Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trace analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Nowe metodyki, umożliwiające szczegółową charakterystykę cząstek w próbkach o złożonym składzie chemicznym, łączą w sobie elementy analizy śladowej i analizy specjacyjnej, którym towarzyszą procesy derywatyzacji i zatężania analitów.
PL
W publikacji opisano zawartość pierwiastków Na, Mg, Fe, Cr, Mn, Zn w próbce wody i mułu pobranego z jeziora utworzonego na hałdzie w zakładzie odzysku surowców w Krakowie. Skupiono się na porównaniu obu próbek pod względem stężenia badanych pierwiastków. Użyto w tym celu metody analizy śladów - atomowej spektroskopii absorpcyjnej, która jest jedną z najczęściej stosowanych metod oznaczania stężenia pierwiastków w próbkach. Wysoka szkodliwość dla środowiska była kryterium wyborów tych pierwiastków do analizy.
EN
The publication determines the concentration of the elements Na, Mg, Fe, Cr, Mn, Zn in the samples of water and silt collected from the lake formed in the heap at the raw material recovery plant in Kraków. The focus was put on comparing the two samples in terms of the concentrations of the examined elements. For this purpose, the method of trace analysis was used - Atomic Absorption Spectroscopy, which is one of the most frequently used methods for metals’ determining I various samples. The elements for the determination were selected because of their high toxicity in the environment.
EN
Nowadays, laboratory forensic examinations are based on elaborated and verified protocols, allowing for quite precise identification of the type of explosive used in post blast residues. Non-degraded explosives persist in trace quantities mainly on the broken components of explosive devices. Due to this, special care must be taken in order to prevent destruction of minute quantities of explosive material during examination. Apparently quite a big problem is caused by components of electrical cells being the source of reactive chemical compounds that affect the level of identified traces of explosives. The present paper describes the influence of substances present in alkaline batteries cells and Leclanché cells on the decomposition of trace amounts of TNT. Reaction of TNT with battery components was conducted in solution at room as well as the temperature of boiling methanol. Quantitative analysis of the decrease in TNT levels in methanol extracts was carried out by means of GC/MS.
EN
The analysis of underground (spring) waters concerned 6 springs located in the eastern part of the Sanok District on the border of the Eastern and Western Carpathians (analysis of bioelements). There have been detected „natural mineral waters with sodium chloride content” with chemical admixtures such as: boron (HBO2 >10 mg·dm-3) strontium (Sr > 10 mg·dm-3), barium (Ba > 3 mg·dm-3), Lithium (Li > 1 mg·dm-3), in a potential perspective of economic importance. The above-mentioned water from Tyrawa Solna, has a historical aspect, connected with salt-works, as signified by the name of the village. The publicly availablespring of Chopin from the Sanok park is characterized by „natural mineral water with calcium content” at the same time it is „low-sodium water” with a sodium content (< 3 mg·dm-3). The spring from Bykowce near Sanok, has "specific healing iron water" with iron (II) content above 10 mg·dm-3, while the spring on the Olchowce-Liszna route called „Nad Wodospadem” („At the Waterfall”) (Nature Monument) is rich in "specific healing sulphide water" with a divalent sulphur content of 3.8 mg·dm-3 (characteristic odour). The criterion of „specific boric therapeutic water” with HBO2 metaboric acid concentration higher than 5 mg·dm-3 (pharmacodynamic factors) (Regulation of the Minister of Health) meets the already mentioned water from Tyrawa Solna. This water also contains large amounts of sodium potassium, calcium and magnesium, and its mineralization exceeded 3500 mg·dm-3 (highly mineralized brine). On the border of the Eastern and Western Carpathians, moving south towards Slovakia, two sources were found in the Bieszczady Mountains (Mików, Radoszyce). Water from „Cudowne Źródełko” („The Miraculous Spring”) in Radoszyce (surroundings) belongs to soft waters (hardness = 10 German degrees) and to low mineralized ones (mineralization < 500 mg·dm-3). Bioelements that are found in trace amounts in spring waters i.e. iodine < 0.3 and fluorine < 0.1 [mg·dm-3] and selenium and vanadium < 20, zinc and copper < 10, chromium and nickel < 5, molybdenum < 1 [μg·dm-3] were also determined. Chemical analyses were performed using the following methods: AAS, ICP-OES, ICP-MS, IC, potentiometry (pH), conductometry (EC), ORP potential, turbidimetry, argentometry and acid-base titration. The influence on the functioning of the human body and some bioelements is described.
PL
Analiza wód podziemnych (źródlanych) dotyczyła 6 źródeł zlokalizowanych we wschodniej części Powiatu Sanok na granicy Karpat Wschodnich i Zachodnich (analiza biopierwiastków). Wykryto „naturalne wody mineralne z zawartością chlorku sodu” z chemicznymi domieszkami: boru (HBO2 > 10 mg · dm-3) strontu (Sr > 10 mg · dm-3), baru (Ba > 3 mg · dm-3), litu (Li > 1 mg·dm-3), w ewentualnej perspektywie o znaczeniu gospodarczym. Wymieniona woda z Tyrawy Solnej, posiada aspekt historyczny, związany z warzelnictwem soli, o czym świadczy również nazwa miejscowości. Ogólnodostępne źródło Chopina z parku sanockiego cechuje „naturalna woda mineralna z zawartością wapnia” jednocześnie jest to „woda niskosodowa” o zawartości sodu (< 3 mg · dm-3). Źródło z Bykowiec niedaleko Sanoka, posiada „wodę swoistą leczniczą żelazistą” o zawartości żelaza (II) powyżej 10 mg · dm-3, natomiast źródło na drodze Olchowce-Liszna „Nad Wodospadem” (Pomnik Przyrody) jest bogate w „wodę swoistą leczniczą siarczkową” o zawartości siarki dwuwartościowej 3,8 mg · dm-3 (charakterystyczny zapach). Kryterium „wody swoistej leczniczej borowej” o stężeniu kwasu metaborowego HBO2 wyższym od 5 mg · dm-3 (współczynniki farmakodynamiczne) (Rozporządzenie Ministra Zdrowia) spełnia już wspomniana woda z Tyrawy Solnej. Woda ta zawiera również duże ilości sodu potasu, wapnia i magnezu, a jej mineralizacja przekroczyła 3500 mg · dm-3 (wysokozmineralizowana solanka). Na granicy Karpat Wschodnich i Zachodnich przemieszczając się na południe w kierunku Słowacji znaleziono w Bieszczadach dwa źródła (Mików, Radoszyce). Woda z „Cudownego Źródełka” w Radoszycach (okolice) należy do wód miękkich (twardość = 10 stopni niemieckich) oraz niskozmineralizowanych (mineralizacja < 500 mg · dm-3). Oznaczono również biopierwiastki, które występują w wodach źródlanych w ilościach śladowych tj. jod < 0,3 i fluor < 0,1 [mg · dm-3] oraz selen i wanad < 20, cynk i miedź < 10, chrom i nikiel < 5, molibden < 1 [μg · dm-3]. Analizy chemiczne wykonano następującymi metodami: ASA, ICP-OES, ICP-MS, IC, potencjometria (pH), konduktometria (EC), potencjał ORP, turbidymetria, argentometria, alkacymetria. Opisano wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka, niektórych biopierwiastków.
PL
Polimery z odwzorowanymi jonami znajdują coraz szersze zastosowanie w analizie śladowej metali. Charakteryzują się wysoką selektywnością w stosunku do odwzorowanych jonów oraz odpornością na różne rozpuszczalniki, zmiany pH, temperatury i ciśnienia.
PL
VoltIC pro jest idealnym połączeniem techniki woltamperometrycznej z chromatografią jonową do jednoczesnego oznaczania anionów, kationów oraz metali ciężkich. Oprogramowanie MagIC Net™ steruje chromatografem jonowym oraz uruchamia oznaczenia woltamperometryczne, a następnie zbiera wszystkie wyniki z obu analiz, generując jeden raport końcowy z analizy.
EN
VoltIC pro is the perfect combination of voltammetry and ion chromatography for the simultaneous determination of anions, cations and heavy metals. MagIC Net ™ controls IC devices, starts voltammetric determination, and summarizes the results of both analyses.
PL
Praca dotyczy zbadania możliwości, opracowania nowej procedury badawczej oraz dokonania oznaczeń - m-k rezolu w strumieniu produktu z procesu reformingu katalitycznego techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie faz normalnych, z detektorem spektrofotometrycznym typu DAD (NP -HPLC-UV-VIS/DAD). Opracowana procedura stanowi alternatywę dla innych procedur wykorzystujących klasyczne techniki analityczne, albo wykorzystanie znaczonego promieniotwórczo "trasera". Aplikacja znajduje zastosowanie w kontroli przecieków na linii wsad-produkt w instalacjach reformingu ze zintegrowaną wymianą ciepła . Jako marker nieszczelności stosuje się m -krezol dodawany do strumienia wsadu. Badania niniejszej pracy pokazują, że zastosowanie „markera nieszczelności” wykazującego znaczne różnice polarności względem składu strumieni wsadu oraz produk tu warunki NP -HPLC umożliwiają uzyskanie zadawalającego rozdzielnie m-krezolu od składników reformingu katalitycznego, a także od składników wsadu do instalacji reformingu benzyn oraz wykonanie dokładnego oznaczenia m -krezolu na poziomie LOQ ok. 0.1 ppm w reformacie, w czasie znacznie krótszym, niż w przypadku zastosowania "klasycznych" technik i metod analitycznych. W przypadku kalibracji metody należy uwzględnić konieczność stosowania metodyki dodatku wzorca w przypadku badania z awartości krezolu w reformacie oraz możliwość wystąpienia znaczących różnic wartości współczynnika odpowiedz i "markera" względem wsadu. Bardzo korzystne jest także wykorzystywanie w tych badaniach technik i przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie HPLC (EBF).
EN
The paper concerns the possibility of m-cresol quantification in the product stream of catalytic reforming process by normal phase high performance liquid chromatography with UV-VIS diode array detector (NP-HPLC-UVVIS/ DAD). The developed procedure provides an alternative to other procedures that uses classical analytical techniques or a radioactive tracer. The application is used to control leakage on the product-batch line in reforming systems with an integrated heat exchange. As a leak marker a meta-cresol added to the feed stream was used. Studies of this paper shows that the use of " leakage marker " which exhibits significant differences in polarity with respect to the composition of the feed and product streams allows to use a NP-HPLC to perform precise quantitative analysis at a 0,1 ppm LOQ level with much shorter time than with the use of classical analytical methods. In the case of the method calibration the possibility of significant differences in response factors of the marker with respect to the batch and product matrices should be taken into account. In the case of such differences correct determination of the leakage degree can be difficult. The use of eluent backflush (EBF) in the HPLC column is very preferred in the procedure.
8
Content available remote Advances in stir bar sorptive extraction coating: A review
EN
Stir bar sorptive extraction (SBSE) is an extraction technique for enrichment of organic compounds from aqueous and gaseous matrices. This technique is based on sorptive extraction, whereby the solutes are extracted into a polymer coating on magnetic stirring rod. SBSE has been used in various types of analytical procedures and wide variety of matrices. However, a limitation of SBSE lies in the fact that only polydimethylsiloxane (PDMS)-coating material is commercially available and that PDMS predominantly extracts non-polar compounds with Ko/w higher than 10. In this survey, a review on non-PDMS stir bar sorptive extraction coatings and their applications to the analysis of environmental, food, and biomedical samples is given.
PL
Przedstawione w niniejszej pracy wyniki opisują prostą i czułą metodę przeznaczoną do śladowych oznaczeń jodków wodzie morskiej używanej do elektrolizy chloroalkalicznej. Metoda ta obejmuje utlenianie jodków do jodanów, a następnie ich oznaczenie przy użyciu woltametrii pulsowo-różnicowej. Ilościowe przejście jodków do jodanów jest uzyskiwane na drodze użycia podchlorynu sodu. Po 20 minutach reakcji nadmiar podchlorynu jest usuwany poprzez dodanie siarczynu sodu. Ślady metali zakłócające pomiar są kompleksowane przy użyciu dodatku EDTA.
EN
In this study, we developed a straight forward and sensitive method for the trace determination of iodide in brine used for chlor-alkali electrolysis. This method involves the oxidation of iodide to iodate and subsequent determination of the iodate by differential pulse voltammetry. The quantitative iodide conversion to iodate is achieved by treatment with sodium hypochlorite. After 20 minutes reaction time, excess hypochlorite is removed by adding sodium sulfite. Interfering metal traces are complexed by EDTA addition.
PL
Obecność miedzi w mieszankach paliwa na bazie etanolu zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ jony Cu2+ katalizują reakcje utleniania w benzynie, prowadząc do spadku jakości olefin i tworzenia się gum. Anodowa woltamperometria strippingowa (ASV) jest jedną z najbardziej czułych oraz dokładnych technik wykorzystywanych do oznaczania metali na poziomie śladowym, co wykazano na przykładzie oznaczania Cu(II) w mieszankach benzynowo-etanolowych bez stosowania wstępnego przygotowania próbki.
EN
The presence of copper in fuel ethanol blends has gained considerable attention, since Cu2 + ions catalyzes oxidative reactions in gasoline leading to a deterioration of olefins and the formation of gum. Anodic stripping voltammetry (ASV), one of the most sensitive and accurate techniques for trace-metal analysis, has been demonstrated for the determination of Cu(II) in ethanol/gasoline blends without any sample pretreatment.
PL
Woda jest podstawowym odczynnikiem chemicznym używanym w laboratoriach. Od jej jakości zależy wiarygodność wykonywanych analiz, szczególnie na niskich poziomach stężeń analityków. Coraz powszechniejsze wykorzystywanie nowoczesnych, ale i drogich metod oraz technik analitycznych wymaga stosowania wody o odpowiedniej czystości. W pracy opisano metody oczyszczania wody stosowane w laboratoriach oraz jej podział ze względu na stopień czystości i zastosowania.
EN
Water is an essential chemical reagent used in laboratories. Its quality depends on the reliability of the analyses results, especially at low concentration levels. The increasing use of modern, but expensive analytical methods and techniques require the use of water of suitable purity. The paper describes methods of purification of water used in the laboratory as well as its division according to the purity and application.
PL
Najbardziej czułą techniką spektroskopową jest spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną. Wadą tej metody jest duży koszt aparatury i występowanie interferencji poliatomowych przy oznaczaniu selenu. Alternatywą dla tych technik oznaczania selenu może być połączenie selektywnego zagęszczania śladów selenu za pomocą biosorbentów z techniką bezpośredniego rozpylania materiałów proszkowych i oznaczanie selenu z wykorzystaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukowaną mikrofalowo (CPI MIP OES).
PL
Ze względu na wysoką toksyczność znanych form chemicznych rtęci konieczne jest jej ciągłe monitorowanie, a jednocześnie rozwijanie i unowocześnianie procedur analitycznych służących jej oznaczaniu.
PL
Generowanie par umożliwia selektywne wydzielenie oznaczanych pierwiastków z matrycy i efektywny transport do źródeł atomizacji/wzbudzenia oraz oznaczanie na poziomie śladowym technikami analitycznej spektrometrii atomowej.
PL
Profesor Borys L. Lwow jest wybitnym fizykochemikiem rosyjskim. Od wielu lat pracuje na Politechnice w St. Petersburgu (Rosja). Jego największym osiągnięciem w zakresie analizy spektralnej jest opracowanie teorii procesów atomizacji oraz zaproponowanie układu pomiarowego, w którym atomizacja nie zależy od składu próbki, co daje możliwość bezpośredniej kalibracji. Dzięki temu osiągnięciu możliwe stało się wprowadzenie spektrometrów absorpcji atomowej z atomizacją elektrotermiczną do laboratoriów zajmujących się pierwiastkową analizą śladową.
19
Content available remote Concentrations of 42 elements in atmospheric fine particles in Zabrze, Poland
EN
One of the methods of measuring the concentrations of trace elements in atmospheric dust is the X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). For the first time in Poland, a high-class X-ray fluorescence spectrometer was used to determine the content of trace elements in atmospheric dust collected on filters. Calibration was performed by measuring thin-layer standards and its correctness was checked. The energy-dispersive X-ray fluorescence spectroscopy (EDXRF) was used to determine 42 elements in PM2.5 (ambient particulates with the aerodynamic diameter not greater than 2.5 µm). The presence of some elements in the samples of ambient dust collected in 2003 was revealed and their concentrations were determined.
PL
Jedną z metod pomiaru stężenia pierwiastków śladowych w pyle atmosferycznym jest fluorescencja rentgenowska. Po raz pierwszy w Polsce wykorzystano wysokiej klasy spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do oznaczeń zawartości pierwiastków śladowych w pyłach atmosferycznych osadzonych na filtrach. Przeprowadzono kalibrację opartą na pomiarze cienkowarstwowych wzorców i sprawdzono poprawność jej działania. Zastosowano technikę EDXRF do oznaczania 42. wybranych pierwiastków we frakcji fine pyłu zawieszonego w powietrzu. Stwierdzono obecność poszczególnych pierwiastków w pyle PM2,5 oraz rozpoznano wstępnie stężenia, w jakich one występują w próbkach z 2003 roku.
EN
A simple and sensitive electroanalytical method - a differential pulse anodic Stripping Yoltammetry with unmodified carbon pastę electrode - was used for trace analysis of lead in environmental and biological samples. Carbon was used as the working electrode material due to its good accessibility, low cost, excellent sensitivity, and environmental non-toxicity. The linear dependence of DPASV signal on Pb(II) concentration in the analyzed solution was observed in the range from 2 x 10-8 to l x 10-7 mol L-1 with detection limit of 5 x l0-9 mol L-1 Pb(II). The method enabled trace determination of lead in tap and enyiron-mental waters at the concentration level approved by state regulations, and also in human urine samples at the concentration level comparative to that provided by spectral methods, hoveyer at much lower costs.
PL
Użyto prostej i czułej metody elektroanalitycznej do oznaczania śladów ołowiu w próbkach środowiskowych i biologicznych. W metodzie zastosowano anodową, stripingową, różnicową woltamperometrię (DPASY) i elektrodę z niemodyfikowanej pasty grafitowej. Materiał węglowy wybrano ze względu na łatwą dostępność, niski koszt, wysoką czułość i niską toksyczność środowiskową. Zależność liniową sygnału DPASY od stężenia Pb( II) otrzymano w zakresie od 2 x 10-8 do l x l 0-7. Granica wykrywalności wynosiła 5 x l 09 mol L-1. Metoda umożliwia oznaczanie ołowiu w wodzie wodociągowej i środowiskowej na poziomie stężenia dopuszczalnego przez normy państwowe. Metoda pozwala również oznaczać ołów w moczu ludzkim na poziomie stężeń porównywalnych z metodami spektralnymi przy dużo niższych kosztach.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.