Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przeładunek towarów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
India’s diversified economy includes traditional and modern agriculture, crafts, modern industries and a variety of services. In 2017, almost half (48.93%) of India’s GDP was generated by the service sector, whereas the industrial sector accounted for 26.16% and agriculture 15.45%. Despite a short-term economic downturn caused by a demonetisation and implementation of compulsory tax on goods and services, the continued favourable economic growth, including sustainable growth of the gross domestic product, revenue per capita, private consumption and public investment, as well as the improvement of other economic indicators, for example, car sales indicate that India’s macroeconomic conditions are generally stable. Structural reforms introduced by the government contribute to enhanced productivity among domestic businesses and attract more foreign direct investment. Due to its geographical location, India has been using sea transport to promote its international trade. However, with too few deep-sea ports and limited cargo handling capacity, its seaports can handle only some of the largest intercontinental ships. This article discusses India’s economic situation, with particular regard to the GDP growth in 2000-2017 and foreign trade. The analysis covers growth in cargo handling in main ports in India in 2000-2018. It discusses the port development project of Sagarmala introduced by the Government of India in 2015. The project is expected to solve problems associated with the performance of Indian ports and strengthen the Indian maritime sector to meet the ever-growing demand for goods transported by sea.
EN
The transformation of South Korea from one of the poorest countries in the world in the 1950s to an industrial power and a member of OECD was exceptionally fast. The policy promoting the import of raw materials and the latest technologies enabled Korea to join the group of the most rapidly growing economies in the world in 2004. Such an imposing growth rate was the result of booming industrial production, trade expansion to Asian, American and European markets and a liberal economic policy. The Korean economy is the most foreign-trade dependent country of all OECD members, with sea transport playing a predominant role. This article analyses basic Korean macroeconomic indicators within 2002-2018, with particular emphasis on the GDP. It discusses sea transport figures, including the cargo handling capacity of Korean ports, as well as port and logistics operations and the throughput of Busan, the largest South Korean and one of the largest seaport in the world. Additionally, this article shows innovation and ecology focus in the port of Busan, and primary directions of the state policy in the field of environmentally friendly growth.
3
Content available Szanse i zagrożenia w transporcie intermodalnym
PL
W ostatnim czasie zauważyć można wzrost popularności transportu intermodalnego w Polsce. Według danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg przewiezionej masy w 2015 roku wyniósł 4,77%, w roku 2014 było to natomiast 4,20%. Do najważniejszych czynników wpływających na wzrost tego wskaźnika, wymienić można większą dostępność do coraz nowocześniejszej sieci terminali kontenerowych. Jako drugi element przedstawić należy coraz większą świadomość managerów przedsiębiorstw odnośnie korzyści płynących z transportu intermodalnego. Po trzecie, zaobserwować można swoistą „modę” na transport intermodalny. Niejednokrotnie w przedsiębiorstwach, transport intermodalny wykorzystywany jest jako element w działaniach PR, w celu zaprezentowania firmy jako odpowiedzialnej społecznie. Należy jednak zwrócić uwagę, że 4,77% udziału przewozów intermodalnych w rynku kolejowym, nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Wpływ na niski wskaźnik ma nie zawsze konkurencyjna cena, wynikająca ze zbyt dużej liczby pośredników w usłudze intermodalnej. Dużym problemem jest również mały dostęp do wagonów platform kontenerowych, a także długi czas przewozu kontenerów drogą kolejową w porównaniu do transportu drogowego.
EN
In recent times, it can be seen increase in popularity of intermodal transport in Poland. According to data published by the Office of Rail Transport, the share of intermodal transport in the railway market (according to weight) in 2015 amounted to 4.77%, while in 2014 it was 4.20%. The most important factors affecting the growth of this indicator is greater availability to more and more modern network of container terminals. As the second, it can be presented increasingly aware of the managers of enterprises about the benefits of intermodal transport. Thirdly, it can be observed a kind of "fashion" on intermodal transport. In companies intermodal transport is used as an element of PR activities, in order to present the company as a socially responsible. However, 4.77% of the share of intermodal transport in the railway market is not a satisfactory result. Low rate stems from not competitive prices, caused by too many middlemen in intermodal service. The big problem is also little access to container wagons, as well as long transport of containers by rail compared to road transport.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zmian dat odbioru kontenerów na ilość operacji przeładunkowych w intermodalnym węźle kolejowo-drogowym. Zaproponowano algorytm zmniejszenia ilości operacji przeładunkowych, który uwzględnia zwiększenie buforu czasowego pomiędzy składowanym w stos kontenerami.
EN
In the article submitted the results research of relating to the influence of the changes of the dates of the reception of containers on the quantity of trans-shipping operation in the intermodal train-road hub. Proposed the algorithm of the decrease of the quantities of trans-shipping operation, which takes into consideration the increase of time buffer between warehoused in the heap by containers.
5
Content available remote Żuraw pokładowy z kompensacją nurzania
PL
W referacie przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne oraz schemat napędu i sterowania hydraulicznego żurawia pokładowego możliwych do wykorzystania np. przy przeładunku na morzu towarów jednostkowych, w tym także niebezpiecznych. Wymienione uwarunkowania i dodatkowe wymagania dotyczące warunków pracy oraz parametrów geometrycznych, w tym bardzo ograniczonej wysokości żurawia, miały decydujący wpływ na jego konstrukcję i kinematykę, a także na zastosowany układ napędu i sterowania. Bardzo istotną funkcją tego układu jest stabilizowanie ruchów ładunku i tym samym ograniczenie działających na niego dynamicznych obciążeń podczas pracy żurawia na wzburzonym morzu.
EN
This paper presents the design solution and schema of hydraulic drive and control systems of the deck crane destined for transshipment at sea of unit loads including also dangerous loads. These conditions and additional requirements regarding working conditions and geometrical parameters, including a very limited height of the crane had a decisive influence on the structure and kinematics, as well as the applied drive and control system. A very important feature of this system is stabilisation of the load movement, thus reducing the dynamic loads during operation of the crane on a stormy sea.
EN
The aim of this article is the discussion of land use by the intermodal transshipment hub for the implementation of the adopted technology operations. Terminal size has an impact on the energy consumption of machines operating there and directly affects the start-up costs of the project. Despite much discussion of the application of different handling techniques has not considered the problem of land use by this type of infrastructure.
PL
Celem artykułu jest dyskusja nad zajętości terenu przez intermodalny węzeł przeładunkowy w odniesieniu do przyjętej technologii realizacji operacji. Wielkość terminalu ma wpływ na zużycie energii przez maszyny tam operujące oraz bezpośrednio wpływa na koszty uruchomienia przedsięwzięcia. Pomimo wielu dyskusji nad stosowaniem różnych technik przeładunkowych jak dotąd nie rozważano problemu zajętości terenu przez tego typu infrastruktury.
PL
W przemieszczaniu ładunków zaczyna dominować transport z użyciem zintegrowanych jednostek typu kontenery. Przedmiotem wypowiedzi jest przegląd stanu techniki w zakresie konstrukcji kontenerów oraz ich przemieszczania z użyciem różnych modów transportowych i rozwiązań przeładunku.
EN
The paper is focuses of the development of container reloading devices and their construction, in particular: containers' types user needs which determine the new type of devices and technique supporting reloading process.
PL
Ostatnie lata sprzyjają przemysłowi opakowaniowemu. Rozwija się on bardzo intensywnie. W wyniku nowych technologii powstają nowe generacje opakowań lub nowe rozwiązania, które pozwalają utrzymać, a nawet poprawić jakość pakowanego produktu. Celem artykułu jest prezentacja "inteligentnych" rozwiązań stosowanych w logistyce.
EN
An American Packaging Council Study indicates that average shipment is dropped 7 to 14 times from 1-32". 1% is impacted above 32 inches. That means up to fourteen opportunities to damage your products and your bottom line. The last years are supporting the packaging industry. It is developing very intensively. As a result of new technologies new generations of packages or new solutions which let hold and what's more improve the quality of the packed product are arising. Authors of the article present intelligent solutions in logistics -- Shockwatch and Tiltwatch. What is Shockwatch? Shockwatch is a precision impact detection device that senses and indicates the magnitude of shock. Non-mechanical and non-magnetic, Shockwatch features a tiny liquid-filled glass tube housed in a self-adhesive label. The Shockwatch is available with several levels of sensitivity. If a carton bearing a Shockwatch label is dropped or roughly handled, Shockwatch reacts instantly. The liquid in the tube changes from clear to bright red, providing indisputable evidence that excessive impact has occurred. Shockwatch has a proven record of improving the intact delivery of products like: o Sensitive computer and electronic equipment, o Furniture, o Calibrated devices or component parts, o Medical equipment, o Automotive parts, o Works of art... Just in Time delivery with zero defects requirements demands shipping controls and monitors beyond the passive printed warnings on the sides of containers. Use Tiltwatch products to: o Decrease product damage, o Train carriers and employees of best practice handling techniques, o Evaluate carriers. A precision manufacturing process assures consistent quality and performance. Tiltwatch guarantees 100% accuracy. Tiltwatch is a state of the art monitor that will indicate red if container has been tilted on its side or completely upended.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.