Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono unijne i narodowe prognozy przewozowe ze szczególnym uwzględnieniem samochodowego transportu ciężarowego. Poruszono kwestię zmian popytu na przewozy transportem lądowym w różnych regionach świata, na obszarze Unii Europejskiej oraz w niektórych krajach unijnych takich jak: Francja, Niemcy, Belgia i Holandia. Opisano również prognozy pracy przewozowej towarowego transportu lądowego w perspektywie roku 2030 i roku 2050 w Polsce. W dziedzinie prognoz dotyczących polskiego transportu towarowego oparto się o źródła polskie, niemieckie oraz pochodzące z Komisji Europejskiej.
EN
The article presents the EU’s and national transport forecasts, with particular emphasis on freight road transport. The issue of changes in demand for the land transport in various regions of the world, in the European Union and in some EU countries, such as: France, Germany, Belgium and the Netherlands, was discussed. The forecasts of the haulage transport of freight land transport till 2030 and 2050 in Poland, were also described. In the field of Polish freight transport forecasts, the authors used Polish, German and European sources.
PL
Niektóre kraje UE, takie jak np. Niemcy, nie czekając na decyzje wspólnotowe, wprowadzają prawne działania mające na celu ochronę własnego rynku m.in. rynku transportu drogowego przed konkurencją ze strony przewoźników innych państw. Polskie przedsiębiorstwa międzynarodowego transportu drogowego osiągnęły na europejskim rynku transportu rzeczy znaczną przewagę w udziale w tym rynku nad firmami z innych krajów UE. Zdaniem wielu opinii środowiska transportowego takie działania, jak przyjęcie prawa o płacy minimalnej pracowników delegowanych (w tym kierowców) do pracy m.in. na terenie wymienionych tu Niemiec spowoduje wzrost kosztów działalności zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw, a przez to częściową utratę ich rynkowej przewagi konkurencyjnej, szczególnie wobec przewoźników zachodnioeuropejskich, w tym przede wszystkim wobec przewoźników niemieckich. W artykule skoncentrowano uwagę na oszacowaniu skali zaangażowania polskich firm międzynarodowego transportu drogowego na obszarze Niemiec (wielkości przewozów, liczb przedsiębiorstw i liczb samochodów w latach 2013 i 2016).
EN
Some EU countries, such as Germany, without waiting for Community decisions, introduce legal actions to protect their own market, including road transport market, against competition from the carriers of other countries. Polish international road transport enterprises have achieved a significant advantage in the European goods transport market in the share of companies from the other EU countries of this market. According to many opinions of the transport community, such activities as the adoption of the law on the minimum wage of posted workers (including drivers) to work, among the others in the territory of the above-mentioned Germany, will cause the operations costs of the enterprises registered in Poland to rise, and hence the partial loss of their competitive market advantage, especially towards Western European carriers, including primarily German carriers. The article focuses on estimating the scale of involvement of the Polish international road transport companies in Germany (transport volume, number of enterprises and number of cars in the years 2013 and 2016).
3
Content available remote Rozwój motoryzacji indywidualnej w Polsce w latach 1990-2015
PL
W artykule scharakteryzowano rozwój motoryzacji indywidualnej w Polsce w latach 1990-2015. Charakterystyką objęto m.in. rozwój ilościowy i ewolucję markową parku samochodowego. Przedstawiono zmiany w wielkości produkcji, eksportu, importu instytucjonalnego i indywidualnego oraz rejestracji i kasacji pojazdów. Przedstawiono również, jak zmieniał się park pojazdów według rodzaju stosowanego paliwa oraz pojemności skokowej silników. Obok statystycznego obrazu parku samochodów osobowych w artykule przedstawiono zmiany w automobilności Polaków w latach 1990-2015.
EN
The article describes the development of individual motorism in Poland in the years 1990-2015. Characteristics includes quantitative development and brand evolution of the car fleet. Presented are changes in volume of production, export, institutional and individual imports and vehicle registration and scrapping. It also shows how the vehicle fleet changed according to the type of fuel used and the engine displacement. In addition to the statistical image of the passenger car fleet, the article presents changes in the automobility of the Poles in the years 1990-2015.
PL
W artykule scharakteryzowano rozwój pozamiejskiego transportu autobusowego w Polsce w latach 1989-2015. Charakterystyką objęto m.in. zmiany w liczbie i strukturze przedsiębiorstw działających na rynku przewozów autobusowych, w wielkościach realizowanych przewozów, liczbie i długości linii komunikacyjnych, a także zmiany w ilostanie taboru i realizowanej pracy eksploatacyjnej. Obok statystycznego obrazu pozamiejskiego transportu autobusowego w artykule przedstawiono ewolucję przepisów regulujących funkcjonowanie pozamiejskiego transportu autobusowego i zachodzące przemiany w strukturze rynku pozamiejskich przewozów autobusowych w latach 1989- 2015.
EN
This article describes the development of extra-urban bus transport in Poland in 1989- 2015. The characteristics includes changes in the number and structure of enterprises operating on the bus transport market, in the volumes of transports carried out, the number and length of transport lines, as well as changes in the number of rolling stock and ongoing operational work. In addition to the statistical picture of the extra-urban bus transport, the article presents the evolution of the regulations governing the operation of extra-urban bus transport and the changes taking place in the structure of the extra-urban bus transport market in 1989-2015.
PL
Szacunki światowego parku osobowych samochodów hybrydowych (HEV), hybrydowych typu plug - in (PHEV), w pełni elektrycznych (BEV). Łącznie liczbę wyprodukowanych na świecie do chwili obecnej hybrydowych samochodów elektrycznych (HEV) szacuje się na około 12,5 mln sztuk (Japonia ok. 4,3 mln sztuk, USA ok. 4 mln sztuk, Europa 1,1 mln sztuk, Polska ok 21 tys. zarejestrowanych sztuk). Liczba zarejestrowanych samochodów hybrydowych typu plug-in (PHEV) na świecie to ok. 500 tys. sztuk (2015 r.). Spośród 2,1 mln zarejestrowanych na świecie samochodów w pełni elektrycznych BEV (wraz z PHEV) w Europie było ok. 650 tys. sztuk (ok. 450 tys. sztuk w krajach UE).
EN
Estimates of global hybrid car park (HEV), hybrid plug-in (PHEV), fully electric (BEV). Overall, the number of hybrid electric vehicles (HEVs) produced in the world is estimated to be around 12.5 million (Japan about 4.3 million, USA about 4 million, Europe with 1.1 million, Poland about 21 thousand registered cars). The number of registered plug-in hybrids (PHEVs) in the world is around 500,000 (2015). Of the 2.1 million registered worldwide BEV electric vehicles (including PHEV) in Europe was, around 650,000 (about 450 thousand in EU countries).
PL
W artykule scharakteryzowano ekonomiczne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce w latach 1990-2013. Charakterystyką objęto m.in. strukturę pasażerów podróżujących publicznym transportem zbiorowym, wielkość dopłat do lokalnego transportu zbiorowego w miastach, wielkość pracy eksploatacyjnej miejskiego transportu zbiorowego oraz wielkość dopłat w przeliczeniu na mieszkańca i jednostkę pracy eksploatacyjnej. Przedstawiono też ewolucję wydatków jednostek samorządu terytorialnego na transport publiczny. Obok ekonomicznego obrazu miejskiego zbiorowego transportu publicznego w artykule przedstawiono również zmiany uwarunkowań zewnętrznych determinujące pozycję komunikacji miejskiej, a także inwestycje w obszarze komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2004-2013, w szczególności te związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej i napływem środków unijnych.
EN
The article presents economic aspects of the functioning of municipal transport in Poland in the years 1990-2013. The characteristics includes the structure of public transport passengers, the amount of local urban public transport subsidies, the volume of urban public transport operational work, as well as the subsidies per capita and the unit of operational work. The evolution of expenditures of local government units on the public transport was also presented. In addition to the economic picture of the urban public transport, the article also presents changes in external conditions determining the position of urban transport as well as investments in the area of municipal transport in Poland in the years 2004-2013, especially those related to Poland's accession to the European Union and the inflow of EU funds.
EN
Hydrogenation of the motor transport has become the highest form of broadly understood contemporary electro mobility, with the use of hybrid vehicles through fully electrical vehicles to fuel cell vehicles. This article presents development of hydrogen technology applying fuel cells, in particular in road transport. The emission of greenhouse gases in the production cycles of the said fuel were discussed, depending on the use of various energy carriers in its production. Emphasis was given to the rationale underlying the production of hydrogen for the needs of fuel cells. Furthermore, the advantages were presented of exploiting electrical power for the production of hydrogen with the use of renewable sources of energy. The example of France was used to discuss the advantages of the hydrogen fuel technology for reducing the emission of combustion pollutants, in particular the emission of carbon dioxide. The article also evaluates – on the example of Poland – average unit costs (PLN/km) for using fuel cell vehicles. At present, they will be higher than in case of vehicles with conventional drivers. High cost is one of the causes – apart from limited production of fuel cell vehicles – of slacked development of the hydrogen fuel technology. The article also presents premises for the road transport hydrogenation national plan in Poland.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań zainteresowania mieszkańców polskichaglomeracji nabywaniem i eksploatacją samochodów elektrycznych w perspektywie nadchodzących lat. Badania wykonano w Instytucie Transportu Samochodowego w ramach projektu europejskiego „e-MAP”. Wywiady przeprowadzono w 370 losowo wybranych gospodarstwach domowych na postawie anonimowej ankiety, której wzór przygotowano w INFAS A.G. i uzupełniono w wersji polskiej w ITS. Pytania i odpowiedzi dotyczyły m.in. posiadania i wykorzystywania samochodów osobowych i kryteriów wyboru pojazdów. Pytania ankiety badały wiedzę ankietowanych i ich postawy wobec elektromobilności. Pytano o przyszłościowe preferencje wyboru samochodów osobowych, o gotowość do ponoszenia kosztów związanych z zakupem samochodu elektrycznego, a także podatność obecnych użytkowników samochodów osobowych na oddziaływania o charakterze propagandowym, administracyjnym i ekonomicznym wpływających na decyzje o zakupach samochodów elektrycznych.
EN
The article presents the results of survey conducted on the interest of the inhabitants of Polish agglomerations in the acquisition and operation of electric cars in the years ahead. The study was performed at the Motor Transport Institute as part of the European "e-MAP" project. The interviews were conducted in 370 randomly selected households based on an anonymous questionnaire, the specimen of which was prepared at INFAS A.G. and converted into the Polish version at ITS. Questions and answers were related, among the others, to the ownership and use of passenger cars and criteria for the selection of vehicles. Survey questions explored respondents’ knowledge and their attitudes towards electromobility. The questions asked concerned also future preferences choice of passenger cars, a willingness to incur costs associated with the purchase of an electric car, as well as the vulnerability of current users of passenger cars on the impact of propaganda, administrative and economic character influencing the purchasing decisions of electric cars.
PL
W artykule scharakteryzowano rozwój zbiorowego transportu publicznego w polskich miastach w latach 1990-2013. Charakterystyką objęto m.in. zmiany w liczności i strukturze miast posiadających publiczny transport zbiorowy, w wielkościach realizowanych przewozów, długości linii komunikacyjnych, ilostanie taboru i realizowanej pracy eksploatacyjnej, a także zmiany w udziale transportu publicznego w obsłudze mobilności mieszkańców miast. Obok statystycznego obrazu miejskiego zbiorowego transportu publicznego w artykule przedstawiono ewolucje przepisów regulujących funkcjonowanie miejskiego zbiorowego transportu publicznego i zachodzące w nim przekształcenia organizacyjno-własnościowe.
EN
The article describes the development of collective public transport in the Polish cities in the years 1990-2013. Characteristics included, among the others, changes in the population numbers and structure of the cities with public transport, in the transport volume, the length of transport routes, rolling stock numbers and operational work conducted, as well as changes in the share of public transport serving the mobility of urban dwellers. In addition to the statistical urban picture of the collective public transport the article presents the evolution of the regulations governing the functioning of the urban collective public transport and the organizational and ownership transformations taking place in it.
PL
Zmiany liczebności przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego w Polsce i liczb parku samochodowego w tych przedsiębiorstwach w okresie 2004 - 2014. Liczby licencji i wypisów z licencji firm wykonujących przewozy krajowe w końcu 2014 r. Praca przewozowa parku ciężarowego pow. 3,5 Mg dmc w transporcie międzynarodowym i krajowym. Praca przewozowa polskiego ciężarowego transportu międzynarodowego na tle odpowiedniej pracy w pozostałych krajach UE. Kształtowanie się ogólnego wskaźnika koniunktury w zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu ciężarowego. Główne czynniki dynamicznego rozwoju polskiego międzynarodowego transportu ciężarowego. Przyczyny pogarszającej się rentowności samochodowych przewozów międzynarodowych. Perspektywy rozwoju polskiego transportu ciężarowego.
EN
Changes in the numbers of international freight transport enterprises in Poland and the numbers of vehicles fleet in these enterprises in the years 2004 - 2014. The number of licenses and excerpts from the licenses of companies engaged in domestic transport at the end of 2014. The haulage work of the freight carrying fleet above 3.5 Mg GVW in the international and domestic transport. The haulage work of the Polish international freight transport against the background of respective work in other EU countries. Shaping of a general business situation indicator in the registered in Poland international trucking companies. The main factors of dynamic development of Polish international freight transport. The reasons for the deteriorating profitability of the international road transportation. Prospects for the development of Polish freight transport.
PL
W artykule scharakteryzowano stan i kierunki rozwoju polskiego transportu pasażerskiego obejmującego wszystkie gałęzie transportu (z indywidualną motoryzacją włącznie) zarówno przed 1989 rokiem, jak i przede wszystkim w latach transformacji społeczno-gospodarczej kraju. Dane dotyczące rozwoju polskiego transportu pasażerskiego w latach 1989-2013 przedstawiono na tle analogicznych danych dotyczących transportu pasażerskiego w krajach unijnej „piętnastki”. Obok danych ilustrujących zachodzące zmiany w podstawowych uwarunkowaniach makroekonomicznych oraz w stanie ilościowym poszczególnych komponentów transportu pasażerskiego w Polsce i w krajach „piętnastki” przedstawiono dane ilustrujące zmiany w poziomie i strukturze realizowanych przewozów i pracy przewozowej. Z analizy powyższych danych wynika, że pomimo istotnego wzrostu mobilności polskiego społeczeństwa jest ona nadal istotnie niższa od mobilności obywateli krajów „piętnastki” (odpowiednio 7500 km/osobę rocznie i 15425 km/osobę rocznie), co nie zmienia faktu, że w przeciągu zaledwie ćwierćwiecza polski transport pasażerski praktycznie upodobnił się do transportu pasażerskiego krajów wysokorozwiniętych. Artykuł stanowi fragment jednego z zadań pracy statutowej ITS nr 6501/ZBE pod tytułem „Implikacje ćwierćwiecza gospodarki rynkowej w transporcie pasażerskim”.
EN
The article describes the status and development directions of the Polish passenger transport, covering all modes of transport (inclusive of the individual motorism), both before 1989 and especially in the socio-economic transformation period of the country. The data on the development of the Polish passenger transport in the years 1989-2013 is presented against the background of similar data on passenger transport in the EU's "Fifteen" countries. In addition to the data illustrating the changes occurring in the basic macro-economic conditions and in the quantitative state of the individual passenger transport components in Poland as well as in the countries of the "Fifteen", it presents data illustrating changes in the level and structure of the transportation and transport volume. From the analysis of the above data it appears that despite a significant increase in the mobility of Polish society, it is still significantly lower than the mobility of the citizens of countries of the "Fifteen" (7500 km/person per year and 15425 km/person per year, respectively), which does not alter the fact that in just a quarter-of-a-century Polish passenger transport virtually aligned with the passenger transport of highly developed countries. The article represents fragment of one of the tasks of the statutory ITS work No. 6501 / ZBE entitled -"Implications of the quarter of a century of the market economy in passenger transport".
PL
W artykule bazującym na wynikach prowadzonej pracy statutowej 6411/ZDO pod tytułem „Transportowe implikacje ćwierćwiecza gospodarki rynkowej w Polsce. Część I - transport towarowy” przedstawiono w syntetycznej formie przebieg procesów przekształceniowych w ciężarowym transporcie samochodowym, które w okresie zaledwie ćwierćwiecza przekształciły mało efektywny i nieprzystający ani ilościowo, ani jakościowo do występujących potrzeb przewozowych, w ogromnej części państwowy transport samochodowy w podstawowy element nowoczesnego systemu transportowego kraju odpowiadający za realizację blisko 85% przewozów i ok. 75% pracy przewozowej całego polskiego transportu lądowego.
EN
The article based on the results of the statutory work, No. 6411 /ZDO, being carried out, entitled: “Transport implications of the quarter of a century market economy in Poland. Part I - freight transport", presents in a synthetic form the course of transformation processes in the freight road transport, which within just a quarter of a century has transformed itself from inefficient and neither quantitatively or qualitatively unsuitable to the present transportation needs, largely state-owned, road transport; into the essential element of a modern transport system of the country, responsible for conducting nearly 85% of haulage and approx. 75% of haulage work of the entire Polish land transport.
13
PL
Artykuł poświęcony jest badaniom realnych średniorocznych przebiegów samochodów osobowych ogółem i w podziale na pojemność skokową ich silników, rodzaj paliwa, miejsce rejestracji oraz wiek w Polsce na przełomie lat 2013/2014. Badania, którymi objęto ponad 3,2 tyś. pojazdów przeprowadzono w oparciu o arkusz ankietowy kolportowany przez sieć Stacji Kontroli Pojazdów. Wyniki badań ukazały istotne zależności, m.in. takie jak spadek średnich rocznych przebiegów wraz z rosnącym wiekiem pojazdu, wzrost przebiegów wraz z rosnącą pojemnością skokową, czy też poważne różnice w średnich przebiegach związane z różnymi rodzajami napędu. W artykule zostały też przedstawione zróżnicowanie przebiegu samochodów w zależności od miejsca ich rejestracji. Uzyskane w przeprowadzonych badaniach wyniki kształtowania się średniorocznych przebiegów samochodów osobowych zarówno ogółem, jak i w poszczególnych grupach wykazują wysoki stopień zbieżności z wynikami badań przeprowadzonych przez ITS w roku 2006, co dodatkowo czyni je bardziej wiarygodnymi.
EN
The article is dedicated to the research on the average real annual mileage of the passenger cars in total and divided according to the cubic capacity of their engines, type of fuel, place of the registration and the age, in Poland between 2013 and 2014.The studies, covering over than 3.2 thousand vehicles, were conducted based on the questionnaire distributed mainly by the Vehicles Inspection Stations. The results of the studies have shown significant relationships, such as: decline of the average annual mileages accompanied by an increasing age of the vehicles, increase of the mileages together with the increase of the cubic capacity of the engines, or the important differences in the average mileages associated with different types of drives. The article also presents the differentiation of the cars mileage depending on the places of their registration.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
3393--3399, CD2
PL
W artykule zaprezentowano wyzwania ekologiczne generowane przez rozwój motoryzacji. Opisano elektryfikację transportu samochodowego jako jeden z celów unijnej "Białej księgi" dotyczącej transportu. Opisano historyczne meandry rozwoju samochodów elektrycznych a także obecny poziom i realne perspektywy upowszechnienia samochodów elektrycznych. Przedstawiono zapóźnienie Polski w zakresie elektryfikacji transportu samochodowego. Zaprezentowano cele i założenia międzynarodowego projektu badawczego „Elektromobilność - scenariusze rozwoju oparte na potencjale rynkowym, szacunki i instrument wdrażania /eMAP/”.
EN
The article presents the environmental challenges generated by the development of the automotive industry. The electrification of road transport has been described as one of the goals of the EU "White Paper" on transport. The historical meanders of the development of electric cars have been described as well as current level and the real prospects for popularization of electric cars. Polish backwardness in the electrification of road transport is also shown. The aims and objectives of the international research project "Electromobility - Scenario Based on Market Potential Assessment and Policy Option /eMAP/".
PL
W artykule przedstawiono systematykę działań o charakterze politycznym wspierających wprowadzenie na rynek samochodów elektrycznych. Odniesiono się w tym zakresie do sytuacji występującej na rynku polskim. Podano działania europejskie w omawianym zakresie na podstawie działań występujących w krajach Unii Europejskiej.
EN
Paper presents the list of actions of political character supporting introduction of electric cars to the market. The reference was made in this regard to the situation prevailing on the Polish market. European activities in this field, based on the activities occurring in the European Union countries, have been listed.
PL
Referat poświęcony jest badaniom realnych średniorocznych przebiegów samochodów osobowych ogółem i w podziale: według pojemności skokowej ich silników, rodzaju paliwa, miejsca rejestracji oraz wieku w Polsce na przełomie lat 2013/2014. Badania, którymi objęto ponad 3,2 tysiąca pojazdów poprzedzono omówieniem metod badania średniorocznych przebiegów samochodów stosowanych w różnych krajach, a także analizą przedmiotowych przebiegów w okresie ostatnich kilkunastu lat w najwyżej zmotoryzowanych krajach świata. Uzyskane wyniki badań obok potwierdzenia wzrostu średniorocznego przebiegu samochodów wraz ze wzrostem pojemności skokowej ich silników, rodzajem użytkowanego paliwa oraz jego spadku w funkcji wieku samochodów, wykazały, że największe średnioroczne przebiegi realizują w Polsce samochody zarejestrowane w miastach liczących od 100 do 500 tys. mieszkańców, a najniższe (poza samochodami w wieku do 3 lat), samochody zarejestrowane w miastach liczących ponad 500 tys. mieszkańców.
EN
The paper is devoted to research the real average annual mileages of cars in total and broken down into: according to the cylinder capacity of their engines, fuel type, place of registration and the age in Poland at the turn of the year 2013/2014. The study, which involved more than 3.2 thousand vehicles were preceded by a discussion of research methods average annual mileages of cars used in different countries, as well as an analysis of these mileages over the last several years in most motorized countries. The obtained results confirm the increase in the average mileages of cars with increase of cylinder capacity of their engines, the type of fuel operated and its decline as a function of age of self-revenue, showed that the greatest average annual mileage cars perform in Poland registered in the cities cars of between 100 to 500 thousand residents, and the lowest (except cars aged up to 3 years), cars registered in cities with a population of over 500 thousand residents.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące infrastruktury tankowania wodoru i rozwoju floty pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe w niektórych krajach europejskich na tle innych przodujących w tym względzie krajów ameryki i dalekowschodnich. Odniesiono się do zagadnień związanych z produkcją wodoru i metod jego dostaw, przede wszystkim wzdłuż korytarzy TEN – T.
EN
The article presents selected issues of hydrogen refueling infrastructure and the development of a fleet of vehicles equipped with fuel cells in some European countries compared to other leading countries in this respect, America and the Far East. Reference was made to issues related to the production of hydrogen and its methods of supply, primarily along the TEN – T corridors.
PL
W artykule bazującym na wynikach prowadzonej pracy statutowej ZDO/6411 pod tytułem „Transportowe implikacje ćwierćwiecza gospodarki rynkowej w Polsce. Część I - transport towarowy.” przedstawiono rezultaty porównań potencjału gospodarczego, w tym przede wszystkim potencjału transportowego (transportu towarowego) krajów unijnej „piętnastki” i Polski w latach 1980-2012. Analizę porównawczą poprzedzono omówieniem historycznych uwarunkowań zacofania zagospodarowania transportowego Polski. Reasumpcję artykułu stanowi syntetyczna charakterystyka współczesnego stanu polskiej infrastruktury transportowej oraz posiadanego taboru towarowego.
EN
The article based on the results of the ZDO/ 6411 statutory work being carried out, entitled: "Transport implications of the quarter of century of the market economy in Poland. Part I - transport of goods.", presents the results of comparisons of the economic potential, including in particular the transport potential (freight transport) of the "Fifteen" EU countries and Poland in the years 1980-2012. The comparative analysis was preceded by the comentary of the historical conditions of the backwardness in the Polish transport development. A synthetic characteristics of the modern state of the Polish transport infrastructure and the freight rolling stock represents reconsideration of the article.
PL
Artykuł poświęcony badaniom realnych średniorocznych przebiegów samochodów osobowych ogółem i w podziale na pojemność skokową ich silników, rodzaj paliwa, miejsce rejestracji oraz wiek w Polsce na przełomie lat 2013/2014. Badania, którymi objęto ponad 3,2 tys. pojazdów poprzedzono analizą czynników wpływających na poziom realizowanych przebiegów samochodami osobowymi, a także analizą kształtowania się przedmiotowych przebiegów w okresie ostatniego ćwierćwiecza w kilkudziesięciu najwyżej zmotoryzowanych krajach świata. Badania poprzedzono również omówieniem stosowanych na świecie metod badawczych oraz określeniem za pomocą stosowanych metod statystycznych wielkości próby badawczej zapewniającej uzyskanie wyników obciążonych akceptowalnym poziomem względnego błędu pomiarów.
EN
The paper is dedicated to the research on the average real annual mileage of the passenger cars in total and divided according to the cubic capacity of their engines, type of fuel, place of the registration and the age, in Poland between 2013 and 2014. The research covering over 3.2 thousand vehicles, were preceded by the analysis of the factors affecting the level of mileages of the passenger cars, as well as the analysis of the course of those mileages over the last quarter of a century in the several dozens of most motorised countries in the world. The paper also contains discussion over the research methods used in the world and the statistical survey figures determined using those methods ensuring obtaining results burdened with the acceptable level of relative measurement error.
20
Content available remote Światowy rynek ropy naftowej na progu drugiej dekady XXI wieku
PL
W artykule przedstawiono wielkość i strukturę światowego zużycia energii w latach 2000-2011, ze szczególnym uwzględnieniem w tym bilansie ropy naftowej. Przedstawiono również poziom wydobycia tego surowca w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, a także poziom zużycia, eksportu i importu ropy naftowej w ujęciu globalnym oraz w podziale na największych producentów, konsumentów, eksporterów i importerów. Scharakteryzowano ponadto poziom i lokalizację światowych zasobów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych ropy naftowej oraz kwestie ich wystarczalności z jednej strony w perspektywie zakładanego rozwoju społeczno-gospodarczego świata, z drugiej strony w kontekście zakładanego ograniczenia energochłonności gospodarki i zmian w strukturze zużywanych nośników energii. Wskazano na decydujące znaczenie dla poziomu wydobycia cen rynkowych ropy naftowej oraz ich nader luźny związek z cenami detalicznymi.
EN
The article presents the size and structure of global energy consumption in the years 2000-2011, with particular emphasis on the balance of crude oil. It also presents the level of oil production in the last few decades, and the level of consumption, exports and imports of crude oil on a global basis and broken down by major producers, consumers, exporters and importers. The level and location of the world's conventional and unconventional oil resources and issues of sufficiency were also characterized, on the one hand in the perspective of anticipated socio-economic development of the world, on the other hand in the context of the expected reduction energy consumption of economy and changes in the structure energy carriers consumed. The crucial importance of the level of production in market prices of crude oil and its very loose relationship with the retail process were pointed out.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.