Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unmanned aerial vehicle (UAV)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Land and Property Register (LPR) also called the Cadastre by the legislator should function in accordance with regulations in force, meet expectations of the public and provide universal access to Register data for its users. Beyond any doubt, credibility and usefulness of data in this public register are affected by the manner it is kept, which generally includes active and passive approach. If the LPR is kept in an active manner and constantly up to date, its data is very useful. The qualitative aspect of the land and buildings database’s records establishes the calculation accuracy of the owners’ land parcels evidenced in the Land and Mortgage Registers, which protect the ownership right to the property. In order to ensure that the plot of land is unequivocally and correctly measured, it is necessary to establish breakpoints of the parcels’ boundaries in the presence of the interested parties. Research conducted on the possibility of using the unmanned aerial vehicle (UAV) for measuring purposes indicates immense probability where this technology may be used for the selected details of group I (most accurately located) in modernization of land and buildings registers.
EN
At the turn of the 20th and 21st centuries, development of microelectronics and microwave techniques allowed for minimization of electronic devices and systems, and the use of microwave frequency bands for modern radio communication systems. On the other hand, the global navigation satellite system (GNSS) have contributed to the popularization of radio navigation in civilian applications. These factors had a direct impact on the development and dissemination of unmanned aerial vehicles (UAVs). In the initial period, the UAVs were used mainly for the army needs. This results also from the legal aspects of the UAV use in the airspace. Currently, commercial UAVs for civilian applications, such as image recognition, monitoring, transport, etc., are presented increasingly. Generally, the GNSS system accuracy for the UAV positioning during a flight is enough. However, the GNSS use for automatic takeoff and landing may be insufficient. The extensive, ground-based navigation support systems used at airports by manned aircraft testify to these. In the UAV case, such systems are not used due to their complexity and price. For this reason, the novel dedicated take-off and landing systems are developed. The proposal of the autonomous landing system, which is based on the Doppler effect, was presented in 2017. In this case, the square-based beacon configuration was analyzed. This paper shows the influence of various beacon configurations in the Doppler-based landing system on the positioning error during the UAV landing approach.
PL
Lokalizacja źródeł emisji w środowisku zurbanizowanym jest w znacznej mierze utrudniona ze względu na propagację wielodrogową, efekt Dopplera oraz dyspersję odbieranego sygnału. W celu minimalizacji wpływu zjawisk propagacyjnych oraz zwiększeniu dokładności pozycjonowania metodą SDF, autorzy proponują zastosowanie podejścia kooperacyjnego. W tym przypadku, elementy lokalizujące zostały umieszczone na kilku bezzałogowych platformach latających tworzących bezprzewodową sieć sensoryczną.
EN
In an urban environment, localization of emission sources is largely constricted due to a multipath propagation, Doppler effect and dispersion of received signals. To minimize the impact of the propagating phenomena and to increase an accuracy of the signal Doppler frequency (SDF) location method, the authors propose using a cooperative approach. In this case, the locating elements are placed on several unmanned aerial vehicles forming a wireless sensor network.
EN
Long-distance safety of Marine search and rescue using drones can improve the searching speed. The current method is based on the long distance security classification of UAV.The degree of accuracy is low. A long-distance security modeling approach based on ArduinoMiniPro’s Marine search-and-rescue applying UAV is proposed. The method puts the fault tree analysis and relevant calculation for risk identification into use. The main factors affecting the safety of unmanned aerial vehicle (UAV) are long-distance searching and rescuing. The experimental results show that the proposed method can effectively build modeling for the long-distance safety of the Marine search and rescue UAV.
PL
Specyfika mierzonego obiektu lub materiału sprawia, że najzwyklejszy pomiar sytuacyjno-wysokościowy staje się bardzo niebezpieczny lub utrudniony. Odnosi się to do sytuacji, gdzie geodeta mierzy obsypujące i zmarznięte pryzmy. Pomiar bezpośredni jest bardzo ryzykowny i zmusza do wykorzystania np. tachimetru z pomiarem bezlustrowym. To z kolei znacznie wydłuża czas potrzebny to rzetelnego obmiaru. Do tego celu można wykorzystać skaning laserowy, ale to rozwiązanie jest bardzo drogie i rzadko spotykane. Z pomocą przychodzą nowoczesne technologie, w tym zyskujące na coraz większej popularności bezzałogowe statki latające UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle), zwyczajowo zwane dronami (ang. drones). Liczba aplikacji, w których znajdują one kolejne zastosowania, ciągle narasta. Warto jednak przypatrzeć się bliżej jednej z nich, jaką jest fotogrametria cyfrowa. Współczesne oprogramowania, przetwarzające pozyskane dane, zostały w znacznym stopniu zautomatyzowane, a fotogrametria nie stanowi już tylko domeny wyspecjalizowanych firm. Połączenie obu tych technologii pozwoliłoby na stworzenie względnie niedrogiego i łatwego w użyciu systemu, pozwalającego na przeprowadzanie bezpiecznych, szybkich i rzetelnych pomiarów objętości oraz sporządzanie dokumentacji w postaci map cyfrowych. W niniejszej pracy omówiona została budowa aparatu latającego typu multiwirnikowiec (ang. multicopter) oraz analiza dokładności przy praktycznym wykorzystaniu do pomiaru objętości mas ziemi. UAV złożony został z ogólnodostępnych części oraz oprogramowania typu open-source. Do pozyskania zdjęć zastosowano aparat fotograficzny Canon SX230HS, a do opracowania danych oprogramowanie Agisoft PhotoscanPro. Zaprezentowane rozwiązanie poprawia efektywność pracy oraz pozwala uzyskać wiarygodne wyniki i dokładność porównywalną do klasycznych technik lepiej modelując kształt wyznaczanego obiektu.
EN
The specificity of the measured object or material makes that the most ordinary tasks becomes very dangerous or difficult. This refers to the situation where a surveyor measures crumbled or frozen heaps. It is very risky and forces to use a reflectorless tacheometer. This in turn greatly extends the time of work. For this purpose, laser scanning can be used, but this solution is very expensive. Modern technologies, like unmanned aerial vehicles (UAV), are coming with help. The number of their applications is still growing, so it is worth to take a closer look to one of them - the digital photogrammetry. Nowadays software processing images has been largely automated. Thanks to this the use of photogrammetry in a daily work is no longer the domain of specialized companies. The combination of these two technologies allows to create relatively inexpensive and easy to use system which allows to conduct safe, fast and reliable measurements of volume and digital maps of surveyed objects. In this paper we discussed the construction of a flying machine of a multicopter type and presented analysis accuracy of volume measurements. The UAV was made of widely available parts and open-source software. Images were recorded using the Canon SX230HS camera and elaborated with the Agisoft PhotoscanPro software. The proposed solution improves efficiency, and allows to get reliable results and accuracy comparable to the conventional techniques. It is very important that UAV properly models the shape of measured object.
PL
W artykule rozważana jest możliwość wykorzystania bezzałogowego aparatu latającego z samonaprowadzaną półaktywnie bombą typu JSOW do atakowania celów nieruchomych ukrytych i silnie bronionych przez artylerię przeciwlotniczą. Koncepcja polega na doprowadzeniu BAL lotem programowym w rejon rozlokowania celu o znanych współrzędnych geograficznych, oświetleniu go promieniem lasera i zaatakowaniu bombą JSOW.
EN
This paper discusses the possibilities of employing an unmanned aerial vehicle (UAV) with half-active launch and leave JSOW bomb to attack non-moving targets concealed and strongly defended by antiaircraft artillery. The concept is based on delivering a UAV by programmed flight to the area of the target location whose geographical coordinates are known, illuminating it with a laser ray and engaging it with a JSOW bomb.
EN
A number of public codes exist for GPS positioning and baseline determination in off-line mode. However, no software code exists for DGPS exploiting correction factors at base stations, without relying on double difference information. In order to accomplish it, a methodology is introduced in MATLAB environment for DGPS using C/A pseudoranges on single frequency L1 only to make it feasible for low-cost GPS receivers. Our base station is at accurately surveyed reference point. Pseudoranges and geometric ranges are compared at base station to compute the correction factors. These correction factors are then handed over to rover for all valid satellites observed during an epoch. The rover takes it into account for its own true position determination for corresponding epoch. In order to validate the proposed algorithm, our rover is also placed at a pre-determined location. The proposed code is an appropriate and simple to use tool for post-processing of GPS raw data for accurate position determination of a rover e.g. Unmanned Aerial Vehicle during post-mission analysis.
EN
In this paper a model of the dynamics of four-rotor flying robot is described in details. Control design must be preceded by the modeling and subsequent analysis of the robot behavior in simulator. It is therefore necessary to develop the mathematical model as accurate as it is possible. The paper contains a detailed derivation of the mathematical model in the context of physics laws affecting the quadrocopter. The novelty of presented notation is an extention of Coriolis forces in linear acceleration and the gyroscopic effect on angular acceleration. In the validation phase, the mathematical model was verified with the use of proposed control algorithms. Simulation studies have demonstrated the adequacy of a MATLAB model to properly reflect the real quadrocopter dynamics. This would allow for its use in the simulator and afterwards to implement and verify of control laws on the real fourrotor flying robot.
EN
In the following work the authors implement mathematical representation of a control system of complex dynamic system. An example of such system is a group of unmanned aerial vehicles. The sufficiency of controlled object mathematical representation is implemented, using the system approach, which in turn describes system elements, taking into account all the relations between them.
PL
W prezentowanej pracy autorzy wdrażają matematyczny opis systemu kontroli złożonego systemu dynamicznego. Przykładem takiego systemu jest grupa bezzałogowych samolotów. Zaimplementowano odpowiedni opis matematyczny kontrolowanego obiektu stosując podejście systemowe, które opisuje wszystkie elementy systemu uwzględniając wszystkie relacje między nimi.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych zaprojektowanego i wykonanego przez autorów silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. Wyznaczono pomiarowo charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawność przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych. Wyznaczono również charakterystyki regulacyjne silnika.
EN
The research results of designed BLDC motor for parallel drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Mechanical characteristics of examined motor and its efficiency at various supply voltage resulting from design assumptions have been determined. Regulation characteristics of motor have been also determined.
EN
In the following work the authors attempt to find the best way to design a dynamic structural model of information management system of moving objects. This structural model allows organizing various management systems of moving objects, considering the spatial and time dependencies between the key components or parameters of the said management system. An example of such system may be a group of UAVs.
PL
W pracy autorzy próbują znaleźć najlepszy sposób zaprojektowania dynamicznego modelu strukturalnego systemu zarządzania informacji poruszających się obiektów. Ten model strukturalny umożliwia organizowanie różnych systemów zarządzania poruszających się obiektów, biorąc pod uwagę przestrzenne i czasowe zależności pomiędzy kluczowymi komponentami lub parametrów tego systemu zarządzania. Przykładem takiego systemu może być grupa bezzałogowych statków powietrznych.
EN
The article is devoted to the modern trends of aerospace monitoring of emergency in the Republic of Belarus, to the existing problems and ways to solve them. The basic design of aerospace monitoring tools, that exist in Republic and depend on the each type of aircraft are considered in this article. The actual ways of researches to improve the technical support in this area are suggested.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zastosowania quasi-obiektowej metody klasyfikacji treści obrazów do klasyfikacji drzew wg gatunków. Drzewostan składał się głównie z sosny zwyczajnej, dębu bezszypułkowego oraz pojedynczo brzozy i dębu czerwonego. Charakterystykami opisującymi drzewa były: średnia wartość jasności obrazu korony (DN), którą określono osobno dla każdego gatunku i zakresu spektralnego. Zebrane dane potraktowano dalej tak, jak sygnatury uzyskane z pól treningowych w klasyfikacji nadzorowanej. Wykorzystując wskaźniki: Divergence, Transformed divergence i Bhattacharayya distance, porównano możliwość odróżniania gatunków drzew za pomocą zaproponowanej metody tworzenia wzorców klas (na podstawie wartości opisujących całe korony) z wielospektralną klasyfikacją pikselową. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zaproponowana quasi-obiektowa metoda pozwoli na lepsze odróżnienie od siebie gatunków.
EN
The aim of this paper is to present a concept of a quasi-object-based method for tree species classification. Forest stands were composed mainly of scotch pine (Pinus sylvestris L), sessile oak (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.), with some birch (Betula verrucosa L.) and eastern red oak (Quercus rubra L.). The main crown characteristics used were: mean DN - values calculated separately for each species and spectral band. These statistics were used as signatures for training fields in supervised classification procedure. With distance measures such as Divergence, Transformed divergence and Bhattacharayya distance separation of each species was tested. The results of quasi-object-based and multispectral pixel-wise classification were compared. According to the results achieved the quasi-object-based classification was better and more suitable.
14
Content available Bezzałogowe środki lotnicze i ich zastosowanie
PL
W artykule przedstawiono wybrane obiekty latające różnych producentów oraz dokonano analizy praktycznego ich zastosowania w dziedzinie cywilnej i wojskowej. Powszechnie wiadomo, że bezzałogowe samoloty używane są w wojsku do obserwacji i atakowania wybranych celów. W artykule przedstawiono najbardziej nietypowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane nie tylko w wojsku.
EN
The unmanned aerial vehicles (UAV) from different manufacturers were presented in the paper and the possibilities of their military and civilian applications were studied. It is widely known that UAV in military applications are used to monitor and attack selected targets. In the paper the most untypical constructions used not only in the army were presented.
15
Content available Radarowy detektor przeszkód bliskiego zasięgu
PL
W opracowaniu opisano Radarowy Detektor Przeszkód (RDP) bliskiego zasięgu. Urządzenie to jest ważnym elementem budowanego systemu antykolizyjnego na Bezpilotowy Statek Latający (BSL). RDP ma obracającą się głowicę wyposażoną w dwa mikrofalowe moduły nadawczo-odbiorcze skanujące na zmianę, co półobrotu, przednią półsferę. Skanowana przestrzeń podzielona jest na sektory. W każdym sektorze realizowany jest pełny cykl pomiarowy RDP pracuje z falą ciągłą. W zastosowanej metodzie pomiaru odległość i prędkość wykrytych obiektów jest wyznaczana w jednym cyklu pomiarowym co gwarantuje krótki czas pozyskiwania informacji o wykrytych przeszkodach. Informacja ta jest cyklicznie przesyłana do urządzenia zewnętrznego nazwanego Modułem unikania kolizji.
EN
A framing and principles of operation for Short Range Radar Detector of Obstacles is described in this paper. This appliance is very important part in constructed anti-collision system of Unmanned Aerial Vehicle. The Radar Detector of Obstacles possesses a rotating head, which is equipped with two microwave transceiver modules, which scan by turns every half-turn front semisphere. The scanned space is divided into sectors. In each sectors is realized: digital intertwined linear frequency modulation; sampling the received signal down converted into base band; data processing with FFT; detection of the obstacles and calculation of a range and a velocity in relation to the obstacle. Information of the number of detected obstacles, their range and velocity from scanned sectors is cyclically sent to appliance called Avoiding Collision Module.
16
PL
W artykule przedstawiono skrótowo przebieg przeprowadzonych w ILot prac nad zaprojektowaniem, zbudowaniem i przetestowaniem pneumatycznej wyrzutni startowej WP1. Została ona opracowana na potrzeby rodziny samolotów bezpilotowych zaprojektowanych, zbudowanych i użytkowanych w ITWL.
EN
The article presents briefly the course of work carried out in Institute of Aviation on the design, constructing and testing a pneumatic launcher WP1. It has been developed for unmanned aicraft family designed, built and operated at Air Force Institute of Technology.
17
Content available remote Możliwości wykorzystania mobilnej sieci WiMAX w monitoringu powietrznym
EN
The transformations, which is subject to the theory of fighting, their dynamics and the blurring of differences between different types of actions have forced the need to introduce the new measure army reconnaissance aircraft - flying an unmanned aerial vehicle (UAV). Considering the issue of the use of UAV to conduct reconnaissance should be aware of the possibility of their use in a civilian environment, even in the context of the organization of EURO 2012 in Poland. The article examines the possibility of transmission of video and data in real time using a microwave radio network - WiMAX. It has been shown the advantages and disadvantages of this technology. Moreover, an analysis of its application in video surveillance from the air by means of unmanned flying machines that can be used for example to observe large areas of forest, border control, supervise sports events or traffic.
PL
Przeobrażenia, jakim podlega teoria prowadzenia walki, ich dynamika i zacieranie różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami działań, wymusiły konieczność wprowadzenia do wojsk lądowych nowego środka rozpoznania powietrznego - bezzałogowego aparatu latającego (BAL). Wykorzystując BAL do prowadzenia rozpoznania należy zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania ich w środowisku cywilnym, np. do ochrony EURO 2012. W artykule zbadano możliwości transmisji obrazu i danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem mikrofalowej sieci radiowej - WiMAX. Wykazano wady i zalety tej technologii. Dokonano analizy zastosowania jej w wizyjnym monitoringu z powietrza za pomocą bezzałogowych aparatów latających.
EN
This article shows general point of view using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in land forces operations. The main idea is to present ability of UAV in military operation, especially in the urban area and in the close operation. Article presents a new direction in development of UAV. Many examples of military operations in Iraq and Afghanistan is given to underline role of UAV in the modern war.
PL
Przedmiot artykułu stanowią wyniki badań porównawczych uzyskanych w efekcie rozwiązania problemu zdefiniowanego w postaci pytania – jakie są współczesne kierunki zmian w procesie automatyzacji procesów informacyjnych w bezzałogowym systemie rozpoznania wojsk lądowych? Dla rozwiązania problemu głównego zdefiniowano zagadnienia szczegółowe obejmujące wykorzystanie bezzałogowych aparatów rozpoznawczych do rozpoznania operacjach wojsk lądowych, w tym szczególnie w działaniach bezpośrednich oraz w terenie zurbanizowanym. Ponadto zaprezentowano efekty poznawcze dotyczące stanu automatyzacji polskich bezzałogowych aparatów latających (narodowe doświadczenia i rozwiązania). W podsumowaniu przedstawiono nowe kierunki automatyzacji procesów informacyjnych w rozpoznaniu bezzałogowym. W treści artykułu zaprezentowano wiele przykładów i rozwiązań wykorzystywanych w misjach w Iraku oraz w Afganistanie.
EN
In this essay the results of low-altitude photogrammetric photos study are presented. The photos were gained by using a model of radio-controlled hang-glider with an amateur photo camera installed on it. The analysis of the photos was done on the photogrammetric digital station "Delta". On the area of aerial flight polygonal and leveling traverse was create to allow the photos being photogrammetrically worked out. Thanks to the traverse the spatial model received from photos was oriented in accepted coordinate system. Finally, on the basis on the report from absolute orientation and geodesy measurement conclusions were proposed. They are connected with taking measuring photos with photo camera installed on the board of unmanned hang-glider.
PL
W pracy przedstawiono wyniki fotogrametrycznego opracowania zdjęć niskopułapowych, pozyskanych za pomocą sterowanego drogą radiową modelu motolotni z zainstalowaną amatorską małoobrazkową kamerą fotograficzną. Analizę zdjęć przeprowadzono na fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta. Aby zdjęcia można było opracować fotogrametrycznie, na terenie objętym nalotem została założona geodezyjna osnowa sytuacyjno-wysokościowa, dzięki której model przestrzenny otrzymany ze zdjęć został zorientowany w przyjętym układzie geodezyjnym. Ostatecznie na podstawie raportu z orientacji bezwzględnej oraz pomiaru geodezyjnego wysunięto wnioski co do możliwości wykonywania zdjęć pomiarowych aparatem fotograficznym z pokładu bezzałogowej motolotni.
EN
The methodology of modelling flight dynamics of UAV using perceptron artificial neural networks has been presented. The modelling is based on experimental data recorded during flight characteristic and performance tests of UAVs that is a part of a set to give training to anti-aircraft artillery. The artificial neural network structure in quasi-static and dynamic flights have been given. The accuracy indexes also have been given.
PL
W artykule przedstawiono metodologię modelowania dynamiki lotu bezpilotowego statku powietrznego z wykorzystaniem perceptronowych sztucznych sieci neuronowych. Modelowanie oparto na wynikach eksperymentu uzyskanych podczas badań własności lotnych i osiągów bezpilotowego statku powietrznego wchodzącego w zestaw celów powietrznych do szkolenia wojsk OPL. Podano, w zagadnieniu quasi-ustalonym oraz dynamicznym, strukturę sieci neuronowej odwzorowującej własności lotne takiego obiektu oraz wskaźniki oceny dokładności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.