resistance to microorganisms and biodegradability of the fluids were studied. The cardanol etoxylates-based cutting fluids showed as good properties as the com. ones.
6
Content available remote Sole amoniowe jako funkcjonalne składniki cieczy obróbkowych nowej generacji
PL
Jako modelowe ciecze obróbkowe nowej generacji zaproponowano wodne roztwory kopolimeru winylopirolidonu, metakryloamidu, winyloimidazolu i czwartorzędowanego winyloimidazolu (Polyquaternium 68). Zweryfikowano ich właściwości smarowe przez wyznaczenie oporów ruchu i zużycia za pomocą aparatu czterokulowego (T-02). Zaobserwowano znaczną poprawę ich charakterystyk tribologicznych w porównaniu z wodą jako bazą. Nastąpiło ok. 4-krotne obniżenie współczynnika tarcia i ok. 2,5-krotne zmniejszenie średnicy śladu zużycia. W obecności roztworów soli amoniowych układ mechaniczny nie uległ zatarciu nawet przy obciążeniu 4 kN, podczas gdy dla wody obserwowano zatarcie już przy 2 kN.
EN
Aq. solns. of a com. vinylpyrrolidone/methacrylamide/vinylimidazole/vinylimidazole methylsulfate copolymer were studied for lubricating properties by using a 4-ball tester. The friction coeff. and wear scar diam. decreased substantially with increasing concn. of the ammonium salt soln. In presence of the ammonium salt, the mech. system did not undergo seizure even at a load of 4 kN, whereas a seizure was obsd. for water already at 2 kN.
PL
W artykule przedstawiono problem niekorzystnego wpływu czynników biologicznych występujących w cieczach obróbczych na zdrowie pracowników. Stosowanie podczas obróbki mechanicznej cieczy o właściwościach chłodząco-smarujących ma na celu zmniejszenie zużycia narzędzi obróbczych, poprawę jakości wykończenia obrabianego materiału oraz ochronę przed korozją. Badania mikrobiologiczne wykazały obecność w próbkach cieczy obróbczych różnych drobnoustrojów: bakterii, grzybów i drożdży. W ostatnich kilkunastu latach podejmowane są, próby udowodnienia wpływu określonych czynników biologicznych obecnych w cieczach obróbczych na występowanie różnych chorób zawodowych u pracowników zatrudnionych przy obróbce mechanicznej. Są to głównie choroby układu oddechowego, a wśród nich najczęściej opisywane jest alergiczne zewnątrz pochodne zapalenie pęcherzyków płucnych U osób z potwierdzonym narażeniem na aerozole cieczy obróbczych choroba ta określana jest terminem "płuco operatorów maszyn".
EN
This paper discusses the adverse effects on workers' health of biological agents present m metalworking fluids. Those fluids are used in machining to reduce the wear of machining tools, improve the quality of the machining material and protect against corrosion. Microbiological examination of samples of metalworking fluids revealed the presence of various microorganisms: bacteria, fungi and yeasts. In the past few years, there have been attempts to prove the impact of the biological agents m metalworking fluids on the presence of various diseases m workers engaged in machining These are mainly respiratory diseases, with hypersensitivity pneumonitis the most commonly reported one The disease diagnosed in patients with confirmed exposure to metalworking fluid aerosols is known as the "machine operator's lung".
8
Content available remote Unieszkodliwianie zużytych emulsji olejowych po obróbce skrawaniem
PL
Ciecze obróbkowe oparte na ropie naftowej i produktach ropopochodnych zawierają naturalne związki polarne oraz wprowadzane do nich celowo dodatki uszlachetniające, które są z reguły silnie polarne, co zwiększa tendencje do tworzenia stabilnych emulsji tych produktów naftowych w wodzie. Szerokie stosowanie emulsyjnych cieczy obróbkowych do obróbki skrawaniem oraz innych zastosowań (np. jako ciecze chłodzące) jest przyczyną powstawania dużych ilości szczególnie trwałych i uciążliwych w utylizacji 2÷5% emulsji olejowych (1).
PL
Zbadano i porównano właściwości smarne roślinnych składników bazowych w aspekcie zastosowania dla cieczy obróbkowych. Były to cardanol (olej z łupin nerkowca), produkty jego oksyetylacji i mieszanin oksyetylatów z syntetycznym estrem. Badano oksyetylaty o różnym stopniu przyłączenia tlenku etylenu. Zbadano przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe właściwości wytworzonych składników bazowych z wykorzystaniem aparatu czterokulowego T-02 z narastającym w sposób ciągły obciążeniem węzła tarcia dla skojarzenia stal–stal. Uzyskane wyniki badań umożliwiły wybranie produktu o najkorzystniejszych właściwościach smarnych.
EN
The lubricating properties of vegetable base components in the aspect of their application in cutting fluids were tested and compared. These included cardanol (the main component of cashew nutshell liquid), products of oxyethylation of cardanol as well as mixture of oxyethylaties and synthetic ester. The oxyethylaties by different degree of addition of ethylene oxide were examined. The antiwear and extreme-pressure properties of the formulated base components were investigated by means of a four-ball test device T-02 in a steel-on-steel system. The obtained results made it possible to select the product with the best lubricating properties.
10
PL
Ciecze obróbkowe są powszechnie stosowane podczas procesów mechanicznej obróbki metali. Obecność wody oraz różnych substancji organicznych sprawia, że w cieczach mogą rozwijać się drobnoustroje, głównie bakteryjne. Wśród nich mogą być obecne bakterie i grzyby potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Podczas pracy obrabiarek ciecz obróbkowa uwalniana jest do powietrza w postaci mgły olejowej, na cząstkach której transportowane są czynniki biologiczne. Stężenia bioaerozoli mogą przekraczać proponowane wartości dopuszczalne, stanowiąc zagrożenie szczególnie dla prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego osób narażonych.
EN
Metalworking fluids are commonly used in metal cutting processes. The presence of water and different organic substrates creates conditions favorable for microbial growth, mainly bacteria. The bacterial and fungal species may also include human pathogens. During work of metalworking tools, the cutting fluids are released into the air as an oil mist, whose particles have the ability to transport biological agents. The observed concentrations of bioaerosols may exceed the proposed threshold limit values. This can have negative impact on the proper functioning of the respiratory system of exposed workers.
12
Content available remote Selection of cutting fluids in machining processes
EN
Purpose: During machining operation, friction between workpiece-cutting tool and cutting tool-chip interfaces result high temperature on cutting tool. The effect of this generated heat affects shorter tool life, higher surface roughness and lowers the dimensional sensitiveness of work material. This result is more important when machining of difficult-to-cut materials, due to occurrence of higher heat. Design/methodology/approach: Different methods have been reported to protect cutting tool from the generated heat during machining operations. The selection of coated cutting tools are an expensive alternative and generally it is a suitable approach for machining some materials such as titanium alloys, heat resistance alloys etc. Another alternative is to apply cutting fluids in machining operation. They are used to provide lubrication and cooling effects between cutting tool and workpiece and cutting tool and chip during machining operation. Hence the influence of generated heat on cutting tool would be prevented. Findings: As a result, important benefits would be achieved such longer tool life, easy chip flow and higher machining quality in the machining processes. The selection of cutting fluids should be carefully carried out to obtain optimum result in machining processes. Various factors are affecting the selection of cutting fluid type in machining operation such as type of workpiece materials, cutting tool material and the method of machining processes. Research limitations/implications: In this study, the selection of cutting fluids for machining processes was examined. The effects of workpiece material, cutting tool and machining process type were determined in detail. Originality/value: In this study, the studies about cutting fluid application in machining processes have been evaluated. The selection criteria of cutting fluids have been examined. Suitable cutting fluids for various material machining processes have been determined according to cutting tool materials.
EN
The problems connected with an issue of different methods of the used oil emulsions, applied in the metal cutting technology processes, were presented. The electrochemical method neutralization developed in IOS-Kraków was discussed. The neutralization process and the Rotresel unit were characterized. The results of investigations of main products process were given. The ecological and economic aspects of the neutralization method were described.
EN
Role and importance of metalworking fluids (MWF) in the modern metal cutting technology is presented. The FORD test and HERBERT test method as well as the IOS developed method of corrosion estimation for fresh and used metalworking fluids are described. The examples of corrosivity and bacterial resistance of the used MWF and the results of testing of some grades of emulsion on the base of mineral and vegetable oils are given. Methods of microbiological resistance testing used in the bacterial and mycological tests of the used and fresh emulsions are presented. The results of anti-wear properties testing performed using the Reichert test are given. In summary different values of the same features of the tested MWF and their influence on the personnel health problems and environment are presented. Paper contains many examples of testing results in form of photographic documentation, Tables and Figures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu ocenę przydatności w procesie szlifowania różnych cieczy obróbkowych dostępnych na rynku krajowym. Badania przeprowadzono przy szlifowaniu stali 55 w stanie normalizowanym i ulepszonym cieplnie. Oceny dokonano w oparciu o pomiary składowych sił skrawania i chropowatości powierzchni uzyskiwanej po szlifowaniu z użyciem czterech testowanych cieczy obróbkowych. Stwierdzono, że spośród badanych cieczy największą przydatność do obróbki stali 55 w stanie normalizowanym i ulepszonym cieplnie wykazuje Emulgol MF oraz Antisep So-luble Oil.
EN
The results of tests aiming at the avaluation of four different cutting fluids available in the domestic market are presented. The tests were carried out while grinding the normalised, quenched and tempered 55 steel. The fluids were evaluated based on measurements of the cutting force components and surface roughness. Among the fluids tested, Emulgol MF and Antisep Soluble Oil were ranked the best.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.