Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 225

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda pitna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Mikrozanieczyszczenia organiczne to szeroka grupa związków chemicznych stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów żywych. Zalicza się do niej między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), różnego rodzaju farmaceutyki i trihalometany (THM). Wiele z nich charakteryzuje wysoka toksyczność oraz odporność na biodegradację. Aktualnie substancje te stanowią problem w większości państw Wspólnoty Europejskiej, ze względu na powszechne występowanie w wodach przeznaczonych do spożycia oraz ściekach, w tym ściekach oczyszczonych. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, iż stosowane obecnie metody uzdatniania wody i ścieków nie gwarantują ich całkowitego usunięcia. Świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie środowiska związkami organicznymi o niskich stężeniach, skutkuje podjęciem działań mających na celu poprawę pogarszającej się jakości wód. W związku z tym powstały akty prawne, zarówno europejskie jak i krajowe, które regulują stan jakościowo-ilościowy wód i ścieków. Przepisy te ustalają rodzaj i dopuszczalne stężenia mikrozanieczyszczeń w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ściekach oczyszczonych. Aktualnie obowiązujące akty prawne, regulujące dopuszczalne stężenia mikrozanieczyszczeń organicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia, to Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 330 z 5.12.1998, s. 32) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). W przypadku ścieków oczyszczonych, są to Dyrektywa Rady z 21 maja 1991 r., dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. L 135, 30.5.1991, s. 40) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).
EN
Organic micropollutants are a wide group of chemical compounds that can be a serious threat to health and lives of living organisms. The group contains compound like polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), polychlorinated biphenyls (PCB), farmaceuticals and trihalomethanes (THM). Many of them are toxic and nonbiodegradable. These substances are a problem in many of the european countries because of their presence in drinking water and treated wastewater. The reason behind that may be the fact that conventional methods of water and wastewater treatment does not guarantee their complete removal. Awareness of the danger that comes with contamination of natural environment with the low concentrations of organic compounds, results in taking actions in order to improve the water quality. Therefore national and european regulations were created to help establish the right water and wastewater quality. They contain the type and acceptable concentration of each compound in drinking water and treated wastewater. The current regulation concerning concentrations of organic micropollutants in drinking water are Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32) and Regulation of the Minister of Health of 7 December 2017 on the quality of water intended for human consumption (Dz.U. 2017 poz. 2294). In case of wastewater it is Council Directive of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment (91/271/EEC) (Dz.U. L 135, 30.5.1991, p.40) and Regulation of the Minister of Marine Economy and Inland Navigation of 12 July 2019 on substances particularly harmful to the aquatic environment and conditions to be met when introducing sewage into waters or into the ground, as well as when discharging rainwater or snowmelt into waters or into water equipment (Dz.U. 2019 poz. 1311).
PL
Omówiono koncepcję budowy nowoczesnego systemu filtracji i magazynowania wody w elastycznych zbiornikach do wykorzystania na wypadek powodzi lub innych nieprzewidzianych katastrof naturalnych i technicznych. Zastosowanie wysokowydajnych filtrów wody umożliwi wykorzystanie zanieczyszczonych zasobów wodnych (np. wody popowodziowej lub skażonej), a przy wdrażaniu koncepcji podwójnej filtracji możliwe będzie uzyskanie wody pitnej. Użycie modułów w postaci zbiorników elastycznych znacznie zwiększy mobilność zestawu, który ułatwi budowę stanowisk do uzdatniania wody przy jednoczesnym zaangażowaniu znacznie mniejszych sił i środków niż w przypadku standardowych działań. Przedstawiono stosowane w praktyce stanowiska uzdatniania wody w celu podniesienia jej jakości do poziomu wymagań dla wody pitnej.
EN
A review, with 47 refs. of mobile water purifn. systems used in world practice. The concept of building a modern water filtration and storage system in flexible tanks for use in the hard to reach areas was presented.
PL
Zagrożenia związane z nowymi substancjami i materiałami, które dotychczas nie były z różnych przyczyn regularnie monitorowane w wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, są związane przede wszystkim z rozwojem technologicznym i wprowadzaniem do środowiska nowych, nieznanych dotychczas substancji oraz skalą tego zjawiska.
EN
Poland belongs to the countries with limited waters intended for drinking resources. To meet this problem, the Management Board of Geotermia Mazowiecka SA carries out activities to determine the possibilities of using exploited geothermal waters other than energy purposes. In addition to energy, the geothermal water is used for recreation and balneotherapy in “Termy Mszczonów” and for the production of drinking water for the local water supply system. Some water needs to be discharged into surface watercourses due to a lack of coherence of heating and water supply needs. For recognizing this problem innovative research project entitled: “The development of a method for injecting after energy-used geothermal waters into selected geological structures” was prepared and implemented as part of the Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship for 2014–2020 (Priority Axis: Research and development activities of enterprises). This project has resulted in the launch of the installation pumping excess water to the quaternary sandy leyer. Based on the results from the first year of operation of the project, it can be assumed that it is possible to achieve nearly 100% reduction of water discharge and, consequently, the full use of producted geothermal waters. In summary, it can be stated that the geothermal plant in Mszczonów is a unique installation not only on the Polish but also international scale. The proof of this is not only the scale of rational use of water for energy purposes (cooling from 41°C to about 17°C), but also their development in other areas, for example in “Termy Mszczonów” and for the production of waters intended for drinking. The article presents the results of the first year (2019) of operation of the water injection system. During this period, in cooled water discharged into surface watercourse nearly 50% reduction was achieved.
PL
Polska należy do krajów o ograniczonych zasobach wód pitnych. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Zarząd Spółki Geotermia Mazowiecka SA prowadzi działania w kierunku określenia możliwości wykorzystania eksploatowanych wód geotermalnych innych niż cele energetyczne. Wody złożowe oprócz zagospodarowania do generacji ciepła wykorzystywane są do rekreacji i balneoterapii w Termach Mazowieckich oraz do celów wytwarzania wód pitnych w lokalnym systemie wodociągowym. Część wód musiała być odprowadzana do cieków powierzchniowych z powodu braku koherencji potrzeb ciepłowniczych i wodociągowych. Temu służył innowacyjny projekt badawczy pn.: „Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Projekt ten zaowocował uruchomieniem instalacji zatłaczania nadmiarowych energetycznie wód do czwartorzędowego poziomu piaszczystego. Na podstawie wyników z pierwszego roku funkcjonowania projektu można założyć, że możliwe jest osiągnięcie blisko 100% redukcji zrzutu wód i co się z tym wiąże pełne wykorzystanie eksploatowanych wód złożowych. Podsumowując można stwierdzić, że Zakład geotermalny funkcjonujący w Mszczonowie jest unikalną instalacją nie tylko w skali polskiej ale także międzynarodowej. Dowodem na to jest nie tylko skala racjonalnego wykorzystania wód do celów energetycznych (schłodzenie od 41°C do około 17°C), ale także zagospodarowanie ich w innych obszarach: w Termach Mszczonowskich i do produkcji wód pitnych z SUW i z płytkich zbiorników hydrogeologicznych. W artykule przestawiono wyniki pierwszego, 2019 roku, funkcjonowania systemu zatłaczania schłodzonych wód.
EN
The formation of trihalomethanes (THMs) during chlorine (Cl2) and chlorine dioxide (ClO2) treatment was investigated. Water samples were collected from three drinking water sources, namely, Büyükçekmece Lake water (BLW) in Istanbul City, Kızılcapınar Lake water (KLW), and Ulutan Lake water (ULW) in Zonguldak City, Turkey. The results of the study show that Cl2 treatment forms more THMs in all three water sources compared to ClO2treatment. Further, due to the Cl2treatment, the maximum THMs concentrations were observed in BLW (121.15 μg/dm3) samples, followed by KLW (97.26 μg/dm3) and ULW(88.52 μg/dm3) samples within the reaction time of 24 h for 5 mg/ dm3 of Cl2dose. However, it was found that the concentrations of THMs formed at three water sources with applied ClO2treatment under the same conditions were significantly reduced. As a result of the ClO2treatment at the end of the reaction time of 24h, THMs concentrations formed in BLW, KLW, and ULW were recorded as 30.26, 16.53, and 17.71 μg/ dm3, respectively. On chlorination, chloroform (CFM) was found the dominant THM species in all water sources. All THM species contents ranged from 1.98 μg/dm3 to 11.23 μg/ dm3 and the highest level of dibromochloromethane (BDCFM) was observed as the major THM species among all species in BLW due to the ClO2treatment. Also, the formation of inorganic DBPs such as chlorate (ClO3–) and chlorite ClO2–) was evaluated during Cl2oxidation. The levels ClO2– formed due to the ClO2 oxidation were higher than those of ClO3– levels for BLW, KLW, and ULW samples and varied from 19 to 55%, and from 37 to 60% of the applied ClO2 doses (2–10 mg/ dm3), respectively. On the other hand, ClO3– levels varied between 5 and 9% and 2 and 6% of the applied ClO2concentration for the KLW and ULW samples, respectively.
EN
An attapulgite suspended (AS) filter material was successfully prepared and used in combination with biological aerated filter (BAF) to pretreat excess organic matter and ammonia nitrogen in micropolluted water. The AS filter material was of low density and floated on the water surface, which is beneficial to optimize the hydraulic conditions. Through scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) It was found that the surface of the filter material was uneven, the pores were deep. When the hydraulic load is 4 m/h and the gas to water volume ratio is 2:1, the removal rates of permanganate index (CODMn) and ammonia nitrogen by ASBAF are up to 57.49 and 88.11%, respectively, and the effluent quality meets relevant standards. After backwashing, the pollutants removal rate will return to stable filtration after two hours. A short-term shutdown of the reactor has little effect on the processing performance of ASBAF, but a long-term shutdown will greatly affect the removal rate of CODMn. The complete organic matter degradation model can well fit the experimental effluent water quality.
PL
W niniejszej pracy dokonano oceny jakości popularnych wkładów (zawierających jonity i węgiel aktywny) do dzbanków filtrujących w aspekcie osiąganego poziomu mineralizacji wody pitnej. Badania przeprowadzono dla dwóch rodzajów filtrów (Brita Maxtra+, Wessper Sport), oraz wody o różnym składzie chemicznym, tj. wody wodociągowej i butelkowanej: Żywiec Zdrój i Muszynianka. Mineralizację oceniano wykonując pomiary konduktometryczne przewodności właściwej oraz aktywności jonów sodu, potasu i wapnia w testowanych próbkach wód, przed i po przefiltrowaniu. Jako metodę analizy ilościowej interesujących pierwiastków zastosowano fotometrię płomieniową.
EN
In this study, the quality of popular cartridges (containing ion exchangers and activated carbon) for filter jugs was assessed in terms of the level of mineralization in drinking water. The research was carried out for two types of filters (Brita Maxtra +, Wessper Sport), and water of different chemical composition, i.e. tap and bottled water: Żywiec Zdrój and Muszynianka. The mineralization was assessed by conducting conductometric measurements of specific conductivity and the activity of sodium, potassium and calcium ions in the tested water samples, before and after filtering. Flame photometry was used as a method of quantitative analysis of the elements of interest.
PL
Dostawcy wody w Unii Europejskiej stoją w obliczu licznych zagrożeń, takich jak terroryzm, zmiany klimatu i ich skutki, zmieniająca się jakość zasobów wodnych, zanieczyszczenia. Muszą im sprostać i być gotowe do podejmowania skutecznych działań. Autorzy artykułu analizują dwa z wymienionych problemów, jakimi są, ze względu na odpowiednią ilość i jakość wody pitnej: bezpieczeństwo wody i zabezpieczenie dostaw wody. Przedstawiają praktyczne aspekty związane z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie zmian w dyrektywie w sprawie wody pitnej. Koncentrują się także na zarządzaniu kryzysowym w przedsiębiorstwach wodociągowych. Wskazują także na zagrożenia, o których muszą pamiętać przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Szczególnym celem tej publikacji jest rozwinięcie świadomości oraz wskazanie, jak działać bezpiecznie i wydajnie.
EN
The utilities providing water services in the European Union face several threats like terrorism, climate change consequences, changing quality of water resources, emerging contaminants. They have to cope with them and prepare effective reactions. The authors of this article present two aspects of the challenge to preserve appropriate quality and quantity of drinking water: water safety and water security. They present practical aspects related to the proposal of the European Commission on amendments in the drinking water directive. They also concentrate on crisis management in water utilities. They show different aspect that water utilities have to manage with. They indicate threats that the utilities have to be aware of. The aim of providing all this information is to develop awareness and give guidelines how to operate safely and efficiently.
13
Content available Ocena skuteczności pracy filtrów przelewowych
PL
Celem badań była ocena skuteczności pracy filtrów przelewowych. W dzbanku filtracyjnym o objętości 2,0 dm3 codziennie przez okres jednego miesiąca filtrowano 5 dm3 wody wodociągowej. Próbki do badań pobierano co 3 dni. Analizie poddano także próbki wody bezpośrednio po przepłukaniu filtra oraz po pierwszej i drugiej filtracji od założenia nowego wkładu. Skuteczność pracy filtrów została oceniona na podstawie pomiaru parametrów fizykochemicznych, tj. stopnia obniżenia twardości wody, pH, zawartość chlorków, absorbancji, barwy, ogólnego węgla organicznego oraz eliminacji zanieczyszczeń z grupy Emerging Pollutants. Ponadto wykonana została analiza toksykologiczna próbek po filtracji, która wykazała ich nietoksyczny charakter na każdym etapie prowadzenia badań. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że po dwóch tygodniach pracy filtra może on nie spełniać już swojej funkcji, natomiast, biorąc pod uwagę możliwość występowania w sieci wodociągowej różnych zanieczyszczeń, stosowanie filtrów wydaje się być niezbędne.
EN
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of overflow filters. The tests were carried out in a 2.0 dm3 filter jug. Each filter was tested for a period of 1 months. 5 dm3 of tap water were filtered every day. Samples for analyzes were taken every 3 days. The water samples were collected immediately after the filter was rinsed. Water samples taken after the first and second filtration through a new cartridge (such water is according to filter jugs producers not suitable for drinking) were also analyzed. The effectiveness of the tested filters was evaluated based on the monitoring of physicochemical parameters such as: water hardness, pH, chloride content, absorbance, color, total organic carbon and also by the elimination of pollutants from the Emerging Pollutants group. In addition, a toxicological analysis of the samples after filtration was carried out. A non-toxic nature of each sample at every stage of the test has been proved. Based on the conducted tests, it can be concluded that after two weeks of filter operation, it may no longer fulfill its function. However, taking into account the possibility of occurrence of even pollution in the water supply network, the use of filters seems to be necessary.
EN
The water of Lake Rawa Pening is used as a source of drinking water. Indonesian Government Regulation Number 82 of 2001 on Management of Water Quality and Water Pollution Control stated that the water quality of Lake Rawa Pening should meet the quality standard of first grade and be categorized as no polluted water. The purpose of this research was to assess the water quality based on Indonesian regulation and to assess water quality based on international regulations. The quality of water was assessed using a survey method in 7 sites of the Lake Rawa Pening 3 times for 3 months. Parameters measured were all the water quality parameters required in accordance with Government Regulation No. 82 of 2001. The results indicated that there were 13 values that exceeded the water quality standard of first grade. These exceeded parameters were total suspended solids (TSS), biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), orthophosphate (PO4), NO3, As, Se, Cd, Mn, Cu, Pb, H2S, faecal coliform, and total coliform. Water quality status of Lake Rawa Pening was categorized as heavily polluted. The water quality of Lake Rawa Pening should be improved by reducing the pollutants entering the lake by restriction of human activities causing lake pollution.
PL
Woda jeziora Rawa Pening jest wykorzystywana jako źródło wody pitnej. Rozporządzenie rządu Indonezji nr 82 z 2001 r. o zarządzaniu jakością wody i kontroli zanieczyszczeń stwierdza, że woda jeziora powinna spełniać standardy jakości wody pierwszego stopnia i być klasyfikowana jako woda pozbawiona zanieczyszczeń. Celem badań była ocena jakości wody według indonezyjskich i międzynarodowych norm. Jakość wody oceniano w 7 stanowiskach jeziora trzykrotnie w ciągu 3 miesięcy. Mierzone parametry odpowiadały zawartym w rozporządzeniu nr 82 z 2001 roku. Wyniki analiz wykazały, że 13 parametrów przekracza dopuszczalne normy przewidziane dla 1 klasy czystości. Te parametry to: zawiesina całkowita (TSS), biochemiczne i chemiczne zapotrzebowanie na tlen (BOD, COD), fosforany, azotany, As, Se, Cd, Mn, Cu, Pb, H2S, bakterie E. coli i bakterie z grupy coli. Stan wód jeziornych określono jako silnie zanieczyszczone. Jakość wody jeziora Rawa Pening powinna ulec poprawie przez ograniczenie ładunku zanieczyszczeń doprowadzanych do jeziora wskutek działalności człowieka.
EN
Water quality is an important criterion for evaluating the suitability of water for drinking and domestic purpose. The main objective of this study was to investigate the physicochemical characterization of groundwater for drinking water consumption. Ten captured sources were selected from three aquifers including the Guelma Mio-Plio-Quaternary alluvial basin; the Senonian Heliopolis Neritic limestone aquifer, and the Eocene limestones of Ras El Agba-Sellaoua aquifer. The analyses concerned the periods of high water in May 2017 and low water in August 2017. Twelve parameters were determined for the water samples: pH, T (°C), EC, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–, HCO3 –, SO4 2–, NO3 –, TH (hydrotimetric degree), TAT (total alkalinity titration). The interpretation of the various analytical results allowed the determination of the chemical facies and the classification of the groundwater aquifers as follows: (i) in the alluvial layer, the gypsiferous marl substratum and the clays of the three terraces (high, medium and low) have given the water a chlorinated calcium chemical facies in the east part of the study area and travertines feeding partly alluvial layer, and have given a bicarbonated calcium water facies in the west, (ii) in the Senonian of Heliopolis limestone and Eocene carbonate formations of Ras El Agba- -Sellaoua, the chemical facies are calcium bicarbonate. Water isotopes (δ18O and δD) helped to determine the origin of groundwater. Overall, the groundwater in the area is hard and has significant to excessive mineralization. It is progressively degraded in the direction of flow, especially in the Guelma alluvial aquifer.
PL
Jakość wody jest ważnym kryterium oceny jej przydatności do picia i potrzeb domowych. Celem pracy było zbadanie fizycznych i chemicznych właściwości wody przeznaczonej do konsumpcji. Do badań wybrano dziesięć ujęć wody zlokalizowanych w trzech poziomach wodonośnych: aluwialny basen mioceńsko-plioceńsko-czwartorzędowy Guelma, wapienny poziom z okresu późnej kredy i poziom eoceńskich wapieni w Ras El Agba-Sellaoua. Analizy prowadzono w okresie wysokiej wody w maju 2017 r. i niskiej wody w sierpniu 2017 r. W próbkach wody oznaczono 12 parametrów: pH, T (°C), EC (przewodnictwo), Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl–3 –, SO4 2–, NO3 –, TH (całkowita twardość), TAC (całkowita alkaliczność). Interpretacja uzyskanych wyników umożliwiła wydzielenie grup chemicznych i klasyfikację poziomów wodonośnych w następujący sposób: (i) strefa aluwialna, gipsowo-wapienne podłoże i iły trzech tarasów (wysoki, średni i niski) – wody grupy chlorkowo-wapniowej we wschodniej części badanego obszaru i wody wodorowęglanowo-wapniowe w zachodniej części, (ii) wapienie późnej kredy i eoceńskie utwory węglanowe w Ras El Agba-Sellaoua – wody o charakterze wodorowęglanowo-wapniowym. Analiza izotopowa (δO18 i δD) pozwoliła ustalić pochodzenie wód gruntowych. Generalnie wody gruntowe badanego obszaru są twarde i charakteryzują się wysoką bądź nadmierną mineralizacją. Wody ulegają stopniowej degradacji w kierunku przepływu, szczególnie w aluwialnym poziomie wodonośnym Guelma.
PL
W artykule określono wpływ stosowania silnych utleniaczy w technologii uzdatniania wody na powstawanie ubocznych produktów dezynfekcji. Przedmiotem badań były wody pobierane z czterech zakładów uzdatniania wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie oraz z wybranych punktów sieci wodociągowej. Analizie poddano wybrane wskaźniki jakości wody (chlor wolny, sumę chloranów(III) i chloranów(V) oraz sumę trihalometanów) po procesie uzdatniania w latach 2011–2017. Z przeprowadzonych badań wynika, że stężenie chloru wolnego w sieci wodociągowej malało w miarę wzrostu odległości od zakładu uzdatniania. Zależność tę stwierdzono w 19 z 28 punktów poboru wody. Analizując średnioroczne stężenia chloru wolnego w wodzie wodociągowej, zauważono, że najwyższe wartości w badanych punktach występowały w 2011 r. W pozostałych latach obserwowano spadek tego wskaźnika. Z przeprowadzonej analizy wynika, że produkty uboczne dezynfekcji wody nie przekraczały dopuszczalnych norm.
EN
This paper specifies the effect of using strong oxidants in water treatment technologies on the formation of disinfection by-products. The study was developed by collecting water samples from four water treatment plants of the Municipal Water and Sewerage Company (MPWiK) in Krakow and at selected sampling points within the water supply networks. The analysis was comprised of selected indicators of water quality after the treatment process during the years of 2011–2017. From the carried-out investigation, it was concluded that the concentration of free chlorine in the water supply network concurrently decreased with increases in the distance from the treatment plant. This dependence was found in 19 out of 28 water supply points. While analyzing the annual average concentrations of free chlorine in the municipal water, it was noted that the highest values at the study points occurred in 2011. During the other years, decreases in this indicator were observed. This follows from the analysis that the water disinfection by-products did not exceed permissible limits.
PL
W artykule dokonano oceny korozyjności wody pitnej produkowanej przez Zakłady Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, na podstawie indeksu Larsona. Z zastosowanego wzoru wynika, że własności korozyjne wody rosną wraz ze wzrostem stężenia jonów siarczanowych(VI) i chlorkowych. Natomiast maleją, ze wzrostem wodorowęglanów. W tym celu, analizie poddano powyższe aniony oznaczone w wodach pochodzących z czterech zakładów po procesie uzdatniania. Wnioski i uwagi końcowe.
EN
The article assesses the corrosivity of drinking water produced by water treatment plants Municipal Water and Sewage Company in Krakow, based on the index Larson. In the model used that the corrosive properties of water increase with increasing concentration of sulfate ions (VI) chloride. On the other hand decrease, with an increase in bicarbonate. For this purpose, the analysis indicated above anions in the waters from four plants after the treatment proces.
EN
Fluoride and nitrate are common pollutants in drinking water and their presence deteriorates the quality of drinking water. According to WHO guidelines, the fluoride content in drinking water cannot be higher than 1.5 mg F–/dm3. The purpose of this paper was to evaluate the efficiency of fluoride removal from model aqueous solutions under the presence of nitrate. The experiments were conducted with the use of laboratory installation PCCell BED-1 System at a constant current density (0.78, 1.72, and 2.34 mA/cm2) with the use of monovalent selective ion-exchange membranes. The influence of initial nitrate concentration (15, 30, 45 mg NO3 – /dm3) and initial fluoride concentration (5, 10, 15 mg F–/dm3) on the process performance was studied. The degree of desalination varied from 85 to 91.7% depending on the solution composition and the applied current density, whereas the fluoride removal was in the range of 70–90%. The presence of coexisting NO3 –ions in fluoride solutions improved process efficiency in view of fluoride removal by batch electrodialysis.
EN
The recycling of water treatment residues (WTR) inside drinking water treatment plants (DWTP) to be a good option for reusing this type of waste, as well as for reducing the costs with its disposal off and with the acquisition of treatment chemicals. Therefore, a WTR was reused for auxiliary of the coagulation-flocculation processes for reducing the use of aluminium sulfate (coagulant) in a DWTP. Three series of experiments have been conducted involving three water samples with different turbidity and colour, different WTR samples with different total suspended solids (TSS) concentrations and different aluminium sulfate concentrations. The results showed that WTR can efficiently be used for the removal of turbidity between 21 NTU and 218 NTU and colour between 194 HU and 1509 HU for TSS concentration between 1635 mg/dm3 and 5420 mg/dm3, with better results in the range between 1635 mg/dm3 and 2678 mg/dm3. For higher TSS concentrations, the removal of both parameters decrease because there are excess of organics released to water, which demands the use of more coagulant.
EN
Aluminium is one of the environmental factors that may have an impact on Alzheimer's and Parkinson's disease. Some epidemiological studies show a relationship between the concentration of aluminium in drinking water and the incidence of Alzheimer's disease. The article presents and discusses the results of research on the effect of the type and dose of non-prehydrolyzed aluminium coagulants on the concentration of residual aluminium in water intended for human consumption. Aluminium sulphate (VI) and sodium aluminate were tested as coagulants. Analysis of the obtained test results showed that lower concentrations of residual aluminium were found after coagulation with aluminium sulphate (VI), which is hydrolyzed acidally, lowering the pH of the water in the range of 7.47 to 7.12 providing good conditions for the formation of Al(OH)3. A less useful coagulant due to the concentration of residual aluminium was sodium aluminate, which undergoes basic hydrolysis creating conditions for the transition of Al(OH)3 into soluble Al(OH).
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.