Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linie kablowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Zagrożenia dla linii kablowych podczas prac ziemnych na terenie leśnym
PL
W artykule opisano wybrane zagadnienia związane z maszynami służącymi do uprawy gruntu leśnego w aspekcie projektowania i budowy linii kablowych. Przedstawiono ogólnikowo ich przeznaczenie i podano parametry techniczne związane z głębokością pracy. Następnie porównano zestawione dane z wymogami normatywnymi budowy linii kablowych, w celu określenia skali zagrożenia.
EN
The paper presents selected issues related to machines for cultivating forest soil in terms of the design and construction of cable lines. Their purpose is generally presented and technical parameters related to the depth of work are given. Afterwards, these data were compared with the normative requirements for the construction of cable lines in order to determine the scale of the threat.
PL
Artykuł zawiera przegląd koncepcji wykorzystania prądu stałego w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tych wciąż rozwijanych. Omówiono sytuacje, w których można dostrzec przewagę tego typu rozwiązań, a także ukazano przykłady zastosowań w różnych projektach na całym świecie. Na koniec przedstawiono aspekty rozwoju technologicznego mogące wpłynąć na wykorzystanie tego typu sieci i linii.
EN
The article provides an overview of the concepts of using direct current in electricity distribution networks, with particular emphasis on those still under development. Situations in which the advantage of this type of solutions can be perceived were discussed, as well as examples of applications in various projects around the world. Finally, the aspects of technological development that may affect the use of this type of network and lines are presented.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania obciążalności długotrwałej linii kablowych WN i SN układanych w gruncie i w powietrzu, opartą na analizie schematu zastępczego cieplnego kabli. Podano zalecane do obliczeń wartości parametrów materiałowych kabli oraz parametry otoczenia kabli. Uwzględniono wzajemny wpływ sąsiadujących ze sobą linii kablowych na ich obciążalność. Podano również wpływ dodatkowych strat mocy w kablach na obciążalność i sposoby redukowania takich strat.
EN
Presented is calculation methodology of HV and MV aerial and underground cable lines long-range rating based on analysis of cables' thermal equivalent diagram. Given are values of cable material and environment parameters recommended for these calculations. Mutual influence between neighbouring cable lines on their rating is also taken into account. Described is the impact of additional power losses in cables on the rating and presented are methods to reduce these losses.
EN
The growing share of medium voltage cable lines in distribution networks challenges distribution network operators in terms of proper mode of operation of these lines. It is related to the reduction of energy losses in cable conductors and metallic cable screens. The article focuses on energy losses in metallic cable screens of cable lines and substation busbar bridges composed of single-core cables with metallic screens and possible ways of their reduction. Simulation and measurement analysis of the level of energy losses in the metallic screens of cables is presented together with the economic analysis of various variants of losses reduction through the change of the way these screens are operated in relation to the traditional bilateral earthing at both ends of cable. Technical problems and threats connected with the use of considered modifications of metallic screens operation during earth fault disturbances in distribution networks are also presented.
PL
Rosnące skablowanie linii średniego napięcia w sieciach dystrybucyjnych stawia przed operatorami tych sieci wyzwanie prawidłowej eksploatacji linii kablowych. Powiązane jest to z redukowaniem strat energii w żyłach roboczych i powrotnych kabli. W artykule skupiono się na stratach energii w żyłach powrotnych linii oraz mostów kablowych wykonanych przy wykorzystaniu kabli jednożyłowych z metalicznymi żyłami powrotnymi oraz możliwych sposobach ich ograniczania. Przedstawiono analizę symulacyjną i pomiarową poziomu strat energii w żyłach powrotnych kabli wraz z analizą ekonomiczną różnych wariantów ich redukcji poprzez zmianę sposobu pracy tych żył w stosunku do tradycyjnego obustronnego ich uziemienia. Przedstawione zostały również problemy techniczne oraz zagrożenia związane z zastosowaniem rozważanych modyfikacji pracy żył powrotnych podczas zakłóceń zwarciowych w sieciach dystrybucyjnych.
EN
The construction and installation of high-power wind farms triggers a number of problems related to the compensation of HV cable lines exporting power from a wind farm, and to the choice of compensation devices. The article describes problems that occur when wind farms are connected to the power system with a 110 kV line, characterizes the devices determining the reactive power balance. Two reactive power compensation systems FSR and STATCOM were also analyzed for minimizing the costs of compensation systems.
PL
W referacie analizowana jest linia napowietrznokablowa 110 kV. Referat prezentuje wpływ sposobu uziemiania żył powrotnych kabla WN na wartości prądów przy zwarciach jednofazowych, ze szczególnym uwzględnieniem prądów płynących w przewodach odgromowych linii napowietrznej. Wykazano, że dobór przewodów odgromowych linii napowietrznej powinien uwzględniać nie tylko parametry odcinka linii kablowej, ale także sposób uziemienia żył powrotnych.
EN
The high voltage overhead (OHL) and underground cable line (UGC) is analyzed in the paper. The paper presents the influence of the cable sheath earthing on the values of currents in case of earth faults, with particular focus on the currents flowing in the earth wires. It is shown that the selection of the earth wires for the overhead line should take into account not only the parameters of the cable line section, but also the method of the cable sheath earthing. The single point earthing with no earth continuity conductor (ECC) is particularly not recommended, because it leads to the earth wire currents and earth potential rise.
7
Content available remote Ograniczanie oporów tarcia przy układaniu kabli metodą wykopu otwartego
PL
W artykule przedstawiono bardzo ogólnie problematykę związaną z aspektami mechanicznymi dotyczącymi układania kabli. Przedstawiono zasady, jakimi należy się kierować, aby zmniejszyć wartość oporów w trakcie zaciągania kabla. Zaproponowano pewne rozwiązania technicznie w tym zakresie. Ponadto, wskazano potencjalnie newralgiczne miejsca, na które warto zwróci uwagę.
EN
The article presents very common problems related to the mechanical laying cable. It presents the principles to be followed in order to reduce the value of friction force during cable laying, and a number of technical solutions have been proposed in this regard. In addition, places where the cable could be potentially damaged are worth mentioning.
PL
Przedstawiono sposoby uziemiania i łączenia żył powrotnych kabli WN. Wyjaśniono, dlaczego osłony kabli pracujących z jednostronnym uziemieniem żył powrotnych muszą być chronione przed przepięciami. Zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli (w układzie żyła powrotna – ziemia), ponieważ napięcia indukowane są głównym kryterium doboru napięcia trwałej pracy ograniczników przepięć stosowanych do ochrony osłon kabli WN. Przedstawiono sposób doboru napięcia trwałej pracy omawianych ograniczników przepięć oraz ich pozostałych parametrów elektrycznych.
EN
Presented are methods of HV cables metal screens bonding and grounding. Explained is why outer sheaths of cables working with single point bonding of metal screens have to be protected against overvoltages. Presented are methods of determining induced voltages in the cables metal screens (screen to earth), because the induced voltage is the main criterion for selection of continuous operation voltage of surge arresters applied to protect outer sheaths of HV cables. Described is selection of continuous operation voltage and other electrical parameters of surge arresters.
PL
Wskazano zasadnicze źródła zagrożenia piorunowego linii kablowych wysokiego napięcia eksploatowanych w systemach przesyłowym i dystrybucyjnym. Omówiono zjawiska falowe zachodzące w wyniku wyładowań atmosferycznych w różnych układach linii elektroenergetycznych i ich wpływ na wartości powstających przepięć. Przedstawiono rolę koordynacji izolacji w ochronie urządzeń wysokonapięciowych przed skutkami przepięć.
EN
The work defines the main sources of overvoltage hazard of cable lines operated in the transmission system. We discussed the wave phenomena occurring at atmospheric discharges in different systems of power lines and their impact on the value of the overvoltages. The role of insulation coordination in protecting against overvoltages of HV devices have been presented.
PL
Działalność Komitetu Studiów B1 obejmuje wszystkie aspekty zagadnień dotyczących lądowych i morskich sieci kablowych. W zakres prac Komitetu wchodzą m.in. zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z budową, produkcją, instalacją, testowaniem, eksploatacją i konserwacją oraz techniki diagnostyczne sieci kablowych AC i DC. W zakres prac wchodzą również zagadnienia badań i oceny oraz prognozowania żywotności linii kablowych wysokich napięć. Tematami wiodącymi, w ramach których przyjmowane były referaty na Sesję Generalną CIGRE 2016, były: nowo instalowane lub modernizowane systemy kablowe, najlepsze przykłady wykorzystywania istniejących systemów kablowych oraz linie kablowe w sieciach przyszłości. Opisano m.in. ciekawe rozwiązania połączeń kablowych dla farm wiatrowych pływających oraz badania nowej konstrukcji kabla 420 kV HVAC do układania w głębokiej wodzie.
EN
Activity of the Study Committee B1 comprises all aspects of issues concerning land and submarine power cable systems. These are, among the others, theoretical and practical topics relating to building, production, installing, testing, operation and maintenance as well as diagnostic technologies for AC and DC cable networks. The scope of works also includes issues referring to examination, assessment and lifetime forecasting of HV cable lines. Main themes that were referred to by the papers accepted for CIGRE 2016 Session were newly installed or modernized cable systems, the best examples of using the existing cable systems and also cable lines in future systems. Described are, among the others, interesting solutions of cable connections for floating wind farms as well as tests of a 420 kV HVAC new construction cable to be laid in deep water.
11
PL
Artykuł omawia zagrożenia dla pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnych sieci kablowych oraz metody monitoringu technicznego linii kablowych i obiektów bezobsługowych, zwłaszcza wykrywania i lokalizacji uszkodzeń kabli. Szczegółowo przedstawiono ograniczenia zasięgu i dokładności lokalizacji uszkodzeń kabli miedzianych i światłowodowych oraz opracowane w Instytucie Łączności elementy sprzętowe scentralizowanego systemu monitoringu SMIT.
12
Content available remote Linie elektroenergetyczne WN i NN – światowe rekordy
PL
Na całym świecie obserwuje się dynamiczny rozwój linii napowietrznych i kablowych na coraz wyższe napięcia. W artykule opisano linie elektroenergetyczne AC i DC, które stanowią rekordy światowe pod względem wysokości napięcia roboczego i długości.
EN
In all over the world it can be observed the dynamic development of overhead and cable high voltage power lines. The paper describes AC and DC power lines which have very long lengths and work with extra high voltage.
PL
W artykule przypomniano sposoby uziemiania i łączenia żył powrotnych kabli WN. Wyjaśniono dlaczego osłony kabli pracujących z jednostronnym uziemieniem żył powrotnych muszą być chronione przed przepięciami. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli (w układzie żyła powrotna – ziemia), ponieważ napięcia indukowane są głównym kryterium doboru napięcia trwałej pracy ograniczników przepięć stosowanych do ochrony osłon kabli WN. Przedstawiono sposób doboru napięcia trwałej pracy omawianych ograniczników przepięć oraz ich pozostałych parametrów elektrycznych.
EN
The article presents methods of HV cables metal screens bonding and grounding. It explained why the outer sheaths of cable worked with single point bonding of metal screens have to be protected against overvoltage. The article presents the methods of determining the induced voltages in the cables metal screens (screen to earth), because induced voltage is the main criterion for selecting of continuous operating voltage of surge arresters applied to protect the outer sheaths of HV cables. In the article, selecting of continuous operating voltage and other electrical parameters of surge arresters was presented.
14
Content available remote Zasady doboru i stosowania ograniczników przepięciowych w liniach kablowych WN
PL
Opisano zasady doboru i stosowania ograniczników przepięć do ochrony izolacji roboczej kabli eksploatowanych w systemach elektroenergetycznych WN. Wskazano efekty występujące w zbudowanej linii kablowej WN, wynikające z zastosowanego układu przestrzennego kabli jednożyłowych. Omówiono sposoby łączenia i uziemienia żył powrotnych kabli jednożyłowych oraz układy ochrony przeciwprzepięciowej powłok izolacyjnych tych kabli.
EN
The principles of selection and application of surge protection devices to protect the working insulation of cables operated at HV power systems have been described. The effects occurring in the constructed HV cable line which are the result of used spatial system of the single core cables have been indicated. The paper presents methods of connect and ground metallic sheaths of single core cables and it describes surge protection systems for insulation coatings of that cables.
15
Content available remote Zagrożenia przepięciowe linii kablowych WN
PL
Wskazano zasadnicze źródła zagrożenia przepięciowego linii kablowych eksploatowanych w systemie przesyłowym. Omówiono zjawiska falowe zachodzące przy wyładowaniach atmosferycznych w różnych układach linii elektroenergetycznych i ich wpływ na wartość przepięć. Przedstawiono rolę koordynacji izolacji w ochronie przed przepięciami urządzeń WN.
EN
It defines the main sources of overvoltage hazard of cable lines operated in the transmission system. We discussed the wave phenomena occurring at atmospheric discharges in different systems of power lines and their impact on the value of the overvoltages. The role of insulation coordination in protecting against overvoltages of HV devices has been presented.
16
Content available remote Uszkodzenia mechaniczne linii kablowych podczas eksploatacji
PL
W artykule opisano wybrane czynniki, które mogą powodować uszkodzenia mechaniczne linii kablowych średniego i niskiego napięcia w trakcie eksploatacji. Przedstawiono propozycje rozwiązań technicznych mogących wyraźnie ograniczyć działania tych czynników, jeżeli zostaną one uwzględnione na etapie projektowania linii i ich wykonania w terenie.
EN
The paper presents selected groups of elements that can cause mechanical damage of the cable line medium and low voltage during operation. It also suggests proposals for technical solutions that can reduce these processes, if they are taken into consideration during the design and execution of investments in the field.
EN
This paper presents problems caused by connecting wind farms to a power system with high voltage cables. The author highlights possible problems with reactive power compensation, depending on the arrangement of the shunt reactor connection and settings of control systems for reactive power and voltage of the wind farm. The paper also discusses issues of increasing active power losses caused by a shunt reactor installation.
PL
Artykuł prezentuje problemy, jakie rodzi przyłączanie farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego za pomocą kabli wysokiego napięcia. Autor wskazuje możliwe problemy z kompensacją mocy biernej, w zależności od sposobu przyłączenia dławika kompensacyjnego i nastawień układów regulacji mocy biernej oraz napięcia farmy wiatrowej. Artykuł porusza też zagadnienia zwiększenia strat mocy czynnej powodowanych instalacją dławików kompensacyjnych.
PL
Referat prezentuje problemy jakie powstają przy przyłączaniu farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego za pomocą kabli wysokiego napięcia. Referat wskazuje możliwe problemy z kompensacją mocy biernej w zależności od sposobu przyłączenia dławika kompensacyjnego i nastawień układów napięcia farmy wiatrowej. Referat porusza też zagadnienia zwiększenia strat mocy czynnej powodowanych instalacją dławików kompensacyjnych.
EN
The paper presents the problems related to connecting wind farms to the power system by using high voltage underground cables. The paper indicates possible problems with reactive power compensation depending on the method of shunt reactor connection and setting wind farm reactive power and voltage control systems. The paper also shows issues of active power losses increasing caused by the installation of shunt reactors.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1023--1029, CD 1
PL
Artykuł przedstawia cele diagnostyki linii kablowych, kryteria kwalifikowania linii kablowych do badań diagnostycznych oraz sposób wyznaczania kolejności wykonywania badań linii kablowych. Przedstawiono czynniki wpływające na proces ustalania kolejności badanych linii kablowych, uwzględniające prawdopodobieństwo uszkodzenia i jego potencjalne skutki oraz zaprezentowano matematyczną metodę wielokryterialnej oceny porównawczej według której można ustalać kolejność badania linii kablowych. Dodatkowo zaproponowano modyfikację kolejności badań tak, aby zwiększyć liczbę badanych linii kablowych a przez to poprawić efektywność wykorzystania kosztownej aparatury diagnostycznej. Modyfikacja kolejności badań linii kablowych polega na uwzględnieniu ich lokalizacji oraz takim wyborze linii aby w ciągu 8 godzin pracy można było zbadać ich jak najwięcej. Kolejność wybranych do badań linii może być zoptymalizowana korzystając z rozwiązania tzw. problemu komiwojażera.
EN
The article contains purposes of diagnosis of cable lines, qualification criteria of cable lines to diagnostic tests and the way how a sequence of tests should be arranged. The factors influenced a process of arrangement of a sequence of tests are discussed; probability of damage and its potential effects have been taken into account. The mathematical method of many-criteria comparative evaluation in order to establish a sequence of diagnostic tests of cable lines is presented. In addition, was proposed modification of diagnostic tests sequence to increase the number of the tested cable lines and thus improve the efficiency of the use of expensive diagnostic equipment. Modification of the diagnostic test sequence of cable lines is to take their location and choice of the line to within 8 hours of work should test them as much as possible. The sequence of selected for the diagnostic tests lines can be optimized using solutions the traveling salesman problem.
PL
Działalność Komitetu Studiów B1 (SC B1) obejmuje wszystkie aspekty zagadnień dotyczących lądowych i morskich systemów kablowych AC i DC. W zakres prac SC B1 wchodzą m.in. zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z budową i badaniami kabli i osprzętu kablowego oraz tematy związane z budową, instalacją i eksploatacją linii kablowych. W zakres prac wchodzą również zagadnienia badań i oceny oraz prognozowania żywotności linii kablowych wysokich napięć. Tematami wiodącymi, w ramach których przyjmowane były ­referaty na Sesję Generalną CIGRE 2014, były: nowo instalowane lub modernizowane systemy kablowe, trendy w rozwoju nowoczesnych systemów oceny, badania i monitorowania linii kablowych, linie kablowe w sieciach przyszłości.
EN
The activity of the B1 Study Committee (SC B1) includes all aspects of problems concerning the land and submarine AC/DC cable systems. In the range of SC B1works there are i.a. theoretical and practical problems connected with constructing and testing of cables and their accessories as well as issues referring to construction, installation and operation of cable lines. Included are also research and assessment problems as well as the ones concerning prognosing of high voltage cable line lifetime. The leading topics, according to which the papers prepared for the 2014 CIGRE General Session were accepted, were the newly installed or modernized cable systems, development trends of modern systems for assessment, testing and monitoring of cable lines as well as cable lines as a part of future networks.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.