Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  media społecznościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł stanowi próbę przedstawienia znaczenia wsparcia udzielanego Ukrainie przez państwa zachodnie i organizacje międzynarodowe na przebieg konfliktu zbrojnego Rosji z Ukrainą w 2022 roku. By ukazać szerszy kontekst dotyczący procesu przedstawiona jest także chronologia wojny ukraińsko-rosyjskiej, zaczynając od zajęcia Krymu, poprzez separację Donbasu, początek inwazji i etap kijowski, wojnę pozycyjną, a kończąc na kontrofensywach charkowskiej i chersońskiej. W dalszej części przeanalizowana została pomoc Zachodu udzielana Ukrainie, ze wskazaniem państw, które pomogły najwięcej, w kategoriach pomocy wojskowej, humanitarnej, ekonomicznej, politycznej, ale także wsparcia uchodźców. Autorzy wysuwają tezę, że dla wielu podmiotów polityki międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej, obecny konflikt można uznać za historyczny, gdyż po raz pierwszy w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zdecydowano się przekazać walczącej stronie śmiercionośną broń. Artykuł wskazuje ponadto, że choć wśród państw NATO zdecydowana większość opowiada się za wsparciem Ukrainy, to nie ma jednomyślności na temat ilości i jakości tej pomocy, co w przyszłości może doprowadzić do pewnych konfliktów wewnątrz sojuszu. Podkreślona zostaje również powszechna zgodność ekspertów obu stron konfliktu wskazujących, że bez wsparcia Zachodu Ukraina miałaby niewielkie szanse na zwycięstwo, a Rosja posiadałaby znaczną przewagę.
EN
The article attempts to present the impact of the support provided to Ukraine by Western countries and international organisations on the course of Russia's armed conflict with Ukraine in 2022. In order to present a broader context regarding the process, a timeline of the Ukraine-Russia war is presented, starting with the seizure of Crimea, the separation of Donbass, the beginning of the invasion and the Kiev phase, the positional war, and ending with the Kharkiv and Kherson counter-offensives. It goes on to analyse the aid provided by the West to Ukraine, with the indication of countries that proved most helpful, in terms of military, humanitarian, economic and political assistance, but also in refugee support. The authors put forward the thesis that for many international policy actors, including the European Union, the current conflict can be considered historic, as it is the first time that a decision was reached to hand over lethal weapons to a warring party as part of a common foreign and security policy. The article further points out that although there is a clear majority among NATO countries in favour of supporting Ukraine, there is no unanimity on the quantity and quality of this assistance, which could lead to certain conflicts within the alliance in the future. It also highlights the general consensus of experts on both sides of the conflict indicating that without Western support, Ukraine would have little chance of victory and Russia would have a significant advantage.
PL
Społeczeństwa Europy (szczególnie młodzież) od dłuższego czasu stały się ofiarą wojny hybrydowej jaka została nieoficjalnie wypowiedziana im przez Federację Rosyjską. Szczególnie ważne jest to obecnie, gdy dziewiąty miesiąc trwa totalna wojna między Ukrainą a Rosją. To właśnie rządy krajów zachodnich z poparciem ich społeczeństw wspierają Ukraińców. W artykule autor pragnie przybliżyć mechanizm narracji propagandowej, jaki uwidacznia się w Internecie na przykładzie portalu społecznościowego Facebook. Analiza postów pomoże określić główne narracje propagandowe oraz pokaże sposób, w jaki wpływa na użytkowników wirtualnej rzeczywistości. Wyniki mogą potwierdzić tezy związane z zewnętrznym wpływem na kolektywną świadomość Europejczyków, a przy tym analiza jest istotnym wstępem do przyszłych szerszych badań.
EN
The societies of Europe (mostly youth) have long been victims of the Hybrid War declared unofficial by the Russian Federation. It is especially important today when the total war between Ukraine and Russia has been going on for 9 months, and it is the governments of Western countries with the support of their societies that support the Ukrainians. In the article, the author would like to present the mechanism of propaganda narrative on the Internet on the example of the Facebook social networking site. The analysis of the posts will help to define the main propaganda narratives and show how it is supposed to influence the internet users. The results can confirm the theses related to the external influence on the collective consciousness of Europeans, and at the same time the analysis is an interesting introduction to future broader research.
EN
The purpose of this paper is to present the scale of the effect that using the Internet can have on national security, and to raise awareness about the use of social media. The lack of security on the Internet or any regulations of law applicable to it must make us aware of the types of threats that originate from using the mobile apps, social media, and instant messengers that play a major role in our lives. Information security, construed as protection of information against inadvertent or wilful disclosure, modification, or enabling its processing or destruction, can be viewed from a technological and cognitive standpoint. The phenomenon of social media is driven by the human need for belonging, respect, and recognition. We seek acceptance from others, and not necessarily from our closest circles. This, in turn triggers a stimulus to share everything we do in the public space. The latest electronic devices make it possible to precisely locate their users. Online posts that we publish without understanding what could be garnered from them can be useful to a potential adversary. With the problem characterised like this, it can be anticipated that exploitation of social media can be a source of threats to national security. The hazards are becoming increasingly pertinent to the security of the military institutions that use the attributes of social media. This paper is an overview aimed at structuring and presenting the collected knowledge and raising awareness of social media in the context of the national security of military institutions. This paper uses theoretical research methods that include generalisation, analysis, synthesis, and inference.
PL
Celem artykułu jest ukazanie skali zjawiska wpływu korzystania z internetu na potencjalne bezpieczeństwo kraju a także podniesienie świadomości w zakresie używania mediów społecznościowych. Brak bezpieczeństwa w sieci i uregulowań prawnych w w/w temacie musi nam uświadomić, jakiego rodzaju zagrożenia płyną z korzystania z aplikacji, mediów społecznościowych oraz komunikatorów, które odgrywają znaczącą rolę w naszym życiu. Bezpieczeństwo informacyjne – rozumiane jako ochrona informacji przed przypadkowym lub świadomym ujawnieniem, modyfikacją, umożliwieniem jej przetwarzania lub zniszczenia może być rozpatrywane w ujęciu technologicznym jak i kognitywnym. Fenomen mediów społecznościowych wykorzystuje potrzeby przynależności, szacunku i uznania. Szukamy akceptacji innych osób, nie do końca z naszego najbliższego otoczenia. To z kolei wyzwala w nas impuls dzielenia się w przestrzeni publicznej wszystkim co robimy. Nowoczesne urządzenia pozwalają na precyzyjną lokalizację ich użytkownika. Wpisy internetowe, które publikujemy nie mając wiedzy na temat tego, co można z nich wywnioskować, są czymś co może być wykorzystane przez potencjalnego adwersarza. Przy tak przedstawionej charakterystyce należy antycypować, że eksploatowanie mediów społecznościowych może być źródłem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Korzystając z atrybutów mediów społecznościowych zagrożenia te coraz częściej dotyczą bezpieczeństwa instytucji wojskowych. Zaprezentowana publikacja jest artykułem przeglądowym, a jej celem jest uporządkowanie i przedstawienie zebranej wiedzy a także szerzenie wiadomości w zakresie mediów społecznościowych w kontekście bezpieczeństwa państwa w ramach instytucji wojskowych. W artykule wykorzystano teoretyczne metody badawcze, takie jak: uogólnienie, analiza, synteza i wnioskowanie.
4
Content available Comparative analysis of social media accessibility
EN
The paper assesses the accessibility compliance level of social media websites and their usability in terms of universal design. The study was performed on “reddit” and a social media website created by the author of the article for the express purpose of meeting the WCAG requirements as closely as possible, named “Twittn’t”. The analysis has been performed with the use of a survey study, an automated WAVE tool and an eye-tracker. The research groups consisted of fifteen and twenty people for survey and eye-tracker study respectively. The test results have shown strong correlation between usability of the social media website interface and number of its WCAG errors.
PL
W artykule zbadano poziom dostępności mediów społecznościowych i ich funkcjonalność pod względem projektowania uniwersalnego. Badania zostały przeprowadzone na stronie „reddit” oraz medium społecznościowym stworzonym na potrzeby artykułu, spełniającym zalecenia WCAG w najwyższym możliwym stopniu, nazwanym „Twittn’t”.Analiza stron została przeprowadzona przy pomocą ankiety, automatycznego narzędzia WAVE oraz okulografu. Grupy badawcze zawierały 15 osób w przypadku ankiety oraz 20 w przypadku badania okulograficzengo.Wyniki badań wykazały silną korelację między użytecznością interfejsu mediów społecznościowych i liczbą błędów WCAG.
PL
Zjawisko poszukiwania miejsc do wykonywania zdjęć w celu umieszczenia ich w mediach społecznościowych przyczyniło się do powstania pojęcia instaspotu. Celem badań jest znalezienie związków między instaspotami a przestrzeniami ekspozycyjnymi występującymi w instytucjach kultury prowadzących działalność wystawienniczą. Metodyka badań opiera się na studiach literaturowych, kwerendzie internetu oraz wizjach lokalnych w wybranych instaspotach, co pozwoliło na określenie różnic i podobieństw między instaspotami a tradycyjnymi przestrzeniami wystawienniczymi. Na podstawie trzech studiów przypadków można zauważyć, że pełnią podobne funkcje: komercyjną, integracyjną i rozrywkową, a funkcjonowanie obydwu z nich sprzyja powstawaniu relacji i więzi społecznych. Główna różnica między nimi polega na wartościach, jakie promują.
EN
The phenomenon of searching for places to take photos in order to place them on social media contributed to the creation of the concept of Insta Spot. The aim of the research is to find connections between Insta Spots and exhibition spaces in cultural institutions conducting exhibition activities. The research methodology is based on literature studies, an Internet query and local visions in selected Insta Spots, which allowed to determine the differences and similarities between Insta Spots and traditional exhibition spaces. Based on three case studies, it can be seen that they perform similar functions: commercial, integration and entertainment, and the functioning of both of them is conducive to the formation of relationships and social ties. The main difference between them lies in the values they promote.
6
Content available Tourists’ motivations for using social media
EN
Purpose: The main objective of the paper is to determine whether latent variables (constructs) regarding tourists' motivations can be found in the studied social media use behaviour of tourists. Design/methodology/approach: The study was carried out via an on-line survey questionnaire. Responses to questions were measured on a nominal or ordinal scale. Factor analysis was used in the data analysis. The subject of the study involves the use of social media by tourists and analyses their motivation. Findings: Tourists’ motivators for using social media were identified and these are: 1) Visibility in the crowd, 2) Obtaining information about nearby events, 3) Building relationships with the local community, 4) Relying on the opinions of others. Research limitations/implications: The study was carried out only in one country. There are plans to expand the study area in the future in order to make international comparisons. Moreover, motivators were not identified by age group, which is planned in future studies. Practical implications: Identification of tourists’ motivation to use social media enables city managers, tourism organisations and tourism facility managers to have a targeted impact on tourist behaviour. These activities can result in the desired objectives being achieved, e.g. relations between tourists and the local community will be built. This will also enable the identification of people who are motivated to be visible in the crowd and offer them cooperation in the promotion of tourist destinations or attractions. Social implications: Identification of tourists’ motivators will make it possible to influence tourists in such a way that they will participate in solving problems of the local community or provide information on situations requiring intervention in the area of tourist attractions. Originality/value: New insights on latent variables concerning tourists’ motivation when using social media have been provided. The paper is addressed to city managers, tourism organisations and tourism facility managers what will help them to improve the quality of provided services.
7
EN
The culture of the modern world assigns a huge importance to the beauty of the external body, treating attractive appearance as a determinant of success and happiness. Physiological changes taking place in the body of a young person correlate with changes in the perception of his body. The article aims to define the role of social media in influencing the perception of the body by adolescents aged 16- 19. The survey questionnaire was used as a quantitative research technique created by the authors and the Sylwetek test (DRS, Contour Drawing Rating Scale). 190 teenagers were included in the study. The conclusion to be drawn from the conducted empirical study is that social media are an important factor in creating a vision of one's own body among maturing people. The statistical analysis of the test results showed a statistically significant discrepancy between the ideal self and the real self in the body image among the examined group of young adolescents.
8
Content available remote Media społecznościowe jako narzędzie prowadzenia walki informacyjnej
PL
Celem przedmiotowej pracy jest analiza możliwości wykorzystywania mediów społecznościowych w zakresie prowadzenia walki informacyjnej. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: Czy współczesne wojny mogą być prowadzone z wykorzystaniem mediów społecznościowych? Celem pobocznym natomiast było wskazanie elementów charakterystycznych w zakresie tej analizy. Na podstawie analiz stwierdzono, iż media społecznościowe są istotnym narzędziem w zakresie prowadzenia wojen hybrydowych poprzez ich wpływ na przebieg walk w zakresie planistycznym. Przykład wojny na Ukrainie wskazuje, iż w przyszłości rola mediów społecznościowym w analizowanym obszarze może znacząco wzrosnąć. Postawiono więc hipotezę głoszącą, iż: Media społecznościowe są rosnącym na znaczeniu narzędziem prowadzenia walki informacyjnej poprzez ich wykorzystanie w zakresie procesu planistycznego operacji zarówno defensywnych, jak i ofensywnych. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów; analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych; indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważane w pracy pytanie badawcze. W pracy posłużono się także metodą analizy porównawczej w zakresie definicji dotyczących omawianego zakresu. Zastosowano również krytyczną analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce oraz studium przypadku - case study.
EN
The aim of this work is to analyze the possibilities of using social media in the field of information warfare. The main research problem of the thesis was defined in the form of a question: can modern wars be waged with the use of social media? The secondary goal, however, was to indicate the characteristic elements of this analysis. The following research methods were used in the work: definition, which allowed for the definition of the uniqueness of terms, analysis and synthesis, which allowed for appropriate interpretation of the existing data, induction and deduction, which allowed for finding answers to the research question considered in the work. The work also uses the method of comparative analysis in terms of definitions relating to the discussed scope. A critical analysis of sources, monographs, scientific articles dealing with the studied subject and the case study method was also used.
EN
Purpose: The main purpose of this article is to measure the effects of the communication of football sports clubs using social media. An additional aim is to create a versatile, flexible tool for managing online communication. Design/methodology/approach: The method of a taxonomic synthetic development measure was used to achieve the intended purpose. This measure was calculated using data covering the activity of selected sports clubs on Facebook (Meta) from 1 to 10 October 2022 and the users' perception of this activity. The subjects of the study were sports clubs of the highest men's football competition class in Poland. Findings: The study resulted in a ranking of the optimal use of Facebook (Meta) in the communication of clubs with their stakeholders. Research limitations/implications: The main limitations of the study are the variety of factors that may influence the communication management of sports clubs and the fact of similarity between the subjects of the study. The main focus of the paper is to show how data from web statistics can be used. In the future, the method can be adapted to communication management problems. Practical implications: The research method used in the paper is flexible, which allows it to be used freely to find out the effectiveness of companies' social media activities. Companies operating in homogeneous markets are provided with a tool for identifying their competitive positioning in terms of marketing communication. Social implications: It is assumed that, with the optimal application of the proposed statistical method, companies, not only sports clubs, gain a tool to objectively assess their communication management policy through social media. The method replaces the qualitative assessment of this management, the position among different types of media or competitors. Originality/value: The article is aimed at fims operating in a single market, where benchmarking is used in online communication. The novelty is that this is the only application of the taxonomic method of synthetic development measure in the management of communication through social media.
EN
This article provides up-to-date information on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children and the changes that have occurred, focusing in particular on the major shift to digital marketing. It examines trends in media use among children, marketing methods in the new digital media landscape and children’s engagement with such marketing. It also considers the impact on children and their ability to counter marketing as well as the implications for children’s digital privacy. The aim of the article is to summarize the evidence on children’s exposure to food marketing in digital media and the persuasive power of that exposure’ overview international and national literature as well as to answer on questions regarding to frequency of using social media by children, methods used to track online and offline, influence of marketing on children exposure, impact of food marketing in social media for children and counter it and policies which should be implemented to protect children by food marketing.
PL
Artykuł zawiera aktualne informacje na temat marketingu żywności i napojów bezalkoholowych wśród dzieci oraz zmian, które zaszły, ze szczególnym uwzględnieniem istotnego przejścia na marketing cyfrowy. Pokazuje trendy w korzystaniu z mediów przez dzieci, metody marketingowe w nowym krajobrazie mediów cyfrowych oraz zaangażowanie dzieci w tenże marketing. Uwzględnia również wpływ na dzieci i ich zdolność do przeciwdziałania marketingowi, a także konsekwencje dla prywatności cyfrowej u dzieci. Celem artykułu jest podsumowanie danych na temat narażenia dzieci na marketing żywności w mediach cyfrowych oraz siły perswazyjnej tego narażenia, przegląd literatury krajowej i międzynarodowej, jak także udzielenie odpowiedzi na pytania o częstotliwości używania mediów socjalnych przez dzieci, metod do ich śledzenia zdalnie i niezdalnie, wpływu marketingu na ekspozycję dzieci, jak także marketingu jedzenia w mediach społecznościowych i przeciwstawianiu się temu zjawisku przez dzieci. Jaki ostatni problem artykułu są działania podejmowane w celu kreowania regulacji i przepisów wdrażanych by chronić dzieci przed marketingiem jedzenia.
EN
The aim of this study was to determine the influence of social media on students’ awareness of responsible behaviour during the COVID-19 pandemic. The field study was carried out with a sample of 726 students from Northern Border University. Data were collected from electronically retrieved questionnaires via various communication channels and analysed using hierarchical linear regression. The study found a relationship between the use of social media sites and awareness among students, affected by age differences. With the emergence of the COVID-19 pandemic, universities face the challenge of ensuring precautionary guidelines to prevent the virus are followed while educating their students, and social media plays a significant role in disseminating this information. Therefore, studying how social media helps develop students’ awareness can contribute to addressing some of the problems faced by decisionmakers in Saudi universities.
EN
Gen-Z leverage social media to showcase their skills and talent to ensure good career opportunities. The objective of this research is to study the mediation effect of affinity towards social media in defining relationship between social media and career decisions made by Gen-Z. Purposive sampling technique is used to collect responses from 500 Gen-Z. Structural dependence relationship between the constructs has been analysed using Structural equation modelling (SEM) technique. Mediating effect has been studied using Bootstrapping technique. The model’s validity and reliability has been examined by using Confirmatory Factor Analysis Results show Gen-Z demonstrate affinity towards social media reviews and make career decisions based on them. Mere usage of social media does not influence their career decisions but the affinity towards social media plays a mediating role between usage and career decisions. Findings of this empirical research will help HR managers in redefining of hiring strategy and help attract Gen-Z talent by leveraging social websites. This research is a value addition as limited research work is available in this matter and help managers in redefining the HR and Talent strategy.
PL
Rozmowa z Justyną Skorupską, członkinią Rady Izby Gospodarki Elektronicznej na temat globalnego potencjału rynku B2C e-commerce.
PL
Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce..., czyli jakieś 15-20 lat temu w Polsce, dziennikarz był dziennikarzem, rzecznik rzecznikiem, PR-owiec PR-owcem, polityk politykiem, a czytelnik czytelnikiem. Dziś wszystko sie pomieszało. Dziennikarze stali się politykami, rzecznicy PR-owcami, a czytelnicy dziennikarzami. Jak więc zrobić dobry PR wodociągów w dobie postprawdy i fake newsów, w dodatku w warunkach pandemii? Nie mam na to jednej recepty, za to kilka rad praktycznych.
EN
Purpose: The aim of the article is to characterize the channels of communication between citizens and the authorities of Polish cities and check the extent to which cities use the digital possibilities of contact. Design/methodology/approach: In order to find out about the communication patterns, 280 randomly selected cities were examined. The subject of communication was part of a broader study on the functioning of a smart city in Poland. The theoretical basis used in the article is human smart city. This concept assumes that the functioning of cities requires social participation and effective communication also using channels supported by information and communication technologies (ICT). Findings: The conclusions of the study show that most cities still used the traditional approach in dealing with the locals. Personal meetings and a paper-based message are preferred. Research limitations/implications: In further research, it is worth observing in which direction the development of city websites is progressing, whether there are general tendencies to expand meeting places between residents, groups of residents and city officials, and what new functionalities are offered by city portals, including social networks. Quantitative research should be extended with case studies to better illustrate the subject of communication. Practical implications: The article can be used by municipal authorities to improve communication with residents. Moreover, it enables comparisons to be made between groups of cities differing in the number of inhabitants. Originality/value: The text considers the subject of communication between the authorities and residents, which has never been studied on a national research sample. New are also developed theoretical models on which to work.
EN
Purpose: The article focuses on defining the concept of mobile technology and social media and presenting the novum aspects most affecting the social reality. The aim of the article is to emphasize the importance of mobile technologies and the continuous development of information technology in terms of the importance of social media. As a result, the article presents opportunities and threats to the world resulting from the use of the described technologies and gives an opinion on the rapid development in this aspect. Design/methodology/approach: The considerations and analysis made it possible to identify the causes of excessive use of mobile technologies and to present the most commonly used types of social media. Findings: The article shows the essence of mobile technologies and the likely direction of development in this aspect. The article defines the social reality in the context of social media and analyzes the modern world determined by technologies. The information contained in the article shows the huge increase in the importance of mobile technologies at the expense of real life and shows the priority of general improvement of the quality of life in favor of addiction and manipulation. Originality/value: The information contained in the article defines the concept of mobile technologies, social media and social reality, presents selected issues related to these aspects and indicates the direction of world development in the context of the issues described.
PL
Podnoszenie zdolności instytucji państwowych do podejmowania skutecznych działań na rzecz wzmacniania tożsamości i dziedzictwa narodowego jest ważnym celem bezpieczeństwa narodowego. Przykładowym projektem urzeczywistniającym tego typu cele był pomnik pt. Ławka Niepodległości. Realizacja tego typu zadań nie jest łatwa ze względu na to, że polskiemu społeczeństwu bardzo rzadko podobają się projekty artystyczne opracowywane na zlecenie instytucji rządowych. Zazwyczaj stają się one elementem krytyki wyspecjalizowanych środowisk artystycznych, eksperckich, wzmacnianej przez podmioty życia społecznego zaangażowane politycznie i będące w opozycji do rządu. Z punktu widzenia autora niniejszego artykułu jednym z możliwych rozwiązań zmniejszającym ryzyko popełnienia błędów merytorycznych i strat wizerunkowych w realizacji projektów podobnych do Ławki Niepodległości (pomników) jest zlecanie ich wykonania elitarnym, eksperckim organizacjom pozarządowym, silnie związanych z szeroko rozumianym artystycznym środowiskiem zawodowym.
EN
Increasing the capacity of state institutions to take effective measures to strengthen national identity and heritage is an important goal for national security. An project exemplifying this goal was the monument entitled Independence Bench. The implementation of this type of task is not easy due to the fact that Polish society is rarely fond of art projects commissioned by government institutions. They usually become an element of criticism of specialized artistic and expert circles, reinforced by entities of social life engaged politically and opposed to the government. From the point of view of the author of this article, one of the possible solutions reducing the risk of substantive errors and image loss with the implementation of projects similar to the Independence Bench (monuments) is commissioning their implementation to elite, expert non-governmental organizations, strongly associated with the artistic professional environment.
EN
Social media has become an essential element of communications in modern society. Accordingly, higher education institutions need to adapt their marketing management to modern realities, including social media usage in the marketing communication policy. Therefore, the purpose of the study focused on the research on social media usage in marketing management of higher education institutions is becoming more important. Unlike other researchers, the authors of the present study have conducted a representative survey of marketing managers of Polish and Ukrainian higher education institutions. They have assessed the level of social media usage and investigated the popularity of tools and forms for promoting higher education institutions in social networks. Methods of compiling and grouping data, analysing the structure of the population and its elements distribution and evaluating relationships were used to analyse the survey results. The authors revealed some significant similarities between the respondents’ replies from Poland and Ukraine to prove the proposed hypotheses: marketing service managers of higher education institutions understand the important role of social media; higher education institution marketing managers use the same set of tools for promotion on social networks. The hypothesis that the priority directions of social media usage by marketing managers of higher education institutions are advertising educational services and maintaining contacts with students has not been fully confirmed. Management decisions of Polish higher education institutions primarily aim to attract international students, while Ukrainian institutions seek to establish and maintain contacts with students.
PL
Media społecznościowe stały się istotnym elementem komunikacji we współczesnym społeczeństwie. W związku z tym uczelnie muszą dostosować zarządzanie marketingowe do współczesnych realiów, w tym wykorzystanie mediów społecznościowych w polityce komunikacji marketingowej. Dlatego też coraz większego znaczenia nabiera cel badania skoncentrowanego na badaniu wykorzystania mediów społecznościowych w zarządzaniu marketingowym uczelni. W odróżnieniu od innych badaczy, autorzy przeprowadzili reprezentatywne badanie wśród menedżerów marketingu polskich i ukraińskich uczelni, na podstawie których ocenili stopień wykorzystania mediów społecznościowych, a także zbadali popularność narzędzi i form promocji szkolnictwa wyższego. instytucje w sieciach społecznościowych. Do analizy wyników ankiety wykorzystano metody kompilacji i grupowania danych, analizy struktury populacji i rozmieszczenia jej elementów oraz oceny zależności. Autorzy ujawnili istotne podobieństwa między odpowiedziami respondentów z Polski i Ukrainy, aby udowodnić dwie następujące hipotezy: menedżerowie usług marketingowych uczelni rozumieją ważną rolę mediów społecznościowych; Menedżerowie ds. marketingu instytucji szkolnictwa wyższego używają tego samego zestawu narzędzi do promocji w sieciach społecznościowych. Hipoteza, że priorytetowymi kierunkami wykorzystania mediów społecznościowych przez menedżerów marketingu uczelni wyższych jest reklama usług edukacyjnych i utrzymywanie kontaktów ze studentami nie została w pełni potwierdzona. Decyzje zarządcze polskich uczelni mają na celu przede wszystkim przyciągnięcie studentów zagranicznych, natomiast uczelnie ukraińskie dążą do nawiązania i utrzymywania kontaktów ze studentami.
19
Content available remote Mobile applications and eating habits among women and men – Polish experiences
EN
Introduction: The use of mobile applications in phones has become fashionable in Poland for several years. There is an increasing number of people who derive their dietary knowledge from the computer software. Objective: The purpose of the study was to determine the impact of mobile applications on eating habits among men and women working in a corporation. Material and methods: 210 employees of a corporation from Gliwice participated in the study in Poland. Conclusions: The respondents showed that when using computer software, their number of meals and the intervals between them improved. The frequency of consumption of vegetables, fruit, and fish is at an appropriate level. It can be presumed that the next step will be posting the results of the change in healthy lifestyle on social media. Informing friends on social profiles about the progress resulting from the change of physical activity or eating habits is gaining popularity. Most often this takes the form of messages posted on Facebook or Instagram. There is an element of competition and mobilization of other community members to change or improve their lifestyle.
PL
Odkąd bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników zajęło istotne miejsce w polityce społecznej Unii Europejskiej, zaczęły powstawać strategie, plany, programy, idee, koncepcje, podejścia, polityki, drogi, harmonogramy, kroki, projekty działań, wizje, koncepty, scenariusze, zamierzenia, kierunki, systemy itp. Opisywanie procedur dotyczących najbliższej i dalszej przyszłości, które miałyby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, a przede wszystkim pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak należałoby w przyszłości zorganizować rynek pracy i dokąd on zmierza – zaczęło zajmować coraz więcej stron, półek, bitów, dysków. W planowaniu pomija się jednak istotne dane wyjściowe. Trudno jest bowiem mówić o tym, jak należy się zachować w określonych okolicznościach, jeśli te okoliczności nie są przewidywalne.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.