Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 272

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cutting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Technologia oraz linie do cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach
PL
W artykule przedstawiono przebieg procesu cięcia mechanicznego za pomocą dwóch krawędzi tnących oraz zarys technologii i funkcjonalność linii do cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach.
EN
The article presents the process of mechanical cutting with two cutting edges as well as the outline of the technology and functionality of lines for sheet metal cross-cutting and slitting.
PL
W niniejszym artykule autorzy analizują technologie cięcia blach i taśm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10346:2015-09 [1] w gatunku DX51DZ275-M-A-C [2], o wydatku ocynku 275 g/m2. Wykorzystuje się je do produkcji różnego rodzaju kształtek wentylacyjnych prostokątnych i kanałów. Materiały o grubości w zakresie od 0,6 do 1,5 mm stosowane do produkcji muszą spełniać wymagania normy PN- -89/H-92125. Proces cięcia, czyli utraty spójności materiału, polega na mechanicznym lub cieplnym oddziaływaniu na materiał do momentu jego przecięcia lub przepalenia na całej jego grubości.
EN
In this article, the authors analyse the technologies of cutting galvanized steel sheets and strips according to PN-EN 10346:2015-09 [1] in the grade DX51DZ275-M-A-C [2], with the galvanizing coating of 275 g/m2. They are used for the production of various types of rectangular ventilation fittings and ducts. Materials with a thickness in the range from 0.6 to 1.5 mm used for production must meet the requirements of the PN-89/H-92125 standard. The process of cutting, i.e. the loss of material consistency, consists in mechanical or thermal impact on the material until it is cut or burned through its entire thickness.
PL
W artykule przedstawiono niekonwencjonalne metody przecinania materiałów konstrukcyjnych realizowanych we współczesnych procesach wytwarzania. Do tej grupy zaliczono przecinanie strugą wodną i wodno-ścierną a także przecinanie elektroerozyjne. Wskazano cechy pozytywne tych metod oraz kryteria jakimi powinno kierować się przy wyborze najlepszego sposobu przecinania.
EN
In this paper unconventional methods for cutting construction materials that are realized in modern manufacturing processes were presented. This includes cutting with water and abrasive-water jets and erosion treatment. It shall indicate their positive features and the criteria according to which the method should be selected.
4
Content available remote Technologia oraz linie do cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach
PL
W artykule przedstawiono przebieg procesu cięcia mechanicznego za pomocą dwóch krawędzi tnących oraz zarys technologii i funkcjonalność linii do cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach.
EN
The article presents the process of mechanical cutting with two cutting edges as well as the outline of the technology and functionality of lines for sheet metal cross-cutting and slitting.
PL
W niniejszym artykule autorzy analizują technologie cięcia blach i taśm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10346:2015-09 [1] w gatunku DX51DZ275-M-A-C [2], o wydatku ocynku 275 g/m2. Wykorzystuje się je do produkcji różnego rodzaju kształtek wentylacyjnych prostokątnych i kanałów. Materiały o grubości w zakresie od 0,6 do 1,5 mm stosowane do produkcji muszą spełniać wymagania normy PN- -89/H-92125. Proces cięcia, czyli utraty spójności materiału, polega na mechanicznym lub cieplnym oddziaływaniu na materiał do momentu jego przecięcia lub przepalenia na całej jego grubości.
EN
In this article, the authors analyse the technologies of cutting galvanized steel sheets and strips according to PN-EN 10346:2015-09 [1] in the grade DX51DZ275-M-A-C [2], with the galvanizing coating of 275 g/m2. They are used for the production of various types of rectangular ventilation fittings and ducts. Materials with a thickness in the range from 0.6 to 1.5 mm used for production must meet the requirements of the PN-89/H-92125 standard. The process of cutting, i.e. the loss of material consistency, consists in mechanical or thermal impact on the material until it is cut or burned through its entire thickness.
6
Content available Neuromodel of the "Crusher mill" Mechatronic Complex
EN
To create a mechatron model of vacuum tube vibration system for rock cutting by flat auger tools based on physical and mechanical properties of processed array and kinematic characteristics of the instrument. The analytical model of the fracture process of rock cutting by tool vibration with considering of plastic properties of the massif were developed. The main technological parameters of massif vibrating cutting with normal variations were modeled: dependences of normal and tangential pressure in the zone of working body interaction with the medium, normal and shear stresses in the zone of destruction, rock characteristics of the medium, vibration parameters dependences on the characteristics of mechatronic system geometry of the contact area of flat incisors treated with medium. The choice of the computational model of the vibration rock cutting with the normal to the direction of movement of the working body fluctuations with considering arising from processes at once or disorders: the occurrence of compressive and tensile stresses were backgrounded. Main stages and interconnection options in the simulation of vibration cutting were established. Scientific novelty lies in the development of a method of analysis of contact interaction of roller working body molding machine with an array taking into account the changes in the stabilization process of physical and mechanical properties of the treated medium, the aim of which is to predict the required voltage and depth of the formed layer. The theoretical basis of rock cutting by flat auger tool taking into account the normal component of the vibration with respect to the movement direction allowing for the deformation of the rock mass and the contact interaction with the working body were established, that allows to improve the technology of drilling wells by reducing the power consumption of the cutting process. The results enable us to determine the parameters of power and kinematic conditions for the occurrence of the vibration cutting.
PL
W artykule przedstawiono tematykę związaną z często pomijanym wpływem kierunku urabiania na generowane opory urabiania skał. Na etapie prac związanych z rozpoznaniem złoża lub doborem sposobu eksploatacji przeprowadzane są badania określające własności mechaniczne calizny. Najczęściej przeprowadza się badania wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie oraz czasami urabialności skał. Bardzo często wyniki tych badań silnie zależą od kierunku ich realizacji. Ponadto w zależności od sposobu urabiania (frezowanie, struganie, wiercenie) oraz miejsca pobierania próbek (ocios ściany, czoło lub ocios chodnika) kierunek skrawania zazwyczaj nie jest zgodny z kierunkiem realizacji badań. W artykule zwrócono uwagę na występujące w praktyce kierunki skrawania oraz przedstawiono, opracowane w tym celu dla górnictwa podziemnego, zalecenia dotyczące kierunku prowadzenia badań w celu prawidłowego określenia własności calizny. Zaprezentowano również autorskie wyniki badań węgla kamiennego, soli kamiennej oraz piaskowców, łupków i dolomitów, przeprowadzonych w trzech prostopadłych kierunkach. Ponadto dokonano przeglądu literatury w tym aspekcie, prezentując wybrane badania. Wyniki badań potwierdzają występowanie kilkukrotnych, czasami prawie pięciokrotnych, różnic wartości własności mechanicznych w zależności od kierunku obciążania. Wiedza dotycząca planowanego kierunku skrawania oraz kierunku realizacji badań jest warunkiem koniecznym prawidłowej interpretacji wyników i doboru techniki urabiania, rodzaju narzędzi, parametrów procesu oraz spodziewanej efektywności i energochłonności.
EN
The paper is concerned with the influence of cutting direction on rock cutting resistance, which is a frequently neglected issue. Investigations into the mechanical properties of unmined rock are carried out at the stage of works involving deposit identification or mining method selection. The most frequently performed tests include uniaxial compressive strength and, sometimes, mineability of the unmined rock. The results of these tests are strongly correlated with the direction in which they have been carried out. Additionally, depending on the method of mining (cutting, planning, drilling) and the site of sampling (sidewall, face), the direction of cutting is usually inconsistent with the direction of testing. In the article, the author has drawn attention to the commonly applied directions of cutting and presented recommendations on the direction of testing to be followed in underground mining plants in order to properly determine the unmined rock properties. The results of author’s research into hard coal mine, rock salt and sandstones, shales and dolomites, conducted in three perpendicular directions have also been quoted. Furthermore, the subject literature in this field has been reviewed and selected investigations presented. The research results confirm that depending on the cutting direction, there may be considerable, even fivefold differences in the value of mechanical properties. Knowing the planned cutting direction and the direction of testing is a necessary condition for interpreting the results in a proper way, choosing a suitable mining technique, the type of tools and process parameters, as well as achieving the projected efficiency and energy consumption.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu najważniejszych parametrów procesu przecinania wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną stali Hardox na chropowatość powstałej powierzchni. W celu określenia najkorzystniejszych parametrów kontrolnych procesu skrawania stworzono matematyczno-statystyczny model procesu cięcia wykorzystując metodę powierzchni odpowiedzi (RSM). Wybrano równanie wielomianowe drugiego stopnia i na jego podstawie stworzono model obróbki, umożliwiający znalezienie optymalnych parametrów kontrolnych oraz predykcję wartości chropowatości powierzchni przeciętej.
EN
The results of investigations of the influence of the most important parameters of the cutting process of highpressure water jet cutting of Hardox steel on the roughness of the resulting surface are presented. A mathematical-statistical model of the cutting process based on the response surface method (RSM) was created to determine the most favorable control parameters of the cutting process. A second-degree polynomial equation was chosen and a machining model was created based on this equation to find the optimal control parameters and predict the value of the cut surface roughness.
PL
Współczesną tendencją w obróbce skrawaniem metali jest dążenie do eliminacji szkodliwego dla środowiska chłodzenia zalewowego. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest chłodzenie kriogeniczne ciekłym dwutlenkiem węgla (LCO2). Efektywność takiego chłodzenia można podnieść dzięki połączeniu go ze smarem stałym.
10
Content available remote Tekstura powierzchni przyłożenia tłumiąca drgania samowzbudne przy skrawaniu
PL
Znane jest zjawisko stabilności obróbki skrawaniem przy niskich prędkościach skrawania wynikające z przenikania się powierzchni przyłożenia z powierzchnią skrawania, gdy narzędzie przemieszcza się w głąb przedmiotu. W artykule przedstawiono projekt tekstury powierzchni przyłożenia, która tłumi drgania samowzbudne także przy wyższych prędkościach.
EN
The submitted paper deals with the issue of change in structure, hardness and thermally affected zone of the samples of a toothed wheel part produced by technology of cutting by plasma, laser and water jet. The cutting process by laser and plasma technology causes intensive thermal affection of material and change in structure and microhardness in the cutting area referred to as thermally affected zone. The paper describes three material cutting technologies of the toothed wheel part. The experimental part contains description of experimental sample preparation, its hardness measurement and examination of structure along with further evaluation through graphs and photo documentation of structures.
EN
The article describes how different friction coefficients under certain cutting conditions and parameters affect the formation of the stress-strain and thermal states of the product when titanium alloy machining. A new research methodology is used for the study. Firstly, in the initial data for simulation, each time a different declared coefficient of friction is proposed, and every such task of the cutting process modelling is solved for various cutting parameters. The second stage analyzes how these coefficients influence the stress-strain and thermodynamic state of the workpiece and tool during cutting, as well as the tool wear dynamics. In the third stage of the study, ways for ensuring these analytically-grounded tribological cutting conditions are proposed. The analysis of different wear criteria in the simulation models of titanium alloys cutting is carried out. Experimental studies confirm simulation results.
PL
Zaproponowano sposób obliczeniowego oszacowania wpływu zużycia narzędzi skrawających na intensywność zużywania korozyjnego warstwy wierzchniej materiału obrabianego. Cechą charakterystyczną podejścia jest ocena stopnia zużycia korozyjnego w zależności od zużycia narzędzia, parametrów chropowatości powierzchni przedmiotu obrabianego i stopnia utwardzania warstwy wierzchniej na zimno, a także parametrów warunków obróbki technologicznej (parametrów skrawania, geometrii narzędzia skrawającego, właściwości obrabianego materiału i narzędzia).
EN
A possible variant for calculated estimation of the degree of the impact of the cutting tool wear on the value of the part’s surface layer wear obtained during processing with the edge tool, due to atmospheric corrosion, is presented. The feature is the evaluation of the wear rate and its numerical value depending on the tool wear, roughness parameters of the work piece surface, and the degree of cold hardening of the surface layer, as well as parameters of the technological machining conditions (cutting conditions, geometry of the tool cutting part, properties of the machined and the tool materials).
PL
Przedstawiono wyniki optymalizacji parametrów laserowego cięcia materiałów obuwniczych, tj. prędkości oraz mocy. Testom poddano wybrane materiały zróżnicowane surowcem i/lub sposobem wytwarzania, grubością, a także docelowym przeznaczeniem. Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, że właściwości fizyczne promieniowania lasera CO2 – Maximus PRO (model: JSM 90 x 60), pozwalają zapewnić wysoką jakość obróbki dowolnych materiałów obuwniczych. Efekty wizualne cięcia zależą od precyzji ustawień ogniskowej pomiędzy płaską powierzchnią cięcia i głowicą lasera oraz parametrów prędkości i mocy lasera. Konieczny jest więc ich każdorazowy dobór na podstawie przeprowadzonych testów kontrolnych.
EN
The results of optimizing laser cutting parameters of footwear materials, i.e. speed and power, are presented. Selected materials were tested, differing in terms of raw material and/or manufacturing method, thickness and intended use. On the basis of the tests, it was found that the physical properties of CO2 laser radiation – Maximus PRO (model: JSM 90 x 60), ensure high quality processing of any footwear materials. The visual effects of the cut depend on the precision of the focal length settings between the flat cutting surface and the laser head, as well as the speed and laser power parameters. Therefore, it is necessary to always select them on the basis of the control tests.
15
Content available Conical Pick Production Process
EN
One of the basic methods of mechanical rock mining is cutting, which faces increasingly difficult working conditions. Despite the rapid development of machines used in underground and opencast mining as well as in tunnel building, construction industry and road engineering, the problem of insufficient durability of mining tools remains unsolved. In addition to drilling and, to a lesser extent, planing, cutting provides a huge market for tools. Currently, the process of cutting is mainly based on conical picks. The cutterheads of cutting machines are equipped with several dozen, and frequently – more than one hundred conical picks, which, due to their workability and abrasiveness, sometimes work only a few hours. There is a market demand for over two hundred models of conical picks. This is due to the huge variety of shapes and sizes of picks as well as the methods of their mounting in the holder. The article briefly presents various solutions of conical picks, their construction, methods of protection, dimensions and materials used. Next, based on materials produced by ZWM Carbonex, the classic method of their manufacture using the turning technology has been described. The authors have also presented briefly the use of die forging for the large-scale production of picks, applied by Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.
EN
The article presents an analysis of the geometric structure of the surface of X5CrNi18-10 steel sheet after cutting with a abrasive water-jet (AWJ) and a photon beam (laser). Both methods and the workpiece material were also described. Using the laser triangulation method, the cut surface texture was measured by opto-digital microscopy. Additionally, microscopic images of the cut surface were made using the Dino-Lite Edge AM7915MZT microscope by ANMO Electronics Co. The analysis of changes in the value of the Sa parameter for the surface after laser cutting and abrasive water-jet showed that the thickness of the cut material has the most significant influence on the obtained measurement results.
17
Content available Reduction of Pollution During Composite Machining
EN
Machining of composite materials through classical way, i.e. using conventional tools for turning, drilling, milling, grinding and polishing, produces a lot of very small particles - dust. These particles enter the air, because machining should be performed with a minimum of sprinkling to protect composite material properties and to avoid delamination or swelling. Sometimes, even some burning of epoxide used as binder takes place during machining. Dust produced during machining of the composite material might have negative impact on health and may cause explosion. Skin inflammation or inhalation of the toxic epoxide resin, are some of the examples. Common solution of this problem is suction of particles and fume using machines creating negative pressure. Subsequent removing of these harmful substances from air is quite demanding and expensive. Moreover, using of common suction systems is many times less efficient than declared by producers.This contribution presents a new way of fighting with pollution caused by composite machining. The alternative machining tool for composite machining is abrasive water jet (AWJ). This tool is efficient in all basic machining processes and produces in air only about 1% of dangerous pollution comparing to classical tools. Progress of the AWJ machining system based on robot as a movement device is presented and the first results are commented. The main attention is aimed at machining quality possibilities. However, a part of the contemporary research focused on pollution suppression is also presented in the contribution.
PL
Obróbka materiałów kompozytowych klasycznym sposobem, tj. przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do toczenia, wiercenia, frezowania, szlifowania i polerowania, powoduje powstawanie bardzo małych cząstek – pyłu. Cząsteczki te dostają się do powietrza, ponieważ obróbkę należy wykonywać przy minimalnym zraszaniu, aby chronić właściwości materiału kompozytowego i uniknąć rozwarstwienia lub pęcznienia. Stosowana jest również obróbka epoksydu stosowanego jako spoiwo. Pył powstający podczas obróbki materiału kompozytowego może mieć negatywny wpływ na zdrowie i spowodować wybuch. Zapalenie skóry lub wdychanie toksycznej żywicy epoksydowej to tylko niektóre z przykładów. Powszechnym rozwiązaniem tego problemu jest odsysanie cząstek i oparów za pomocą maszyn wytwarzających podciśnienie. Usunięcie tych szkodliwych substancji z powietrza jest dość wymagające i kosztowne. Co więcej, stosowanie popularnych systemów ssących jest wielokrotnie mniej wydajne niż deklarowane przez producentów. W artykule przedstawiono nowy sposób walki z zanieczyszczeniami powodowanymi przez obróbkę kompozytową. Alternatywnym sposobem do obróbki kompozytów jest ścieranie strumieniem wody (AWJ). Ten sposób jest wydajny we wszystkich podstawowych procesach obróbki i powoduje powstawanie w powietrzu tylko około 1% niebezpiecznych zanieczyszczeń w porównaniu do klasycznych narzędzi. Przedstawiono postępy systemu obróbki AWJ opartego na robocie jako urządzeniu ruchowym i komentowano pierwsze wyniki. Główna uwaga skupiona jest na możliwościach obróbki strumieniem wody. Przedstawiono również inne współczesne badania koncentrujące się na zmniejszaniu tłumieniu zanieczyszczeń z procesu obróbki kompozytów.
PL
Przedstawiono uwarunkowania techniczne związane z realizacją procesów składowych recyklingu mechanicznego porowatych tworzyw termoplastycznych. Wskazano na istotny wpływ rodzaju i postaci odpadów porowatych na efektywność przebiegu procesów cięcia, rozdrabniania, dozowania, a także wtórnego przetwórstwa wtryskowego. Wykazano, że odpowiedni dobór warunków technicznych umożliwia wytworzenie wyprasek wtórnych z pominięciem fazy docisku i etapu regranulowania recyklatów.
EN
The paper presents technical conditions related to the implementation of component processes of mechanical recycling of thermoplastic materials with a porous structure. Significant influence of the type and form of porous waste on the efficiency of the processes of their cutting, grinding, dosing and also of secondary injection molding process was indicated. It has been shown that by appropriate selection of technical conditions, it is possible to produce molding parts, without the use the holding phase in the secondary injection molding and with complete elimination re-extrusion process.
19
Content available A one-pass heuristic for nesting problems
EN
A two-dimensional cutting (packing) problem with items of irregular shape and rectangular sheets is studied. Three types of problems are considered: single-sheet problems without restrictions on the number of elements, single-sheet problems with restrictions on the number of elements, and cutting stock problems (restricted number of items and unrestricted number of sheets). The aim of the optimization is to maximize the total area of the elements cut from a single plate or to minimize the number of sheets used in cutting. A one-pass algorithm is proposed which uses the popular concept of a no-fit polygon (NFP). The decision on whether an item is cut from a sheet in a given step depends on the value of a fitting function. The fitting function depends on the change in the NFP of individual items. We test eight different criteria for the evaluation of partial solutions. On the basis of numerical experiments, the algorithm that generates the best solution for each of the considered problem types is selected. The calculation results for these algorithms are compared with results obtained by other authors.
20
Content available remote Wytrzymałość zmęczeniowa stopu Ti6Al4V po obróbce w różnych warunkach
PL
Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym jest szczególnie ważna ze względów bezpieczeństwa. Inicjacja i rozprzestrzenianie się pęknięć w bardzo dużym stopniu zależą od stanu warstwy wierzchniej, który z kolei jest funkcją warunków skrawania.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.