Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model materiałowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono statystyczną metodę optymalizacji składu zaprawy z dodatkiem nowego odpadu w oparciu o model materiałowy kompozytu. Aby móc wykorzystać metodę modelowania, konieczne było uprzednie zgromadzenie niezbędnych danych wejściowych. W tym celu wykonano szereg badań wybranych cech użytkowych zapraw o ustalonym składzie. Jako zmienne przyjęto zawartość odpadu w spoiwie oraz stosunek wodno-spoiwowy. Wykorzystano statystyczne metody planowania eksperymentu w celu ograniczenia ilości wykonywanych próbek zapraw do badań. Uzyskany model materiałowy zaprawy cementowej zawierającej dodatek odpadu umożliwił wyznaczenie uogólnionej funkcji użyteczności, która posłużyła do otrzymania optymalnej zawartości odpadu w zaprawie. Niniejszy artykuł prezentuje również wyniki porównania wartości cech użytkowych optymalnego składu zaprawy wyznaczone z modelu oraz uzyskane z badań weryfikacyjnych.
PL
Efektem podziemnej eksploatacji kopalin na powierzchni terenu są osiadania powierzchni. W większości przypadków są to deformacje tzw. ciągłe, które ujawniają się w postaci łagodnej niecki obniżeń, jednak w określonych przypadkach mogą się pojawić deformacje nieciągłe. Ich sposób ujawniania się jest gwałtowny, a zabezpieczenie konstrukcji znajdującej się na powierzchni terenu jest trudne. W referacie przedstawiono analizę numeryczną układu budowla-podłoże obciążonej ujawniającymi się nieciągłymi deformacjami podłoża. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem niekomercyjnego oprogramowania MAFEM3D, które zostało opracowane przez prof. Majewskiego. Program stosuje przyrostowo-iteracyjną procedurę MES z wykorzystaniem sprężysto-plastycznego modelu materiałowego z izotropowym wzmocnieniem i osłabieniem. Zastosowanie tego modelu materiałowego umożliwiło opracowanie modelu konstrukcji muru ceglanego oraz podłoża, który został obciążony nieciągłą deformacją terenu. Analizę przeprowadzono dla jednego geometrycznego modelu ściany z różnymi wykorzystanymi materiałami konstrukcyjnymi i elementami wzmacniającymi. Obciążenia zostały zaimplementowane jako próg terenowy, który obejmował różną długość fundamentu. W trakcie analizy wyników brane pod uwagę były zmiany naprężeń w konstrukcji i podłożu. Poziom wytężenia każdego elementu skończonego przedstawia strefy wyczerpania nośności, co może wskazywać na powstanie zarysowań w konstrukcji lub uplastycznień w podłożu. Wyniki analiz numerycznych dają obiecujące rezultaty, które jednak należy ograniczyć do konkretnej konstrukcji ściany. Dalsze etapy analiz powinny zostać rozszerzone na pełną analizę trójwymiarową i przestrzenną współpracę elementów konstrukcyjnych (ściany, płyty stropowe). Należy również rozważyć różny rodzaj parametrów gruntowych oraz lokalizacji progu w stosunku do fundamentów. Przedstawiona analiza jest wstępna, a wyniki mają charakter jakościowy.
EN
Non-continuous mining deformations appear in mining activity regions. They are not so common as continuous ground deformations. The process of their appearing is violent and a protection of the structure is difficult. The paper presents a numerical approach to a soil-structures interaction during the activity of ground fault – non-continuous ground deformation. The analysis was carried out by a noncommercial software MAFEM3D created by prof. Majewski. This software uses incrementaliterative procedure of FEM with elastic-plastic material model and isotropic hardening/softening of a material. It allowed to create model of brick-wall structure and the ground which was loaded by the non-continuous ground deformation. The analysis was carried out for one geometric wall shape but with different material parameters and strengthening elements. The loads were implemented as a ground fault which comprised different length of structure footing. The results of calculation were considered for stresses variability of structure and the subsoil. The effort level for finite element showed areas at risk of cracks in structure as well as the ground plasticization process on the edge of the fault. The numerical analyses gave promising results but they were checked only for one wall structure. The further steps of analyses should be extended to real 3D structures and considered on spatial cooperation of the structural elements like walls, plates etc. In addition the different kind of ground parameters and location below the foundation should be taken in consideration.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia wpływu zastosowanego modelu materiałowego na proces optymalizacji prędkości posuwu. Podczas badań symulowano i optymalizowano frezarską obróbkę wykończeniową kołnierzy korpusu silnika lotniczego wykonanego ze stopu Inconel 718. Analizowano otrzymane przebiegi składowych sił skrawania oraz wydajności objętościowe procesu skrawania.
EN
The paper presents the results of research in order to determinate the influence of applied material model on the feed speed optimization process. Finishing milling process of aircraft engine block flange made from Inconel 718 alloy was simulated and optimized. The cutting forces components and machining efficiency were analyzed.
4
EN
The paper presents simulation researches of the aeroplane part machining. A simulation model of Inconel 718 alloy machining based on the Lagrangian formulation contains the Johnson-Cook material model. The dependence of simulation results from the material model formulations (plastic strain, strain rate and temperature) was presented.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne obróbki części lotniczej. Model symulacyjny skrawania stopu Inconel 718, zbudowany w oparciu o sformułowania Lagrange’a, zawiera model materiałowy Johnsona-Cooka. Zaprezentowano zależność wyników obliczeń symulacyjnych od charakterystyk modelu materiałowego, opisujących odkształcenie plastyczne, prędkość odkształcenia i temperaturę.
5
PL
Symulacje komputerowe tłoczenia blach na zimno zazwyczaj przeprowadza się dla modeli materiałowych dostarczonych przez producentów oprogramowania. W artykule porównano wyniki symulacji tłoczenia przykładowej części nadwozia samochodowego ze stali S420MC dla trzech zestawów parametrów modelu materiałowego odpowiadających wymaganiom normy, w tym wyznaczonych doświadczalnie dla konkretnej dostawy. Oceniono wpływ tych parametrów na ryzyko wystąpienia wad w wytłoczce na podstawie diagramów FLD, stwierdzając istotny ich wpływ zwłaszcza na ryzyko powstawania pęknięć wytłoczki. Sformułowano zalecenia do projektowania tłoczników.
EN
Computer simulation of cold metal forming is usually performed using material models delivered by software makers. Results of simulations of metal forming of an exemplary car body part made of S420MC steel for three sets of material model parameters which are suited to the needs of standard, among them for the parameters fixed experimentally for the specified delivery, are compared in the paper. The influence of material model parameters on risk of the drawpiece defects appearance basing on FLD diagrams has been evaluated. The essential influence of the material model parameters especially on the risk of cracks of the drawpiece appearance has been stated. Some advices to stamping die designing have been formulated.
PL
Model materiałowy do symulowania tłoczenia blach metodą elementów skończonych wymaga podania odpowiednich parametrów, które wyznacza się doświadczalnie. W artykule wyznaczono te parametry dla próbek wyciętych na frezarce i elektrodrążarce oraz wykrojnikiem. Na podstawie porównania wyników doświadczeń i symulacji komputerowej próby jednoosiowego rozciągania dokonano oceny adekwatności przyjętego modelu materiałowego do rzeczywistości oraz poprawności wyznaczonych wartości parametrów modelu.
EN
Material model to simulate sheet-metal forming using finite elements method needs assuming their proper parameters, which are determined experimentally. The parameters for specimens cut out by means of milling machine, spark machine and blanking die have been determined in the paper. Based on comparison of the results of experiments and computer simulation of uniaxial tensile test adequateness of the assumed material model to reality, correctness of values of its parameters.
PL
Geopolimery nie są nowym materiałem w budownictwie. Obecnie, w erze poszukiwania nowych ekologicznych i wydajniejszych materiałów konstrukcyjnych, zainteresowanie geopolimerami powraca. Nowoczesne, niewykorzystujące cementu, za to pozwalające na zużycie produktów odpadowych, materiały geopolimerowe mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego betonu. Pomimo wielu dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących geopolimerów stosunkowo niewielką uwagę poświęcono parametrom mechanicznym oraz opisowi analitycznemu. Nieznane są również badania numeryczne geopolimerów i elementów konstrukcyjnych z nich wykonanych. Autorzy artykułu podjęli próbę dostosowania istniejących modeli betonu do opisu geopolimeru. Zaprezentowane wybrane wyniki badań laboratoryjnych i analiz numerycznych można uznać za obiecujące.
EN
Geopolymers are not new materials in construction. Nowadays, in era of seeking for new ecological and more effective structural materials, geopolymers attracted attention of the researchers. Modern concrete-like materials, not using cement but waste materials, may become interesting alternative to concrete. Despite of numerous research programmes on geopolymers, very few of them focuses on mechanical properties of such materials. That is why authors of this paper decided to initialize research program on geopolymer’s mechanical properties to use it then for building numerical material model. Concrete model has been adopted and obtained results may be considered as promising.
EN
The paper presents some important aspects concerning material constants of concrete and stages of modeling of reinforced concrete structures. The problems taken into account are: a choice of proper material model for concrete, establishing of compressive and tensile behavior of concrete and establishing the values of dilation angle, fracture energy and relaxation time for concrete. Proper values of material constants are fix ed in simple compression and tension tests. The effectiveness and correctness of applied model is checked on the example of reinforced concrete frame corners under opening bending moment. Calculations are performed in Abaqus software using Concrete Damaged Plasticity model of concrete.
PL
W artykule skupiono się na kilku istotnych krokach modelowania konstrukcji żelbetowych przy użyciu oprogramowania w Metodzie Elementów Skończonych. Wszystkie kroki modelowania, które musi wykonać użytkownik programu są zestawione w poniższej liście: - wybór właściwego modelu materiałowego, - ustalenie związków między naprężeniami i odkształceniami dla stali i betonu, - podjęcie decyzji czy zostanie zastosowana regularyzacja, np. przez uwzględnienie lepkich własności betonu, - wybór właściwych stałych materiałowych dla przyjętego modelu, m.in. kąta dylatancji i czasu relaksacji, - definicja geometrii modelu, obciążeń i warunków brzegowych, - definicja współpracy stali z betonem, - wybór rodzaju elementów skończonych oraz stanu analizy (np. płaski stan naprężeń lub płaski stan odkształceń) oraz siatkowanie modelu, - dobór właściwych parametrów MES, np. wielkości przyrostu, kryteriów zbieżności itd., - oraz ostatecznie – obliczenia.
9
Content available remote Interpretacja modelu materiałowego na przykładzie równania Johnsona–Cooka
EN
The term of material model was defined. Its mathematical notation and constitutive character were described on Johnson-Cook equation. Three aspects of model interpretation were distinguished as well as methods of getting material parameters were meant.
EN
Displacement amplitudes of forced vibration in SIN girders with semirigid joint depend on the stiffness of the girder and the rotational stiffness of joints. Rotational stiffness has a decisive effect on the overall integrated stiffness of the girder. In addition, damping caused by semirigid joints produces differences in the frequency and amplitude of vibration. Therefore, an analysis of oscillatory motion in double-slope beams with corrugated web with semirigid joints in the mid-span was conducted. On the basis of dynamic experimental testing of three simply supported double-slope beams with corrugated web, rotational stiffness was determined for six joints. Using the theoretical models, namely the Kelvin-Voigt viscoelastic material and the standard one, differences in the displacement amplitude behaviour, damping and forces were shown. The investigations concerned girders with corrugated web for variable rotational stiffness of the joints under the action of the assumed excitation force.
PL
Amplitudy przemieszczeń drgań wymuszonych w dźwigarach SIN z połączeniem półsztywnym zależą od sztywności dźwigara i sztywności giętej węzłów. Sztywność giętna ma decydujący wpływ na całkowitą sztywność dźwigara. W dodatku, tłumienie spowodowane przez węzły półsztywne powoduje różnice częstotliwości i amplitudy drgań. Dlatego, przeprowadzono analizę ruchu wahadłowego dwuspadowych belek z falistym środnikiem i półsztywnym węzłem w środku rozpiętości. Na podstawie doświadczalnych badań dynamicznych, trzech swobodnie podpartych belek dwuspadowych ze środnikiem z blachy falistej, określono sztywność giętną sześciu połączeń. Wykorzystując materiałowe modele teoretyczne, mianowicie lepkosprężysty model Kelvin-Voigt oraz model standardowy, wykazano różnice w zachowaniu się amplitudy przemieszczeń, tłumienia i sił. Prowadzone analizy dotyczyły dźwigarów ze środnikiem z blachy fałdowej dla różnych sztywności giętych połączeń poniżej wartości siły wzbudzającej.
11
Content available Rola eksperymentu w nauczaniu mechaniki budowli
PL
W praktyce inżynierskiej, dla określonych zagadnień, stosuje się często zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych. Tradycyjny sposób wyznaczania sił wewnętrznych opiera się wtedy na uproszczonych schematach, które zwykle nie oddają całej złożoności problemu. Przy każdej bardziej rozbudowanej ścieżce postępowania (związanej m.in. z analizami niesprężystymi) trudność polega nie tylko na zbudowaniu tej ścieżki postępowania, ale również na prawidłowej ocenie wiarygodności otrzymanego rozwiązania. Związane są z tym umiejętności, które wpierw trzeba docenić i rozwijać już w trakcie nauczania. Z powyższego, m.in. wypływa przedstawiony w pracy pomysł włączenia eksperymentu do nauczania mechaniki budowli. W pracy przedstawiono studenckie projekty dotyczące m.in. wyboczenia, przegubów plastycznych, czy lokalnej utraty stateczności elementów cienkościennych – realizowane w postaci eksperymentów rzeczywistych lub numerycznych. Projekty opisane w artykule potwierdzają, że są to zagadnienia kształcące i możliwe do zobrazowania w trakcie nauczania mechaniki budowli przy niewielkim stosunkowo nakładzie pracy i środków.
EN
The traditional method of determining the internal forces in the structure is usually based on the simplified schemes, which often do not reflect the complexity of the problem. For each track of the more complicated procedure (example, the inelastic analyses) difficulty lies not only in the construction of the path of conduct, but also on the correct assessment of the reliability of the resulting solution. Therefore are required skills that need to appreciate and develop already in the process of teaching. From this It follows an idea to include into teaching of structural mechanics the experiments - real and numerical. The paper presents the student projects involving, among others, buckling, plastic joints, or local loss of stability of thin-walled components. The projects described in the article confirm that this is possible to depict the issues during the teaching of structural mechanics at a relatively small amount of effort and resources.
PL
Trwałość zmęczeniowa obiektów technicznych to cały czas aktualne zagadnienie. Jedną z metod oceny trwałości zmęczeniowej jest metoda lokalna, która bazuje między innymi na odkształceniach/naprężeniach występujących w karbach geometrycznych. W niniejszej pracy przedstawiono porównanie przebiegów odkształceń/naprężeń przy kolejnych nawrotach zmiennego obciążenia wyznaczonych za pomocą reguły Neubera oraz wyznaczonych przy zastosowaniu wybranych modeli materiałowych dostępnych w bibliotekach programu ABAQUS. Przedstawiono również przykładowe mapy oraz widma odkształceń/naprężeń pochodzące z obszaru karbu geometrycznego. Zarówno w obliczeniach metodą Neubera jak i obliczeniach numerycznych jako wsadowe własności materiałowe zastosowano własności stali 18G2A (S355JR wg PN-EN 10025-2). Przeprowadzone badania wskazują na konieczność dopasowania modelu materiałowego do badanego materiału. Niewłaściwy dobór modelu materiałowego doprowadzi do znacznych różnic pomiędzy wyliczonymi, a doświadczalnymi wartościami zakresów odkształceń, co może wpłynąć na błędy szacowania trwałości zmęczeniowej w ujęciu odkształceniowym.
EN
Fatigue life of technical objects is still topical issue. The local approach method is one of the methods of fatigue life assessments, which is based among other things on the stain / stress in the notch root. This paper presents, the strain / stress calculations using Neuber rule and using selected material models available in the library of ABAQUS program. Additionally, the examples of maps and spectra of strain / stress coming from the area of the notch geometry were presented. The material properties of steel 18G2A (S355JR according to EN 10025-2) were used to calculation of Neuber method and numerical calculations of the strain/stress. The research indicates that is necessity of matching material model to the tested material. Wrong choice of material model will lead to significant differences between the calculated and experimental values of the strain ranges which may affect the fatigue life estimation errors with using local strain approach.
13
PL
Praca prezentuje znaczenie wykonywania analizy wieloosiowego stanu naprężenia i odkształcenia. Scharakteryzowano metodę i modele stosowane do analizy wieloosiowego rozciągania materiałów elastycznych. Różnorodność metod i modeli jest wynikiem braku odpowiednich unormowań. Z zaprezentowanych modeli oceny obciążeń i odkształceń wykorzystano model tarczowy z wycięciami. Jako materiał do badań użyto próbkę gumy naturalnej o twardości 55ShA w kształcie tarczy z 16 otworami. Model geometryczny utworzono w środowisku Autodesk Inventor. Następnie do dyskretyzacji modelu wykorzystano program MSC.Patran. Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą MES w programie MSC.Marc. Na podstawie analizy numerycznej można stwierdzić, że pomiar grubości próbki nie jest konieczny w cyklu badawczym dla każdego punktu pomiarowego. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski o charakterze utylitarnym. Techniczne znaczenia wykonywania takich badań jest znacznie ważniejsze. Daje to bardziej wiarygodne wyniki niż popularny test dwuosiowego rozciągania. Przeszkodą w stosowaniu tych metod badań na skalę przemysłową może być większy stopień złożoności metody i konieczność zastosowania odpowiedniej aparatury badawczej.
EN
This paper presents the importance of performing multiaxial stress and strain state analysis. Method and presented models for the analysis of multiaxial tensile elastic materials were characterized. The variety of methods and models is the result of the lack of appropriate legislation. From the presented methods for the assessment of loads and strains the disk model with cut-outs has been used. The material of the study was the sample of rubber based on natural rubber with a hardness of 55ShA in the shape of the disc with 16 holes. In environment of the Autodesk Inventor, the geometric model has been created. Next, discretization of this model in the MSC.Patran software has been made. The comparative analysis of the FEM in the MSC.Marc application also has been done. On the basis of the numerical analysis it can be concluded that the measurement of the thickness of the sample is not necessary in the test cycle for each data point. A set of conclusions of utilitarian character has been formulated on the basis of the conducted analysis. Technical importance of carrying out such researches is much more significant. It gives more reliable results than popular uniaxial tensile test. The obstacle in applying these test methods on industrial scale can be a greater degree of complexity of the method and necessity of application of appropriate research equipment.
EN
This paper discusses issues related to determining impact of mining exploitation on buildings - the analytical process supported by numerical modelling. Numerical simulation tools are used to analyze the interaction between buildings and deforming soil i.a. to accurately forecast the impact of mining work. In order to carry out those analyses correctly, mining, geological and construction conditions have to be investigated reliably. In this paper, issues related to modelling soil have been presented. Particularly in terms of determining mining influences, investigating foundation conditions and assuming a material model. Deformation processes taking place in soil and caused by mining exploitation have been characterized, and forecasting the impact of mining exploitation on surface has been generally discussed. Moreover, requirements concerning identification of subsoil beneath buildings founded on mining areas have been cited and the most important methods have been listed. Then, by concentrating on issues related to accurate analysis of mining influences, numerical modelling has been proposed as a tool to carry out such analysis. In that respect, examples of selecting constitutive equations and determining their values have been presented. Those examples concern two geologic materials: sandy loam and sandstone. Laboratory experiments were carried out for each. Their results and selected constitutive equations have been presented along with determined parameter values. The impact of basic mechanical parameters of soil: elastic modulus and Poisson's ratio on stress distribution beneath wall footing have also been presented.
PL
Zawarta w artykule problematyka związana jest z wyznaczaniem wpływu eksploatacji górniczej na obiekty budowlane przy zastosowaniu metod modelowania numerycznego. Narzędzia symulacji numerycznych stosowane są w analizie współpracy budynku z deformującym podłożem m.in. w celu opracowania szczegółowej prognozy oddziaływania robót górniczych. Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia tego rodzaju analizy jest rzetelne rozpoznanie warunków górniczych, geologicznych i konstrukcyjnych. W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z modelowaniem podłoża obiektu w aspekcie wyznaczania oddziaływań górniczych, rozpoznania warunków posadowienia i przyjęcia modelu materiałowego. W tym zakresie scharakteryzowano procesy deformacyjne zachodzące w podłożu wskutek oddziaływania eksploatacji, omówiono ogólnie zagadnienie sporządzania prognozy wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię, przytoczono wymagania dotyczące rozpoznania podłoża obiektów posadowionych na terenach górniczych oraz wymieniono ważniejsze metody tego rodzaju rozpoznania. Koncentrując się następnie na zagadnieniach związanych z opracowaniem szczegółowej analizy oddziaływania eksploatacji zaproponowano zastosowanie modelowania numerycznego, jako narzędzia tego typu analiz. Pod tym kątem przedstawiono przykłady doboru prawa materiałowego podłoża oraz wyznaczenia wartości jego parametrów. Przykłady te dotyczą dwóch materiałów geologicznych: gliny piaszczystej oraz piaskowca. Dla każdego z nich omówiono zakres przeprowadzonych badań laboratoryjnych, przytoczono wyniki oraz przedstawiono wybrane prawo materiałowe z wyznaczonymi wartościami parametrów. Przedstawiona została także analiza wpływu wartości podstawowych parametrów mechanicznych podłoża: modułu sprężystości podłużnej, i współczynnika Poissona na rozkład naprężeń pod ławą fundamentową.
PL
Problematyka odporności udarowej pojazdów jest opisywana w wielu artykułach i dokumentach standaryzacyjnych traktujących o obiektach specjalnych. W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej układu mechanicznego pojazd-wybuch opisanego poprzez obszar Eulera i elementy Lagrange'a. Interakcje pomiędzy pojazdem a ładunkiem uzyskano dzięki sprzężeniu ogólnemu. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dla elementów struktury nośnej wozu bojowego obciążonej udarem wygenerowanym wybuchem dużego ładunku wybuchowego pod dnem pojazdy przy uwzględnieniu fali odbitej od podłoża modelowanego modelem materiałowym Mie-Gruneisena. W niniejszej pracy wykorzystano sprzężenie pomiędzy ośrodkiem opisywanym za pomocą równań mechaniki ośrodków ciągłych w ujęciu Eulera, a ośrodkiem opisywanym za pomocą równań Lagrange'a do opisu oddziaływania pomiędzy konstrukcją a obciążającą ją falą ciśnienia pochodzącą od wybuchu. Równaniami w ujęciu Eulera opisuje się zwykle ciecz - w tym wypadku jest to powietrze, w którym dochodzi do detonacji materiału wybuchowego i propagacji fali uderzeniowej. Natomiast równaniami wyrażającymi prawa zachowania masy, pędu i energii w ujęciu Lagrange'a opisuje się zachowanie struktury (konstrukcji). Do sprzężenia oddziaływań płynu i struktury wybrano sprzężenie ogólne, które jest zawarte w standardowej implementacji oprogramowania MSC Dytran. Celem badań numerycznych przedstawionych w niniejszym artykule było zbadanie wpływu gruntu na wyniki analizy numerycznej, którą przeprowadzono dla przykładowego modelu numerycznego skorupy pojazdu obciążonego oddziaływaniem fali ciśnienia pochodzącej od detonacji dużego ładunku materiału wybuchowego. Fala ciśnienia wywołana detonacją (zasymulowana w przybliżeniu detonacją punktową) rozchodziła się w obszarze o kształcie sześcianu z nadanymi odpowiednimi warunkami brzegowymi. Rozwiązanie teoretyczne propagacji silnej nieciągłości o kształcie sferycznym zapoczątkowane ze źródła punktowego istnieje w formie analitycznych równań podobieństwa Taylora. Opracowanie pełnowymiarowego modelu pojazdu specjalnego było poprzedzone dodatkowymi badaniami laboratoryjnymi własności mechanicznych stali pancernej wykorzystywanej do budowy tego typu pojazdów. Badania te przeprowadzono w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej WAT.
EN
The problem of vehicle's resistance on loads impact and standardizations issues, concerning special structures, are broadly discussed in many articles. In this paper, the numerical analysis results from an armoured vehicle, loaded with explosives detonation blast wave is presented. Ground proximity effects in the wave reflection process that is also taken into account. The aim of this study is to examine how to include the ground model into the simulation of impact of blast wave, being the result of detonation of large explosives on a structure of an armoured vehicle's hull. Additional material study of an armour steel was conducted in Department Of Mechanics And Applied Computer Science, Military University of Technology, in order to obtain suitable material.
PL
Przedstawiono zastosowanie nieliniowego sprężysto-plastycznego modelu materiałowego do opisu zachowania się młodego betonu oraz cegły i zaprawy jako składników muru. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych stanowiących podstawę określenia parametrów modelu oraz wyniki przykładowych analiz numerycznych uzyskanych w obliczeniach wykonanych przy użyciu własnego systemu komputerowego MAFEM3D.
EN
Nonlinear, elasto-plastic material model used for description of behaviour of young concrete and brick and mortar being components of masonry structure have been presented. Some results obtained in laboratory conditions used for calibration of the model parameters have been published. It was supplemented with results of numerical calculation performed with use of own MES computer system called MAFEM3D.
PL
Przeanalizowano problem, w jakim stopniu wstępne uszkodzenia budynków, spowodowane np. eksploatacją górniczą lub statycznymi deformacjami gruntu, mogą mieć wpływ na odpowiedź dynamiczną analizowanego obiektu. W obliczeniach wykorzystano nieliniowy sprężysto-plastyczno-degradacyjny model materiału (muru i betonu).
EN
The problem, how initial damages of buildings, caused by e.g. mining exploitation or statical ground deformations, could impact on dynamic response of analysed object is described. Non-linear elastic-plastic-damage model of material (masonry and concrete) is applied in numerical calculations.
PL
W artykule przedstawiono symulację numeryczną formowania wtryskowego mieszanki kauczuku chloroprenowego do 16-gniazdowej formy z zastosowaniem aplikacji Moldex3D. W badaniach zastosowano modele reaktywne Cross-Castro-Macosko i Kamala-Souroura-Ryana. W tym celu utworzono odpowiednią bazę materiałową z zastosowaniem metody symulacji odwrotnej. Polega ona na pobraniu niezbędnych danych z wtryskarki do programu i cyklicznym wykonywaniu symulacji, aż do osiągnięcia porównywalnych wyników. Dokonano również charakterystyki oprogramowań stosowanych do symulacji procesu wtrysku. Zaprezentowano równania opisujące różne modele obliczeniowe. Przedstawiono zalecenia do przeprowadzania symulacji numerycznych oraz utworzenia bazy materiałowej.
EN
In the article was presented the numerical simulation of the chloroprene rubber compound injection moulding to 16th -mould cavities by apply Moldex3D software application. In the researches ware applied reactive models: Cross-Castro-Macosko and Kamal-Sourour-Ryan. In this goal an appropriate material base has been created by applying a reverse simulation method. It relies on taking the essential date from an injection machine to program and carrying out the cyclically simulations until achievements of comparable results. It has been also made the characterization of applied softwares to simulation of injection process. There was also presented the equation describing different computational model. The recommends to carry out numeric simulation and creation of base material have also been shown.
EN
The article describes the material models suitable for a finite element analysis of rubber parts. It publishes methods and measurement for obtaining material constants for these material models.
CS
Příspěvek popisuje materiálové modely vhodné pro konečnoprvkovou analýzu pryžových součásti. Uvádí metody a měření k získání materiálových konstant pro tyto materiálové modely.
20
PL
Przedstawiono wyniki badań zużycia ściernego betonów wysokowartościowych wykonane metodą podwodną opisaną w ASTM C 1138. Opracowany model zużycia ściernego betonu dobrze opisuje wyniki doświadczalne, w tym także BWW. Model ten uwzględnia rodzaj zbrojenia i wskaźnik w/c. Doświadczenia wykazały, że najlepszą odporność na ścieranie wykazał beton zbrojony włóknami polipropylenowymi.
EN
Paper presents a mathematical model of abrasive wear of concrete in hydraulic engineering structures. The underwater method according to ASTM C 1138 was applied to test the abrasive wear of concrete. This model embraces the influence of w/c ratio and kind of reinforcement. Experimental results are well matched by the model.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.