Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wtryskiwacz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article discusses results of the laboratory experiments in which fuel injectors used in indirect injection internal combustion engines were tested. During the experiments, numerous dosing cycles of the injectors were performed while changing the control parameters, due to which, the dosing characteristics were developed and influence of applied parameters on the resultant fuel flow determined. Simultaneously, the voltage and electric current waveforms in the injector coil were recorded, due to which finding links between the electric current characteristics and the determinants of the injector work was possible. The investigation has shown that parameters of electric current constitute a precise criterion for assessing the operation of the solenoid valve, because fuel flow is created due to the work ofelectric current. Thus, by observing the changes in the current flowing through the valve coil,it is possible to monitor precisely the correctness of the process of opening the flow and the electric current intensity, at which the flow began and to determine the mechanical quantities such as fuel dose and pressure. As a result, a characteristic is developed, that provides the links between the fuel pressure and the electric current at the point of lifting the needle, which is quite a novel approach. Such a characteristic can be used in diagnostics and control of fuel injectors as well as all kinds of electromagnetic valves.
PL
Artykuł przedstawia wyniki eksperymentów laboratoryjnych polegających na testowaniu wtryskiwaczy paliwowych stosowanych w silnikach spalinowych z wtryskiem pośrednim. Podczas eksperymentów wykonano wiele cykli dawkowania wtryskiwaczy zmieniając parametry sterowania, dzięki czemu opracowano charakterystyki dawkowania i określono wpływ stosowanych parametrów sterowania na wynikowy przepływ paliwa. Jednocześnie rejestrowano przebiegi napięcia i natężenia prądu elektrycznego w cewce wtryskiwacza, dzięki czemu możliwe było powiązanie charakterystyk prądowych z determinantami pracy wtryskiwacza. Wykazano, iż parametry prądowe są precyzyjnym kryterium oceny pracy zaworu elektromagnetycznego, ponieważ dzięki wykonanej przez prąd pracy powstaje przepływ paliwa. Zatem poprzez obserwację zmian prądu płynącego przez cewkę zaworu, można precyzyjnie monitorować prawidłowość procesu otwierania przepływu oraz natężenie prądu, przy którym przepływ się rozpoczął oraz określać wielkości mechaniczne jak dawka i ciśnienie paliwa. Wynikiem badań jest opracowanie charakterystyki wiążącej ciśnienie paliwa z natężeniem prądu w punkcie podnoszenia iglicy, co jest podejściem nowatorskim. Taka charakterystyka może być wykorzystana w diagnostyce i sterowaniu wtryskiwaczy paliwowych oraz wszelkiego rodzaju zaworów elektromagnetycznych.
EN
The paper presents the research results of the injector construction with the modified injection nozzle. The injector is designed for a prototype opposed-piston aircraft diesel engine. The measurements were based on the Mie scattering technique. The conditions of the experiment corresponded to maximum loads similar to those occurring at the start. The measuring point was selected in line with the analysis of engine operating conditions: combustion chamber pressure at the moment of fuel delivery (6 MPa) and fuel pressure in the injection rail (140 MPa). The analysis focused on the average spray range and distribution, taking into account the differences between holes in the nozzle. As a result of the conducted research, the fuel spray range was defined with the determined parameters of injection. The fuel spray ranges inside the constant volume chamber at specific injection pressures and in the chamber were examined, and the obtained results were used to verify and optimize the combustion process in the designed opposed-piston two-stroke engine.
EN
The article presents the problem of the wear of the components of injection apparatus of a self-ignition engine during the addition of water. The observer was subject to an injector from the KIPOR KDE3500E generator set engine. The tests carried out consisted in observing the atomizer after 120 minutes of running the engine powered with diesel oil and after working at the same time but with the addition of water to the intake manifold.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zużywania się elementów aparatury wtryskowej silnika o zapłonie samoczynnym podczas dozowania wody. Obserwacji podlegał wtryskiwacz z silnika agregatu prądotwórczego KIPOR KDE3500E. Przeprowadzone badania polegały na obserwacji stanu rozpylacza po 120 minutach pracy silnika zasilanego olejem napędowego oraz po pracy w takich samych warunkach, lecz z dodatkiem wody do kolektora ssącego.
EN
Acoustic emission method (AE) can be used for the diagnosis of machine parts such as, for example: fuel injectors. This paper presents the methodology and research results of 3AL25/30 engine fuel injector. During research was studied one injector in good condition and second with simulated failure involving closing 2 of 9 holes of the injector tip. Research was carried out on a laboratory test stand using a set of acoustic emission Vallen System. This set included: 4 channel signal recorder AMSY 6, two measurement modules ASIP-2/S, preamplifier with a frequency range 20 kHz-1 MHz and the strengthening of 34 dB, AE signal measurement sensor type VS 150M, with a frequency range 100-450 kHz. During the study, the acoustic emission (AE) generated by tested injector was recorded. The following parameters were determined: amplitude, rise time, duration time, total time, number of events - hits, the effective value of the signal (RMS). Analysis of the results showed significantly longer total time of the injection in the case of damaged injector compared to the injector in good conditions. Signal amplitude was higher, however, the RMS signal reached approximately 3-times lower value for the injector with damaged tip. This means lower quality fuel atomization. Laboratory test results were compared with signals recorded on injectors installed in the engine. Analysis of the signals allowed detection damage of the injector installed in the engine during normal operation.
EN
The paper presents the results of engine tests for contamination and coking of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engines. The subject of research is base diesel fuel with 7% (v / v) FAME, and effectiveness of the detergent-dispersant additives plays a key role. The engine tests were performed according to the CEC procedure F-98-08 PSA DW-10, it was essential for the coking and contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engines and for the conclusions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań silnikowych dotyczących zanieczyszczenia i koksowania nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym (ZS). W zapobieganiu tym zjawiskom wiodącą rolę odgrywa skuteczność działania dodatków detergentowo-dyspergujących o odpowiednim poziomie dozowania. Przedmiotem badań jest bazowy olej napędowy z udziałem 7%(v/v) FAME. W celu sprawdzenia skuteczności działania badanych dodatków wykonano testy silnikowe zgodne z procedurą CEC F-98-08 PSA DW-10 pod kątem koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania silników o ZS oraz sformułowano wnioski.
EN
The article discusses mutual relations of the dosage characteristics, current intensity characteristics, and voltage characteristics in the fuel injector electromagnet. Changes in current in the electromagnet’s coil were monitored in the course of dosage by means of the Hall sensor. Change in the Hall voltage is proportional to the changes in density of the magnetic flux generated around the injector coil during its work. The model of the current dependencies was used to determine the injector technical state in the actual time. The presented diagnostics proposition was created on the basis of the injector dosage characteristics obtained due to experimental research. Change in characteristic values, recorded during generation of the fuel dose allows for determination of the injector technical state, regarding both, the current-related and the mechanical parameters. Controlling in the actual time enables corrections in control parameters as a response to changes, as well as quick detection of damage resulting in switching the injector off the operation. This prevents the faulty operation of the injector, which may result in damage to subsequent components depending on its operation, such as the catalytic reactor.
PL
W artykule przedstawiono wzajemne relacje charakterystyk dawkowania z charakterystykami natężenia prądu i napięcia w elektromagnesie wtryskiwacza paliwowego. Zmiany prądowe w cewce elektromagnesu, w trakcie dawkowania obserwowano za pomocą czujnika Halla. Zmiana napięcia Halla jest proporcjonalna do zmian gęstości strumienia magnetycznego, generowanego wokół cewki wtryskiwacza podczas jego pracy. Model zależności wielkości prądowych wykorzystano do określania stanu technicznego wtryskiwacza w czasie bieżącym. Przedstawiona propozycja diagnostyki, powstała na podstawie charakterystyk dawkowania wtryskiwacza uzyskanych dzięki badaniom eksperymentalnym. Zmiana charakterystycznych wartości, zapisywanych w trakcie generowania dawki paliwa, pozwala na określenie stanu technicznego wtryskiwacza, w zakresie parametrów zarówno prądowych jak i mechanicznych. Kontrola w czasie bieżącym, pozwala na korektę parametrów sterowania w odpowiedzi na zmiany oraz szybką detekcję uszkodzeń, skutkującą wyłączeniem wtryskiwacza z eksploatacji. Zapobiega to nieprawidłowej pracy wtryskiwacza, co może spowodować uszkodzenie kolejnych, zależnych od jego pracy podzespołów, takich jak reaktor katalityczny.
EN
In this article, the proposal for modelling the gas (fuel) injector based on observations of changes in the current during operation of the needle is presented. The aim of this work is indicating that the dosage characteristics can be mapped by means of the current characteristics. Moreover, observation of the current allows for determining the actual position of the needle. The time of the real fuel flow and the injector phase position can be determined with a microsecond resolution. The injector core inductance is a constant quantity but as a result of the needle movement and change in the permeability, inductance of the core varies depending on the needle position. These quantities, closely related to the current flowing through the coil, are described by means of differential equations resulting from the Kirchhoff’s law, due to which changes taking place can be substantiated. Control of the flux enables the precise controlling of the injector in the actual time, thanks to the employment of fast analogue-digital converters and phase are taken into consideration.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję modelowania wtryskiwacza gazowego (paliwowego), na podstawie obserwacji zmian prądowych, w trakcie wykonywania pracy przez jego iglicę. Celem artykułu jest pokazanie, że można poprzez charakterystyki prądowe, odzwierciedlić charakterystyki dawkowania. Dodatkowo obserwacja prądu, pozwala określić aktualną pozycję iglicy. Możemy określić czas rzeczywistego przepływu paliwa i położenie fazowe wtrysku z precyzją mikrosekundową. Indukcyjność rdzenia wtryskiwacza jest wielkością stałą, ale w wyniku przesuwania iglicy i zmiany przenikalności, indukcyjność rdzenia zmienia się w zależności od położenia iglicy. Wielkości te, ściśle związane z przepływającym przez cewkę prądem, opisane są przez równania różniczkowe wynikające z prawa Kirchhoffa, dzięki czemu potrafimy uzasadnić zachodzące zmiany. Kontrola przepływu, pozwala na precyzyjne sterowanie wtryskiwaczem w czasie bieżącym, dzięki wykorzystaniu szybkich przetworników analogowo-cyfrowych i odpowiednich algorytmów. W sterowaniu uwzględniamy opóźnienia w działaniu impulsowego wtryskiwacza i przesunięcia fazy przepływu.
PL
Silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym są stosowane w kopalniach węgla kamiennego do napędu maszyn transportowych. Wzrastające wymagania dotyczące poprawy jakości spalin przyczyniły się do rozwoju systemów zasilania silnika. W efekcie zmniejszono zużycie paliwa, zwiększono moc przy jednoczesnym zmniejszeniu masy własnej silnika. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd oraz ewolucje systemów zasilania przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym, uwzględniając jednocześnie problemy eksploatacyjne związane z ich użytkowaniem w podziemnych wyrobiskach węgla kamiennego.
EN
Engines with compression ignition are being used in coal mines for driving of transport machinery. Increasing requirements concerning quality of exhaust gases caused development of engine power supply systems. As a result, fuel consumption was reduced, power was increased while the weight of the engine was reduced. This article provides an overview and evolution of power systems for compression ignition engines and operational problems related to their use in underground hard coal workings.
EN
The complexity of the deposit formation process on the components of compression ignition engine, including high-pressure injection Common Rail systems, is gaining global significance. Knowledge related to the mechanisms of their formation and chemical composition is still insufficient and requires further studies. The studies allowed, hypothetically, assuming several mechanisms of their formation, but each of them requires further research in order to be verified and finally confirmed. This is due to high complexity of the factors and conditions that may affect the initiation of the deposit formation, of which the most important are: fuel and additive composition and type of contaminants from fuel production and transport. Deposit physical nature may vary, as it may be soaps, salts of metals or ashless materials like imide or amide of organic polymers. This article contains the results of the research on the assessment of Common Rail injector components contamination and their technical condition, after 80 thousand km operational run, with the use of diesel and biofuel B10.
PL
Złożoność procesu tworzenia się osadów na elementach silnika o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w układzie zasilania Common Rail o wysokim ciśnieniu wtrysku, zyskuje istotne znaczenie. Wiedza związana z mechanizmami ich powstawania a także ich składem chemicznym jest wciąż niewystarczająca i dlatego procesy te wymagają dalszych badań. W badaniach zakłada się hipotetycznie kilka mechanizmów ich powstawania, ale każdy wymaga dalszych analiz w celu weryfikacji dokonanych założeń. Wynika to z dużej złożoności czynników i warunków, które mogą mieć wpływ na zapoczątkowania tworzenia się osadów, z których najważniejszymi są: skład paliwa, pakiety dodatków uszlachetniających oraz rodzaj zanieczyszczeń pochodzących z produkcji paliwa i transportu. Skład fizyko-chemiczny może się różnić, ponieważ mogą one stanowić mydła, sole metali lub materiałów bezpopiołowych oraz polimerów organicznych. W artykule zamieszczono wyniki badań autorów dotyczące oceny zanieczyszczenia i stanu technicznego wtryskiwaczy Common Rail zasilanych olejem napędowym i biopaliwem B10 po przebiegu eksploatacyjnym 80 tys. km.
EN
The article presents the effectiveness tests of fault detection in common rail injectors. 40 injectors with different wear levels were tested. Testing was made on two test benches of a completely different design. Research includes comparison of accuracy, reproducibility and testability to detect specific defects. A device was created for visualization of the fuel injector spraying steam.
EN
In this study dynamic flow rates of a common rail injector using diesel fuel and different biofuels were determined. As biofuels, fatty acid methyl esters originating from canola, poultry, cattle and used cooking oil were tested. The tested fuels exhibited different physical properties e.g. density and viscosity. Measurements of the injector delivery rates were performed on a test stand designed for determination of injectors and injection pumps characteristics. Each fuel was tested at temperatures between 30 and 60°C, under injection pressure in the range of 30–180 MPa and injection time in the range of 200–1600 microseconds. The results showed differences in injector flow rates depending on used fuel, however different fuel properties affected amount of fuel injected especially at short injection durations.
EN
The process of the atomization and formation of the fuel spray can be described by macro- and microstructure parameters. Knowledge of these parameters may be a key information to conduct further optimization of the combustion process. This paper presents the research results of the microstructure parameters of the diesel oil spray atomized with marine engine injector. A measurement technique, named Laser Induced Fluorescence (LIF) in the combination with Mie scattering was used to determine LIF/Mie ratio across the spray. The fuel was injected into a constant volume vessel. LIF and Mie signals were recorded by two cameras at the same time. Nd:YAG pulsed laser was used to create light sheet for spray illumination. Wavelength of λ = 266 nm was used in this study.
EN
Modern transport is still based on vehicles powered by internal combustion engines. Due to stricter ecological requirements, the designers of engines are continually challenged to develop more environmentally friendly engines with the same power and performance. Unfortunately, there are not any significant novelties and innovations available at present which could significantly change the current direction of the development of this type of propulsion machines. That is why the existing ones should be continually developed and improved or optimized their performance. By optimizing, we tend to minimize fuel consumption and lower exhaust emissions in order to meet the norms defined by standards (i.e. Euro standards). Those propulsion engines are actually developed to such extent that our current thinking will not be able to change their basic functionality, but possible opportunities for improvement, especially the improvement of individual components, could be introduced. The latter is possible by computational fluid dynamics (CFD) which can relatively quickly and inexpensively produce calculations prior to prototyping and implementation of accurate measurements on the prototype. This is especially useful in early stages of development or at optimization of dimensional small parts of the object where the physical execution of measurements is impossible or very difficult. With advances of computational fluid dynamics, the studies on the nozzles and outlet channel injectors have been relieved. Recently, the observation and better understanding of the flow in nozzles at large pressure and high velocity is recently being possible. This is very important because the injection process, especially the dispersion of jet fuel, is crucial for the combustion process in the cylinder and consequently for the composition of exhaust gases. And finally, the chemical composition of the fuel has a strong impact on the formation of dangerous emissions, too. The research presents the influence of various volume mesh types on flow characteristics inside a fuel injector nozzle. Our work is based upon the creating of two meshes in the CFD software package. Each of them was used two times. First, a time-dependent mass flow rate was defined at the inlet region and pressure was defined at the outlet. The same mesh was later used to perform a simulation with a defined needle lift curve (and hereby the mesh movement) and inlet and outlet pressure. In next few steps we investigated which approach offered better results and would thus be most suitable for engineering usage.
EN
The article presents results of a science experiment which enabled analysing the operation of the gas injector used to supply dual-fuel compression-ignition engines with the addition of LPG. The tests were performed by applying the constant difference of pressure between the gas injection pressure and the pressure in the tank where the gas is stored. The purpose of this investigatory experiment was to answer the question of how the gas dose changes in the case of gas injection into the tank with the increasing pressure and what is the actual dose obtained in the case of controlling the injector with injection duration times approaching its opening times. To facilitate the above, a laboratory test stand was built, enabling generation of the gas doses such as those in real engines. Thanks to the experiment, it was possible to determine the characteristics of an injector operating with pressure compensation. Due to the obtained characteristics, the analysis was conducted of the influence of the gas injection control parameters on the size of the obtained gas doses.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu badawczego pozwalającego na analizę pracy wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując stałą różnicę ciśnienia, między ciśnieniem wtrysku gazu i ciśnieniem w zbiorniku magazynującym gaz. Celem wykonania eksperymentu badawczego, była odpowiedź na pytania, jak zmienia się dawka gazu w przypadku wtrysku gazu w zbiornik z rosnącym ciśnieniem oraz jaką rzeczywistą dawkę, uzyskujemy w przypadku sterowania wtryskiwaczem z czasami wtrysku, bliskimi czasu jego otwierania. W tym celu zostało zbudowane stanowisko laboratoryjne, umożliwiające generację dawek gazowych, takich jak w rzeczywistych realizacjach silnikowych. Dzięki eksperymentowi określono charakterystykę wtryskiwacza, pracującego z kompensacją ciśnienia. Dzięki otrzymanym charakterystykom, dokonano analizy wpływu parametrów sterowania wtryskiem gazu na wielkość otrzymanych dawek gazowych.
EN
The article presents the results of the attempted definition of the flow factor in the nozzle of the gas injector used to supply the dual-fuel engines with the diesel and LPG fuel (a mixture of propane and butane). The factor represents the current cross-sectional surface area of the injector nozzle, changing during injection of the gas dose. The article is a consequence of analyses performed on the basis of the investigative experiment, due to which the characteristics of the gas injector was determined. The research test stand has been shortly described, as well as the results of the actual characteristics of the mass flow through the nozzle of the LPG injector. A simple design of the flow factor has been suggested. Calculations have been made using the obtained relationship and the results have been compared with the real flow. The result discrepancies are easily placed within deviations resulting from the unstable work of a system generating the LPG flow.
PL
W artykule przedstawiono wynik próby, zdefiniowania współczynnika przepływu przez dyszę wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników, olejem napędowym i paliwem LPG (mieszaniną propanu i butanu). Współczynnik reprezentuje aktualną powierzchnię przekroju dyszy wtryskiwacza, zmieniającą się w trakcie wtrysku dawki gazowej. Artykuł jest konsekwencją, analiz dokonanych na podstawie eksperymentu badawczego, dzięki któremu wyznaczono charakterystykę wtryskiwacza gazowego. Przedstawiono krótko stanowisko badawcze i wyniki rzeczywistej charakterystyki masowego przepływu przez dyszę wtryskiwacza LPG. Zaproponowano prostą strukturę współczynnika przepływu. Wykonano obliczenia z wykorzystaniem otrzymanej zależności i porównano wyniki z rzeczywistym przepływem. Rozbieżności wyników, mieszczą się w zakresie odchyłek wynikających z niestabilnej pracy układu generującego przepływ LPG.
EN
The article presents results of the tests of the gas injector used to supply the dual-fuel engines with compression-ignition with the LPG addition. The test was performed with a variable pressure difference, upstream and downstream of the injector. The purpose of this research was to determine the actual characteristics of the injector on the basis of the measurement of the mass of portioned gas doses. The experiment assumption was the realisation of the LPG dose, similarly as in the real conditions. The parameters of the gas state, the temperature, pressure, and dose sizes, were such as those observed during the injector’s engine work. Performing the experiment was possible due to the built laboratory stand, designed to enable completion of the abovementioned tasks. A series of tests was performed, consisting of measurements of the mass of the subsequent gas doses, which allowed for accomplishing the injector’s characteristics. The actual dose was determined and the influence of the injector’s work parameters on changes in the gas flow.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując zmienną różnicę ciśnienia, przed i za wtryskiwaczem. Celem badań było określenie rzeczywistej charakterystyki wtryskiwacza, na podstawie pomiaru masy dozowanych dawek gazowych w określonych warunkach ciśnienia LPG. Założeniem eksperymentu, była realizacja dawki LPG, analogicznie do warunków rzeczywistych. Parametry stanu gazu, temperatura, ciśnienie i wielkości dawek, były takie jak podczas pracy silnikowej wtryskiwacza. Wykonanie eksperymentu było możliwe, dzięki zbudowanemu stanowisku laboratoryjnemu. realizującemu opisane powyżej zadania. Wykonano serię badań, dokonując pomiaru masy kolejnych dawek gazowych, co pozwoliło na wykonanie charakterystyk wtryskiwacza. Określono rzeczywistą dawkę i wpływ parametrów pracy wtryskiwacza na zmiany przepływu gazu.
PL
W artykule zamieszczono informacje dotyczące oceny parametrów użytkowych wtryskiwaczy piezoelektrycznych na podstawie badań wizualizacyjnych związanych z kształtowaniem i oceną wtrysku oraz z rozpyleniem paliwa. Stosując optyczne metody analizy, określono wskaźniki geometryczne powstającej strugi wtryskiwanego paliwa, takie jak: zasięg strugi, jej obszar i prędkość. Badania wykonano, wykorzystując ośmiootworkowe wtryskiwacze piezoelektryczne Delphi: nowe – o przebiegu eksploatacyjnym zerowym i wtryskiwacze używane – przebieg eksploatacyjny 80 tys. km. Przedmiotowe wtryskiwacze piezoelektryczne w okresie eksploatacji zasilane były dwoma paliwami: A i B.
EN
The article contains information on the evaluation of operating parameters of piezoelectric injectors, on the basis of fuel atomization process visualization. The issues related to the evolution and evaluation of fuel injection and atomization were discussed. Implementing optical methods of analysis, geometric ratios of the resulting fuel stream injected, such as range, area and speed, were determined. The studies were accomplished with the use of Delphi’s piezoelectric injectors: new – with zero operating mileage and used injectors – with operating mileage of 80 thousand km. These piezoelectric injectors were fed with two fuels A and B.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu chemicznych zanieczyszczeń zawartych w oleju napędowym na parametry pracy turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym. Zakres prac obejmował przygotowanie paliwa, specjalnie zanieczyszczonego, zwłaszcza związkami metali, które mogą zostać wprowadzone zarówno w procesie produkcji paliwa, jak i eksploatacji silnika. Przeprowadzono analizę spektralną paliwa. W dalszej kolejności wykonano trwałościowe badania silnika, które miały na celu wyznaczenie przebiegów takich wielkości jak: mocy i momentu obrotowego silnika, godzinowego i jednostkowego zużycia paliwa oraz ciśnienia doładowania. Pracę podzielono na etapy, które obejmowały pracę silnika zasilanego zanieczyszczonym paliwem, pracę silnika zasilanego zanieczyszczonym paliwem z oczyszczonymi rozpylaczami, pracę silnika zasilanego czystym paliwem z oczyszczonymi rozpylaczami. W każdym etapie rejestrowano zmiany maksymalnej mocy silnika. Wykonano analizy spektralne osadów z rozpylacza. Przedstawiono analizy porównawcze parametrów pracy silnika.
EN
This paper presents an assessment of the impact of chemical pollutants in diesel fuel on the parameters of the diesel super charged engine. The scope of work included preparation of fuel, especially polluted, especially metal compounds, which can be implemented in both the production of fuel and engine life. Spectral analysis was carried out of the diesel fuel. Subsequently engine durability test was performed, which aimed to appoint registration courses of parameters such as: power and torque, hourly and specific fuel consumption and boost pressure. The work is divided into stages, which included the work of contaminated fuel powered engine, the work of contaminated fuel powered engine with cleaned nozzles, powered engine run clean fuel with cleaned nozzles. At each stage changes in the maximum engine power was recorded. Spectral analyzes of sediments from the nozzles was carried out. The paper presents a comparative analysis of engine operating parameters.
PL
W artykule przedstawiono metodę polegającą na wykorzystaniu obrazu z kamery termowizyjnej do oceny stanu technicznego wtryskiwaczy stosowanych w układach wtryskowych typu common rail. Badaniom poddano cztery wtryskiwacze, których stan techniczny był znany. Trzy z nich charakteryzowały się często spotykaną usterką – posiadały uszkodzone gniazda zaworu sterującego, jeden z wtryskiwaczy był w pełni sprawny. W celu precyzyjnego ocenienia stanu technicznego, wtryskiwacze zostały przebadane na stole probierczym. W badaniach właściwych posłużono się specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowiskiem badawczym. Podczas pracy wtryskiwaczy w stałym odstępie czasu mierzono temperaturę korpusu w miejscu występowania zaworu sterującego. Otrzymane wyniki pozwoliły zauważyć szybsze nagrzewanie się w tych miejscach wtryskiwaczy uszkodzonych.
EN
The paper presents a method based on the use of the image from the infrared camera to assess the technical condition of the injectors used in CR injection systems. The study involved four injectors, whose condition was known. Three of them were characterized by frequently encountered fault - have damaged the control valve seat, one of the injectors was fully operational. In order to precisely evaluate the technical condition of the injectors were tested on the test stand. In main studies a specially constructed test bench have been used. During operation of the injectors at a constant interval of time, the temperature of the body at the location of the control valve have been measured.
PL
Metoda emisji akustycznej (AE) może być stosowana do diagnostyki części maszyn takich jak np. wtryskiwacze. W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań wtryskiwacza silnika 3Al25/30. Badano wtryskiwacz sprawny i z zasymulowaną awarią polegającą na zakoksowaniu 2 z 9 otworków końcówki wtryskiwacza. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym za pomocą zestawu do rejestracji i analizy emisji akustycznej Vallen System. W skład zestawu wchodzi: 4 kanałowy rejestrator sygnału typu AMSY 6, dwa moduły pomiarowe ASIP-2/S, przedwzmacniacz o zakresie częstotliwości 20kHz - 1MHz i wzmocnieniu 34dB oraz czujnik pomiaru sygnału AE, typu VS 150M, o zakresie częstotliwości 100 -450kHz. W czasie badań emisji akustycznej (AE) generowanej w trakcie wtrysku rejestrowano między innymi parametry: amplituda sygnału, liczba zdarzeń, całkowity czas wtrysku, wartość skuteczna sygnału (RMS). Analiza wyników badań wykazała wyraźnie dłuższy czas całkowity wtrysku w przypadku wtryskiwacza uszkodzonego w porównaniu do wtryskiwacza sprawnego. Amplituda sygnału była większa jednakże RMS sygnału osiągnęła około 3-krotnie mniejszą wartość dla wtryskiwacza z zakoksowaną końcówką. Oznacza to niższą jakość rozpylania paliwa. Przeprowadzone badania mogą być podstawą, do późniejszej identyfikacji ewentualnych uszkodzeń na pracującym silniku, przy wykorzystaniu emisji akustycznej jako skutecznego narzędzia diagnostycznego.
EN
Acoustic emission method (AE) can be used for the diagnosis of machine parts such as, for example: fuel injectors. This paper presents the methodology and research results of 3Al25/30 engine fuel injector. During research was studied one injector in good condition and second with simulated failure involving the closing 2 of 9 holes of the injector tip. Research was carried out on a laboratory test stand using a set of acoustic emission Vallen System. The kit includes: 4 channel signal recorder AMSY 6, two measurement modules ASIP-2/S, preamplifier with a frequency range 20 kHz - 1 MHz and the strengthening of 34dB and AE signal measurement sensor type VS 150M, with a frequency range 100 - 450kHz. During the study, the acoustic emission (AE) generated during the injection was recorded parameters: amplitude, number of events - hits, the total injection time, the effective value of the signal (RMS). Analysis of the results showed significantly longer total time of the injection in the case of damaged injector compared to the injector in good conditions. Signal amplitude was higher, however, the RMS signal reached approximately 3-times lower value for the injector with damaged tip. This means lower quality fuel atomization. The study can be the basis for subsequent identification of possible damages of the engine equipment while the engine is running, using acoustic emission as an effective diagnostic tool.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.