Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pressure equipment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejsza publikacja to trzeci artykuł na łamach tego czasopisma z cyklu poświęconego problematyce bezpieczeństwa instalacji chłodniczych i wymagań technicznych z tym związanych. W niniejszej części omówiona zostanie problematyka związana z zabezpieczeniem tego typu instalacji przed wzrostem ciśnienia oraz sposób doboru zaworów bezpieczeństwa.
EN
The article discusses complex tests of an actual pressure vessel after its long-lasting operation in a petroleum distillation system. As a result of exposure to extreme conditions, the structural material of the vessel degraded and corroded significantly. The corrosion damage was identified and imaged using a Phased Array technique-based ultrasonic method. The subsequent stage of investigation involved hydraulic tests and the recording of acoustic emission signals. Stress concentration fields in damaged areas were identified using the FEM-based simulation method. The test results will be used to develop the complex methodology enabling the evaluation of the technical condition of pressure vessels used in the petrochemical industry. The above-named objective constitutes the primary goal of Programme LEADER VII, funded by the National Centre for Research and Development.
PL
Wykonano kompleksowe badania stanowiskowe rzeczywistego zbiornika ciśnieniowego poddanego wieloletniej eksploatacji w instalacji destylacji ropy naftowej. Na skutek pracy w warunkach ekstremalnych materiał elementów konstrukcji urządzenia uległ degradacji oraz zawierał liczne uszkodzenia korozyjne, które zostały zidentyfikowane i odwzorowane za pomocą szczegółowych badań metodą ultradźwiękową z wykorzystaniem techniki Phased Array. Na dalszym etapie badań wykonano próby hydrauliczne z rejestracją sygnałów emisji akustycznej. W celu określenia stref o koncentracji pola naprężeń w obszarach uszkodzeń dodatkowo wykonano symulację metodą elementów skończonych. Wyniki wykonanych badań stanowią bazę do opracowania złożonej metodyki oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych przemysłu rafineryjnego – głównego celu projektu badawczego Programu LIDER VII sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
PL
Metodologia RBI (Risk Based Inspection) stanowi integralną część zarządzania ryzykiem, ukierunkowaną na poprawę efektywności utrzymania ruchu urządzeń ciśnieniowych. We wstępie artykułu ogólnie przedstawiono założenia i bazowe dokumenty API (American Petroleum Institute) dla Metodologii RBI, rozumianej jako kontrola wykonywana w oparciu o analizę ryzyka. Omówiono zasadnicze zmiany wprowadzonej nowej filozofii inspekcji, w stosunku do dotychczasowego podejścia do rewizji urządzeń ciśnieniowych opartego na określonych czasookresach. Wskazano na przewagę systemu opartego na analizie ryzyka wynikającego z powiązania prawdopodobieństwa i konsekwencji awarii z indywidualnymi programami inspekcji urządzeń. W końcowej części odniesiono się do efektów wdrożenia metodologii RBI w aspekcie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i doskonalenia procesów utrzymania ruchu urządzeń ciśnieniowych.
EN
RBI (Risk Based Inspection) methodology is an integral part of risk management, focused on the improvement of the effectiveness of pressure equipment’s workability. At the beginning prerequisites and foundation documents API (American Petroleum Institute) have been described for the RBI methodology, considered as controlled for risk assessment. Rudimentary changes with novel philosophy implemented have been discussed at the point of the former approach to pressured equipment periodic control. The supremacy of the risk assessment approach has been emphasized as the result of confusing failure probability and consequence with individual inspection schedule. At the end the effects of the RBI implementation as the safety level increasement factor as well as workability improvement have been discussed.
PL
Przedstawiony przegląd nowoczesnych zabezpieczeń może być wykorzystany przy projektowaniu eksploatacji i bezpiecznym użytkowaniu urządzeń ciśnieniowych. Prezentuje płytki i głowice bezpieczeństwa zabezpieczające aparaty ciśnieniowe przed nagłym, zmiennym lub niekontrolowanym wzrostem ciśnienia. Stanowią one alternatywę dla powszechnie stosowanych zaworów bezpieczeństwa. Kombinacja z zastosowaniem połączenia płytki bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa jest optymalnym rozwiązaniem gwarantującym całkowitą szczelność układu. W przypadkach toksycznego medium ma to szczególne znaczenie dla ochrony środowiska.
EN
The presented review of modern protection can be applied in the designing of operation and safe use of pressure equipment. Shallow plates and safety heads protecting the pressure equipment against sudden, variable or uncontrolled pressure increase are presented. They are an alternative to commonly used safety valves. A combination of safety plate with safety valve represents the optimal solution guaranteeing complete tightness of the system. This is important for environmental protection in case of toxic media.
PL
W ramach artykułu zostały wykonane kompleksowe badania stanowiskowe rzeczywistego zbiornika ciśnieniowego polegające na próbie hydraulicznej z rejestracją sygnałów emisji akustycznej. Badane urządzenie było eksploatowane od ponad 40 lat jako część instalacji destylacji ropy naftowej. Materiał płaszcza zbiornika zawierał liczne uszkodzenia korozyjne, które zostały zidentyfikowane oraz odwzorowane za pomocą szczegółowych badań metodą ultradźwiękową z wykorzystaniem techniki Phased Array. Dodatkowo materiał niektórych blach płaszcza charakteryzował się gruboziarnistą ferrytyczno-perlityczną mikrostrukturą, wynikającą z nieprawidłowej obróbki cieplnej na etapie wytwarzania urządzenia. W celu określenia pola naprężeń w płaszczu zbiornika wykonano szczegółowy model numeryczny uwzględniający ww. uszkodzenia. Wyniki wykonanych badań stanowią bazę do opracowania złożonej metodyki oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych przemysłu rafineryjnego – głównego celu projektu badawczego Programu LIDER VII sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
The paper presents results obtained from the complex destructive tests with acoustic emission recording on real pressure vessel after long-term operation in the refinery industry. The vessel has been operated in the refinery industry for 45 years. A lot of corrosion damages were present on the inner surface of the vessel shell as a result of long-term operation. The material’s microstructure of some shell plates was coarse-grained, which arose from improper heat treatment during plates manufacturing. The investigations, presented in this paper, were realized within the project of LIDER VII Program financed by the National Centre for Research and Development of Poland.
6
Content available remote Stresses During Hot Assembly of Pressure Chamber Cylinder Reinforcement Shell
EN
The paper raises a subject of the analysis of axial stresses caused during the hot assembly of a pressure chamber cylinder reinforcement shell. The reflections are illustrated with a calculation example solved numerically using the Finite Element Method (FEM). Recommendations are presented that allow to reduce the adverse effect of the axial stresses to the load-carrying capacity of the cylinder, which is especially important for extremely heavy-duty structures.
PL
Badania w statycznej próbie rozciągania z równoczesną rejestracją sygnałów akustycznych w materiałach wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnieniowych, pozwalają istotnie poszerzyć wiedzę o mechanizmach zniszczenia. Badania prezentowane w artykule obejmowały zarówno materiały w stanie dostawy, jak i po długim okresie ich eksploatacji. Celem pracy było poznanie charakterystyk sygnałów emisji akustycznej generowanych w zakresie sprężystym i plastycznym. Do badań wykorzystano płaskie próbki z karbem i bez karbu. Poddawano je próbom według różnych schematów obciążenia. Pozwoliło to stwierdzić wpływ degradacji na charakterystyki akustyczne stali 15HM. W przypadku stali K18 ujawnił się wpływ wielkości ziarna na otrzymane charakterystyki akustyczne.
EN
Static tensile tests with simultaneous recording of acoustic signals generated in the material significantly extend knowledge about the mechanisms of failure. Research conducted in this paper concerned with both the as supplied material, and after a long period of exposure to service conditions. The aim of this study was to identify the characteristics of acoustic emission signals generated in plastic and elastic range of deformations. Flat notched and unnotched samples were used in this study. The samples were subjected to different loadings representative of in service conditions. The signals indicating degradation of steel 15HM were determined. In the case of steel K18 the influence of grain size was revealed.
PL
W pracy przedstawiono analizę problemu zapewnienia szczelności połączeń kołnierzowych z wykorzystaniem uszczelnień statycznych. Omówiono zakres zastosowania różnych uszczelek oraz przedstawiono ich wady i zalety. Omówiono przepisy polskie i światowe dotyczące stosowania uszczelnień spoczynkowych. Przedstawiono analizę opłacalności poprawienia obowiązujących przepisów dotyczących szczelności.
EN
The analysis of ensuring leaktightness of flange connections using static seals was considered in the paper. Different gasket types and their properties, advantages and disadvantages were discussed. Polish and Word standards for static seals usage were presented. Cost-effectiveness analysis of actual standards improvement was described.
PL
Omówiono dwa bardzo ważne etapy podczas powstawania urządzenia ciśnieniowego, czyli nadzór produkcyjny i odbiór końcowy. Obie czynności mają za zadanie potwierdzić odpowiednią jakość wykonania konstrukcji i kompletność dokumentacji. Są to prace wymagające kompletnej wiedzy inspektora - odbiorcy, ponieważ dotyczą sprawdzenia wszystkich etapów produkcji począwszy od przyjęcia materiałów do magazynu, a kończąc na ocenie tego, jak urządzenie ciśnieniowe będzie wysłane do zamawiającego. Szeroko opisane w artykule zadania nadzoru i odbioru dotyczą urządzeń w produkcji jednostkowej, czyli takich, jak na przykład kotły w elektrowniach konwencjonalnych, przed którymi stawiane są najwyższe wymagania bezpieczeństwa.
EN
It has been discussed two very important stages in the manufacture of pressure equipment, i.e. engineering supervision and final acceptance inspection. Both of these activities are aimed at confirmation of suitable quality of the structure and the completeness of documentation. These are such works which require the complete knowledge of the inspector - buyer because they comprise the checkup of all production stages, from taking delivery of materials to the store as far as estimating how the equipment will be sent to the final consumer. Described widely in the paper the tasks of supervision and acceptance personnel concern the equipment in the piece production, i.e., for instance, boilers in conventional power stations, for which the highest safety requirements are in force.
PL
Urządzenia ciśnieniowe pracujące w warunkach przemysłowych podlegają najczęściej okresowym kontrolom dozoru technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021). Podstawowymi badaniami w ramach tych kontroli są badania wykonywane metodami nieniszczącymi takimi jak: badania szczelności - LT, badania magnetyczno-proszkowe - MT, badania penetracyjne - PT, badania ultradźwiękowe - UT i badania wizualne - VT. Program i zakres kontroli uzależniony jest oczywiście od wielu czynników, w tym od rodzaju urządzenia, warunków i czasu jego pracy, jego wieku itp. Programy okresowych kontroli w niewielkim stopniu uwzględniały dotychczas badania metodą emisji akustycznej (AT). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest to, iż metoda ta jest mniej znana w polskiej praktyce przemysłowej, gdzie stosuje się ją zaledwie od kilku lat.
PL
Urządzenia ciśnieniowe takie jak kotły parowe, zbiorniki, rurociągi muszą być budowane zgodnie z praktyką inżynierską i spełniać określone przepisami wymagania bezpieczeństwa. Urządzenia te podlegają również konieczności spełnienia wymagań określonych w dyrektywach, muszą też spełniać zdefiniowane w nich zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. Dąży się, aby wymagania bezpieczeństwa zostały spełnione przy możliwie najniższych kosztach. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia możliwości zastosowania systemów zarządzania jakością w procesie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych wymagających oznakowania CE.
EN
Pressure equipment, such as steam boilers, reservoirs or piping must be built in observance of good engineering practice and meet certain legally defined safety requirements. It is also necessary for the equipment to meet the safety requirements defined in directives. Attempts are normally made to meet those safety requirements as the least possible cost. This article presents some of the applications for quality management systems in the manufacturing process of pressure equipment requiring CE marking.
PL
Przedstawiono ogólne zasady wdrażania Dyrektyw Nowego Podejścia w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wprowadzania wyrobów na rynek. Omówiono treść Europejskiej Dyrektywy 97/23/EC dotyczącej urządzeń ciśnieniowych z bardziej szczególnym uwzględnieniem zasad ich klasyfikowania i dokumentowania zgodności z wymaganiami Dyrektywy w oparciu o odpowiednie moduły. Podano wymagania dla producentów urządzeń ciśnieniowych oraz przebieg certyfikacji systemu zarządzania jakością według Dyrektywy.
EN
It has been presented the general principles of implementation of the Directives on New Approach in the member countries of the European Union as well as the principles of introducting products into the market. It has been discussed the contents of the Directive 97/23/EC concerning pressure equipment considering in detail the principles on its classification and documentation of conformity with the directive requirements on the basis of suitable modules. The requirements imposed on pressure equipment manufactures and the certification procedure for quality systems acc. to the Directive have been given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.