Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IAS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Historic cost versus fair value
EN
The value of accounting registering based upon historic cost is a sure and checkable value, written in a document that certifies a property right upon a certain good, a debt right or a debt. Historic costs' evaluation consists in registering goods in-comings into the company's patrimony at their buying cost, namely their historic cost, with no further modification although the real value changes. Fair value is the foundation of IFRS referential which displays basic principles, largely inspired by US GAAP, although they are not mentioned by them. Fair value evaluation is opposed to the principle of prudence, one of the main principles of French accounting law (also taken over by Romanian accounting standards) owing to which only possible losses are registered while potential profits are ignored. The issues that occur refer to the impact of the evaluation according to the fair value upon the accounting data of the company, namely upon the balance sheet and the results account drawn out on the basis of the fair value registrations. At the same time, the evaluation according to the fair value has determined a new foundation in displaying a company's performance. This issue determines the following question: "Which is closer to the truth and more credible? A result calculated according to the fair value or one which is founded upon historic cost?".
PL
Wartość ewidencji księgowej oparta o koszt historyczny jest z pewnością wartością sprawdzalną, zapisaną w dokumencie, który poświadcza prawo własności do określonych dóbr, prawo do długu i dług. Ocena kosztu historycznego polega na ewidencji dóbr wchodzących w skład dziedzictwa przedsiębiorstwa po kosztach zakupu, mianowicie ich koszt historyczny bez dalszych modyfikacji, mimo że wartość rzeczywista zmienia się. Realna wartość rynkowa jest podstawą odniesienia IFRS, który przedstawia podstawowe zasady, szeroko proponowane przez US GAAP, chociaż nie są przez nich wspominane. Realna wartość rynkowa jest w opozycji do zasady przezorności, jednej z głównych zasad francuskiego prawa księgowego (przejętego także przez rumuńskie standard księgowe), zgodnie z którą tylko możliwe straty są ewidencjonowane podczas gdy potencjalne zyski są ignorowane. Podjęte zagadnienie odnosi się do wpływu oceny zgodnie z realną wartością rynkową na podstawie danych księgowych przedsiębiorstwa, mianowicie na podstawie bilansu i wyników księgowych otrzymanych na podstawie ewidencji realnej wartości rynkowej. Jednoczśnie, ocena na podstawie realnej wartości rynkowej określiła nowe podstawy w prezentacji wydajności przedsiębiorstwa. Zagadnienie warunkuje następujące pytanie: Które jest bliżej prawdy i bardziej wiarygodne? Wynik obliczony zgodnie z realną wartością rynkową czy ten oparty na koszcie historycznym?.
PL
W artykule przedstawiono dwa sposoby szacowania kosztów likwidacji zakładu górniczego na potrzeby oceny wystarczalności Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego (FLZG) traktowanego jako rezerwa kapitałowa, do prowadzenia którego obliguje każdego przedsiębiorcę zajmującego się działalnością górniczą ustawa Prawo geologiczne i górnicze (pgg) z 1994 roku. Obydwa sposoby wypełniają zapisy ustawy pgg w zakresie obowiązku utworzenia funduszu i jego ostatecznego przeznaczenia. Różnią się jednak zakresem działań likwidacyjnych przewidzianych ustawowo do finansowania ze środków FLZG a uwzględnianych przy szacowaniu kosztów likwidacji zakładu górniczego. Pierwszy sposób oparty jest zasadniczo na zapisach ustawy o rachunkowości z 1994 roku (z późn. zmianami) i stosowany w praktyce przez niektóre spółki węglowe. Drugi sposób szacowania kosztów likwidacji jest konsekwencją stosowania przez niektóre przedsiębiorstwa Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Należą do tych przedsiębiorstw spółki giełdowe oraz kopalnie, które dobrowolnie przyjęły te standardy. Algorytm szacowania kosztów likwidacji zakładu górniczego uwzględnia w pierwszym przypadku więcej działań, których finansowanie jest dopuszczalne ze środków FLZG niż w przypadku drugiej metody i wobec tego szacowany koszt likwidacji jest wyższy. W artykule przedstawiono wyniki szacowania kosztów likwidacji zakładu górniczego wg tych dwóch podejść uzyskane dla trzech czynnych kopalń węgla kamiennego. Okazuje się, że tworzenie rezerwy zgodnie z MSR pozwala na wykazywanie niższych kosztów likwidacji (nawet do 15%), a w konsekwencji na obniżenie składki na FLZG lub na skrócenie okresu jego składania. Jest to korzystniejsze dla bieżącej działalności kopalni, ale może rodzić obawy o wystarczalność środków niezbędnych do prawidłowej likwidacji zakładu górniczego.
EN
The paper presents two methods of assessing closure cost of a mining operation in order to calculate the resources that need to be accumulated in a Mine Closure Fund (MCF), which is regarded as a reserve equity fund. The methods differ in the scope of mine closure activities that the law requires to be financed from the MCF. The first method is, in essence, based of the Accounting Law Act of 1994 (with subsequent amendments) and is currently used by some mining companies. In this method the algorithm used to estimate the cost of mine closure takes into account more activities than is the case in the second method. Subsequently, the cost of mine closure estimated using the first method is higher. The second method of mine closure cost estimation is used by some mining companies as a consequence of them applying International Accounting Standards (IAS). The standards are used by public listed companies and the companies that voluntarily decided to apply them. In the paper presented are the results of mine closure cost assessments done with the use of both methods for three operating mines. As it turns out, the costs of mine closures calculated in line with the IAS rules are substantially lower (as much as 15%), which allows the mines to lower the MCF premiums or shorten the time needed to accumulate the required funds. This is more favourable for the current operations but may give rise to concern as to the sufficiency of the accumulated funds to provide financing for proper mine closures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.