Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  balancing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The work is devoted to the diagnostic issues of the possibilities of technological balancing of steel shaped strand ropes of lifting and transport equipment, which is of great scientific and practical importance, since it will improve their performance. A literature review showed that this topic is practically not covered and only the issues of straightening (bending) strands, which are not effective enough, are considered. The research objective and the problem that must be solved to obtain ropes with better quality characteristics (greater durability and strength) have been formulated. A more accurate expression for the technological torque of shaped strands is presented. The ways of reducing the torque as a harmful factor are indicated. Diagnostics of possible options for technological balancing of ropes was carried out. Rational modes of manufacturing shaped strand ropes have been determined.
PL
Oszacowanie wyważenia zespołu pomp żerdziowych bez żurawia na podstawie wartości zużywanego prądu
3
PL
Energetyka rozproszona i energetyka odnawialna ulegają w ostatnich kilku latach wielkim przemianom – zarówno technologicznym, jak i legislacyjnym. Z jednej strony pojawiają się więc oczekiwania, by prawo nadążało za zmianami technicznymi, a z drugiej – by zachować jego stabilność. Pogodzenie tych oczekiwań możliwe jest jedynie w zakresie utrzymania trendu rozwoju prawa, podczas gdy ze względu na zmiany otoczenia – konieczne staje się równocześnie jego dynamiczne dostosowywanie do świata technologii i biznesu. W artykule sklasyfikowane zostały trendy zmian, wraz ze wskazaniem, jakich nowych regulacji prawnych, przynajmniej co do kierunków, można oczekiwać w kolejnych fazach rozwojowych.
EN
Distributed energy and renewable energy have undergone great changes in the last few years. Technological and legislative. On the one hand, there are expectations that the law should keep up with technical changes, and on the other – to maintain the stability of the law. It is possible to reconcile these expectations only in terms of maintaining the trend of law development, while it becomes necessary to dynamically adapt it to the world of changes. The trends of changes are classified below, along with what legal changes, at least in terms of trends, can be expected in the next development phases.
EN
Modern power engineering meets new challenges. With the development of new energy production and storage technologies, creates new demands for energy services. To support this development, it is necessary to implement new teleinformatic systems that will allow for resource management. Such systems are called Virtual Power Plants (VPP). There are many definitions of this type of solutions due to the very wide range of possible applications. VPPs can be developed by many types of entities, e.g. distribution system operators, electricity generators, energy clusters. The ability to build a system based on modules allows you to customize the system to user’s needs. An opportunity for the development of VPP will bea package “Clean energy for all Europeans” (so called “Winter package”) that introduces regulations that allow for the development of renewable energy sources, including prosumers, and enables an active participation in the energy market for energy consumers. In addition, more stringent requirements for balancing production and energy consumption are introduced, requiring greater balancing accuracy.
PL
Współczesna energetyka stoi przed nowymi wyzwaniami. Wraz z rozwojem nowych technologii wytwarzania i magazynowania energii tworzy się zapotrzebowanie na nowe usługi energetyczne. By wesprzeć ten rozwój konieczne jest wdrażanie nowych systemów teleinformatycznych, które pozwolą na zarządzanie tymi zasobami. Systemy takie nazywane są Wirtualnymi Elektrowniami (ang. Virtual Power Plant - VPP). Istnieje wiele definicji tego typu rozwiązań ze względu na szerokie możliwości ich zastosowania. Wirtualne Elektrownie mogą być wdrażane przez wiele rodzajów podmiotów np. operatorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców energii elektrycznej lub klastry energetyczne. Tworzenie systemu opartego o budowę modułową pozwala na dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika. Szansą na rozwój VPP będzie zbiór dokumentów „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (zwany również „Pakietem zimowym”), który wprowadza regulacje wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym prosumentów, oraz umożliwia aktywny udział w rynku energii dla konsumentów energii. Dodatkowo, bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie bilansowania produkcji i zużycia energii wymagają wyższej jakości tego procesu.
5
Content available remote Rotating machinery single plane balancing non-contact method
EN
The paper introduces a method for single plane balancing of rotating machinery using order analysis of data acquired by the proximity probes. It provides a detailed description of calculating the unbalance magnitude and location followed by the description of the algorithm responsible for distribution of discrete trim weights values in discrete locations in order to counter the unbalance. The method could be used when the bearings of the rotating machinery are not accessible for accelerometers installation, when great accuracy is needed or when there are only a few angular locations available for installation of few possible trim weights. Experiments conducted using the method helped to reduce the vibration caused by unbalance by the order of three to ten times (depending on the initial vibration) in every case which proves its effectiveness.
PL
Artykuł ten opisuje metodę wyważania jednopłaszczyznowego maszyn wirujących wykorzystującą analizę rzędów na podstawie danych z czujników zbliżenia. Artykuł przedstawia dokładny opis obliczania amplitudy i kąta niewyważenia oraz opis algorytmu odpowiedzialnego za rozmieszczenie dostępnych mas w dostępnych kątowych lokalizacjach w celu minimalizacji niewyważenia. Zaprezentowana metoda może zostać wykorzystana, gdy nie ma możliwości zainstalowania akcelerometrów na łożyskach maszyny wirującej, gdy potrzebna jest duża dokładność lub gdy konstrukcja maszyny wirującej pozwala jedynie na instalację określonej kombinacji mas w określonych miejscach. W przypadku wszystkich prób wyważania za pomocą przedstawionej metody udało się ograniczyć wibracje spowodowane niewyważeniem o trzy do dziesięciu razy (w zależności od początkowego poziomu wibracji), co dowodzi skuteczności metody.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty automatyki odciążania w zakładach przemysłowych mających własne jednostki wytwórcze. Zwrócono uwagę na wady klasycznej automatyki SCO oraz zaprezentowano adaptacyjny system odciążania jako rozwiązanie alternatywne, oparte na bilansowaniu obszaru sieciowego z wykorzystaniem techniki pomiarów synchronicznych. Poruszono także problem wrażliwości algorytmów estymacji częstotliwości na sygnały zakłócające.
EN
The article presents chosen aspects of load sheddig automation in industrial power networks with own power source. Disadvantages of standard frequency load shedding are considered. Adaptive system for balancing the active power in the network area with synchrophasor technique utilities as alternative solution is presented. Some questions about sensitivity of frequency estimation algorithms with distorted input signals are mentioned.
PL
Artykuł opisuje próby zapewnienia zbilansowania mocowego i energetycznego analizowanego obszaru, podczas których przeprowadzono szereg symulacji dotyczących współpracy OZE przy ich różnych liczbach. W symulacjach rozważono dwa scenariusze. W pierwszym z nich dopuszczono możliwość współpracy obszaru z Operatorem Energetyki Zawodowej w celu sprzedaży nadwyżek wytwarzanej energii elektrycznej oraz zakupu jej w godzinach deficytu energetycznego. W drugim całość nadwyżek produkowanej energii była magazynowana w zasobnikach energii i wykorzystywana w godzinach, dla których pobór energii był większy od jej produkcji. Symulowane godzinowe dane o produkcji energii elektrycznej w OZE wyznaczano na podstawie warunków meteorologicznych.
EN
This article describes the trials of providing the power and energy balancing of the studied area, during which a series of simulations concerning the cooperation of the RES, employing a different number of these sources, has been performed. Two options have been considered in the simulations. The first one contains the possibility of the cooperation between the studied area and a Commercial Operator in order to sell a surplus of produced electricity as well as its purchase in the hours of energy deficit. In the second option, all of the surplus of the produced power was stored in an energy storage and used during the scarcity of generated power. Simulated, hourly data of RES electric energy generation were determined on basis of meteorological conditions.
PL
Przedstawiono system umożliwiający kontrolę jakości energii elektrycznej dostarczanej przez energetykę zawodową, kontrolę ponoszonych opłat oraz kontrolę zużycia energii elektrycznej w poszczególnych wydziałach zakładu przemysłowego.
EN
The paper presents system that enables control of quality of electric energy supplied by power industry, control of payments and control of energy consumption in individual shops of industrial plant.
PL
Wykorzystując kompleksową analizę teoretyczno-doświadczalną suszenia fluidalnego ciał stałych z grup B i D wg klasyfikacji Geldarta, opracowano oryginalną, utylitarną metodę obliczeń procesowych. Propozycja obejmuje statykę i kinetykę procesu, wytyczne modelowania matematycznego oraz wykorzystanie koncepcji uogólnionej krzywej suszenia, co pozwala na maksymalną minimalizację zakresu niezbędnych badań eksperymentalnych. Poszukując możliwości ograniczenia zużycia energii, wykorzystano bilansowanie egzergetyczne.
EN
SiO₂ gel, sand, fodder phosphate and (NH₄)₂SO₄ grains as well as poppy and wheat seeds were dried in fluidized bed at 315–350 K and air flow rate 0.1–1.8 m/s to derive a generalized drying curve and limit the no. of expts. necessary to reduce the energy consumption. A math. model of the process was developed and validated.
PL
Artykuł omawia zagadnienia analizy drgań oraz wyważania urządzeń wirnikowych metodą amplitudowo-fazową z wykorzystaniem wyłącznie czujników i oscyloskopu cyfrowego. Wyważaniu poddany został prototyp wirnika wyświetlacza wirującego. Celem badania było zniwelowanie niewyważenia wirnika, jak również potwierdzenie zasadności opracowanego sposobu wyważania.
EN
Article deals issues vibration analysis and balancing of rotating devices using amplitude- phase method, with the use only sensors and digital scope. The balancing has been subjected to a prototype rotor of the rotating display. The aim of the study was to overcome the unbalance of the machine, as well as confirmation of the developed balancing method.
EN
Steam locomotives are preserved on heritage railways and also occasionally used on mainline heritage trips, but since they are only partially balanced reciprocating piston engines, damage is made to the railway track by dynamic impact, also known as hammer blow. While causing a faster deterioration to the track on heritage railways, the steam locomotive may also cause deterioration to busy mainline tracks or tracks used by high speed trains. This raises the question whether heritage operations on mainline can be done safely and without influencing the operation of the railways. If the details of the dynamic interaction of the steam locomotive's components are examined with computerised calculations they show differences with the previous theories as the smaller components cannot be disregarded in some vibration modes. A particular narrow gauge steam locomotive Gr-319 was analyzed and it was found, that the locomotive exhibits large dynamic forces on the track, much larger than those given by design data, and the safety of the ride is impaired. Large unbalanced vibrations were found, affecting not only the fatigue resistance of the locomotive, but also influencing the crew and passengers in the train consist. Developed model and simulations were used to check several possible parameter variations of the locomotive, but the problems were found to be in the original design such that no serious improvements can be done in the space available for the running gear and therefore the running speed of the locomotive should be limited to reduce its impact upon the track. The developed theory and calculation model allows an assessment of locomotive's current design running behaviour, and can be used to evaluate possible improvements to steam locomotive dynamics.
PL
Parowozy traktowane są na kolei jako jej dziedzictwo. Wykorzystuje się je okazjonalnie, głównie do wycieczek. Dzieje się tak ze względu na ich częściowe wyważenie silników tłokowych, które poprzez dynamiczne oddziaływanie na tory kolejowe przyczynia się do ich uszkodzeń. Tego typu działania mogą doprowadzić również do pogorszenia się stanu głównych linii kolejowych używanych przez pociągi dużych prędkości. Stąd właśnie rodzi się pytanie, czy możliwe jest wykorzystanie dziedzictwa jakim są parowozy w taki sposób, aby było to bezpieczne i nie wpływało na funkcjonowanie współczesnej kolei. Podczas badania oddziaływania dynamicznego elementów parowej lokomotywy, wyniki otrzymywane z obliczeń komputerowych pokazują różnice w teoriach. Analizie została poddana lokomotywa parowa Gr-319. Stwierdzono, że lokomotywa wykazuje duże wartości sił dynamicznych na torze, które są 16 D. Bušs o wiele większe niż podane w danych projektowych. W związku z tym bezpieczeństwo jazdy jest zmniejszone. Stwierdzone duże niesymetryczne wibracje wpływają nie tylko na wytrzymałość zmęczeniową lokomotywy, ale również mają znaczenie dla komfortu załogi i pasażerów znajdujących się w pociągu. Opracowany model i symulacje zostały wykorzystane do sprawdzenia kilku możliwych wariantów parametrów lokomotywy. Jednak problemy w pierwotnym projekcie okazały się takie, że żadne poważne ulepszenia nie mogą być wykonane w przestrzeniach dostępnych dla podwozia. Opracowana teoria i model obliczeniowy pozwalają na ocenę zachowania lokomotywy i mogą być wykorzystane do oceny ewentualnych ulepszeń jej pracy.
12
Content available remote Równoważenie linii produkcyjnej na przykładzie procesu wytwórczego obuwia
PL
Przedmiotem pracy jest opis techniki równoważenia linii produkcyjnej. Narzędzie to umożliwia przydzielanie poszczególnych zadań procesu wytwórczego na stanowiska robocze, tak aby zminimalizować całkowity czas bezczynności. Szczególną uwagę poświęcono możliwościom usprawnienia otrzymanych rozwiązań.
EN
The aim of this article was to present balancing of the production line. This tool is useful to assign tasks in the manufacturing process at individual workstations in order to minimize the total idle time. Particular attention was paid to opportunities to improve the solutions obtained
PL
W artykule przedstawione zostały przypadki zwarć międzyzwojowych wykrytych podczas prób elektrycznych na stanowisku pomiarowym jakim jest wyważarka wysokoobrotowa. Wieloletnie doświadczenie firmy pozwoliło na opracowanie planu badań i prób, który daje możliwość kontroli, czy dany wirnik po remoncie spełnia wszystkie zakładane normy i wymogi klienta. Wysokoobrotowa wyważarka daje możliwość przeprowadzenia wymaganych pomiarów w całym zakresie prędkości obrotowej. Napędy, specjalna konstrukcja wyważarki oraz bunkra daje możliwość montażu wirników o wadze do 80 000 kg. Po wyważeniu wstępnym wirnik przechodzi szereg testów elektrycznych i mechanicznych m.in. pomiar stanu izolacji, pomiar impedancji w funkcji obrotów i napięcia na obrotach znamionowych, oscylogramy zwarć międzyzwojowych, próba wytrzymałości mechanicznej. Wszystkie pomiary elektryczne wykonywane są zarówno przed, jak i po próbie wytrzymałości mechanicznej. Artykuł zawiera przypadki wykrycia zwarć w wirnikach, które sprawiały problemy eksploatacyjne w miejscu pracy. Zwarcia międzyzwojowe bardzo niekorzystnie wpływają na pracę wirnika generatora synchronicznego (zwiększony poziom drgań oraz większy prąd wzbudzenia), a co za tym idzie spada dyspozycyjność jednostki i zwiększa się ryzyko awarii. Niejednokrotnie bywa, że zwarcie międzyzwojowe jest możliwe do wykrycia jedynie w stanie dynamicznym. Dlatego tak ważne są pomiary wykonywane na odwirowni wirników generatorów synchronicznych.
EN
The article presents the turn-to-turn shorts, detected when electrical tests has been performed during high speed balancing. Many years of experience allowed us to develop a testing plan which let us to control and meet all necessary criteria and standards required by the customers after the repair or the rotors . High speed balancing machine give us the ability to perform all tests at wide range of the RPM. Power of installed engines and construction of balancing machine enable us to balance the rotors up to 80 000kg. After initial balancing, the rotors are put to the series of electrical and mechanical tests e.g. insulation, impedance as a function of rotation (RPM) and voltage at the nominal RPM, oscillograms of turn-to-turn shorts and mechanical endurance test. All electrical tests are performed both before and after mechanical endurance test. The Article includes information about turn-to-turn shorts which caused operational problems in the workplace. Turn-to-Turn shorts adversely affects the work of synchronous generator ( increased vibration levels, higher excitation current) and causes an increase of the chance for the rotor failure. Many times the detection of turn-to-turn short is possible only in a dynamic state. Therefore It’s important to perform the measurements during high-speed balancing.
14
PL
W artykule przedstawiony został przykładowy plan badań i prób jakim jest poddawany remontowany wirnik oraz podstawowe dane techniczne wyważarki i zespołu urządzeń z nią związanych. Prace serwisowe, które zostaną wykonane na wirniku są zróżnicowane pod względem zakresu, jednakże każdy remontowany wirnik po ich zakończeniu zostaje zamontowany na wysokoobrotowej wyważarce celem wyważenia, przeprowadzenia próby wytrzymałości mechanicznej i pomiarów elektrycznych. Wysokoobrotowa wyważarka zaprezentowana została jako stanowisko do wykonywania pomiarów elektrycznych i mechanicznych. Dzięki specjalnej budowie bunkra można zasymulować i obserwować stan dynamiczny wirnika podczas procesu nagrzewania uzwojenia na obrotach znamionowych. Moc zainstalowanych napędów oraz konstrukcja wyważarki daje możliwość zamontowania wirników o wadze do 80 000 kg. Podczas 22-letniej pracy odwirowni wyważono ponad 800 wirników różnej mocy i konstrukcji. Największa jednostka to wirnik o masie ok. 75 000 kg. W artykule zostały przedstawione dwa przypadki wykrycia zwarć międzyzwojowych w remontowanych wirnikach, które występowały jedynie w stanie dynamicznym oraz przykładowe poziomy drgań bezwzględnych łożysk i względnych drgań wałów wyważonego wirnika generatora.
EN
Following article presented selected and performed plan of tests and checklists during renovation of the rotor; It shows basic technical data about balancing machine and another tools needed for balancing. Rotor’s service may vary one from another but always consist of finalizing test proceed in balancing facility on the machine to balance the rotor and to perform mechanical and electrical tests. High-RPM Balancing machine was presented as the stand where electrical and mechanical tests may be done. Special construction of the balancing bunker permit to simulate and watch dynamic state of the rotor during heating process at nominal rpm. Power of installed engines and construction of balancing machine enable to balance rotors up to 80 000kg. During 22-years of work at our facility were balanced more than 800 different rotors – vary from power and construction. Weight of the biggest one balanced in our facility was about 75 000 kg. Following article presented two situation of short circuit in renovated rotor seen only in dynamic state and value of relative and absolute vibrations of bearing in balanced rotor.
EN
An analysis of balancing of V6 engines equipped with split-pin crankshafts with any cylinder bank angle based on the mathematical relations derived in the paper was carried out. A comparison of the quality of their balancing with engines equipped with common-pin crankshafts was also carried out. The bank angle ranges beneficial for balancing of moments of inertia forces in reciprocating motion were determined. A mathematical relation on the optimum value of the main counterweights in the function of the cylinder bank angle was derived as well. The advantages of the split-pin crankshafts from the point of view of balancing were also indicated also.
PL
Na podstawie wyprowadzonych w pracy zależności przeprowadzono analizę wyrównoważenia silników V6 wyposażonych w wały korbowe o dzielonych czopach korbowych, o dowolnym kącie rozwidlenia cylindrów. Dokonano porównania jakości ich wyrównoważenia z silnikami o konwencjonalnych wałach korbowych. Wyznaczono zakresy kąta rozwidlenia cylindrów korzystne z punktu widzenia wyrównoważenia momentów od sił bezwładności w ruchu postępowo-zwrotnym. Wyprowadzono zależność na wartość optymalną wektora momentu przeciwmas głównych w funkcji kąta rozwidlenia cylindrów. Wskazano na zalety wałów korbowych z dzielonymi czopami korbowymi z punktu widzenia wyrównoważenia.
PL
Bilansowanie popytu z podażą kruszyw żwirowo-piaskowych ze względu na niewielką cenę surowca i wysokie koszty jego transportu jest istotnym elementem regionalnej gospodarki kruszywami. Produkcja kruszyw żwirowo-piaskowych w skali regionu zależy w głównej mierze od wielkości posiadanych zasobów, które mogą być eksploatowane oraz od jakości złóż. Odbiorcy kruszyw zlokalizowani są w miejscach, gdzie jest na nie zapotrzebowanie, zależne od prowadzonych inwestycji. Popyt jest rozproszony i zmienny w czasie. W pracy analizie poddano wzajemne relacje między podażą kruszyw żwirowo-piaskowych w północno-zachodniej części kraju a popytem na ten surowiec. Mimo, że w analizowanym regionie występuje wiele złóż, to ich rozmieszczenie jest nierównomierne, a rejony zapotrzebowania nie pokrywają się z rejonami wydobycia. Powstają więc obszary o nadwyżkach podaży nad popytem oraz obszary deficytowe, w których zapotrzebowanie musi być zaspokajane dodatkowymi dostawami. W artykule omówiono metodę bilansowania produkcji i zużycia kruszyw żwirowo-piaskowych dla północno-zachodniej części Polski. Analizę dla trzech województw (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie) wykonano w skali mniejszych jednostek terytorialnych — powiatów, przedstawiając możliwe kierunki dostaw kruszyw w skali regionalnej.
EN
Balancing of demand and supply of gravel-sand aggregates is an important component of regional economy of aggregates due to low price of such raw materials and high costs of transportation. Production of gravel-sand aggregates in the regional scale depends largely on quantity of resources that can be exploited and quality of deposits. Recipients of aggregates are located in areas where aggregates are required, depending on current level of investments. The demand is dispersed and variable in time. In this paper the relationships between supply of gravel-sand aggregates in the north-western part of Poland and demand for this raw materials were analysed. Although there are many deposits in the region, their distribution is uneven, and the areas of demand do not coincide with areas of production. Thus, the areas of surplus of supply over demand can be noticed as well as deficit areas, where demand has to be met with supplies from other regions. This paper describes a method for balancing of production and consumption of gravel-sand aggregates for the north-western part of Poland. The analysis of the three provinces of the region (Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie) were made for smaller territorial units — counties, outlining possible options for supply of aggregates on the regional scale.
EN
In this article, a detailed case of the unbalanced production-consumption, namely a model, which is used in the case of indivisible articles, is presented. Also, the method of balancing this model is given, relying on introducing a certain ordering relation in the consumer’s set.
18
Content available Analysis of balancing of four stroke V6 engines
EN
Analysis of balance of V6 engines with a common-pin crankshaft depending on a cylinder bank angle and the crank radius to connecting rod length ratios λ based on the relations derived is presented in the paper. The bank angles providing the lowest moment of inertia forces in reciprocating motion for selected λ values were determined. The position of the plane of the main counterweights in order to maximum balance of the moment of the first order inertia forces and degree of its balancing in the function of the cylinder bank angle were also defined in the paper. The position of the balancing shaft with respect to the crankshaft to fully balance the moments of the first order inertia forces was also determined. Apart from the quality of balancing, also other criteria for the selection of the cylinder bank angle of vehicle engines were indicated in the paper.
PL
Na podstawie wyprowadzonych w artykule zależności przedstawiono analizę wyrównoważenia silników widlastych V6 o tradycyjnej konfiguracji wałów korbowych, w zależności od kąta rozwidlenia cylindrów i wartości parametru mechanizmu korbowego λ. Określono wartości kąta rozwidlenia zapewniające najmniejszy maksymalny moment od sił bezwładności w ruchu postępowo-zwrotnym dla kilku wybranych wartości λ. Wyznaczono zależność maksymalnej wartości niewyrównoważonego momentu sił bezwładności w ruchu postępowo-zwrotnym od kąta rozwidlenia cylindrów. Wyznaczono także położenie płaszczyzny przeciwmas głównych w celu maksymalnego wyrównoważenia momentu od sił bezwładności pierwszego rzędu oraz określono stopień ich wyrównoważenia w funkcji kąta rozwidlenia. Ustalono położenie dodatkowych mas na wałku wyrównoważającym w celu pełnego wyrównoważenia momentów od sił bezwładności pierwszego rzędu. Wskazano na inne, poza jakością wyrównoważenia, kryteria doboru kąta rozwidlenia cylindrów silników samochodowych.
PL
W niniejszej pracy autorzy przedstawili bilansowanie dwóch przekrojów sejsmicznych 3-6-04K i 13-6-10K z rejonu Błażowa—Dynów wykonanych w ramach opracowania: Interpretacja danych sejsmicznych 2D Błażowa—Dynów. Przy konstruowaniu profili kierowano się podstawową zasadą respektowania danych: mapy geologicznej odkrytej, profili sejsmicznych, korelacji międzyotworowej i końcowego modelu prędkości użytego do transformacji czasowo-głębokościowej w taki sposób, aby wyinterpretowana geometria struktur była w najwyższym stopniu zgodna z obrazem sejsmicznym. Interpretacja czasowych profili sejsmicznych przedstawia uaktualniony obraz tektoniki jednostki skolskiej serii karpackiej, uwzględniający zarówno formy kompresyjne, ekstensyjne, jak i przesuwcze. Załączone w opracowaniu przekroje zbilansowane przed- stawiają odmienną od prezentowanej dotychczas, formę budowy jednostki skolskiej, wynikłą z zastosowania integracyjnego podejścia do budowy geologicznej tego rejonu Karpat.
EN
Two balanced seismic cross sections (3-6-04K and 13-6-10K from Błażowa—Dynów region) were presented in this paper. The mentioned cross sections were prepared as a part of the project: Interpretation of 2D seismic data Błażowa—Dynów. In order to interpretated geometry of structures be the most consistent with seismic data, the construction of cross sections was based on geological map, seismic profiles, correlation between wells and final velocity model which was used for time to depth conversion. The interpretation of seismic profiles in time domain presents updated tectonic structure of Skole Unit, with compression, extension and slip structures. The mentioned balanced cross sections present a different interpretation of Skole Unit structure, which is a result of integrated approach to formation description of this part of Outer Carpathians.
PL
Dania wytwarza energię elektryczną w instalacjach wiatrowych w rekordowych proporcjach. W czasie dni wietrznych krajowy system elektroenergetyczny stara się eksportować energię do krajów sąsiadujących, zaś w dni bezwietrzne importować energię z zasobów hydroenergetycznych Skandynawii. Ta praktyka jest określana jako magazynowanie energii elektrycznej dla złagodzenia skutków nieciągłości generacji wiatrowej. Koszt wynikający ze zmienności produkcji wiatrowej wynosi od 4 do 8% jej wartości rynkowej.
EN
Denmark produces electric energy in its wind farms in record-breaking proportions. During windy days Danish electric power system makes efforts to export energy to its neighbouring countries while on the windless ones imports it from Scandinavian hydroenergy sources. This practice is deffned as electric energy storage for softening the results of wind power generation discontinuity. Cost resulting from variability of wind energy production equals 4-8% of its market value.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.