Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  keramzyt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper describes the mixture design of lightweight concrete. The authors proposed lightweight concrete based solely on expanded clay aggregate. Commercially available expanded clay granules (used as coarse aggregate) were supplemented with crushed expanded clay granules (which played the role of fine aggregate). The created mixes were differentiated by particle size distribution of lightweight aggregate and the amount of used cement. Properties of both fresh concrete mixes and hardened composites were of interest. The tested properties were as follows: consistency, density, compression strength, splitting tensile strength, dynamic modulus of elasticity, flexural strength, shear strength and abrasion resistance. Experimental results have shown some satisfactory mechanical characteristics of concretes in question.
PL
Artykuł opisuje projektowanie betonu lekkiego. Autorzy zaproponowali projekt betonu lekkiego wykonanego wyłącznie na bazie kruszywa keramzytowego. Dostępne na rynku kruszywo keramzytowe (użyte jako kruszywo grube) uzupełniono pokruszonym kruszywem tego samego rodzaju (pełniącego rolę kruszywa drobnego). Utworzone mieszanki kruszyw różniły się uziarnieniem kruszyw i zawartością cementu. Zbadano właściwości zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu takie jak: konsystencja, gęstość, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, dynamiczny moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, wytrzymałość na ścinanie i odporność na ścieranie. Wyniki badań eksperymentalnych wykazały zadowalającą charakterystykę zbadanych właściwości.
2
Content available remote Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych
PL
W artykule opisano stosowanie lekkich wypełnień przy budowie lub naprawie nasypów na słabym podłożu oraz przeciążonych budowli. Opisano rodzaje stosowanych lekkich wypełnień. Omówiono przykłady praktyczne zastosowania zasypki z keramzytu i lekkich bloków styropianowych.
EN
The paper describes the use of lightweight fills in construction or repair of embankments on soft soil and overloaded structures. It lists the types of light fills and presents examples of practical application of expanded clay and lightweight EPS block fills.
PL
Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo wykorzystywane w bardzo wielu różnorodnych izolacjach w budownictwie. Drobno- i średnioziarnisty keramzyt jest podstawowym składnikiem przy produkcji betonów lekkich, pustaków i bloczków. Natomiast gruboziarniste kruszywo wykorzystywane jest między innymi do wypełnień i izolacji termicznych, drenaży, podłóg na gruncie, stropodachów, w budownictwie drogowym na gruntach o niskiej nośności. W ostatnich latach keramzyt coraz częściej układa się w remontowanych stropach. Ciężar kruszywa ok. 300 kg/m3 pozwala na zdecydowane odciążenie konstrukcji stropu, przedłużając ich techniczną sprawność. W przypadku nowych realizacji keramzyt można znaleźć jako materiał drenażowy i retencjonujący wodę w konstrukcjach dachów zielonych i dachów użytkowych.
PL
W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące geotechnicznych aspektów projektu i realizacji drogi S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z zastosowaniem technologii zamkniętego materaca odciążającego z kruszywa lekkiego – keramzytu geotechnicznego. Przedstawiono metody wzmocnienia podłoża przyjęte na etapie projektu oraz realizacji wraz z monitoringiem geotechnicznym.
PL
W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązanie przebudowy drogi gminnej na podłożu organicznym zbudowanym z torfów i namułów o średniej miąższości osadów 16 m. Do posadowienia konstrukcji nasypu zastosowano odciążenie podłoża mało nośnego poduszką z kruszywa lekkiego keramzytu. Z uwagi na potrzebę maksymalnej redukcji grubości warstw konstrukcyjnych, przy jednoczesnym uzyskaniu wymaganych modułów odkształcenia, zdecydowano się na zastosowanie georusztów trójosiowych do stabilizacji podbudowy zasadniczej drogi. Rozwiązanie umożliwiło uzyskanie na warstwie KŁSM (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) wartości modułu wtórnego odkształcenia E2 ≥ 100 MPa przy grubości kruszywa h = 20 cm zamiast 35 cm. Przełożyło się to na istotną oszczędność mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0-31,5 o 600 m3 na odcinku o długości 450 mb. Redukcja grubości warstwy zasadniczej umożliwiła również zmniejszenie warstwy odciążającej z keramzytu o 450 m3. Niniejszy artykuł wskazuje zalety nie tylko techniczne stosowania stabilizacji przy wykorzystaniu georusztów trójosiowych w technologii wzmocnienia mało nośnego podłoża organicznego i zastosowania nasypu odciążającego z keramzytu.
EN
The article presents a comprehensive solution for the reconstruction of a municipal road on an organic substrate built of peat and silt with an average sediment thickness of 16 m. It indicates, among others, the advantages of stabilization using three-axis geogrids in the technology of reinforcing low-strength organic substrate and the use of unloading embankment made of expanded clay.
PL
W artykule omówiono możliwość zastosowania geosyntetyków oraz lekkich kruszyw keramzytowych w celu odciążenia podłoża. Autor w swojej publikacji odpowiada również m.in. na pytanie, które geosyntetyki najlepiej sprawdzą się przy gruntach słabonośnych oraz przedstawi optymalne rozwiązania z użyciem geosiatek płaskich.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań uprawy żywotnika zachodniego odmiany ‘Smaragd’ na podłożach z różnym udziałem keramzytu oraz podłożach szczepionych mykoryzą. Udział keramzytu w poszczególnych próbach badawczych wynosił: 0, 10, 20, 30, 40 i 50%. Przygotowanie próbek do badań polegało na wcześniejszym wymieszaniu gleby z keramzytem i nasadzeniu roślin do wazonów. Badano takie parametry roślin, jak wysokość, masę świeżej części naziemnej (biomasa) oraz masę części podziemnej (korzeni po opłukaniu). Badanie przeprowadzono w okresie 2 lat. Stwierdzono, że największy przyrost roślin można osiągnąć, stosując dodatek keramzytu na poziomie 20–30%. Zaobserwowano również, że zwiększenie przyrostu roślin jest możliwe przy uprawie roślin w kombinacji keramzytu z dodatkiem mykoryzy. Spostrzeżono, że możliwość stosowania dużego udziału dodatku keramzytu w mieszankach podłoży, w połączeniu z jego niewielkim ciężarem, otwiera nowe możliwości wykorzystania tego surowca do upraw roślin na dachach zielonych, garażach podziemnych oraz w budownictwie halowym.
EN
The results of the research growing northern white-cedar (Thuja occidentalis L.) on substrates with different share of expanded clay and substrates vaccinated mycorrhiza. The addition of expanded clay in the individual test samples was: 0, 10, 20, 30, 40 and 50%. Preparation of samples for investigation consist of early mixing of soil with expanded clay and planting of plants for pot. The study was conducted in two years were tested parameters such as growth of plants, the mass of the ground part and the root mass. It was found that the highest growth of plants can be achieved by applying the addition of expanded clay at 20–30%. It was also observed that increasing the growth of plants is possible with the plant cultivation in combination with the addition of expanded clay mycorrhiza. It was noticed that the ability to use a large share of addition of expanded clay in mixtures of substrates, combined with its low weight opens up new possibilities for using this resource for plants in crops for green roofs, underground garages and building a hall.
EN
This paper presents results of manufacturing the ceramic porous granules made of the local waste materials. These granules were produced from the mixture of the car wind-shield glass contaminated by residuals of the PVB foil and aluminosilicate-based mine slates. Addition of the leather tanning wastes was used in order to increase granules porosity without significant decrease of mechanical properties. The paper shows the effect of tanning wastes addition and sintering parameters on the properties of the resultant granules in comparison to the leather-free product. Porosity, apparent density and water absorption were examined according to EN 1097 standard, and compressive strength was examined according to UNE-EN 13055-1 standard. Differences in the microstructure of granules were examined using scanning electron microscope. Partial substitution of both starting materials by tanning wastes and/or the two-step sintering regime could significantly improve the physical properties, what has been shown in the present paper.
PL
Głównym celem pracy było zbadanie możliwości zagospodarowania lokalnych odpadów do produkcji lekkich kruszyw. W badaniach uwzględniono odpady takie jak łupek przywęglowy, szkło samochodowe zanieczyszczone folią PVB oraz odpady z garbowania skór. Głównym problemem ponownego przetwarzania szkła samochodowego jest jego warstwowa struktura — dwie warstwy szkła są przedzielone warstwą polimeru poliwinylobutyralowego, PVB. Mechaniczna separacja pozwala na rozdzielenie materiałów, lecz zanieczyszczenie polimerem dyskwalifikuje szkło do ponownego wytworzenia z nich szyb samochodowych. Wykorzystywane jest obecnie w produkcji waty szklanej, jak również jako wypełniacz do betonu. Jednym z możliwych rozwiązań zagospodarowania tych odpadów jest produkcja lekkich kruszyw zawierających w składzie recyklat szkła oraz łupek przywęglowy bądź inny materiał glinokrzemianowy. Granule takie mogą być zastosowane w wielu dziedzinach, jak architektura, ogrodnictwo czy jako wypełniacz do betonu. Najbardziej restrykcyjnym obszarem zastosowań jest budownictwo dróg, co jest związane ze spełnieniem przez granulat szeregu norm. W pracy autorzy przedstawili wyniki badań wpływu dodatków garbowniczych, sposobu wprowadzenia do mieszanki oraz parametrów ich spiekania na podstawowe właściwości ceramicznych kruszyw lekkich.
PL
W niniejszej pracy poddano analizie wpływ użytego kruszywa na właściwości termiczne kompozytów betonowych o niemodyfikowanej matrycy cementowej. Przetestowano trzy rodzaje kruszyw: kruszywo kamienne o dużej szczelności oraz dwa kruszywa lekkie: keramzytowe oraz popiołoporytowe. Przeprowadzono rtęciowe badania porozymetryczne samych kruszyw, jak również betonów na ich bazie. Wykonane mieszanki betonowe charakteryzowały się niemodyfikowaną matrycą cementową, dzięki czemu możliwe było porównanie zróżnicowanych właściwości betonów wynikających z wariantowo dobranego kruszywa gruboziarnistego. W pracy przygotowano dwa rodzaje próbek: płytkowe do badań cieplnych oraz sześcienne potrzebne do przeprowadzenia testów wytrzymałości betonu na ściskanie. Próbki przez pierwsze 28 dni przechowywano w komorze klimatycznej w wysokiej wilgotności, następnie próbki umieszczono w powietrzno-suchych warunkach laboratoryjnych. Parametry termiczne betonów testowano przez pierwszy rok dojrzewania w zadanych przedziałach czasu. Podobnie wykonywano badania wytrzymałości na ściskanie po 7, 14, 28 dniach oraz po 3, 6 i 12 miesiącach dojrzewania betonu. W publikacji wykazano wyraźną korelację między porowatością kruszywa a przewodnością cieplną i ciepłem właściwym betonów. Struktura kruszywa miała również niebagatelny wpływ na tempo wysychania betonów. Przedstawiono także zależność między porowatością kruszyw a wytrzymałością betonu na ściskanie. W pracy pokazano także zdjęcia SEM przekrojów przez badane betony.
EN
The paper presents the impact of aggregate on the thermal properties of concrete composites with non-modified cement matrix. Three types of aggregates were tested: normal aggregate of high tightness and two lightweight aggregates: leca and lytag. Mercury porosimetry tests were conducted on aggregates, as well as on the concretes made on their basis. Concrete mixes were characterized by an unmodified cement matrix which enabled to compare the diverse properties of concretes made with different aggregates. Two types of samples were prepared in this study: plates samples for the thermal tests and cubic samples necessary for the examination of the compressive strength. The samples were kept in climate chamber for the first 28 days in high humidity atmosphere, subsequently were put in laboratory air-dry conditions. Thermal parameters of the concretes were tested during the first year of curing at specified time intervals. Likewise compressive strength tests were conducted after 7, 14, 28 days and 3, 6 and 12 months of concrete curing. In the manuscript a high correlation was observed between the porosity of aggregates and the thermal conductivity and specific heat. The structure of the aggregate had a considerable impact on the pace of concretes drying. The association between the porosity and compressive strength was also presented. The paper also shows the SEM images of the cross-sections of the tested concretes.
10
Content available remote Betony z kruszywa lekkiego z zeolitów po procesie sorpcji ropy naftowej
PL
W pracy przedstawiono badania właściwości fizycznych betonów lekkich z kruszywa otrzymanego z dodatkiem odpadowego zeolitu po sorpcji substancji ropopochodnej. Kruszywo otrzymano z iłu montmorillonitowego z dodatkiem 10% tego zeolitu odpadowego, metodą spiekania w temperaturze 1200°C, w małym piecu obrotowym. Uzyskany materiał miał właściwości kruszywa lekkiego, które następnie zastosowano do przygotowania betonu. Zbadane właściwości tego betonu wykazały, że spełnia on podstawowe wymagania stawiane betonom lekkim. Jego gęstość i wytrzymałość były bardzo zbliżone do właściwości typowych betonów z keramzytu i dla tego doświadczalnego betonu lekkiego wynosiły odpowiednio 1800 kg/m3 i 52 MPa. Przeprowadzono analizy składu fazowego składników oraz uzyskanych betonów lekkich za pomocą badań rentgenowskich oraz spektroskopii Ramana.
EN
In this work, the examination of physical properties of lightweight concrete from aggregate produced of the natural zeolite, obtained as the waste after crude oil sorption. Aggregate have been obtained from the montmorillonite clay with 10% of this waste zeolite, by firing at 1200°C, in rotary kiln. The resulting material was classified as lightweight aggregate and used for concrete production. Examination of this concrete properties has shown that it meets the basic requirements for lightweight concrete. The bulk density and compressive strength of this concrete were 1800 kg/m3 and 52 MPa respectively, and do not differ significantly from that obtained for concrete from expanded clay. The research of phase composition of ingredients and lightweight concrete itself was conducted and XRD as well as FTIR spectroscopy were applied.
EN
In recent years an increasing activity of sewage sludge management strategy is observed. This is due to EU legislation in the field of environmental protection, which constrains depositing this kind of waste. Sewage sludge is an organic-mineral material separated during the wastewater treatment. Because of physico-mechanical properties of the sewage sludge and the threat it can pose to human health and the environment, it has to be carefully processed before it is ultimately disposed of. In practice, there exist two directions of treatment of sewage sludge: natural management, which is covered by strict legislation, and combustion, which has certain advantages and disadvantages. Due to the above-mentioned legislation and EU standards in the field of environment protection, the sewage sludge management has become a major economical, ecological and technical problem. Thus, it is necessary to search for new methods of its utilization, independent of the present solutions. One of the method of utilization of the sewage sludge is production of the lightweight aggregate as a swelling agent, which creates the porous structure of the ceramic material during sintering. This paper presents the study of the basic physical and mechanical properties of lightweight aggregate derived from sewage sludge and clay. The aggregate was obtain in the forming method and sintering in 1150°C. Evaluation of physical properties was conducted on the basis of parameters such as specific density, bulk and volumetric density, porosity, water absorption. Mechanical properties of the aggregate was determined on the basis of resistance to crushing, abrasion in the Los Angeles drum, and frost resistance. Moreover, the removal of heavy metals from the extracts of aggregates was determined. The obtained results show that the lightweight aggregate with addition of sewage sludge meets the basic requirements for materials used in construction.
PL
W ostatnich latach obserwuje się wzmożoną aktywność strategii zagospodarowania osadów ściekowych. Wynika to z przepisów prawnych UE w zakresie ochrony środowiska, które ograniczają możliwości ich składowania. Osady ściekowe są organiczno-mineralną materią wyodrębnioną ze ścieków w trakcie ich oczyszczania. Z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne oraz zagrożenie, jakie mogą stwarzać dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, muszą być poddawane odpowiedniej przeróbce, za pomocą której są ostatecznie unieszkodliwiane. W praktyce istnieją dwa kierunki unieszkodliwiania osadów ściekowych: przyrodnicze zagospodarowanie, które objęte jest coraz większym rygorem przepisów prawnych, termiczna utylizacja, która ma zarówno zalety, jak i wady. Ze względu na wymienione powyżej prawodawstwo oraz standaryzację wymagań UE w dziedzinie ochrony środowiska zagospodarowanie osadów ściekowych stało się istotnym problemem ekonomicznym, ekologicznym oraz technicznym. Wzmaga to konieczność poszukiwania nowych, obok już istniejących rozwiązań, kierunków ich unieszkodliwiania. Jedną z metod wykorzystania osadów ściekowych może być zastosowanie ich do wytwarzania kruszywa lekkiego jako dodatku spęczniającego, który w warunkach wypalania prowadzi do utworzenia silnie porowatej tekstury spieku ceramicznego. Artykuł przedstawia badania podstawowych cech fizycznych oraz mechanicznych kruszywa lekkiego otrzymanego z osadów ściekowych i gliny. Kruszywo uzyskano metodą plastyczną przez wypalenie w temperaturze 1150°C. Oceny właściwości fizycznych dokonano na podstawie takich parametrów, jak gęstość właściwa, gęstość objętościowa i nasypowa, porowatość, nasiąkliwość. Cechy mechaniczne kruszywa określono na podstawie wytrzymałości na miażdżenie, ścieralności w bębnie Los Angeles, mrozoodporności. Dodatkowo określono wymywanie metali ciężkich w wyciągach z kruszyw. Badane właściwości wskazują, że otrzymane kruszywo keramzytowe z dodatkiem osadu ściekowego spełnia podstawowe wymagania stawiane materiałom stosowanym w budownictwie.
PL
Stosowane aktualnie systemy oczyszczania ścieków oparte na technologii osadu czynnego, mimo wysokiej efektywności i szerokiego spektrum zastosowania, posiadają szereg ograniczeń. Konieczne jest zatem poszukiwanie takich rozwiązań, które będą eliminować mankamenty procesu. Może być nim oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z osadem czynnym wspomaganym pylistym keramzytem.
13
Content available remote Termoizolacyjne materiały gipsowe
PL
W artykule przedstawiono właściwości i możliwości zastosowania materiałów gipsowych. Zaprezentowano wybrane dodatki termoizolacyjne stosowane w zaprawach budowlanych. Zwrócono uwagę na poprawę właściwości termoizolacyjnych materiałów budowlanych dzięki odpowiedniemu doborowi składników modyfikujących.
EN
The article presents the properties and practical applicability of gypsum-based materials. Selected thermal insulation additives used in mortars are presented. Attention is drawn to improvement of thermal insulation properties of construction materials, with the right choice of modification agents.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, uzyskane metodą symulacji komputerowych, kilku wariantów adaptacji akustycznej wybranego obiektu użyteczności publicznej, jakim był współczesny obiekt sakralny, który bardzo często spełnia rolę sali koncertowej. Opisane w artykule materiały: keramzyt i granulat tkaninowo-gumowy, których własności dźwiękochłonne zbadano doświadczalnie, wykazały skuteczność w obniżeniu nadmiernej niepożądanej pogłosowości wnętrza, porównywalną do efektów uzyskanych przy użyciu natryskowych tynków celulozowych.
EN
The article presents the results obtained by computer simulation for several acoustic adaptation options for a selected public facility, namely a contemporary religious building which often serves as a concert hall. The materials discussed in the article, namely lightweight expanded clay aggregate and fabric-rubber granulate, the sound-absorbing properties of which were investigated experimentally, demonstrated efficiency in reducing excessive unwanted reverberation of interiors, comparable to results obtained using sprayed-on cellulose plastering.
15
Content available remote Hydrofobizowane zaprawy ciepłochronne z dodatkiem perlitu i keramzytu
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej działania preparatów na bazie związków krzemoorganicznych na właściwości zapraw ciepłochronnych z perlitem oraz keramzytem. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ hydrofobizacji powierzchniowej i hydrofobizacji w masie zapraw lekkich na korozję siarczanową i mrozową.
EN
The article presents a comparative analysis of the action of products based on organosilicon compounds on the properties of insulating mortar containing perlite and LECA. Particular attention is paid to the influence of surface hydrophobisation and mass hydrophobisation on sulphate and frost corrosion of lightweight mortar.
PL
Materiał badawczy stanowiła pylista frakcja keramzytu pochodząca z procesu sortownia kruszywa gruboziarnistego Leca® KERAMZYT. Analiza właściwości pyłu keramzytowego (d < 200μm) pozwala wysunąć wnioski, że charakterystyka fizykochemiczna – rozkład granulometryczny, gęstość, znaczna porowatość, powierzchnia właściwa oraz właściwości sorpcyjne wobec fosforu wskazują na zasadność jego wykorzystania w technologii osadu czynnego oraz do usuwania fosforu ze ścieków. Pył keramzytowy jest materiałem mineralnym, lekko alkalicznym, z którego nie następuje wymywanie substancji szkodliwych do środowiska wodnego.
EN
The powder form of keramsite (expanded clay) oryginated from the sorting process of Leca® KERAMZYT coarse aggregate was selected as research material. The analysis of powdered keramsite (d < 200μm) properties led to conclusions that physicochemical characteristics − size distribution, density, large porosity, surface area and specific sorption properties indicate the validity of its use in the activated sludge technology and improvement of phosphorus removal from wastewater. The keramsite powder form represents mineral material, slightly alkaline, from which there is no leaching of hazardous substances into the aquatic environment
PL
W celu określenia przydatności niektórych surowców ilastych południowo-wschodniej Polski do produkcji kruszyw lekkich zbadano iłowce i iły, o dużej zawartości smektytu, pochodzące z Dylągówki, Harasiuk, Woli Rzędzińskiej i Łukowej. Do badań tych zastosowano mikroskop wysokotemperaturowy oraz wykorzystano numeryczną analizę obrazu, zaproponowaną przez autorów. Stwierdzono, że największy przyrost objętości w trakcie obróbki termicznej, wynoszący około 200%, wykazują iłowce, pochodzące z górnej i dolnej części złoża Dylągówka. Ustalono, że jest to przede wszystkim spowodowane dużym udziałem smektytu, a także hematytu. Oprócz tego surowce ilaste z Dylągówki osiągają duży interwał prażenia, około 150ºC, na co duży wpływ ma zwiększona zawartość opalu. Natomiast występowanie w surowcach ilastych skaleni znacznie zmniejsza ten interwał, prawdopodobnie ze względu na powstanie fazy ciekłej o niskiej lepkości w zakresie temperatur bliskich 1100ºC.
EN
The authors tested the suitability of some clay raw materials from southeastern Poland for the production of light-weight aggregate. The examined samples were the claystones and clays with high smectite contents from Dylągówka, Harasiuki, Wola Rzędzińska and Łukowa. Hot stage microscopy combined with the image processing analyses was an important part of the methods, including also X-ray diffraction and grain size analyses. The experimental results have shown that the highest volume increase, equal to ca 200%, reveal the claystone samples from the upper and lower parts of the Dylągówka deposit. Such a favourable volume increase was caused by high smectite content and additionally also of hematite. These samples have also a wide interval of thermal expansion (the I coefficients reach 150°C), being mainly an effect of higher opal content. However, the presence of feldspars in this raw materials considerably lowers the firing interval as it generates the formation of an undesired liquid phase with low viscosity, at the temperatures not exceeding 1100°C.
PL
W niniejszym artykule opisano występujące obecnie w Polsce kruszywa sztuczne z surowców mineralnych, jakimi są: keramzyt, perlitoporyt i wermikulitoporyt. Do kruszyw tych zalicza się także agloporyt (inaczej glinoporyt), ale ze względu na to, że jego produkcja w Polsce zakończyła się w latach 70. XX w., zostanie on pominięty.
PL
Zbadano sprawność biofiltracji powietrza zanieczyszczonego o-ksylenem w kolumnie wypełnionej keramzytem przepłukiwanym pożywką. Prędkość pozorna przepływu gazu wynosiła od 0,84 do 1,69 cm s-1, a stężenia 234-432 mg m-3 100% sprawność oczyszczania uzyskano w 23. dobie przy obciążeniu złoża 6,9 g-m-3 h -1. Maksymalna szybkość biodegradacji wynosiła 22,5 g m-3 h-1 przy 100% skuteczności filtracji. Wyniki świadczą o przydatności keramzytu do usuwania o-ksylenu z zanieczyszczonego powietrza.
EN
Biofiltration process of air contaminated with o-xylene has been investigated in a trickled-bed column packed with fire clay. The superficial gas velocity in the column ranged from 0.84 to 1.69 cm s-1, while the pollutant concentration varied between 234 and 432 mg m-3. The 100% removal efficiency of has been achieved on 23rd day of the process for loading rate of 6.93 g-m-3, h-1. A maximum rate of biodegradation achieved 22.5 g-m-3,h-1 at the 100% filtration efficiency. These results proved the usefulness of fire clay in o-xylene removal from contaminated air emissions.
20
Content available Ścieralność mas formierskich na bazie keramzytu
PL
W pracy przedstawiono analizę jednej z podstawowych własności technologicznych mas formierskich jaką jest ścieralność. Pierwsza część badań wykonana została bez wykorzystania promiennika, druga – z jego wykorzystaniem, co pozwoliło na nagrzanie próbek do temperatury 95°C. Do badań wykorzystano jako osnowę masy formierskiej lekkie kruszywo ceramiczne o bardzo wysokich własnościach termoizolacyjnych, które jest wytwarzane w Polsce i na bazie polskich surowców (LECA® KERAMZYT). W badaniach wykorzystano masę, w której zawartość lepiszcza bentonitowego mieściła się w granicy 7÷35%. Przesłanką podjęcia tematyki badawczej jest brak uregulowań normatywnych dotyczących procesów technologicznych klasycznych metod wytwarzania odlewów cienko- jak i supercienkościennych, których grubość ścianki nie przekracza 3 mm, o znacznie rozwiniętej powierzchni oddawania ciepła podczas krystalizacji. Bezpośrednim przeznaczeniem podobnych mas formierskich jest wykonywanie rdzeni i form do wytwarzania odlewów szkieletowych CRS (Odlewy Wzmacniane Przestrzennie). Wykorzystany materiał badawczy pozwala na spełnienie obydwu kryteriów.
EN
The paper presents an analysis of one of the fundamental properties of moulding technology which is abrasion. The first part of the study was performed without the use of the heater, the second - with its use, which allowed to warm up the samples to temperature of 95°C. During the study a moulding lightweight ceramic aggregate with very high thermal insulation properties, which are manufactured in Poland and Polish-based raw materials (LECA® KERAMZYT) was used as a matrix. The study utilizes the mass, wherein the content of bentonite binder was in the range of 7÷35%. The reason for taking the research subject is the lack of regulations on normative processes of classical methods of producing thin-walled and superthin-walled castings whose thickness is less than 3 mm, with significantly expanded area of heat dissipation during crystallization. The direct purpose of similar sands is the manufacturing of cores and moulds in skeletal castings production by CRS (Casting Reinforce Spatially) method. The research material is sufficient to comply with these two criteria.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.