Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość usług transportowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper analyses the standard of MZK Tychy's customer service. The surveys were carried out among the users of the services provided by the above-mentioned transport services provider. The results of the analysis made it possible to formulate the following problems, indicated by the users of local transport: restrictions on the ticket distribution points, the impact of delays on abandoning the use of this means of transport, modernization of rolling stock, the issue of the quality and price of services.
PL
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych dotyczących oceny jakości usług transportowych pomiędzy Lublinem a Białą Podlaską. Ich celem było zbadanie stopnia zadowolenia pasażerów z realizowanych usług oraz porównanie poziomu jakości świadczonych usług na podstawie badań ze stycznia 2017 r. oraz lipca 2018 r. W artykule zostały omówione również podstawowe wymagania jakie stawiają podróżni, co może pomóc przewoźnikom dostosować ofertę do potrzeb klientów oraz jak poprawić jakość świadczonych usług transportowych.
EN
This article presents the results of surveys concerning the quality of transport services between Lublin and Biała Podlaska. The purpose of the analysis was to examine the degree of passenger satisfaction, as well as to compare the quality level of services provided at the January 2017 and July 2018. The article also discusses the basic requirements set by travelers, which can help carriers to tailor the offer to the needs of customers and how to improve the quality of transport services.
EN
Effective and proper management of the quality of transport services allows the use of the latest quality standards, which are the most important and at the same time a key element in the era of constant competition. From a wide range of quality management methods, in this paper special attention has been paid to those that focus on customer satisfaction as a determinant of quality. Critical Incident Technique (CIT) analyzes the sources of customer satisfaction and dissatisfaction. Thanks to the Customer Satisfaction Index (CSI), it is possible to measure and analyze customer satisfaction, while the Importance-Performance technique enables measuring the perception and significance of factors or variables affecting the quality of services from the point of view of buyers.
PL
Efektywne i właściwe zarządzanie jakością usług transportowych umożliwia wykorzystanie najnowszych standardów jakościowych, które są najważniejszym, a zarazem kluczowym elementem w dobie nieustannej konkurencji. Spośród szerokiej gamy metod zarządzania jakością w artykule zwrócono szczególną uwagę na te, które skupiają się na satysfakcji klienta, jako determinancie jakości. Critical Incident Technique (CIT) analizuje źródła satysfakcji, jak i niezadowolenia klientów. Za sprawą Customer Satisfaction Index (CSI) możliwy jest pomiar i analiza satysfakcji klientów, natomiast technika Importance –Performance, umożliwia pomiar postrzegania i istotności czynników, czy zmiennych, wpływających na jakość usług, z punktu widzenia nabywców.
EN
The paper dwells on the methodology for assessing the efficiency of transport services in transportation of disabled people on the local urban regular bus routes. Proposed methodology is based on the level of organization of transport system and Logistics approaches and principles for determining the quality of adaptation to requirements of disabled people transportation. The paper describes the identification of the conditions for coordination of regular urban bus routes for disabled persons with the main urban routes, in light of the principle of one change in the direction. There have also been determined the values of time expenditure for travel for the options of random selection of the change point and the use of GPS information technology.
PL
Przedmiotem badań jest analiza czynników i uwarunkowań transportowych i im pochodnych, determinujących rozwój systemu logistycznego Polski, jako integralnego komponentu globalnego systemu logistycznego. Celem artykułu jest identyfikacja barier transportowych i regulacyjnych ograniczających sprawność i efektywność przepływu towarów w handlu międzynarodowym i w rezultacie tego funkcjonowania makrosystemu logistycznego Polski oraz wskazanie jego potencjału rozwojowego w relacji do innych krajowych systemów logistycznych. Sformułowano hipotezę o konieczności dalszej intensyfikacji działań inwestycyjnych i regulacyjno-koordynacyjnych w sektorze transportu w celu poprawy sprawności jego funkcjonowania, co w konsekwencji przyczyni się wzrostu ułatwień w sferze przepływów towarowych oraz konkurencyjności Polski w skali globalnej. W pracy wykorzystano metodę analizy statystycznej danych pozyskanych z raportów międzynarodowych organizacji gospodarczych (WTO, WEF, WB). Uzyskane wyniki badań i sformułowane na ich podstawie wnioski wskazują, że konieczne jest zapewnienie większej spójności systemu logistycznego Polski z globalnym systemem logistycznym, co - wzorem innych krajów - można osiągnąć poprzez rozwój infrastruktury transportu, a w efekcie lepszą dostępność i jakość usług transportowych.
EN
The subject of the research is to analyze the transport oriented factors and conditions of logistics macro- systems development as integral components of the global logistics system with special attention paid to the Polish logistics system. The main aim of the paper is to identify transport infrastructural and regulatory barriers hindering effectiveness and efficiency of the Polish logistics system as well as to indicate its development potential by reviewing it with logistics macro-systems of neighboring countries and leading countries in the global scale. The hypothesis asserts that it is necessary to intensify the efforts in the investments and regulatory sphere of that logistics system in order to improve its efficiency. It has been used the statistical analysis as a method to examine data of international economic organizations presented in their reports on the examined subject. The results of the conducted research indicate that higher level of cohesion of the Polish logistics system with the global one needs to be achieved. Consequently, the level of competitiveness of the Polish economy as well as trade enabling should increase significantly.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Siedlcach, dotyczących oceny satysfakcji z jakości usług transportowych oferowanych przez tego przewoźnika. Przedstawione wyniki mają na celu zobrazowanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez komunikację miejską w Siedlcach. W artykule omówiono również aktualne propozycje pasażerów, które mogą pomóc przedsiębiorstwu w dostosowaniu oferty do ich aktualnych wymagań. Celem artykułu jest analiza danych ankietowych w kontekście oceny satysfakcji pasażerów z jakości usług transportowych oferowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach.
EN
The article presents analysis the results of surveys carried out among passengers of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach regarding the assessment of satisfaction with the quality of transport services offered by this carrier. The presented results are intended to illustrate the level of satisfaction with the services provided by public transport in Siedlce. The article also presents current passenger proposals that can help the company adjust its offer to their current requirements.
PL
W artykule podjęto próbę oceny jakości usług transportowych w branży farmaceutycznej. W celu dokonania oceny świadczenia jakości usług przez wybraną losowo grupę odbiorców danego przedsiębiorstwa wykorzystano metodę SERVQUAL Wyniki przeprowadzonego badania dały możliwość wysunięcia odpowiednich wniosków oraz stały się podstawą do dalszego rozwoju i doskonalenia badanego przedsiębiorstwa usług transportowych w branży farmaceutycznej.
EN
The article presents the attempt to assess the quality of transport services in pharmaceutical industry. In order to estimate the quality of the service provided by the randomly selected group of recipients of the given enterprise, the SERVQUAL method has been chosen. The results of the conducted research enabled the possibility of drawing appropriate conclusions, as well as they have become the base for further development and improvement of the analysed transport services enterprise in pharmaceutical industry.
PL
Artykuł ma charakter metodologiczny i koncentruje się na zagadnieniach dotyczących możliwości badania wpływu jakości usług transportowych, jako jednych z rodzajów usług logistycznych oferowanych w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw, na kształtowanie wartości generowanej dla finalnego klienta. Przedmiotem badań są nie tylko aspekty metodologiczne dotyczące określenia wartości i użyteczności takich produktów, jakimi są usługi transportowe, świadczone tak przez zarządców infrastruktury transportowej (usługi sieciowe), jak też wytwarzane przez przewoźników (usługi przewozowe), ale również kwestie wyboru odpowiednich metod pomiaru ich jakości. W artykule przedstawiono jedną z takich metod, opartą na rozwiniętej formule użyteczności usługi transportowej. Nawiązując do podstawowych rodzajów usług transportowych oferowanych na typowych dla każdej z nich rynkach transportowych z właściwym dla nich mechanizmem cenowym, przedstawiono metodę (formułę) pozwalającą określić wpływ użyteczności produktu transportowego na poziom wartości generowanej dla finalnego klienta. Metoda ta bazuje na ustaleniu relacji między dającym się zmierzyć poziomem jakości produktu transportowego i jego ceną. Na tej podstawie przedstawiono formy transformacji wartości i wartości użytkowej produktów transportowych w układzie logistycznego łańcucha dostaw. Wyniki badań wskazują na konieczność wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze transportu, prowadzących do wzrostu jakości usług, która następnie staje się podstawą budowy łańcucha o wysokiej wartości dla klienta. Istotną kwestią, o której jedynie wspomniano, jest transmisja tej wartości (wartości dodanej) w układzie łańcucha dostaw - jego poszczególnych ogniw, w kierunku finalnego klienta.
EN
The paper which is methodological in its nature, aims to determine the impact of the quality of transport services, as one of the types of logistics services offered in the supply chain, on the value generated within it. The scope of the study include both methodological aspects concerning the selection of the proper method of measuring the quality of the transport products, as well as apply this category to a specific type of transport market. In relation to the selected types of these markets with the right pricing mechanism, it has been presented a model based on the relationship: the quality of the product, its price which reflects the strength of the impact the usefulness of the transport product at the level of value generated for the final client. Test results point out to the need for the construction of the value chain based on the increase in the quality of the transport products, i.e. its added value.
PL
W artykule omówiono znaczenie zrównoważonego transportu w nowoczesnej gospodarce, opartej na zrównoważonym rozwoju. W tej kwestii niezwykle istotna jest koncepcja strategii, obejmująca zasady, parametry, czynniki, które pozwolą na zyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku w sferze usług transportowych. Formułowanie i wdrażanie polityki strategicznej w przedsiębiorstwach jest procesem długotrwałym, a o sukcesie decyduje doskonale przygotowana kadra menedżerska, rozumiejąca mechanizmy obecnego rynku i potrafiąca wybiegać w przyszłość. Problemami transportu, a zwłaszcza zrównoważonego transportu jest od lat zainteresowana Unia Europejska, lecz problem ochrony środowiska przez ten sektor gospodarki powinien być bliski zarówno przewoźnikom, jak i klientom na całym świecie. Celem artykułu jest podkreślenie idei zrównoważonego transportu, mając przede wszystkim na uwadze czystość środowiska naturalnego naszej planety dziś i w przyszłości.
EN
In the paper author introduced meaning of sustainable transport in modern economy based on sustainable development. In this issue the most important is strategy concept including rules, parameters and factors, which allow to achieve competitive advantage on transport service market. Formulating and introducing strategic policy in enterprises is a long-term process and it can be successful only when very-well qualified management staff understands mechanisms of the market as well as can predict future. The European Union is interested in transport problems and especially in sustainable transport for many years. Transport companies as well as their customers all around the world should consider environment protection issues during decision making process. The purpose of the paper is to underline the idea of sustainable transport, due to the fact of clean environment of our planet at present and in the future.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania jakości usług na najnowszej trasie tramwajowej w Gdańsku, przebiegającej wzdłuż Al. V.Havla w dzielnicy Gdańsk-Południe. Celem badania była ocena, w jakim stopniu realizowane są postulaty przewozowe pasażerów oraz określenie ich zachowań komunikacyjnych oraz preferencji odnośnie usług przewozowych. Badanie wykonano metodą ankiety internetowej. Na bazie ilościowej oceny postulatów przewozowych wyznaczono lukę jakościową pomiędzy jakością oczekiwaną a uzyskaną. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że jakość usług komunikacji tramwajowej została oceniona pozytywnie: 55% ankietowanych oceniło ją jako dobrą i bardzo dobrą, 30% jak wystarczającą. Najmniejszą lukę jakościową odnotowano w przypadku bezpośredniości (0,49), częstotliwości (0,64) i dostępności (0,69). Największą lukę odnotowano w przypadku niezawodności (1,10), czasu trwania podróży (1,05), stopnia zatłoczenia (0,88) oraz punktualności (0,84). Przeprowadzone badanie oraz obserwacje zmian w oczekiwaniach pasażerów pozwalają na sformułowanie kilku wniosków. Tradycyjnie rozumiana dostępność do usług transportu zbiorowego przestaje być argumentem wystarczającym do konkurowania z samochodem osobowym. Pasażerowie formułują coraz wyraźniejsze żądania odnośnie komfortu przejazdu, dostępności informacji oraz szybkości przemieszczania, odnosząc je do innych rodzajów transportu. Powoduje to konieczność aktywnego kształtowania jakości usług transportu zbiorowego oraz lepszej oceny postulatów zgłaszanych przez pasażerów.
EN
This paper presents the results of the public transport quality survey at the new tram route in Gdańsk along the H.Havle Av at the Gdańsk-Poludnie district. Aim of the study was to evaluate passenger preferences regarding the public transport and how they are met by the offer of the service provider. Research was performed with the internet-based form covering 15 qualitative and quantitative questions. On the basis of the qualitative questions the quality gap was calculated. In general 55% survey particpants described tram services as good and very good, while 30% as sufficient. The lowest quality gap was observed for directness (0,49), frequency (0,64) and accessibility (0,69). The highest quality gap among selected measures was observed for reliability (1,10), duration of travel (1,05), level of tram space utilization (0,88) and punctuality (0,84). Major gap for travel duration may be due to lack of tram priority at the intersections. Park&Ride parkig space was used at average level of 35%. No incentives for such solution is included with the service provider offer. Results of the survey and observations lead to some conclusions. Public transport accessibility considered only as the availability of services is no longer a competitive factor against private car. Passengers formulate demands for comfort, provision of information and reduced duration of travel, all verified against other modes of transport. This should be taken into account for the new public transport projects.
EN
Background: Transport needs are specific expectations of business organizations and depend on customers' preferences, availability of supra- and infrastructure and ecological awareness. This study aims at outlining global efforts towards sustainable development by utilizing transport means with optimized solutions and specific advantages of each transport mode. Novel concepts within multi-variant transport, such as co-modal or synchromodal transport, make up a basis for creating a higher standard of process organization, characterized by individual customized solutions. Material and methods: Have been described the features and main characteristics of modern concepts synchromodal transport and identifies differences in relation to the well-known multimodal system. The paper presents a statistical analysis of the share of various modes of transport in intermodal transport in the last ten years. Conducted the examination of the significance of quality features of transport services on a sample of 613 companies chosen deliberately. The collected data were analyzed using two marking scales indicated determinants of composite supply chain. Results and conclusions: The presented analysis of transport service qualities in the context of prospective synchromodal transport included participants of complex supply chains. The results show that they aim towards improvement of relations, co-operation and partnership in future process-related and strategic solutions.
PL
Wstęp: Potrzeby transportowe są pożądanymi przez gospodarkę oczekiwaniami zależnymi od preferencji klientów, dostępności supra- i infrastruktury, świadomości ekologicznej. Celem opracowania jest wskazanie światowych dążeń do zrównoważonego rozwoju i wykorzystania środków transportu z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań i zalet każdej z gałęzi. Nowatorskie koncepcje w obszarze transportu wielowariantowego, jak transport komodalny, czy synchromodalny stanowią fundamenty kreowania wyższego poziomu organizacji procesowej z uwzględnieniem rozwiązań zindywidualizowanych. Metody: Opisano cechy i główne założenia nowoczesnej koncepcji transportu synchromodalnego oraz wskazano różnice w odniesieniu do znanego systemu multimodalnego. Przedstawiono analizę statystyczną w zakresie udziału poszczególnych gałęzi transportu w przewozach intermodalnych w ostatnich dziesięciu latach. Przeprowadzono badania ważności cech jakości świadczonych usług transportowych na próbie 613 przedsiębiorców dobranych celowo. Zebrane dane przeanalizowano w przekroju dwóch skal ocen uwzględniając wyróżnione determinanty dostaw wielogałęziowych. Wyniki i wnioski: Przeprowadzona analiza cech jakości świadczonych usług transportowych w kontekście perspektywicznej koncepcji synchromodal transport obejmująca uczestników złożonych łańcuchów dostaw wskazuje na dążenia w kierunku doskonalenia relacji, wzajemnej współpracy i partnerstwa przyszłościowych rozwiązań procesowych i strategicznych.
PL
Postulaty przewozowe są podstawowym kryterium oceny jakości usług transportu miejskiego. Na podstawie kryteriów jakości i za pomocą badań preferencji pasażerów można wyznaczyć standardy jakości. Wśród przykładów działań, związanych z poprawą jakości świadczonych usług znajdują się rozwiązania w postaci umów tzw. partnerstwa dla jakości. Drugim popularnym na świecie rozwiązaniem jest ustalanie gwarancji standardów usług wobec pasażerów zapisanych w karcie praw pasażera. W transporcie miejskim jednym z najważniejszych elementów procesów zarządzania jest kontrola. Wiąże się ona z nadzorowaniem i korygowaniem stanów rzeczy oraz realizowanych procesów, w celu zapewnienia ich przyszłej sprawności. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą, z dwóch części.
EN
The requirements of transport are the main assessment criteria of service quality standards in municipal transport. Certain quality standards can be defined on the basis of quality criteria and with the use of passenger preferences tests. Among the examples of actions connected with the improvement of quality of offered services there are solutions in the form of so-called agreements of partnership for quality. Second solution, which popular around the world, is the establishment of standards guarantee of passenger services which are inscribed in charter of passenger rights. Control is one of the main elements of management process in municipal transport. It is connected with supervision and correction of state of implemented processes in order to provide their future proper functioning. This article is the first out of two parts.
PL
Już od wielu lat tendencją jest korzystanie z outsourcingu usług transportowych. Jest wiele kryteriów decydujących o wyborze partnera zewnętrznego, jednak – jak pokazuje praktyka – najważniejszym z nich jest jakość usług. Celem artykułu jest pokazanie miejsca i znaczenie czynnika jakości w procesie decyzyjnym przy zlecaniu transportu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu).
14
Content available remote Projektowanie jakości usług transportowych
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zasad projektowania usług transportowych. Autor artykułu prezentuje uwarunkowania zagadnień związanych z projektowaniem jakości usług transportowych z punktu widzenia przedsiębiorstw realizujących usługi transportowe. Autor omawia problematykę projektowania jakości usług transportowych w kontekście przedsiębiorstwa transportowego, odnosząc ją do wartości, którą otrzymuje klient. Tego typu podejście do projektowania jakości usług transportowych pozwala firmie transportowej w pełni ujmować potrzeby jakościowe klienta.
EN
Purpose of the article is the principles of projection of qualities of transport service. Author of this article it presents conditionality of questions related from projection of qualities of transport services from the point of view enterprises realize of transport services. Author discusses problems of projection of qualities of transport services in context of transport enterprise for value of client. Approach this type for projection of qualities of transport services it allows transport firm captivate completely requirements of qualitative clients.
15
Content available remote Jakość postrzegana w procesie adaptacji usług transportowych
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie jakości postrzeganej w procesie adaptacji usług transportowych. Sytuacje odzwierciedlające adaptację jakości usług przedsiębiorstw transportowych zaprezentowano w postaci macierzy. Problematykę jakości postrzeganej omówiono przez pryzmat luki rzeczywistej i teoretycznej.
EN
Article is undertaking issue of quality perceived in process of transport services adaptation. Situations which are reflecting services quality adaptation in transport companies are shown as matrix. Topic of perceived quality is presented thru the gap of reality and theory.
16
Content available remote Problematyka kwantyfikacji jakości usług w transporcie - spedycji - logistyce
PL
Celem prezentowanego artykułu jest charakterystyka wybranych zagadnień związanych z problematyką kwantyfikacji jakości usług w transporcie - spedycji - logistyce. Autor artykułu prezentuje uwarunkowania jakości usług w transporcie - spedycji - logistyce z punktu widzenia kwantyfikacji. Autor dokonuje przeglądu metod pod kątem możliwości ich zastosowania w transporcie - spedycji - logistyce.
EN
Purpose of the article is the characteristic of chosen questions connected with matter of quality services quantification in shipment - logistic. Author of this article is showing conditions of service quality in shipment - logistic from the viewpoint of quantify-cation. Author is searching different methods of possibility to use them in shipment - logistic.
17
Content available remote Znaczenie jakości w kolejowych przewozach towarowych
PL
Przemiany w gospodarce naszego kraju powodują, iż nastąpiła zmiana preferencji rynkowej w usługach transportowych. Przedsiębiorstwa, które chcą się na nim utrzymać, a nawet rozwijać, powinny świadczyć usługi o jak największym poziomie jakości. Jednak ze względu na specyfikę usług sektora transportowo -spedycyjno - logistycznego (TSL) osiągniecie odpowiedniego poziomu w tym względzie może sprawiać wiele trudności. Jakie kryteria w ocenie świadczonych usług są istotne dla klientów?
EN
Alternation in our national economy cause changes of market preferences in transport services. Firms witch want to develop should do services in the highest standard. Characteristic features of transports-speditions and logistics sector cause difficulties to rich appropriate standard of services. Criterions estimation of transport services important for customers.
18
Content available remote Proces adaptacji jakości usług transportowych do warunków rynku transportowego
PL
Prezentowany artykuł jest fragmentem badań autorskich, jakie od kilku lat prowadzone są na europejskim rynku usług transportowych w zakresie adaptacji jakości usług transportowych. Autor artykułu prezentuje etapy adaptacji jakości usług transportowych, jakie zachodzą w firmach transportowych. Wyniki prowadzonych badań wskazują na znaczną różnorodność i stopień skomplikowania procesu adaptacji. W firmach transportowych adaptacja jakości usług transportowych rozpoczyna się na etapie wstępnym, gdzie firmy transportowe starają się wytworzyć określone cechy adaptacyjne, dzięki którym mogą nawiązać relację z rynkiem transportowym. Następnym etapem w procesie adaptacji jest etap weryfikacji jakości usług transportowych na rynku, którego dokonują nabywcy usług transportowych. Ostatecznym etapem adaptacji jakości usług transportowych jest etap docelowy, w którym podmioty transportowe starają się wprowadzić na rynek transportowy nowe cechy adaptacyjne, które pozwolą im zdobyć największy udział w segmencie obsługiwanego rynku transportowego. Autor artykułu wyodrębnia najistotniejsze jakościowe cechy adaptacyjne rynku transportowego, do których zalicza terminowość dostaw, gotowość do realizacji usług transportowych, uniwersalność obsługi, staranność obsługi, niezawodność obsługi, kompleksowość obsługi, dostępność usług transportowych, koszt obsługi transportowej. Autor wskazuje na istotną cechę procesu adaptacji jakości usług transportowych, a mianowicie, że na współczesnym rynku usług transportowych dominują kombinacje różnych cech jakościowy oferowanych usług transportowych, brak jest wyraźnej dominacji jakiejś określonej cechy jakościowej usługi transportowej.
EN
The article is a part of researches that have been carried out in the European market of transport services on the adaptation of the quality of transport services for several years now. The stages of the adaptation of the quality of transport services that can be found in transport companies are presented. The results show a considerable variety and degree of complication of the process of adaptation. In transport companies the adaptation of the quality of transport services begins at the introductory stage, where the transport companies aim at creating some specified features of adaptation thanks to which they are able to establish a link with the transport market. The next stage in the process of adaptation is the stage of verification of the quality of transport services in the market, which is done by the customers of transport services. The final is the target stage where the transport companies try to introduce new features of adaptation intro the transport market, which will help them gain the biggest deal in the segment of the serviced transport market. The most essential quality features of adaptation of the transport market are pointed out, such as the punctuality of deliveries, the readiness to do transport services, the universality, accuracy, reliability complexity, access and price of the services, An important feature of the process of the quality of transport services adaptation is indicated, namely the domination of different quality features combinations of the offered transport services in the modern market. There is a lack of a clear domination of some specified quality feature of transport service.
19
Content available remote Kierunki poprawy atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego w miastach
PL
W referacie przedstawione zostały przyczyny uzasadniające wzrost roli transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miast, a także główne kierunki podnoszenia standardu usług miejskiej komunikacji zbiorowej, przyczyniające się do stworzenia alternatywnej oferty dla korzystających z własnych samochodów osobowych oraz do poprawy ekologii w miastach.
EN
The article presents the reasons underlying the increase of the role of public transport in municipal transport service. It also points out the main directions of raising the standard of municipal transport service that contribute to the creation of an alternative offer for private car users as well as improvement of ecology in the cities.
20
Content available remote Jakość pasażerskich usług przewozowych
PL
W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty doskonalenia jakości usług w komunikacji zbiorowej, których realizacja daje szanse jej przetrwania i rozwoju w gospodarce rynkowej. Jednocześnie atrakcyjność przewozów zbiorowych pozwala spełnić wymagania ekorozwoju.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.