Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
This study focuses on identifying factors that affect road safety at night. It also analyses the impact of road infrastructure on the speed differentials by drivers, on its individual elements, and provides correlations between the most important values defining the coherence of the road infrastructure design.
XX
Niniejsze opracowanie skupia się na określeniu czynników wpływających na bezpieczeństwo na drogach w warunkach nocnych. Analizuje również wpływ infrastruktury drogowej na zróżnicowanie prędkości przez kierowców, na poszczególnych jej elementach oraz podaje korelacje między najważniejszymi wielkościami definiującymi spójność projektu infrastruktury drogowej.
2
Content available remote Typology of city residents’ activity in terms of their mobility
EN
The article presents the results of research whose main objective was to present typological differentiation of city residents based on their level of mobility. The research attempted to analyze the evolution and differences in mobility – as an expression of preferences for urban travel – among the identified respondent mobility types, taking into account the issues related to decisions on the method and frequency of travel and socio-demographic variables. The nationwide research was conducted on a sample of 1,050 representatives of city population using the quota sampling technique and an electronic survey questionnaire. The research enabled the authors to present a structured classification of five different types of mobility. The group of most active respondents are characterized by the most complex travel chain involving a wide range of transport modes used with high frequency in their usual travels around their cities. The results can be useful in modification of the existing attitudes and habits in the area of mobility behavior and in directing the attention of city residents towards more environmentally friendly solutions. Moreover, the results can also prove helpful to road authorities and policy makers in dealing with decision problems occurring at all stages of infrastructural road projects, especially to those who wish to provide a more user-friendly solutions in the road infrastructure.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań, których głównym celem było przedstawienie zróżnicowania typologicznego mieszkańców miast na podstawie poziomu ich aktywności mobilnej. W ramach prowadzonych badań podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak – w zakresie poszczególnych typów – kształtowała się aktywność mobilna respondentów stanowiąca wyraz ich preferencji podróżowania w miastach, a także jakie różnice występowały między nimi, biorąc pod uwagę zarówno kwestie związane z decyzjami o sposobie i częstotliwości podróżowania, jak i zmienne społeczno-demograficzne. Badanie miało charakter ogólnopolski i zostało przeprowadzone na grupie 1050 przedstawicieli ludności miast z wykorzystaniem techniki doboru kwotowego oraz elektronicznego kwestionariusza ankiety. Przeprowadzone badania pozwoliły na przedstawienie uporządkowanej klasyfikacji pięciu różnych typów mobilności. Grupę najbardziej aktywnych respondentów cechuje najbardziej złożony łańcuch przemieszczeń, obejmujący szeroką gamę środków transportu używanych z dużą częstotliwością w ramach odbywania zwyczajowych podróży na terenie ich miast. Wyniki badań mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w modyfikowaniu dotychczasowych postaw i zwyczajów w obszarze zachowań mobilnościowych oraz w kierowaniu uwagi mieszkańców miast w stronę rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku. Mogą okazać się także pomocne przy podejmowaniu decyzji na wszystkich etapach realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza dla zarządców dróg oraz decydentów, którzy są zainteresowani wdrażaniem działań rozwojowych w obszarze infrastruktury drogowej z uwzględnieniem potrzeb użytkowników dróg.
PL
W niniejszym artykule scharakteryzowano krótko elementy systemu człowiek - pojazd - droga. Ponadto przedstawiono wyniki badań dotyczących świadomości osób kierujących pojazdami na temat ważności zagadnień wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Badania miały charakter ankietowy, a ich celem było określenie stopnia świadomości kierujących pojazdami dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście przyczyn wypadków drogowych i powiązania ich ze stanem technicznym pojazdu oraz stanem infrastruktury drogowej.
EN
In this article, the elements of a system comprising of a human being, vehicle, and road are briefly characterised. In addition, the results of research on the awareness of vehicle drivers of the importance of issues affecting road safety are presented. The research was carried out in the form of a questionnaire, and its aim was to determine the level of awareness of vehicle drivers of road safety in the context of the causes of road accidents and linking them with the technical condition of the vehicle and the state of road infrastructure.
PL
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów.
EN
The article deals with the ecological assessment of the potential road investment, which is the closure of Piotrowo and Berdychowo streets within the campus of the Poznań University of Technology. The research was carried out on a simulation model of the city of Poznań with the use of PTV software. Research has shown that the closure of these streets has virtually no impact on city-wide emissions. However, the emissions deterioration takes place on a local scale, i.e. in the vicinity of the campus of the Poznań University of Technology and on most of the streets leading to it.
EN
Northern corridor - economic communication solution in the Częstochowa infrastructure. The article presents realized and planned road investments influencing the economic transport solutions of the Częstochowa city. An assessment of the impact of the road investment, so-called The Northern Corridor, for communication economics including the implementation of the intended communication effect was made. Other realized and planned communication investments for the Częstochowa city were also indicated. The summary points to the desirability of improving the economy of the vehicular traffic of the Częstochowa city, which will also have a significant impact on the development of the city.
PL
Przedstawiono zrealizowane oraz planowane inwestycje drogowe wpływające na ekonomiczne rozwiązania komunikacyjne miasta Częstochowa. Dokonano oceny wpływu inwestycji drogowej, tzw. Korytarza Północnego, na ekonomię komunikacyjną obejmującą realizację zamierzonego efektu komunikacyjnego. Wskazano również inne zrealizowane i planowane inwestycje komunikacyjne dla miasta Częstochowa. W podsumowaniu wskazano na celowość poprawy ekonomiczności ruchu kołowego miasta Częstochowa, co w wydatny sposób wpłynie również na rozwój samego miasta.
7
Content available remote Expert evaluation of road infrastructure management
EN
A dense and modern road network determines the proper functioning of trade-in economically developed countries. The aim of this article is to assess the influence of individual road infrastructure components on their performance in terms of traffic flow. To obtain a complete and comprehensive description of the problem, a mixed method of quantitative data analysis was used based on available statistical databases including information on linear and nodal infrastructure operating in the European Union. In light of the problem under consideration, a multi-stage statistical analysis was conducted. Factor analysis and multiple linear regression were used to assess the heterogeneity of the data and estimate the parameters of the models to explain the various components of road infrastructure performance. In turn, based on the k-means classification analysis, groups of EU countries differing in road network performance were identified. The results indicated that the extracted road network factors contribute to improving the performance of road infrastructure in its various study areas.
PL
Gęsta i nowoczesna sieć drogowa warunkuje właściwe funkcjonowanie wymiany handlowej w krajach rozwiniętych gospodarczo. Celem pracy jest ocena wpływu poszczególnych składników infrastruktury drogowej na jej wydajność w aspekcie płynności ruchu przewozowego. Na potrzeby osiągnięcia kompletnego oraz kompleksowego opisu zagadnienia, w artykule zastosowano metodę mieszaną analizy danych ilościowych pozyskanych w oparciu o dostępne bazy statystyczne obejmujące informacje o infrastrukturze liniowej i punktowej funkcjonującej na terenie Unii Europejskiej. W świetle rozważanego problemu przeprowadzono wieloetapową analizę statystyczną. Do oceny heterogeniczności danych i do oszacowania parametrów modeli wyjaśniania poszczególnych składowych wydajności infrastruktury drogowej zastosowano analizę czynnikową oraz wielowymiarowej regresji liniowej. Z kolei w oparciu o przeprowadzoną analizę klasyfikacji metodą k-średnich zidentyfikowano grupy krajów unijnych różniące się wydajnością sieci drogowej. Wyniki wskazały, że wyodrębnione czynniki sieci drogowej przyczyniają się do poprawy wydajności infrastruktury drogowej w jej poszczególnych badanych obszarach.
EN
Road infrastructure has been identified as a major factor in the development of a nation and where is lacking or inadequate usually creates a memorable hardship for road users. To this end, this study assessed the state of road infrastructure in selected urban centres in Kogi State, Nigeria. Structured questionnaire cum field observation were deployed to collect the required data for the study. The structure questionnaire were administered to one thousand, two hundred and fifteen (1,215) household heads in the selected urban centres to elicit information on the perception of the urban dwellers with the state of road infrastructure. More importantly, Z-Score technique was utilized to show variation in the distribution of road infrastructure in the selected urban centres in Kogi State. Findings revealed that disparity exists in the provision of road infrastructure across the selected urban centres in the study area with the highest Z-Score value of 3.85 in Lokoja and a least Z-Score value of -0.28 in Mopa-Amuro. Findings also indicated that that the respondents (urban dwellers) were dissatisfied with the condition of road network and fairly satisfied with the state of bridge and drainage system, lay-by and walk way, street light, traffic/road sign and parking spaces available in the study area. Having revealed the level of satisfaction of respondents with the physical state of existing road infrastructures and their serviceability, the study recommends that Kogi State government should made concerted efforts to develop and implement standard road infrastructure capacity framework for road construction, rehabilitation and maintenance across the urban centres in Kogi State.
PL
Droga jako element publicznej infrastruktury odpowiedzialnej za transport ludzi i towarów w sposób bezpieczny, możliwie szybki oraz efektywny pod względem kosztów wpływa na wiele gałęzi gospodarki i życie każdego uczestnika ruchu.
10
Content available Preliminary safety assessment of polish interchanges
EN
Interchanges are a key and the most complex element of a road infrastructure. The safety and functionality of interchanges determine the traffic conditions and safety of the entire road network. This applies particularly to motorways and expressways, for which they are the only way to access and exchange traffic. A big problem in Poland is the lack of comprehensive tools for designers at individual stages of the design process. This applies to guidelines or other documents regarding the location, choice of interchanges type and selection of design parameters. This does not provide sufficient material for designing safe and functional interchanges. This situation results in numerous hazards that occur on existing interchanges and errors that are still being made at all stages of the design process. Consequently, there is a risk of accidents in the area of interchanges, which often have serious consequences. The purpose of the research presented in the article is to identify main groups of hazards on the interchanges and to classify them based on field tests and audits of project documentation. The prepared classification uses the results of analyzing data on road accidents. As part of the research, a database was built that includes information on road accidents and traffic, as well as data on all existing interchanges on motorways and expressways in Poland. These data includes: interchange type, length of exit and entry lanes, total interchanges length, type of cross-section on main roads and ramps. The number and type of ramps occurring at a given interchange as well as the type of intersections, if any, were also taken into account. Based on the assessment, the level of safety was determined for individual types of interchanges. Then, the impact of selected road and traffic factors on safety was presented. The critical elements of interchanges are entries, exits, weaving sections and intersections. Assumptions were also adopted for the classification of identified hazards. A comprehensive safety assessment for interchanges allowed the development of assumptions for their design guidelines. On the basis of database exploration and field research, the main problems and hazards regarding the functioning of interchanges were identified.
EN
The constant development of transport systems and the extensive activities related to the safety of its users necessitate the development of methods for assessing the impact of road infrastructure expansion/modernization on road safety. The objective of this paper is to elaborate the concept of such an assessment, which will form part of the author’s activities aimed at creating a methodology for a comprehensive analysis of the operational reliability of transport systems. The concept of assessing the impact of road infrastructure development on road safety presented in this paper refers to the GAMAB and Road Safety Impact Assessment methods from the subject literature. Our method is based on a comparative analysis of the condition of road infrastructure before and following its expansion/modernization, based on commonly available data, which constitutes the main advantage of the concept presented in this paper. Furthermore, the coefficients for occurrence of adverse road events were determined, and then conclusions drawn on this basis. The acquired results constitute an argument for the correctness of the presented concept.
12
Content available remote Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
PL
Wartość pracy przewozowej nieustannie wzrasta, co przyczynia się do zwiększonego ruchu pojazdów transportowych. W Polsce głównym rodzajem transportu jest transport drogowy, na co wskazują dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Głównymi czynnikami decydującymi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest liczba wypadków, rannych oraz ofiar wypadków drogowych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego lub jego skutki opracowywane są coraz nowsze rozwiązania infrastrukturalne w zakresie ruchu drogowego oraz systemy montowane w pojazdach. Mimo znacznego wzrostu natężenia ruchu drogowego wskaźniki dotyczące wypadkowości, rannych oraz ofiar wypadków drogowych są coraz mniejsze, co świadczy o poprawnym działaniu nowoczesnych rozwiązań.
EN
The value of the transport performance is constantly increasing, which contributes to the increased traffic of transport vehicles. In Poland, the main kind of transport is the road transport, as indicated by the data published by the Central Statistical Office. The main factors determining the safety of the road transport system are the number of accidents, injuries and victims of road accidents. In order to minimize the risk of a road accident occurrence or its consequences, newer infrastructure solutions in the field of road traffic and systems installed in vehicles are developed. Despite a significant increase in road traffic, the rates of accidents, injuries and victims of road accidents are decreasing, which proves that modern solutions are working properly.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania i wymagania związane z doborem cementu do samozagęszczalnych betonów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym. Wykazano możliwość stosowania szerokiej gamy cementów, co pozwala dobrze dostosować właściwości betonu samozagęszczalnego do warunków jego wykonania i eksploatacji.
EN
The article presents the conditions and requirements related to the selection of cement for self-compacting structural concretes used in road infrastructure and bridge construction. The possibility of using a wide range of cements has been demonstrated, which enables to adapt the properties of a self-compacting concrete to the conditions of its fabrication and service.
PL
W artykule przedstawiono sposoby ujęcia wymagań bezpieczeństwa ruchu w standardach projektowania infrastruktury drogowej. Na podstawie analizy wybranych projektów i badań ankietowych zidentyfikowano braki w obowiązujących przepisach projektowania dróg. Na podstawie wniosków z tej analizy i stanu współczesnej wiedzy technicznej opisano zalecenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zostały wykorzystane przy opracowywaniu zbioru nowych wytycznych projektowania infrastruktury drogowej.
EN
The paper presents the methods of including traffic safety requirements in the standards of road infrastructure design. On the basis of the analysis of selected projects and questionnaire surveys, deficiencies in the applicable road design regulations were identified. Based on the conclusions of this analysis and the state of modern technical knowledge, recommendations in the field of road safety were described, which were used in the development of a set of new guidelines for designing road infrastructure.
PL
Celem realizacji jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 1+221” (odcinek ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Wisłostrada i Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Siarkową i Orląt Lwowskich).
PL
Przedmiotem inwestycji jest uzyskanie połączenia sieciowego drogi krajowej nr 79 z węzłem Autostrady A4 w miejscowości Rudno, poprzez drogę powiatową 2188K relacji Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej dodatkowego odcinka (do połączenia z drogą krajową nr 79).
PL
Realizacja objęła przebudowę istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16 – Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej.
PL
Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku od km 0+000 (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej) do miejscowości Górka Prudnicka w km 5+534,59 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.