Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1559

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
EN
The article describes issues related to creating discrete simulation models for the implementation of the furniture manufacturing and assembly process in a furniture company. The methodology of the manufacturing system analysis was presented, which is aimed to support the appropriate approach to the construction of simulation models. The scope of the work includes the technological identification of the furniture manufacturing and assembly process in real production conditions, on the basis of which the appropriate simulation model was built. The course of the process was analyzed in the Arena software on the basis of a computer simulation based on reports. As a result of the simulation of the manufacturing process with the use of information from report of usage, an area for improvement was located. The re-analysis of the material flow made it possible to propose a change in the input parameters for the simulation model in the indicated area. The results of the second simulation show significant changes in the effective use of workstations and increase in the efficiency of the production line. In practice, it can be the basis for introducing simulated changes in the production system.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z tworzeniem dyskretnych modeli symulacyjnych dla realizacji procesu wytwarzania i montażu mebli w przedsiębiorstwie branży meblarskiej. Przedstawiono metodykę analizy systemu wytwarzania, która ma za zadanie wspierać właściwe podejście dla budowy modeli symulacyjnych. Zakresem praca obejmuje identyfikację technologiczną procesu wytwarzania i montażu mebli w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, w oparciu o którą zbudowano właściwy model symulacyjny na przykładzie procesu wytwarzania w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. Analizę przebiegu procesu na podstawie symulacji komputerowej w oparciu o raporty przeprowadzono w oprogramowaniu Arena. W wyniku przeprowadzonej symulacji procesu wytwarzania z wykorzystaniem informacji z raportu obciążeń stanowiskowych zlokalizowano obszar do doskonalenia. Powtórna analiza przepływu materiałowego pozwoliła zaproponować zmianę parametrów wejściowych dla modelu symulacyjnego we wskazanym obszarze. Wyniki drugiej symulacji wskazują istotne zmiany w zakresie efektywnego wykorzystania stanowisk pracy oraz zwiększenia wydajności linii produkcyjnej. W praktyce może to stanowić podstawę do wprowadzenia symulowanych zmian w omawianym systemie produkcyjnym.
2
PL
Przedstawiono techniczno-ekonomiczną analizę produkcji wodoru z biogazu przez parowy reforming biometanu. Kompleksowa analiza obejmuje bilans masowo-energetyczny instalacji, analizę finansową oraz ekologiczną. Poddano ocenie potencjał utylizacji odpadów (obornika) w kierunku przetworzenia na wodór poprzez reforming parowy biometanu. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazują atrakcyjny sposób produkcji biowodoru z biogazu jako ekonomiczną technologię przetwarzania odpadów połączoną z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powodujących efekt cieplarniany.
EN
A numerical model of a pilot plant producing H₂ from biogas by steam reforming of biomethane was developed using Chemcad. The anal. covered the mass and energy balance of the installation, as well as financial and ecological estimation. The results of the anal. showed that the method of H₂ production is economical and reduces pollutant emissions.
3
Content available remote Fuel flow test through a leaky fuel assembly
EN
The occurrence of an external leak in the aviation fuel unit leads to a catastrophic aviation event. The aim of the research was to estimate the flow of the fuel stream through the fuel filter chamber with its external unsealing. The research was carried out using experimental methods and computer CFD modelling. Experimental studies were carried out on a specially designed test stand. During the tests, the flow rate of the fuel stream flowing out to the environment was changed. Numerical calculations allowed to obtain the values of the stream and pressure inside the leaky filter chamber. The results of numerical calculations were compared with the results of experimental measurements. The CFD method significantly supplemented the information on the fuel flow inside the considered filter chamber at its external unsealing. The use of software based on the CFD method allows to obtain reliable values characterizing the fuel flow in the aviation fuel unit.
PL
Wystąpienie nieszczelności zewnętrznej w lotniczym zespole paliwowym prowadzi do katastroficznego zdarzenia lotniczego. Celem badań było oszacowanie przepływu strugi paliwa przez komorę filtra paliwowego, przy jego zewnętrznym rozszczelnieniu. Badania wykonano metodami eksperymentalnymi oraz z użyciem komputerowego modelowania CFD. Badania eksperymentalne przeprowadzono na specjalnie zaprojektowanym stanowisku badawczym. W czasie badań zmieniano natężenie przepływu strugi paliwa wypływającej do otoczenia. Obliczenia numeryczne pozwoliły uzyskać wartości strumienia i ciśnienia wewnątrz nieszczelnej komory filtra. Wyniki obliczeń numerycznych zostały porównane z wynikami pomiarów eksperymentalnych. Metoda CFD w znacznym stopniu uzupełniła informacje o przepływie paliwa wewnątrz rozpatrywanej komory filtra przy jego zewnętrznym rozszczelnieniu. Wykorzystanie oprogramowania bazującego na metodzie CFD pozwala uzyskać wiarygodne wartości charakteryzujące przepływ paliwa w lotniczym zespole paliwowym.
EN
A refined, fully analytical rheological modelling of thermosetting polymers and unidirectional monotropic fibre-reinforced thermoset matrix (UFRT) composites is presented. New polymers and composites under normal conditions, fully relaxed from curing and post-curing stresses, are modelled. The theory includes quasi-static short-term/medium-term/long-term reversible rheological processes. Thermosets are isotropic materials exhibiting linearly viscoelastic shear strains and linearly elastic bulk strains. Fibres are monotropic (transversely isotropic) and linearly elastic materials. A generic function well reproducing the viscoelastic characteristics of thermosets and UFRT composites is a Mittag-Leffler fractional exponential function in an integral form. Coupled/uncoupled standard/inverse constitutive equations of linear rheology are formulated for thermosets and UFRT composites. The equations are mutually analytically transformable. New rheological models (coded H-R/H) for thermosets and UFRT composites are described by the smallest possible number of material constants. The thermoset is described by two independent elastic constants and three independent viscoelastic constants. The homogenized UFRT composite is described by five independent elastic constants and four independent viscoelastic constants, whereby two visco-elastic constants are common to the matrix and the composite. An improved homogenization theory of UFRT composites, based on analytical solutions of the selected tasks of the theory of linear elasticity, is formulated for monotropic fibres and positively validated experimentally. The viscoelastic constants of the thermoset are calculated analytically in an iterative loop using a long-term unidirectional tension creep experimental test. The viscoelastic constants of the UFRT composite are calculated analytically employing H-R/H shear/quasi-shear storage compliances and VECP (the viscoelastic-elastic correspondence principle) shear/quasi-shear storage compliances. The H-R/H rheological model was validated numerically for selected UFRT composites. The validation tests were performed on the enhanced reliability UFRT composites reported by Soden, Hinton, and Kaddour (Composites Science and Technology, 1998, 2002).
EN
The present study precisely conveys the methodology of developing a three-dimensional (3D) architectural model of a villa with its walk-through and displaying the model in virtual reality, which as a result, be used by the clients to spectate, customize and buy the real estate property. Additionally, the case study highlights the advancement in architecture, as certain specifications of each element of a 3D model can be viewed in a virtual environment. Virtual reality is a transpiring platform, and in addition to that, the real-estate sector shows its incorporation in designing, marketing, and selling projects. The teaching and learning process can be eased out by intervening it with technology that generates an enhanced visualization environment. These technologies, when used constructively, save time and energy and also hoard economic standards ensuing lucrative benefits.
6
Content available Case hardening development review (2001-2020)
EN
Purpose: The purpose of the work is a complex review of methods applied industrially as case hardening. The paper contains an overview of scientific and development works on surface case hardening methods, especially carburising and quenching, described in the literature from 2001-2020. Design/methodology/approach: State-of-the-art was reviewed by a critical review of the world literature published in 2001-2022, including theoretical work, scientific research, and industry reports. An additional examination of the state of the art was conducted in terms of patent works. Findings: The period of 2001-2020 was a time of intensive work on the modernisation of case hardening techniques to improve the repeatability and uniformity of the produced layers and minimise deformations after hardening. Developing computing technologies have played a large part in this progress. New technologies have also been developed. Research limitations/implications: The review of papers and patent databases was limited to databases providing English-language content options. Practical implications: Case hardening is a crucial stage of steel heat treatment in almost every industrial branch: mechanical, tool, automotive, railway, and aviation. Originality/value: A synthetic review of case hardening methods was presented, particularly carburizing and quenching methods; it also analysed the possibilities and directions of their development.
EN
In this study, the river flow rate and suspended sediment load at Deh Molla hydrometric station in Zohreh River in the period of 1983–2018 were used for copula-based joint frequency. The Frank copula was selected as the best copula. The joint frequency analysis of the studied variables was performed based on the conditional density of the copula functions, which leads to the conditional occurrence probability of the variables. The results showed that with increasing river flow rate and suspended sediment load, the joint return period increases. Also, the joint return period for the "and" state is longer than the joint return period for the "or" state. When the river flow rate exceeds the threshold of 100 m3 /s and suspended sediment load exceeds the threshold of 2.7× 104 ton/day, the joint return periods for the "and" state and for the "or" state, are about 11 and 4 years, respectively.
EN
This paper deals with the problem of urban traffic control, considering public transport as a priority. According to the authors, the occupancy of a means of transport is one of the key decision variables in the process of prioritisation within a traffic signal program. This study aims to construct a method of occupancy-based traffic light priority for public transport and investigate the possibility of using this information to increase the efficiency of signal control for time loss. The mathematical model of the priority level conditioning procedure proposed in the method was tested using a microsimulation model of the intersection. The simulation results were collated and compared with an approach that does not consider vehicle occupancy. Under given traffic conditions, the use of the proposed method allows for reducing the average time losses per person in the modelled road network.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie spektrum szans rozwoju badań w zakresie bezpieczeństwa militarnego, dzięki szerokiemu zastosowaniu gamingu w rozumieniu metody badawczej wykorzystującej gry w roli narzędzi badawczych, w ramach ustrukturyzowanego podejścia metodologicznego umożliwiającego pozyskiwanie danych jakościowych i ilościowych na temat procesów decyzyjnych. Dana metoda czy narzędzie może być określone mianem gry jeśli spełnia warunki definicyjne. Szanse wypływające bezpośrednio z wykorzystania gamingu zostały zidentyfikowane jako: (1) możliwość poddawania próbom w bezpiecznym (sztucznym) środowisku idei z krytycznej dziedziny jaką stanowi bezpieczeństwo militarne, i w której za błędy płaci się zwyczajowo najwyższą cenę, (2) umożliwienie powstawania nieprzewidzianych zjawisk podobnych do Czarnych Łabędzi w skutek zachodzących w grze interakcji, co aby móc lepiej zrozumieć ich wpływ na poddawane próbom systemy, (3) zwiększenie liczby dostępnych metod i narzędzi badawczych.
EN
The article aims to demonstrate the prospect of opportunities for military security research that can be seized by utilization of gaming – understood as a generic term for structured methodological approach for developing and employing games – as a research tool for military security, which can provide qualitative and sometimes also quantitative support for decision-making process in varied contexts. Specified method can be referred as a game if it matches the characteristics originating from a games definition. Directly identified opportunities that can be possibly achieved by an extended usage of gaming are as follows: (1) opportunity to test ideas from critical field which is military security in safe (artificial) environment, (2) allowing for unexpected events created by the players to occur similar to Black Swan type events in order to get better understanding of the impact of such events on system being tested. (3) expanding the analytic tool kit.
EN
This article presents research carried out using physical data from the experimental construction of an overhead crane. This article aims to determine the dynamic behaviour of the cart-pendulum system when the hoisting mechanism hits the new bumper design at the end of the girder support structure with selected speed and bumper material to the length of the wire rope. This research shows the influence of the horizontal speed of the hoisting mechanism on the bumper force during a collision with a standard buffer and its modifications. The presented model can be the basis for modelling more complex cases, and its assumed role (i.e. the ability to determine the angle of deflection of the rope during an impact) has been confirmed and is possible to use in a specific case of an overhead crane on an industrial scale. Preliminary analysis of the construction of the bumper considered reveals its positive features, aiming, among other goals, to reduce the acceleration and force acting on the crane cart in emergency situations.
EN
The transportation infrastructure is one of the most important resources for a country's economic and social well-being. The effectiveness of a country's street network will decide whether it develops further or stagnates. With the increasing number of vehicles on the road and the effects of urbanization, traffic roads are being subjected to a variety of requests and uses for which they were not designed, sized, or predicted. Because of the critical relevance of traffic roads, research must begin to lessen the effects of traffic jams in the streets, determine the appropriate number of traffic lanes, and integrate real-time traffic information into GPS systems. The goal of modeling a traffic-road system is to either build new traffic systems or gain a better knowledge of existing traffic systems so that they can be optimized. The accuracy, performance, stochastic and dynamic behavior of the model produced will be evaluated using a simulation of a genuine traffic system. This paper provides microscopic models based on cellular automation to replicate the behavior of various automobiles on a set of urban streets in Cluj Napoca city downtown. This model includes streets with multiple traffic lanes, various types of vehicles such as automobiles, buses, and trams, intersections with multiple possible upcoming streets controlled by traffic lights, bus stops inside and outside the traffic lane, tram stops inside the traffic lane, pedestrian crosswalks, and parking areas alongside and transversely with the right traffic lane of a street. TCA (Traffic Cellular Automata) is a proposed model that produces adequate findings in urban traffic theory. The results were obtained in both free-flow and traffic-jam conditions.
PL
Infrastruktura transportowa jest jednym z najważniejszych zasobów zapewniających dobrobyt gospodarczy i społeczny kraju. Skuteczność sieci ulic danego kraju zadecyduje o dalszym rozwoju lub stagnacji. Wraz z rosnącą liczbą pojazdów na drogach i skutkami urbanizacji, drogi drogowe są przedmiotem różnych wymagań i zastosowań, do których nie zostały zaprojektowane, zwymiarowane ani przewidziane. Ze względu na krytyczne znaczenie dróg, badania muszą zacząć łagodzić skutki korków na ulicach, określić odpowiednią liczbę pasów ruchu i zintegrować informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym z systemami GPS. Celem modelowania układu ruch-droga jest albo zbudowanie nowych układów ruchu, albo uzyskanie lepszej wiedzy o istniejących układach ruchu, aby można je było zoptymalizować. Dokładność, wydajność, zachowanie stochastyczne i dynamiczne wytworzonego modelu zostaną ocenione za pomocą symulacji rzeczywistego systemu ruchu. W tym artykule przedstawiono mikroskopowe modele oparte na automatyzacji komórkowej w celu odtworzenia zachowania różnych samochodów na zbiorze miejskich ulic w centrum miasta Cluj Napoca. Model ten obejmuje ulice z wieloma pasami ruchu, różnego rodzaju pojazdy, takie jak samochody, autobusy i tramwaje, skrzyżowania z wieloma możliwymi zbliżającymi się ulicami sterowanymi przez sygnalizację świetlną, przystanki autobusowe wewnątrz i poza pasem ruchu, tramwaje przystanki wewnątrz pasa ruchu, pieszy przejścia dla pieszych oraz parkingi wzdłuż i w poprzek z prawym pasem ruchu ulicy. TCA (Traffic Cellular Automata) to proponowany model, który daje odpowiednie wyniki w teorii ruchu miejskiego. Wyniki uzyskano zarówno w warunkach swobodnego przepływu, jak i w korku.
PL
Artykuł poświęcony jest badaniom wpływu mechanizmu priorytetyzacji ruchu na efektywność ruchową wielousługowych węzłów sieciowych. Przedstawiono w nim również najważniejsze algorytmy oraz mechanizmy wykorzystane do tworzenia środowiska symulacyjnego zastosowanego w badaniach. Artykuł zawiera wyniki badań które ukazują możliwości oceny wpływu mechanizmu priorytetyzacji ruchu na efektywności ruchową węzła sieciowego.
EN
Simulations in planning logistics processes as a tool of decision-making in manufacturing companies
PL
W artykule przedstawiono nową funkcjonalność programu V-SIM w wersji 5 i zwrócono uwagę na konieczność ujawniania wszelkich śladów na pojeździe i odzieży pieszego oraz wykorzystywania specjalistycznej wiedzy medyków sądowych, w celu jak najbardziej precyzyjnego ustalania pozycji pieszego w chwili uderzenia przez pojazd. Konfiguracja pozycji pieszego w modelu wielobryłowym zaimplementowanym w programie V-SIM oraz rzeczywiste sylwetki pojazdów 3D, mają fundamentalny wpływ na efekt symulacji potrącenia pieszego i jego pozderzeniowego przemieszczania się. Na przykładzie dwóch, dobrze udokumentowanych zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych, przedstawiono analizę symulacji i wrażliwości jej wyników na dane wejściowe pozycji pieszego oraz usytuowania jego kończyn dolnych i górnych. W podsumowaniu zwrócono uwag na elementy prawidłowego przygotowania symulacji w programie V-SIM 5.0, prowadzące do uzyskania miarodajnych wyników.
EN
The article presents the new functionality of the V-SIM program in version 5 and emphasizes the need to reveal, in particular, all traces on the vehicle and pedestrian's clothing, and to use the expertise of forensic medics, in order to determine the pedestrian's position as precisely as possible at the time of impact by vehicle. The configuration of the pedestrian position in the "multibody" model implemented in the V-SIM program and the real 3D body model of vehicle have a fundamental impact on the simulation of pedestrian impact and post-impact movement of a pedestrian. On the example of two well-documented road incidents involving pedestrians, the analysis of the mechanism of the simulation course and the sensitivity of the simulation results to a given input in the form of a pedestrian's position and the location of their lower and upper limbs is presented. In the summary, attention was paid to the elements of correct simulation preparation in the V-SIM 5 program, leading to obtaining reliable results.
PL
Celem artykułu jest opis numerycznego, wielobryłowego modelu ciała człowieka CYBID Multibody Pieszy wprowadzonego w oprogramowaniu V-SIM 5.0, Przedstawiono założenia dla geometrii modelu oraz krótki opis działania generatora ciała człowieka. Omówiono pokrótce dodatkowe funkcjonalności rozwinięte w trakcie procesu wdrożenia modelu pieszego, m.in. interfejs skryptowy do programu V-SIM 5.0. oraz rozszerzone modele wspomagające analizę obrażeń. Przedstawiono także pokrótce kierunki dalszych prac badawczych na potrzeby rozwoju modelu.
EN
The aim of the article was to provide a thorough description of CYBID Multibody Pedestrian model in keeping with its implementation in the commercial version of V-SI 5.0. reconstruction software. The description of the model geometry and the hum body generator is provided together with a detailed explanation of the contact algorithm implemented in V-SIM 5.0. New functionalities including the script interface developed in the process of the pedestrian model implementation in V-SIM 5.0 and extended human body models supporting injury analysis are briefly discussed. Perspective for further development of Multibody models in future V-SIM versions is also presented.
PL
Budownictwo charakteryzuje się dużą wypadkowością podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju prac, co w dużej mierze wynika z indywidualnego charakteru każdego przedsięwzięcia. Ryzyko zaistnienia wypadku będzie większe podczas oceny stanu technicznego, a następnie prac remontowych i/lub rozbiórkowych w obiektach, w których nie prowadzono przez wiele lat prawidłowej polityki utrzymaniowej. Niezbędne jest szukanie rozwiązań, które zminimalizują zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w takich obiektach. Proponujemy zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywania oceny stanu technicznego, a także późniejszego prowadzenia prac w obiekcie przez zastosowanie nowoczesnych metod, takich jak inwentaryzacja obiektu statkami bezzałogowymi oraz jego skaning, utworzenie modelu obiektu, a następnie możliwość wykonania symulacji przeprowadzenia prac rozbiórkowych.
EN
The civil engineering is characterised by a high accident rate dring the execution of all types of work, which is largely due to the individual nature of each project. The risk of an accident will be greater during technical condition assessments and in particular, during renovation and/or demolition work on buildings where there has not been a proper maintenance policy for many years. It is necessary to seek solution that minimise the risk to life and health of the occupants of such facilities. We propose to increase safety during the assessment of the technical condition of a facility and the subsequent conduct of works in the facility by using modern method such as an inventory of the facility with unmanned vehicles and its scanning, creating a model of the facility and then the possibility to simulate the conduct of demolition works.
EN
Background: Hospital layout is one important factor affecting hospital service quality and, consequently, patient satisfaction. Generally, the layout is designed based on the experience of the hospital specialists without any systematic approaches. Purpose: Due to the increasing number of patients, the case study hospital has built a new multi-floor building to move its Outpatient Department (OPD) to operate there. Therefore, this study aims to apply the Activity Relationship Analysis (ARA) and simulation to design a new OPD layout. Methodology: Data of the previous system were analyzed using the ARA. The results were then used to design three scenarios (A, C, and D) and the other three scenarios (B, E, and F) were proposed by hospital specialists. Then, six layouts were evaluated using simulation tests and the efficiencies of the designs were measured by an average total service time per patient. Results: The simulation results showed that the average total service time of scenario A, D, E, and F were lower than scenario B and C. While the average total service time at the sub-service unit of D was the longest compared to scenario A, E, and F. These results demonstrated that scenario A, E, and F were the most efficient layouts. However, when considered thoroughly by the hospital specialists, scenario A was eventually selected. Conclusion: This study can contribute to scientific literature as it demonstrates the application of the ARA and simulation in the design of the multi-floor layout, an aspect under-researched in existing studies. This study also provides the practical implication suggesting that these techniques should be used together in the layout designs because they can help to determine the correctness and efficiency of the layout design before actual implementation.
EN
n this article, the results of a series of selected algorithms used during the picking of goods in a warehouse, assuming the order of stacking goods in transport containers is predetermined, are analysed, simulated and evaluated. The importance of the development of this type of algorithms is the possibility of reducing the waiting time of both transport and goods in order to reduce the total cost of the picking process. Afterwards, the results will be analysed by varying the parameters and evaluating the solutions. The aim is to show the results of various picking algorithms when their subsequent stacking order is predetermined, and to use these to identify relationships and define guidelines that could be used to support the design of similar picking algorithms.
EN
The joining of sheet metal parts produced in the material combination of Fe-Fe, Fe-Al as well as Fe-thermoplastic and Al-thermoplastic can be realized by the Resistance Element Soldering (RES). Extruded bimetallic elements were used to form the overlap joint. The semi-finished product for extrusions was a Cu 99.9 tube with dimensions φ6 × 0.5 mm and length 9 mm, filled with Sn60Pb40 solder. “T” shaped overprints were produced in two ways. Simulation in the ANSYS software environment was chosen to optimize, select the appropriate forming process, and design the geometry of the functional parts of the forming tool, allowing to use only one extrusion forming operation. The results of the simulations are the magnitudes of stresses and strains, and different head shape geometries of the bimetallic element extrusions of the three proposed forming methods. The task was to achieve extrusions without defects of the Cu tube shell, such as corrugations and wrinkles. The geometry was observed and compared by macroanalysis of extrusion sections made on a laboratory forming tool.
PL
Łączenie części metalowych wykonanych z połączenia materiałów Fe-Fe, Fe-Al oraz termoplastycznych Fe i Al można wykonać metodą lutowania oporowego (RES - Resistance Element Soldering). Do wykonania połączenia zakładkowego użyto wytłaczanych elementów bimetalicznych. Półfabrykatem do wytłaczania była rura Cu 99,9 o wymiarach φ6 × 0,5 mm i długości 9 mm, wypełniona lutem Sn60Pb40. Nakładki w kształcie litery „T” wykonywano na dwa sposoby. W celu optymalizacji, doboru odpowiedniego procesu formowania i zaprojektowania geometrii funkcjonalnych części narzędzia kształtującego wybrano symulację w środowisku oprogramowania ANSYS, co pozwala na użycie tylko jednej operacji kształtowania przez wytłaczanie. Wynikiem symulacji są wielkości naprężeń i odkształceń oraz różne parametry geometryczne kształtu głowic wytłoczonych elementów bimetalicznych z trzech proponowanych metod kształtowania. Celem było uzyskanie wytłoczek pozbawionych wad powłoki rury z Cu, takich jak pofałdowania i zmarszczki. Parametry geometryczne obserwowano i porównywano za pomocą makroanalizy produktów wytłaczania wykonanych w laboratoryjnym narzędziu kształtującym.
20
Content available remote Simulation of current distribution through elements of the overhead contact line
EN
The compilation of unfavourable weather conditions, such as negative temperature and high humidity, leads to the formation of an ice layer and deposits on the elements of the overhead contact line, which leads to its degradation and prevents the supply of electricity to the traction vehicle. The traction line is located on a very large area and it is extremely difficult to effectively remove the remaining layers of ice. During planning the anti-icing measures it’s very important to know the current distribution in wires. The authors of the article analysed the catenaries operated in Poland and in EU in terms of the current distributions in contact and catenary wires in through spans. The approach presented in this paper allows to take into account the wear of the contact wires during calculations of the current distributions.
PL
Szereg niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak ujemna temperatura i wysoka wilgotność, powoduje powstanie warstwy lodu i osadów na elementach sieci trakcyjnej, co prowadzi do jej degradacji i uniemożliwia dostarczanie energii elektrycznej do pojazdu trakcyjnego. Sieci trakcyjne znajdują się na rozległych obszarach i niezwykle trudno jest skutecznie usunąć warstwę lodu. Podczas planowania czynności mających na celu odlodzenie sieci jezdnych bardzo ważna jest znajomość rozpływu prądu w przewodach. Autorzy artykułu przeanalizowali sieci trakcyjne eksploatowane w Polsce i w UE pod kątem rozpływu prądów w przewodach jezdnych i linach nośnych w całym przęśle naprężenia. Przedstawione w niniejszej pracy podejście pozwala na uwzględnienie zużycia przewodów jezdnych podczas obliczeń rozpływu prądów.
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.