Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 209

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania doświadczalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of the airframe repair node
EN
Polymer composite materials can be used both for the production of semi-monocoque structures and for the repair of aircraft airframes. Of all the elements of the semi-monocoque structure, the airframe skin is most often damaged during operation. The fragments of the skin between the frame elements of the semi-monocoque structure are considered as a thin-walled plate. The paper presents an analysis of the repair node of a metal plate subjected to uniform shear. The model of the repaired plate made in the Ansys Workbench environment was used for the analysis. The boundary conditions were defined by means of an articulated frame using the possibilities of the computing environment in the scope of, defining elements among others. The model was initially verified experimentally, assuming that it can be used to carry out a comparative analysis of two methods of repairing a damaged plate, using CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) and GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) materials. Analyzing the obtained results, it was found that the repair does not restore the original strength of the damaged structure, however, it reduces the stress of the plate material around the opening by 10%.
PL
Polimerowe materiały kompozytowe mogą być wykorzystywane zarówno do wytwarzania elementów konstrukcji półskorupowych jak i do napraw już eksploatowanych metalowych płatowców statków powietrznych. Spośród wszystkich elementów konstrukcji półskorupowej, pokrycie płatowca ulega najczęściej uszkodzeniom eksploatacyjnym. Fragmenty pokrycia pomiędzy elementami szkieletu konstrukcji półskorupowej rozpatruje się jako płytę cienkościenną. W pracy przeprowadzono analizę węzła naprawczego metalowej płyty poddanej równomiernemu ścinaniu. Do analizy wykorzystano model naprawianej płyty wykonanej w środowisku Ansys Workbench. Warunki brzegowe zdefiniowano za pomocą przegubowej ramki wykorzystując możliwości środowiska obliczeniowego w zakresie m.in. definiowania kontaktów. Model wstępnie zweryfikowano eksperymentalnie, przyjmując założenie, że może być wykorzystywany do przeprowadzenia analizy porównawczej dwóch metod naprawy uszkodzonej płyty, z wykorzystaniem materiałów CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic) oraz GFRP (Glass Fibre Reinforced Plastic). Analizując otrzymane wyniki stwierdzono, że naprawa nie przywraca pierwotnej wytrzymałości uszkodzonej struktury, jednakże zmniejsza wytężenie materiału płyty wokół otworu o 10%.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki słupów kompozytowych polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym, a także zaprezentowanie materiałów składowych kompozytu i wybranej technologii produkcji słupów oświetleniowych. Słupy te coraz częściej zastępują słupy wykonane z tradycyjnych materiałów, takich jak stal oraz beton. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych kompozytowych słupów oświetleniowych o wysokości L = 12,0 m. Podczas badania na zginanie oświetleniowe słupy kompozytowe przejęły bezpiecznie minimalne obciążenia graniczne w klasie A dla eksploatacji słupów ze wspornikiem jednostronnym i dwustronnym. Stwierdzono, że słupy ze względu na ugięcie można zaliczyć do 3 klasy według normy PN-EN 40-3-3:2013-06.
EN
The aim of this paper is to introduce the subject of glass fiber reinforced polymer composite poles, to present the composite component materials and the chosen technology for the production of lighting poles. These poles are increasingly replacing poles made of traditional materials such as steel and concrete. This paper presents the results of strength tests of composite lighting poles with height L = 12.0 m. During the bending test, the composite lighting poles safely took the minimum limit loads in class A for the operation of the poles with single-sided and double-sided booms. It was found that the columns due to deflection can be classified as class 3 according to PN-EN 40-3-3:2013-06.
PL
W artykule przedstawiono autorską metodę wyznaczania sprawności działania różnych śrub napędowych jachtu motorowego na podstawie wyników badań wykonanych na zmodernizowanym stanowisku laboratoryjnym. Modernizacja stanowiska składającego się ze źródła mocy w postaci silnika elektrycznego, części pośredniczącej i pędnika polegała na dodaniu przetwornika częstotliwości umożliwiającego starowanie silnikiem elektrycznym, czujnika do pomiaru prędkości wody względem pędnika i zanurzenia pędnika (śruby napędowej) w kanale przepływowym. Na podstawie analizy przeprowadzonych badań został przedstawiony algorytm, według którego porównano dwie różne śruby napędowe.
PL
W artykule przedstawiono autorską metodę wyznaczania sprawności działania różnych śrub napędowych jachtu motorowego na podstawie wyników badań wykonanych na stanowisku laboratoryjnym. Zastosowanie takiej metody porównawczej wymagało zbudowania prostego w użytkowaniu stanowiska dydaktycznego odwzorowującego możliwe warunki działania układu napędowego jachtu motorowego, składającego się ze źródła mocy w postaci silnika elektrycznego, części pośredniczącej i pędnika zanurzonego w wodzie. Został przedstawiony algorytm, według którego wykonano badania empiryczne dla dwuskrzydłowej i trzyskrzydłowej śruby napędowej.
EN
The aim of the work was the experimental and theoretical evaluation of the influence of the most important parameters determining the holding torque of a thin-walled bearing shell inside a housing bore of a connecting rod. The main investigated parameters were defined by authors experience in this field. In the first stage of research, a special test stand was designed in order to allow measuring the real values of the friction torque for different variants of bearing shell geometries and assembly conditions, additionally analysing the influence of the locking lip. Subsequently, theoretical computer-assisted FEM simulations were performed.
PL
Celem pracy było doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie wpływu najważniejszych parametrów wpływających na wartość momentu utwierdzenia cienkościennej panewki w gnieździe korbowodowym. W pierwszym etapie pracy zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze, na którym pomierzono rzeczywiste wartości momentów utwierdzenia dla różnych wariantów wykonania i montażu panewek w gnieździe, analizując również wpływ zaczepu. Następnie przeprowadzono badania teoretyczne z wykorzystaniem symulacji komputerowej MES.
EN
The gas supply of apartments, especially with the use of natural gas, is welcomed by the majority of residents. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. The Polish Gas Development Program foresees that in 2022 to 90% of residents of the country will be provided with gas supply. However, this inevitably involves the emission of exhaust gases from gas equipments into air in apartments. Nitrogen oxides (NOx) are considered to be the most dangerous components of combustion products for human health. They are created even during complete combustion of fuel and efficiently operating burners. Air in apartments is a separate type of people’s environment compared to the outside atmosphere and the working area. The man spends in this environment a considerable part of his life comparable with the working time. However, in standards of many countries it is not considered. This complicates the analysis and effective solution of human health protection against the effects of NOx. The sanitary standards of several countries were analysed from this point of view (Tab. 1-6). The Polish norms define the requirements in relation to the air of the apartments, but paradoxically lack nitrogen oxides in them. Therefore, it is currently only possible to orientate on the permissible NOx concentration in the working environment. The second important issue is the effectiveness of ventilation, which should ensure the discharge of gases generated during the combustion of natural gas. The standards and building regulations of several countries were analysed from this point of view (Tab. 7). It was found that Polish standards for kitchen ventilation are less stringent in terms of global trends. In addition, national building regulations have contradictions that hinder the use of effective solutions at the design stage. Additional difficulties arise from the very high tightness of the currently used window joiners. This practically prevents the supply of adequate air to the premises through infiltration, which is assumed in the standards. In order to verify the obtained conclusions, the literature experimental data in this field were analysed (Fig. 1). The own experimental series was then carried out (Tab. 8, Fig. 2). The average operating conditions of the standard equipment have been tested. It has been proven that the concentration of NOx in the kitchen air can significantly exceed the Polish permissible compartments for the working environment and global requirements for living quarters. In order to ensure the protection of human beings against NOx emitted into the air of gas-supplied housing is requested to introduce urgent changes to national sanitary standards. The second necessary action is to eliminate inconsistencies in national building regulations in terms of kitchen ventilation. This would allow the use of effective technical solutions already at the design stage.
PL
Gazyfikacja mieszkań, szczególnie z użyciem gazu ziemnego, jest mile widziana przez większość mieszkańców. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. Program rozwoju gazownictwa Polski przewiduje, że w roku 2022 do 90% ludności kraju zostanie ogarnięto zaopatrzeniem w gaz. Jednak to nieuchronnie wiąże się z emisją spalin od urządzeń gazowych do powietrza w mieszkaniach. Za najgroźniejsze dla zdrowia ludzi składniki spalin uznaje się tlenki azotu (NOx). Powstają one nawet przy zupełnym spalaniu paliwa i sprawnie działających palnikach. Powietrze w mieszkaniach stanowi odrębny rodzaj otoczenia ludzi w porównaniu z atmosferą zewnętrzną i środowiskiem pracy. Człowiek spędza w tym środowisku sporą część swego życia porównywalną z czasem pracy. Jednak w normach wielu krajów tego się nie uwzględnia. Utrudnia to analizę i skuteczne rozwiązanie zagadnienia ochrony zdrowia ludzi przed działaniem NOx. Przeanalizowano sanitarne normy kilku krajów z tego punktu widzenia (Tab. 1-6). Normy polskie definiują wymagania w stosunku do powietrza mieszkań, jednak paradoksalnie brakuje w nich tlenków azotu. Dlatego orientować się w tej sprawie można obecnie tylko na dopuszczalne stężenie NOx w środowisku pracy. Drugą istotną kwestią jest skuteczność wentylacji, która powinna zapewnić odprowadzanie spalin powstających w trakcie spalania gazu ziemnego. Z tego punktu widzenia przeanalizowano normy i przepisy budowlane kilku wybranych krajów (Tab. 7). Ustalono, że normy polskie w zakresie wentylacji kuchni są mniej rygorystyczne względem trendów światowych. Ponadto w krajowych przepisach budowlanych występują sprzeczności utrudniające zastosowanie efektywnych rozwiązań na etapie projektowania. Dodatkowe utrudnienia sprawia bardzo wysoką szczelność obecnie stosowanej stolarki okiennej. Praktycznie uniemożliwia to doprowadzanie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń na drodze infiltracji zakładanej w normach. W celu weryfikacji uzyskanych wniosków przeanalizowano literaturowe dane doświadczalne (Rys. 1) w tym zakresie. Następnie przeprowadzono własną serie eksperymentalną (Tab. 8, Rys. 2). Przetestowano przeciętne warunki eksploatacji standardowego wyposażenia. Udowodniono, że stężenie NOx w powietrzu kuchni może znacznie przekraczać polskie dopuszczalne przedziały dla środowiska pracy i światowe wymagania w stosunku do pomieszczeń mieszkalnych. Żeby zapewnić wymagania ochrony ludzi przed działaniem NOx emitowanych do powietrza mieszkań zaopatrywanych w gaz wysunięto wniosek o wprowadzeniu pilnych zmian w krajowych normach sanitarnych. Drugim koniecznym działaniem uznano wyeliminowanie niespójności w krajowych przepisach budowlanych w zakresie wentylacji kuchni. To umożliwiłoby zastosowanie efektywnych rozwiązań technicznych już na etapie projektowania.
PL
Proces urabiania, zwłaszcza skał trudno urabialnych, wysięgnikowymi kombajnami chodnikowymi jest źródłem silnych obciążeń dynamicznych, nie tylko napędu głowic urabiających, ale również mechanizmów wychylania wysięgnika, na którego końcu głowice te są rozmieszczone. Zapewnienie odpowiednich proporcji pomiędzy wartościami parametrów siłowych mechanizmów wychylania wysięgnika oraz mocą napędu głowic urabiających i masą kombajnu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia skuteczności i efektywności urabiania czoła przodku drążonego wyrobiska korytarzowego w kopalniach podziemnych lub tuneli. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań doświadczalnych kombajnu chodnikowego R–130 (prod. Famur S.A.) w warunkach półprzemysłowych. Na podstawie charakterystyk dynamicznych zarejestrowanych podczas urabiania powierzchni bloku cementowo-piaskowego określone zostały relacje pomiędzy obciążeniem napędu głowic urabiających oraz mechanizmów wychylania wysięgnika. Zbadano wpływ technologii urabiania (rodzaju skrawu wykonywanego podczas przemieszczania głowic urabiających w ruchu roboczym) przy różnych skojarzeniach wartości parametrów procesu urabiania na obciążenie napędów kombajnu chodnikowego odpowiedzialnych za realizację tego procesu.
EN
The mining process, especially of hard rocks, using boom–type roadheaders is the source of strong dynamic loads not only for the drive of cutting heads, but also for boom swinging mechanisms, at the end of which these cutting heads are arranged. Ensuring appropriate proportions between the values of the force parameters of the boom swinging mechanisms and the power of cutting heads drive and the weight of the roadheader is of key importance from the point of view of efficiency and effectiveness of mining the heading face of the drilled roadways in the underground mine or tunnels. The article presents selected results of experimental investigations of the R–130 roadheader (manufactured by Famur S.A.) in laboratory conditions. On the basis of dynamic characteristics recorded during cutting of the cement-sand block surface, the relations between the load of the cutting heads drive and boom swinging mechanisms were determined. The influence of cutting technology (the type of cut performed during moving of cutting heads in a work movement) was examined with different associations of the values of cutting process parameters for the load of the roadheader’s drives responsible for this process.
8
Content available Badania ceglanych sklepień koszowych
PL
Przeprowadzono analizę efektywności zastosowania siatek FRCM we wzmacnianiu ceglanych sklepień koszowych. Wykonano badania doświadczalne oraz numeryczne. Opracowano monogramy ułatwiające analizę efektu wzmocnienia siatkami FRP.
EN
Reinforcing of masonry bucket vaults with FRCM was analysed. Experimental and numerical tests were made. Monograms of effect of using FRCM mats were provided.
9
Content available remote Wybrane badania symulacyjne i doświadczalne toru bezstykowego
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące toru bezstykowego oraz omówiono problemy związane z jego eksploatacją. Istotną część artykułu stanowią wyniki badań symulacyjnych wykonanych dla opracowanego modelu toru bezstykowego obciążonego różnymi wartościami sił wzdłużnych, które mogą się pojawić podczas eksploatacji. Siły działają w szynie wskutek pojawienia się naprężeń termicznych o wartościach uzależnionych od zmiany temperatury szyny. Oprócz badań symulacyjnych przedstawiono również koncepcję badań doświadczalnych, które będą wykonywane na wybranym odcinku linii kolejowej. Do pomiaru sił wzdłużnych w różnych warunkach obciążenia i utrzymania toru bezstykowego wykorzystany będzie przyrząd MS-02. Wyniki pomiarów wykonanych w eksploatowanym torze posłużą w dalszej perspektywie do zweryfikowania i dalszego doskonalenia modeli numerycznych.
EN
The article presents issues related to the CWR (continuous welded track) and discusses the problems associated with its operation. An important part of the article is the results of simulation tests carried out for the developed model of a CWR track loaded with various values of longitudinal forces that may occur during operation. The forces act in the rail due to the occurrence of thermal stresses with values depending on the temperature change of the rail. In addition to simulation tests, the concept of experimental tests that will be performed on a selected section of the railway line is also presented. The MS-02 device will be used to measure longitudinal forces under various load conditions and to maintain the contactless path. The results of measurements made in the exploited track will be used in the long term to verify and further improve the numerical models.
EN
Morphological relationships of meander evolution in terms of hydraulic and geometric characteristics are essential for river management. In present study, an experimental based study of meander evolution was employed to develop a prediction formula for identifying the pool-point bar location by using the dimensional analysis technique and multiple nonlinear regressions. Through the experimental work on a race of the non-uniform river sand, a set of experimental runs have been carried out through combining different hydraulic and geometric parameters to produce different empirical conditions that have a direct impact on the pool-point bar location. Based on the experimental observations and measurements, the variation in pool–point bar locations could be interpreted to that the hydraulic and morphologic properties through the meander evolution were varied during the time causes the variations in the patterns of the pool-point bar formations accordingly. The developed formula was verified by using another set of the experimental data and tested with three statistical indicators. The predicted results indicated that the proposed formula had high reliability for practical estimation of the pool-point bar location. This reliability was tested by the statistical indicators, where the less values have been resulted for bias and mean absolute error (MAE), 0.0004 and 0.0110 respectively, whereas the higher values 0.935 and 0.930 are achieved for the Nash–Sutcliffe efficiency (NSE) and the determination coefficient R2, respectively.
PL
Morfologiczne zależności rozwoju meandrów, określane cechami hydraulicznymi i geometrycznymi, są ważne dla gospodarki wodnej. W przedstawionej pracy opisano eksperymentalne badania rozwoju meandrów celem uzyskania prognostycznego wzoru do określenia lokalizacji odsypiska z użyciem techniki analizy wymiarowej i wielorakiej regresji nieliniowej. Przeprowadzono serię eksperymentów nad przemieszczaniem niejednorodnego piasku rzecznego poprzez łączenie różnych parametrów hydraulicznych i geometrycznych, aby osiągnąć różne warunki doświadczalne, które mają wpływ na lokalizację odsypiska. Na podstawie obserwacji i pomiarów z doświadczeń zmienność lokalizacji można interpretować jako zmienność w czasie hydraulicznych i morfologicznych cech tworzenia meandru, które odpowiednio zmieniają położenie odsypiska. Uzyskany wzór weryfikowano, używając innego zestawu danych eksperymentalnych i testowano za pomocą trzech wskaźników statystycznych. Wyniki wskazują, że proponowany wzór ma dużą wiarygodność w praktycznym szacowaniu lokalizacji odsypiska. Wiarygodność tę sprawdzono za pomocą wskaźników statystycznych, w których uzyskano mniejsze wartości dla błędu systematycznego – 0,0004 i średniego błędu bezwzględnego (MAE) – 0,011, podczas gdy wyższe wartości osiągnięto dla współczynnika efektywności Nasha–Sutcliffe’a (NSE) – 0,935 i współczynnika determinacji R2 – 0,930.
EN
The paper presents an analytical, numerical and experimental analysis of the state of stress in a plate with stress concentrator in the form of circular hole subjected to uniaxial tension. This type of the plate have found wide spread applications in the field of aerospace, marine and automobile engineering. The maximum difference in the values of reduced stresses calculated analytically in relation to the results obtained experimentally was δσa red = –19.74%. However, the maximum difference in the values of reduced stress calculated numerically using the finite element method (FEM) with the ANSYS program in relation to the results obtained experimentally δσn red = –31.86%, The study showed that the analytically calculated and numerically determined stresses are lower than the stresses obtained experimentally, which results in less operational safety of the structural element. However, the numerical method in the form of the finite element method becomes, in the case of a very complicated element shape, the only method for determining the magnitude and distribution of stresses near the notch in the designed element.
PL
Celem pracy jest analityczna, numeryczna oraz eksperymentalna analiza stanu naprężenia w tarczy z koncentratorem naprężeń w postaci otworu kołowego o średnicy d poddanej jednoosiowemu rozciąganiu siłą Pi i na tej podstawie zlokalizowanie stref spiętrzenia naprężeń.
PL
W artykule omówiono istotne źródła hałasu w pojazdach samochodowych w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praca zawiera wyniki badań i analiz poziomu hałasu w wybranych miejscach w Jeleniej Górze. W opracowaniu wskazano wpływ poziomu hałasu na bezpieczeństwo.
EN
The article discusses important sources of noise in automotive vehicles in relation to road safety. The work contains the results of research and analysis of noise levels at selected locations in Jelenia Góra. The study indicates the impact of noise level on safety.
PL
Na strzelnicy firmy EMJOT przeprowadzono rejestrację procesu wystrzelenia z pistoletu maszynowego Glauberyt ogniem seryjnym czterech pocisków. Do badań empirycznych użyto amunicji 9x19 mm FMJ Luger (Parabellum) produkcji czeskiej z 2017 r. Strzały zostały oddane przez antyterrorystę. Ich rejestrację przeprowadzono z zastosowaniem szybkiej kamery cyfrowej Phantom v.9.1 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Na podstawie zarejestrowanego obrazu określono początkowe kinematyczne parametry lotu każdego z pocisków. Korzystając z zasad mechaniki lotu, opracowano model balistyczny pocisku, a na jego podstawie zredagowano program symulacyjny. Zweryfikowano wyniki lotu uzyskane w przestrzeni wirtualnej, porównując je z wynikami badań doświadczalnych. Po dopracowaniu modelu teoretycznego przeprowadzono estymację lotu czterech pocisków wystrzeliwanych ogniem seryjnym z pistoletu maszynowego Glauberyt do tarczy znajdującej się w odległości 25 m. W artykule przedstawiono reprezentatywny przykład wystrzeliwania ogniem seryjnym czterech pocisków. W badaniach wykonano 50 takich strzelań.
EN
At the EMJOT firing range, the process of firing the Glauberite machine gun was recorded with serial fire of four bullets. 9x19 mm FMJ Parabellum Luger Czech production from 2017 was used for empirical research. The shots were given by an anti-terrorist. Their registration was carried out using the high-speed Phantom v.9.1 digital camera, together with the necessary equipment. Based on the recorded image, the initial kinematic flight parameters of each of the missiles were determined. Using the principles of flight mechanics, a ballistic model of the projectile was developed, and on its basis a simulation program was prepared. Flight results obtained in the virtual space were verified by comparing them with the results of experimental tests. After finetuning the theoretical model, four flight bullets from the Glauberite machine pistol were estimated to be placed at the distance of 30 m. The article presents a representative example of serial firing of four missiles. Fifty such shots were made in the tests.
PL
Celem pracy było opracowanie parametrycznego modelu rozprzestrzeniania się w atmosferze gazów cięższych od powietrza o nazwie HGDM, który uwzględnia występowanie przeszkód terenowych, zrealizowanie jego implementacji komputerowej oraz przeprowadzenie oceny jakości modelu. Jest to pierwszy tego typu model opracowany w Polsce, ponieważ skonstruowany w kraju model UMDSAOS (Borysiewicz i in., 2000; Gałkowski, 2006) dotyczy rozprzestrzeniania się gazów cięższych od powietrza tylko nad terenem płaskim. Przedstawiony na wstępie monografii przegląd stanu wiedzy z zakresu badań doświadczalnych nad rozprzestrzenianiem się w atmosferze gazów cięższych od powietrza i modelowania matematycznego tego procesu uzupełnia brak tego typu opracowań w polskim piśmiennictwie. W koncepcji modelu wykorzystano prace wielu badaczy opublikowane w uznanej literaturze światowej. W zakresie rozwiązań szczegółowych przyjętych przez autorkę, model HGDM stanowi oryginalną całość. W szczególności na uwagę zasługują dwa nowatorskie elementy wykonanej pracy. Pierwszym z nich jest modyfikacja, opracowanej przez Webbera i in. (1995), metody parametryzacji wpływu przeszkód terenowych na rozprzestrzenianie się w atmosferze gazów cięższych od powietrza. Metoda ta dotyczy przeszkód litych. W pracy rozszerzono ją również dla przeszkód porowatych, takich jak, szpalery drzew lub przewody rurowe umieszczone na stojakach. Drugi nowy element to uwzględnienie alternatywnego sposobu opisu procesu mieszania się smugi zanieczyszczeń z otaczającym powietrzem przy wykorzystaniu metod opracowanych przez Briggsa i in. (2001) i Nowickiego (1976). Metoda Briggsa i in. (2001), dotycząca parametryzacji wciągania masy powietrza przez górną powierzchnię smugi zanieczyszczeń zarówno na etapie, gdy. smuga ma gęstość większą od gęstości powietrza, jak i na etapie, gdy gęstość smugi staje się porównywalna z gęstością powietrza, należy do nowszych metod i była wdrożona tylko w modelu HEGADAS3+. Metoda Nowickiego (1976), dotycząca parametryzacji mieszania się smugi zanieczyszczeń z otaczającym powietrzem przez powierzchnie boczne smugi na etapie, gdy smuga gazów ma gęstość porównywalną z gęstością powietrza, nie była jak dotąd wykorzystywana w modelach rozprzestrzeniania się w atmosferze gazów cięższych od powietrza. Model HGDM wykorzystano do pokazania, jak wysokość, szerokość i stopień przepuszczalności przeszkody wpływają na rozcieńczanie smugi zanieczyszczeń. Ocenę jakości modelu HGDM przeprowadzono, wzorując się na protokole opracowanym w toku realizacji międzynarodowego projektu SMEDIS. Jest to pierwsze zastosowanie metodyki SMEDIS w Polsce. Ocenę statystyczną modelu HGDM zrealizowano, porównując wyniki obliczeń otrzymane przy wykorzystaniu modelu z danymi pomierzonymi podczas badań prowadzonych w dużej skali w terenie, zestawionymi w specjalistycznych, komputerowych bazach MDA i SMEDIS. Praca kończy się porównaniem trzech metod parametryzacji wpływu przeszkód terenowych na rozprzestrzenianie się gazów cięższych odpowietrza, wdrożonych w modelu HGDM. Dwie z nich zostały opracowane przez Cleavera i in. (1995) oraz Webbera i in. (1995), a trzecia powstała przez rozszerzenie przez autorkę metody Webbera i in. (1995). Wnioskowanie, czy istnieją statystycznie istotne różnice w wynikach modelowania przy stosowaniu trzech różnych metod parametryzacji przeprowadzono, wykorzystując program BOOT opracowany przez Hannę i in. (1993). Prezentowana metodyka ilościowej oceny skutków środowiskowych w sytuacjach awaryjnych, ciągłych w czasie uwolnień do atmosfery gazów cięższych od powietrza z powierzchniowego, przyziemnego źródła emisji, zdaniem autorki, może znaleźć praktyczne zastosowania. Stanowi potencjalne narzędzie do stosowania w procedurach dotyczących: ocen oddziaływania na środowisko, analiz bezpieczeństwa, planowania operacyjno-ratowniczego i efektywnego zagospodarowania przestrzennego. Dla realizacji symulacji z wykorzystaniem modelu HGDM wszystkie dane wejściowe są łatwo dostępne, w szczególności dane meteorologiczne mogą być pozyskane z rutynowych pomiarów prowadzonych Polsce. Czas obliczeń jest zdecydowanie krótszy w porównaniu z czasem obliczeń potrzebnym przy stosowaniu bardziej złożonych modeli matematycznych, tak więc symulacje z użyciem modelu HGDM mogą być wykonywane w czasie rzeczywistym.
EN
The aim of this research work has been to formulate an integral model called HGDM, which describes heavy gas dispersion in the atmosphere taking into account the influence of terrain obstacles, and to carry out its computer implementation and model quality evaluation. The HGDM is the first model of this type developed in Poland because the UMI)SAOS model (Borysiewicz et al., 2000; Gałkowski, 2006) constructed in our country deals with heavy gas dispersion over fiat terrain. The presented Review of the state of knowledge in the area of experimental investigation of heavy gas dispersion in the atmosphere and mathematical modelling of this process fills the gap of this type of work in the Polish language literature. The concept of the HGDM model is based on the works of many researchers published in internationally recognized journals. The HGDM model is innovative in terms of specific solutions proposed by the author. In particular, two innovations are worth noting. The first one concerns modifying the method of parameterization of the influence of terrain obstacles on the dispersion of the heavy gas plume developed by Webber et al. (1995). This method deals with solid obstacles. In the monograph it was extended with porous obstacles such as greenbelts and pipe racks as well. The second new element concerns introducing an alternative description of the process of mixing pollution plume with the surrounding air by applying the method of Briggs et al. (2001) and the method of Nowicki (1976). The method of Briggs et al. (2001) concerning the parameterization of the air mass entrainment through the upper surface of plume both at the stage when the pollution plume has a density greater than the ambient air and at the stage when the plume density becomes comparable with the ambient air density, is a newish method and has been implemented only in the HEGADAS+ model. The method of Nowicki (1976), concerning the parameterization of mixing of the plume with the ambient air through the side surfaces of the plume at the stage when the gas plume has a density comparable with the ambient air density, has not been implemented yet in heavy gas dispersion models. The HGDM model has been applied to show the influence of obstacle height, its width and its degree of permeability on plume dilution. The HGDM model quality evaluation has been carried out following the SMEDIS protocol. It has been the first application of this method in Poland. The HGDM model validation has been developed through a comparison of the simulations outcomes with measurement data from large scale field experiments from MDA and SMEDIS databases. Eventually, intercomparison studies between the three different methods of parameterization of the influence of terrain obstacles on the dispersion of heavy gas clouds implemented in the HGDM model were made. Two of these methods were developed by Cleaver et al. (1995) and Webber et al. (1995) and one is proposed by this author. The BOOT program developed by Hanna et al. (1993) was used in order to conclude about statistically significant differences of the predictions of the model that applied different methods of parametrization of terrain obstacles on the dispersion of heavy gas. The presented methodology of quantitative evaluation of Environmental effects in accidental situations of releases of heavy gases to the atmosphere from the ground level and continuous emission sources has, in the author’s opinion, a potential to be used in practical applications. It cm be applied in the procedures related to Environmental impact assessment, safety studies, emergency planning and land-use planning. Imput data for simulations using the HGDM model are easily obtained; in particular, meteorological data can be supplied from routine measurements conducted in Poland. The calculation time is unquestionably shorter compared to the calculation time needed to carry out simulations applying codes of more complex mathematical models so the calculations in which the HGDM model is used can be done in real time.
EN
The article presents a strength analysis of a rail vehicle axle based on bench, analytical and numerical tests. A numerical model was developed with the Finite Element Method. The effect of the finite element type used for calculation purposes on the result of numerical examination was checked. The obtained results were listed and compared.
PL
W artykule przedstawiono analizę wytrzymałościową osi pojazdu szynowego na podstawie wyników badań stanowiskowych, analitycznych oraz numerycznych. Opracowano model numeryczny Metody Elementów Skończonych. Sprawdzono wpływ zastosowanego rodzaju elementu skończonego na wynik badania numerycznego. Porównano oraz zestawiono otrzymane wyniki.
EN
This article presents the selected results of experimental examinations performed on the test stand in the Technological Hall of the Faculty of Mining and Geology at the Silesian University of Technology in which an R-130 roadheader (by Famur S.A.) is installed. During the examinations, the courses of dynamic load were determined in the points of the roadheader’s boom support during its operation. In order to determine the impact of the cutting process on the strengths transferred onto the floor, the distribution of the static load of the roadheader’s supports caused by its own weight with its changing center of gravity caused by the boom deflecting were determined. During the examinations, the size and nature of the dynamic impact of the roadheader on the floor in its support points while cutting the surface of the block made of equivalent materials (cement and sand masses) of various uniaxial compressive strength (UCS) was determined experimentally. The nature of the roadheader’s chassis vibrations caused by cutting as well as the changeability of the location of its anchorage point with the movement of the cutting heads on the surface being mined result in high load fitfully in the roadheader’s support points. The dynamic impact of the roadheader on the floor also has a strongly dynamic character.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych na stanowisku badawczym w Hali Technologicznej Wydziału Górnictwa i Geologii, na którym zainstalowany jest kombajn chodnikowy R-130 (prod. Famur S.A.). W trakcie tych badań wyznaczone zostały przebiegi obciążenia dynamicznego w punktach podparcia wysięgnikowego kombajnu chodnikowego podczas realizacji przezeń procesu roboczego. W celu określenia wpływu procesu urabiania na siły przenoszone na podłoże wyznaczono rozkład obciążenia statycznego podpór kombajnu od ciężaru własnego przy zmieniającym się położeniu jego środka ciężkości spowodowanym wychylaniem wysięgnika. W trakcie badań wyznaczono doświadczalnie wielkość oraz charakter oddziaływania dynamicznego kombajnu na podłoże w punktach jego podparcia podczas urabiania powierzchni bloku wykonanego z materiałów ekwiwalentnych (mas cementowo-piaskowych) o różnej wytrzymałości na ściskanie. Charakter wymuszenia drgań nadwozia kombajnu od urabiania oraz zmienność położenia jego punktu zaczepienia w miarę przemieszczania głowic urabiających po urabianej powierzchni skutkują dużą nierównomiernością obciążenia w punktach podparcia kombajnu. Oddziaływanie dynamiczne kombajnu na podłoże ma przy tym silnie dynamiczny charakter.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych na stanowisku badawczym w Hali Technologicznej Wydziału Górnictwa i Geologii, na którym zainstalowany jest kombajn chodnikowy R-130 (prod. Famur S.A.). W trakcie tych badań wyznaczone zostały przebiegi obciążenia dynamicznego w punktach podparcia wysięgnikowego kombajnu chodnikowego podczas realizacji przezeń procesu roboczego. W celu określenia wpływu procesu urabiania na siły przenoszone na podłoże wyznaczono rozkład obciążenia statycznego podpór kombajnu od ciężaru własnego przy zmieniającym się położeniu jego środka ciężkości spowodowanym wychylaniem wysięgnika. W trakcie badań wyznaczono doświadczalnie wielkość oraz charakter oddziaływania dynamicznego kombajnu na podłoże w punktach jego podparcia podczas urabiania powierzchni bloku wykonanego z materiałów ekwiwalentnych (mas cementowo-piaskowych) o różnej wytrzymałości na ściskanie. Charakter wymuszenia drgań nadwozia kombajnu od urabiania oraz zmienność położenia jego punktu zaczepienia w miarę przemieszczania głowic urabiających po urabianej powierzchni skutkują dużą nierównomiernością obciążenia w punktach podparcia kombajnu. Oddziaływanie dynamiczne kombajnu na podłoże ma przy tym silnie dynamiczny charakter.
EN
This article presents the selected results of experimental examinations performed on the test stand in the Technological Hall of the Faculty of Mining and Geology at the Silesian University of Technology in which an R-130 roadheader (by Famur S.A.) is installed. During the examinations, the courses of dynamic load were determined in the points of the roadheader’s boom support during its operation. In order to determine the impact of the cutting process on the strengths transferred onto the floor, the distribution of the static load of the roadheader’s supports caused by its own weight with its changing center of gravity caused by the boom deflecting were determined. During the examinations, the size and nature of the dynamic impact of the roadheader on the floor in its support points while cutting the surface of the block made of equivalent materials (cement and sand masses) of various uniaxial compressive strength (UCS) was determined experimentally. The nature of the roadheader’s chassis vibrations caused by cutting as well as the changeability of the location of its anchorage point with the movement of the cutting heads on the surface being mined result in high load fitfully in the roadheader’s support points. The dynamic impact of the roadheader on the floor also has a strongly dynamic character.
PL
W procesie walcowania pierścieni, w kształtowanym wyrobie panuje przestrzenny stan odkształcenia, wyrób w czasie procesu obraca się i w sposób ciągły zmienia średnicę i wymiary przekroju poprzecznego. Ponadto, proces cechuje się znaczną wymianą ciepła między pierścieniem i otoczeniem oraz pierścieniem i narzędziami. Z uwagi na złożoność walcowania pierścieni przy badaniach i projektowaniu procesu bardzo pomocne są symulacje numeryczne. Celem badań przedstawionych w opracowaniu była weryfikacja dokładności modeli numerycznych procesu walcowania pierścienia stalowego. Do analizy teoretycznej użyto dwóch programów przeznaczonych do symulacji kształtowania plastycznego metali, opartych na metodzie elementów skończonych (MES): DEFORM-2D/3D v. 11.0 oraz Simufact.forming v. 13. Jako wsad przyjęto wstępnie wykonany pierścień ze stali C45 o wymiarach ø110×ø36×20 mm. Proces walcowania gładkim walcem przy zastosowaniu gładkiego trzpienia został zamodelowany w środowisku wymienionych programów przy użyciu elementów typu hexahedral i tetrahedral, a następnie zweryfikowany doświadczalnie. Do oceny jakości obliczeń zastosowano kryterium zgodności kształtu i wymiarów teoretycznych i rzeczywistych. Na podstawie wykonanych badań wskazano wady i zalety zastosowanego oprogramowania.
EN
In the ring rolling process, the shaped product has a spatial state of deformation, the product in the process rotates and continuously changes the diameter and dimensions of the cross-section. In addition, the process is characterized by a significant heat transfer between the ring and the surroundings and the ring and the tools. Due to the complexity of ring rolling, numerical simulations are very helpful in researching and designing the process. The aim of the research presented in the study was to verify the accuracy of numerical models of the rolling process of the steel ring. For the theoretical analysis, two programs dedicated to the metal forming of metals based on finite element method (FEM) were used: DEFORM-2D/3D v. 11.0 and Simufact.forming v. 13. A pre-made C45 steel ring measuring ø110×ø36×20 mm was approved as a workpiece. The process of rolling a smooth cylinder with a smooth mandrel was modeled in the environment of the mentioned programs using hexahedral and tetrahedral elements, and then verified experimentally. The criterion of conformance of the shape and the theoretical and experimental dimensions was used to assess the quality of the calculations. Based on the research done, the advantages and disadvantages of the software are indicated.
PL
Przy projektowaniu i wznoszeniu budynków istotną uwagę przywiązuje się do energooszczędnych zagadnień, dotyczących eksploatacyjnego funkcjonowania tych obiektów. Korzystną charakterystykę energetyczną budynków można osiągnąć przy pomocy różnych metod, mających oparcie w naukowych zagadnieniach fizyki budowli. Przyszłościowym kierunkiem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do poprawy bilansu cieplnego budynków o założonym użytkowym przeznaczeniu. Wśród różnych technologicznych rozwiązań ścian zewnętrznych, przegroda kolektorowo - akumulacyjna jest interesującą propozycją południowych, elewacyjnych struktur budynków. Celem rozważań, przedstawionych w niniejszym artykule jest określenie wpływu parametrów przeszklenia na pracę cieplną przegrody kolektorowo - akumulacyjnej zawierającej materiał zmienno - fazowy. W badaniach wykorzystano przeszklenia o różnych wartościach współczynników przenikania ciepła oraz przepuszczalności całkowitego promieniowania słonecznego. Przedstawiono interpretację graficzną uzyskanych wyników badań zachowania się przegrody kolektorowo - akumulacyjnej modyfikowanej materiałem zmienno - fazowym oraz trzema rodzajami przeszklenia. Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski dotyczące celowości stosowania określonych rozwiązań strukturalno - materiałowych obudowy budynków w warunkach klimatycznych Polski.
EN
During designing and construction of the buildings, important matters are energy-saving issues related to the operational functioning of these buildings. The favorable energy characteristics of buildings can be achieved through various methods, based on the scientific issues of building physics. The future direction is the use of renewable energy sources to improve the heat balance of buildings with functional uses. Among the various technological solutions of external walls, the thermal storage wall is an interesting proposition of the southern, facade structures of buildings. The purpose of the considerations presented in this article is to determine the effect of glazing parameters on the thermal performance of the thermal storage wall containing phase change material. Glazing with different values of heat transfer coefficients and total transmittance of sunlight were used in the study. The graphical interpretation of the obtained results of studies of the behavior of the thermal storage wall modified by phase change material and by three types of glazing was presented. Based on the results of the research, conclusions were presented concerning the purpose of applying specific structural and material solutions of building envelopes in the climatic conditions of Poland.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z hałasem, w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praca dotyczy zagadnień szerzej przeprowadzonych badań poziomu hałasu we Wrocławiu oraz kliku miejscowościach województwa dolnośląskiego. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań poziomu hałasu oraz ich omówienie na jednym ze skrzyżowań we Wrocławiu.
EN
The article discusses issues related to noise in relation to road safety. The work concerns issues of broadly conducted noise level research in Wrocław and in several cities of the Lower Silesia Voivodeship. This study contains the results of noise level tests and their overview at one of the intersections in Wrocław.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.