Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dokonano przeglądu metod i technik stosowanych w immobilizacji mikroorganizmów metanogennych. Przesłanką dla podjęcia się opracowania artykułu jest zagadnienie zaadoptowania mikroorganizmów do produkcji gazu dla instalacji pilotażowej, przy użyciu złoża adhezyjnego umieszczonego wewnątrz reaktora monosubstratowego dla gnojowicy świńskiej. Wskazano również na technicznoprocesowe aspekty technologii biogazowej dla opracowanego i eksploatowanego układu do preparacji monosubstratu, produkcji i oczyszczania surowego biogazu, kogeneracji oraz obróbki masy pofermentacyjnej.
EN
The methods and techniques used in immobilization of methanogenic microorganisms are reviewed. The premise for paper development is the issue of adoption of microorganisms for gas production for a pilot plant using an adhesive bed placed inside a monosubstrate reactor for pig slurry. The technical-processing aspects of biogas technology for the developed and operated system in the preparation of monosubstrate, production and purification of raw biogas, cogeneration and post-fermentation treatment are also indicated.
EN
This study discusses results of experiments on hydrodynamic assessment of gas flow through backbone (skeletal) porous materials with an anisotropic structure. The research was conducted upon materials of diversified petrographic characteristics – cokes. The study was conducted for a variety of hydrodynamic conditions, using air. The basis for assessing hydrodynamics of gas flow through porous material was a gas stream that results from the pressure forcing such flow. The results of measurements indicate a clear impact of the type of material on the gas permeability, and additionally – as a result of their anisotropic internal structure – to a significant effect of the flow direction on the value of gas stream. In aspect of scale transfer problem, a method of mapping the flow geometry of skeletal materials has been developed and usefulness of numerical methods has been evaluated to determine pressure drop and velocity distribution of gas flow. The results indicate the compliance of the used calculation method with the result of experiments.
PL
Wskazano na techniczno-procesowe aspekty technologii wynikające z podziemnego zgazowania węgla in situ oraz technologii biogazowych. Dokonano przeglądu wybranych technik oraz scharakteryzowano ich technologiczne aspekty. Przeanalizowano warunki termicznego zgazowania węgla in situ w strefie georeaktora o różnej konfiguracji oraz fermentacji beztlenowej w bioreaktorze. Wskazano na wymagane kryteria techniczno-technologiczne wytwarzania surowego gazu i biogazu.
EN
A review, with 45 refs. of processes for manufacturing fuel gas from coal and biomass.
4
Content available remote Metody pomiaru oraz oceny gazoprzepuszczalności złóż porowatych
PL
Dokonano przeglądu metod pomiaru przepływu gazu w strukturach porowatych. Przeanalizowano podane w literaturze warunki gazoprzepuszczalności, poszukując obszarów badawczych odnoszących się do mechaniki przepływu gazu. Przesłanką dla podjęcia się opracowania artykułu była ciągła aktualność tej tematyki, wynikająca zarówno z obserwowanego powrotu do tzw. czystych technologii węglowych, jak i z rozwoju nowoczesnych czystych technologii energetycznych, prowadzących do pozyskiwania alternatywnych zasobów energetycznych, zwłaszcza dla odnawialnych źródeł energii.
EN
A review, with 38 refs., of selected gas permeability methods with their characteristics for porous materials.
5
Content available remote Mechanizmy przepływu gazu w strukturach porowatych
PL
Opisano zagadnienia mechanizmów przepływu gazu przez struktury porowate, dokonano przeglądu wybranych modeli porów (kapilar) oraz określono systemy porowatości stanowiące zróżnicowane formy strukturalne materiałów porowatych. W odniesieniu do problematyki przepływu gazu przez złoża porowate, stanowiącej podstawowy zakres artykułu, zagadnienia procesowe rozpatrzono w kategorii opisu mechanizmów ruchu gazu w strukturach porowatych na potrzeby rozwoju nowej generacji czystych źródeł energii, zwłaszcza w kontekście produkcji biogazu lub syngazu, który może obniżać ciśnienie w złożu adhezyjnym, co wiąże się ze zmianą przepuszczalności złoża porowatego oraz szybkości desorpcji niezależnie od przepuszczalności złoża porowatego.
EN
A review, with 41 refs., of selected gas flow models with their characteristics for the porous materials.
6
Content available remote Fenomenologiczne ujęcie hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate
PL
Opisano zagadnienia hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate oraz dokonano przeglądu wybranych modeli hydrodynamicznych. Przeanalizowano podane w literaturze warunki wykonanych badań dotyczących opisu hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate. Zagadnienie procesowe rozpatrzono w kategorii "przegląd badań w zakresie wybranych sposobów opisu hydrodynamiki przepływu gazu przez złoża porowate". Ma ono istotne znaczenie dla poszerzenia wiedzy na temat oceny hydrodynamiki przepływu gazu w mediach porowatych dotąd nierozpoznanych dla rozwoju nowej generacji czystych źródeł energii, zwłaszcza w kontekście produkcji biogazu lub syngazu.
EN
A review, with 57 refs., of selected hydrodynamic models with their characteristics and applicability areas.
EN
The results of experimental research upon the assessment of gas permeability of porous materials with respect to the gas flow. The conducted research applied to natural materials with an anisotropic gapporous structure and - for comparative purposes - to model materials such as pumice and polyamide agglomerates. The research was conducted with the use of a special test stand that enables measuring the gas permeability with respect to three flow orientations compared with symmetric cubic-shaped samples. The research results show an explicit impact of the flow direction on the permeability of biochar, which results from their anisotropic internal structures. The permeability coefficient of such materials was determined and an experimental evaluation of the value of this coefficient was conducted with respect to the gas stream and the total pressure drop across the porous deposit. The process of gas permeability was considered in the category of hydrodynamics of gas flow through porous deposits. It is important to broaden the knowledge of gas hydrodynamics assessment in porous media so far unrecognised for the development of a new generation of clean energy sources, especially in the context of biogas or raw gas production.
EN
In the paper results of experiments on hydrodynamic assessment of gas flow through backbone (skeletal) porous materials with an anisotropic structure are presented. The research was carried out on materials of different petrographic characteristics and origin of process (char). The study was conducted for a variety of hydrodynamic conditions with the use of air. As the basis for the hydrodynamics of gas flow through porous material we assumed a gas stream as a result of pressure forcing such flow. The results of measurements indicate a clear effect of the type of material on the gas permeability, and additionally - as a result of their anisotropic internal structure - a significant effect of the flow direction on the value of gas stream.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych w zakresie oceny hydrodynamiki przepływu gazu przez sztywne (szkieletowe) materiały porowate o anizotropowej strukturze. Badania odniesiono do materiałów o zróżnicowanej charakterystyce petrograficznej, pochodzenia procesu termicznego (karbonizaty). Badania prowadzono dla różnych warunków hydrodynamicznych z wykorzystaniem powietrza. Za podstawę oceny hydrodynamiki przepływu gazu przez złoża i materiały porowate przyjęto strumień gazu, jaki wynika z nadciśnienia wymuszającego ten przepływ. Wyniki pomiarów wskazują na wyraźny wpływ rodzaju materiału na gazoprzepuszczalność, a dodatkowo – co wynika z ich anizotropowej struktury wewnętrznej - na wyraźny wpływ kierunkowości przepływu na wartość strumienia gazu.
PL
Przedstawiono techniczno-technologiczne aspekty wstępnej przemysłowej obróbki surowców do procesu fermentacji metanowej. Dokonano przeglądu możliwych technik przygotowania surowca, które mają znaczący wpływ na proces fermentacji metanowej. Wskazano na wymagane kryteria technologiczne towarzyszące sposobowi uzyskania homogenicznego produktu do dalszej fermentacji metanowej.
EN
A review, with 29 refs., of disintegrating devices used in processing biomass for biogas prodn. by MeH fermentation.
EN
The results of experimental research concerning the assessment of the permeability of porous materials with respect to gas flow are presented in this paper. The conducted research applied to, among others, chars (acquired from the UCG thermal process) with an anisotropic gap-porous structure and - for comparative purposes - model materials such as pumice and polyamide agglomerates. The research was conducted with the use of a special test stand that enables the measuring of gas permeability with respect to three flow orientations compared with symmetric cubic-shaped samples. The research results show the explicit impact of the flow direction on the permeability of chars, which results from their anisotropic internal structures. The suitability of calculation methods employed to calculate the hydrodynamics of the gas flow through porous materials was also evaluated.
11
Content available remote Gazoprzepuszczalność materiałów porowatych o anizotropowej strukturze
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych w zakresie oceny przepuszczalności materiałów porowatych w odniesieniu do przepływu gazu. Badaniom podano karbonizaty o anizotropowej strukturze szczelinowo-porowatej, a także - celem porównania - materiały modelowe typu pumeks i spieki poliamidowe. Badania wykonano na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku pomiarowym, umożliwiającym pomiar gazoprzepuszczalności względem trzech orientacji przepływu, odniesionych do symetrycznych próbek o kształcie sześciennym. Wyniki pomiarów wskazują na wyraźny wpływ kierunkowości przepływu na przepuszczalność karbonizatów, co wynika z anizotropowej ich struktury wewnętrznej. Zdefiniowano współczynnik przepuszczalności tego typu materiałów oraz dokonano eksperymentalnej oceny wartości tego współczynnika względem strumienia gazu oraz całkowitego spadku ciśnienia na porowatym złożu. Dokonano oceny przydatności metod obliczeniowych charakteryzujących hydrodynamikę przepływu gazu przez porowate materiały oraz wskazano na możliwość numerycznego odwzorowania geometrii przepływowej materiałów o krętej strukturze szkieletowej.
EN
The paper presents results of experimental studies dealing with the assessment of porous materials permeability with respect to the gas flow. The study was carried out for coal-char material with an anisotropic slotted structure, and for comparison, for model materials such as pumice and sintered polyamide. The tests were performed in a specially prepared measuring setup allowing the measurement of gas permeability at three flow directions with respect to porous samples of cubic shape. The measurement results demonstrated an effect of gas flow direction on chars permeability caused by their anisotropic internal structure. The permeability coefficient was defined, its value with respect to gas flux was experimentally evaluated and the total pressure drop across the porous bed was determined. An assessment of usefulness of computational methods characterizing the hydrodynamics of gas flow through porous materials is presented. Additionally, the possibility of numerical mapping of flow geometry of backbone tortuous structure materials is considered.
12
Content available remote Hydrodynamika przepływu gazu przez złoże porowate
EN
The studies of hydrodynamic of gas flow through various types of porous materials kind of coal-char are presented. The permeability data shows diversified conditions of gas flow. The main reason of this is results of anisotropic structure of these materials. Numerical modeling indicated the concept of gas flow through a tortuous structure of the porous materials is also reported.
13
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie numerycznego modelowania hydrodynamiki przepływu gazu przez struktury porowate w postaci karbonizatów różnego typu. Analiza numeryczna wykonana została metodą objętości skończonych przy użyciu programu ANSYS Fluent Inc. Szczegółowa analiza warunków procesowych pozwoliła na opracowanie metody tworzenia geometrii siatki obliczeniowej dla pojedynczego mikrokanału krętego, a poprzez geometrię sieci równoległej do siatki przestrzennej mikrokanałów o różnych profilach występujących w złożu porowatym. Opracowana metodyka wskazuje na możliwość kompleksowej oceny hydrodynamiki przepływu gazu przez złoże porowate oraz umożliwia zastosowanie walidacji przez zastosowanie modelowania numerycznego.
EN
In this study, the numerical evaluation of the hydrodynamics of gas flow through the chars-coal forms as porous structure is presented. Numerical analysis was performing by using the finite volume package by means of ANSYS Fluent Programming. The detailed analysis of the flow process has allowed for development of methods to create computational grid for the single and the parallel microchannel and consequently for complex network of microchannels with its different geometrical configurations. This also provides the conditions for the using of numerical modelling for the estimation of gas flow hydrodynamic through such materials in larger scale process.
14
Content available remote Interpretacja i numeryczny opis przepływu gazu przez mikrokanały
EN
The paper presents research results of hydrodynamics gas flow through slottedporous materials in the form of coal char with different porosity. An assessment of the permeability and chars the values of the flow resistance coefficient. It also identifies on elements of the numerical modeling of gas flow in microchannels specific to this kind of porous materials.
15
Content available remote Ocena hydrodynamiki przepływu gazu przez ośrodek szczelinowo-porowaty
PL
W pracy dokonano oceny wybranych kryteriów procesowych związanych z hydrodynamiką przepływu gazu przez materiały szczelinowo-porowate. Badano trzy rodzaje materiałów: przetopioną skałę płonną, koks opałowy oraz karbonizat. Przedstawiono wyniki pomiarów przepuszczalności tych materiałów oraz jednostkowych oporów przepływu gazu. Wykorzystując metody numerycznego modelowania przepływu opisano zmianę ciśnienia w mikro-kanałach charakterystycznych dla badanych materiałów porowatych.
EN
Evaluation of selected criteria related to the hydrodynamics of gas flow through fractured-porous materials is presented in the paper. Three types of materials: melted gangue, coke and char were tested. Measurements results with respect to permeability of these materials and pressure drop are shown. The pressure drop change in microchannels of this type of porous materials was described using the numerical method of flow modeling.
16
Content available remote Techniczno-technologiczne aspekty procesowania węgla „IN SITU”
EN
In the paper technical and technological similarities and differences in two coal technology used litigate "in situ": UCG (Underground Coal Gasification) and CEEC (Com- plex Energy Extraction for Coal) are dcscribed. Technical assumptions afTect the conduct of gasification and thus the use of UCG CEEC technology acting with the parameters ncccssary for the proper conversion of natural gas fuel to raws are presented.
17
Content available remote Podziemne zgazowanie węgla kamiennego
EN
Underground gasification of hard coal is conversion of solid fuel into syngas with the use „Super Daisy Shaft” (SDS) system, creating a potential for hydrogen technologies which is constitute an alternative for conventional power industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.