Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 337

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utylizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Unieszkodliwianie ścieków z produkcji trotylu w warunkach przemysłowych
PL
Trotyl (2,4,6-trinitrotoluen) stanowi jeden z najczęściej produkowanych materiałów wybuchowych. W przemyśle oczyszcza się go za pomocą procesu siarczynowania, w którym powstają toksyczne i trudne do unieszkodliwienia ścieki zwane czerwonymi wodami. Ścieki te są silnie toksyczne dla środowiska naturalnego i muszą być unieszkodliwiane. Przegląd literaturowy pokazuje, że ich unieszkodliwienie jest zadaniem trudnym, gdyż zanieczyszczenia słabo poddają się procesowi degradacji. Aby je usunąć, stosuje się wiele metod, ale do tej pory nie ma w pełni satysfakcjonującej metody oczyszczenia czerwonych wód. Z kolei opracowanie nowej metody syntezy trotylu wymaga opracowania nowych technologii, a synteza nie jest oparta na tanich i łatwo dostępnych surowcach.
EN
A review, with 91 refs., of the impact of wastewater from TNT prodn. (red waters) on the environment and methods of their neutralization (biol., chem., pptn., oxidn., adsorption, combustion, and concn. methods). New TNT prodn. processes were also discussed.
PL
W artykule przedstawiono istniejące sposoby utylizacji CO2 oraz perspektywy ich dalszego rozwoju w tym zastosowania na dużą skalę. Szczególną uwagę zwrócono na niski ślad węglowy proponowanych technologii w których strumień CO2 wychwycony z elektrowni węglowych lub innych gałęzi przemysłu traktować można jako alternatywne źródło węgla do pozyskiwania paliw, chemikaliów i materiałów. Istotnym elementem jest także możliwość wykorzystania do konwersji CO2 energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. W artykule zwrócono także uwagę, iż ze względu na wczesne stadium rozwoju technologii utylizacji CO2 niezmiernie trudno jest oszacować zarówno korzyści ekonomiczne jak i środowiskowe możliwe do uzyskania w przypadku ich wprowadzenia na skalę komercyjną. Istotnym jest także dążenie do wprowadzenia instrumentów wspierających technologie CCU. W celu rozwoju komercyjnych technologii utylizacji CO2 szczególnie istotne są: mniejsze koszty utylizacji, większa skala utylizacji, integracja wychwytu i konwersji CO2 oraz produkcji wodoru. Ważna jest także infrastruktura pomiędzy „wytwórcą” CO2 a miejscem jego przetwarzania w użyteczny produkt. Na obecnym etapie rozwoju metody utylizacji CO2 mają techniczne, komercyjne i finansowe bariery, które opisano w artykule.
EN
The article presents existing ways to utilize CO2 and prospects for their further development including large scale applications. Special attention has been paid to the low carbon footprint of the proposed technologies where CO2 captured at power plants can be treated as a feedstock for synthetic applications in chemical and fuel industries. It is also important to be able to use renewable energy for the conversion of CO2. It is also important to pursue the introduction of instruments supporting CCU technologies. For the development of commercial CO2 technology, the following are particularly important: lower disposal costs, greater utilization rates, CO2 capture and conversion and hydrogen production. The infrastructure between the "producer" of CO2 and the place of its processing into a useful value-added product is also important. At the present stage of development, the method of CO2 utilization has the technical, commercial and financial barriers that are described in the article.
PL
Przedstawiono wyniki badań możliwości podczyszczania ścieków pokondensacyjnych powstających w procesie termiczno-ciśnieniowej destrukcji odpadów pochodzenia zwierzęcego. Ścieki były generowane w wyniku przekształcania mieszanych odpadów, głównie z uboju i przetwórstwa ssaków oraz drobiu rzeźnego, padliny i konfiskat, krwi, a także przeterminowanych produktów mięsnych. Instalacja badawcza o przepustowości 1,0 m3/h pozwoliła na porównanie skuteczności zastosowanych metod wydzielania faz zdyspergowanych w warunkach przepływowych. Gorące lub schłodzone ścieki oczyszczano techniką flotacyjną wg własnego wynalazku opartego na wspomaganiu H2O2 oraz konwencjonalną techniką flotacji zdyspergowanym powietrzem. W przypadku obróbki ścieków niechłodzonych uzyskiwano niskie i zarazem porównywalne poziomy usunięcia ładunków bez względu na zastosowaną technikę separacji. W przypadku podczyszczania ścieków schłodzonych poniżej 40°C obniżenie parametrów wskaźnikowych rejestrowano na zdecydowanie wyższym poziomie, np. dla ekstraktu eterowego i zawiesin ogółem o ponad 98%, a dla ChZT i BZT5 o odpowiednio 10–20 i 5–15% wyższe i w większym stopniu powtarzalne przy zastosowaniu metody ze wspomaganiem H2O2.
EN
Hot or cooled (below 40°C) post-condensation wastewaters were pretreated by flotation under scale-up conditions (stand capacity 1.0 m3/h). The treatment was carried by using either a common flocculent and dispersed air or by an author’s proprietary method based on an addn. of H2O2. The efficiency of the treatment of hot post-condensation wastewater was similar for both methods, while for the cooled wastewater the author’s method was more effective. For the cooled wastewater, the Et2O ext. and total suspended solids were removed in above 98%. The COD and BOD were by 10–20 and 5–15%, resp. higher as well as more repeatable when the H2O2-assisted method was implemented than the dispersed air flotation technique was used.
PL
Przedstawiono aktualną wielkość produkcji w Europie kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami szklanymi lub włóknami węglowymi z uwzględnieniem kierunków rozwoju i metod ich wytwarzania. Podano przykłady rozwiązywania narastających w ostatnich latach problemów efektywnego recyklingu kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi. Omówiono też obowiązujące w Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące tej problematyki.
EN
The paper presents current production volume of polymer composites reinforced with carbon or glass fibers in Europe as well as trends in the methods of their manufacture. The ways to solve the problems connected with effective recycling of carbon fiber reinforced composites, which has become a growing challenge, as well as the existing European Community regulations in this area have been discussed.
PL
Przedstawiono narastający problem dotyczący „złomowania” małych statków i rekreacyjnych jednostek pływających wykonanych z polimerowego kompozytu konstrukcyjnego z udziałem włókien szklanych (FRP), w aspekcie rygorystycznych wymogów ochrony środowiska, możliwości technicznych i technologicznych oraz aktualnie obowiązujących i perspektywicznie opracowywanych ustaleń prawnych.
EN
The article presents a general outline of the growing problem of “scrapping” of small vessels and recreational vessels made of polymer construction composite, in the aspect of stringent environmental protection requirements regarding technical capabilities and technological conditions as well as currently applicable and prospective legal arrangements.
PL
Celem badań była analiza procesów wytwórczych wpływających na bezpieczeństwo wyrobów w systemie obronnym państwa. Podjęto próbę systematyki elementów badań w zakresie bezpieczeństwa SpW w cyklu życia, ze szczególnym uwzględnieniem jego likwidacji i utylizacji. W badaniach zastosowano metody: interpretacji, wnioskowania, definiowania i modelowania procesów. Przedmiotowe bezpieczeństwo przekłada się na warunki w jakich działają przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Rola, zadania i działania każdej organizacji w przygotowaniach obronnych państwa wskazują na złożony problem organizacyjno-funkcjonalny oraz na zasadniczą misję przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Kontekst normatywno – prawny w zakresie przygotowań obronnych państwa pokazuje jak bardzo trudny jest to problem. Wyzwania przed jakimi stają organizacje wytwarzające wyroby obronne obligują do działań w kierunku redukcji ryzyka niespełnienia wymagań jakościowych, środowiskowych i prawnych w przedmiotowym zakresie. Problem badawczy kieruje na zagadnienia dotyczące likwidacji SpW w warunkach nadzorowanych. W tym obszarze tematycznym, na pierwszy plan wysuwają się problemy związane z kompetencjami i świadomością uczestników procesów. Mimo pogłębiającej się wiedzy i świadomości odnośnie wymagań prawnych, operacyjnych i środowiskowych, wciąż istnieje konieczność ich doskonalenia.
EN
The purpose of the article is to emphasize the importance of manufacturing processes affecting the safety of products in the defense system of the state. An attempt was made to systematize the elements of research in the area of SpW safety in the life cycle, with particular emphasis on its decommissioning and utilization. The research used methods of: interpretation, inference, defining and modeling processes. This security translates into the conditions in which defense industry companies operate. The role, tasks and activities of each organization in the defense preparations of the state indicate a complex organizational and functional problem and the basic mission of the defense industry enterprise. The normative and legal context in the defense preparations of the state shows how difficult this problem is. Challenges faced by organizations that produce defense products oblige to reduce the risk of failure to meet quality, environmental and legal requirements in this area. The research problem addresses issues related to, for example, liquidation and disposal of SpW in supervised conditions. In this thematic area, problems related to the competences and awareness of process participants are at the forefront. Despite the growing knowledge and awareness of legal, operational and environmental requirements, there is still a need to improve them.
EN
The mining waste and tailing dam are object of discussion due to the accidents that occur due to a lack of control or due to interest in the remaining minerals present in these materials. Most of the old tailings dams have high contents of heavy metals which could represent potential risks to the environment or be an alternative source of some critical raw materials. The case study of the Cabeco do Piao dam in Central Portugal involved tailings from a processing plant that belonged to the Panasqueira Mine Complex, which has been in operation for over 120 years. Waste rock and mining tailings were deposited in the area until 1995, and they represent an environmental liability for the local population due to their high content of toxic metals. Tailings reprocessing can be considered as a solution that minimizes social and environmental impacts, recovers some essential minerals, such as Zn, W, and Cu which can help to offset investments made. The project design involves several stages of metal concentration, determined by experiments, as well as a model of the process. The overall model will take into account technological constraints, social-economic conditions and environmental impacts. A preliminary result of an optimization study of the kinetic approach is presented in this piece of work.
EN
Purpose: The purpose of this investigation is to substantiate by means of numerical simulation the expedience of high-temperature utilization of used tires with subsequent methanation of fuel gases and separation of multicomponent hydrocarbon mixtures to drain the liquefied methane. Design/methodology/approach: The investigation was carried out by means of numerical simulation. In mathematical description of gas processes relations of thermodynamics and heat and mass transfer were used. To determine the coefficients of thermal and physical parameters of working bodies the Peng-Robinson equation of state was used through the computer program REFPROP. The system of equations is represented as the interrelations between the functional elements according to the principle "output from the element A – input into the element B". Its solution was obtained by the method of successive approximations, namely by the Newton-Raphson iteration method. Using this method we have determined the values of temperature, pressure, mass flow rate and mass content of the hydrocarbon gas mixture components in each reference cross-section of the power facility. Findings: As a result of numerical simulation, it is determined that when the multicomponent hydrocarbon mixtures are separated, three flows of energy resources may be obtained: with a high mass content of methane of 91.5% and 83.4%, which may be used as motor fuel, and a gas flow suitable for maintaining the process of waste gasification. However, to remove heat in the condenser of the rectification column, it is necessary to use expensive liquid nitrogen. The cost of methane production may be reduced if the condenser is removed from the rectification column. However, such approach reduces the overall yield of commercial products almost in four times and significantly reduces the methane with the third product (molar percentage of 35%). Research limitations/implications: The investigation was carried out for the material of used tires without a metal frame. Practical implications: The implementation of the technology of high-temperature recycling of used tires gives the opportunity to use the generated synthetic gas to maintain the process of utilization, and gives the opportunity to produce liquefied methane, suitable for storage. Originality/value: The main problem of high-temperature recycling of tires is the emission of toxic gas to the atmosphere. It is proposed to allocate methane energy resource from this gas. For the first time an attempt was made to justify the expedience of the technology of high-temperature utilization of tires for liquefied methane production.
9
Content available CCU technologies in the green economy
EN
The paper presents the development of CCU (Carbon Capture and Utilization) technology and its significance in the green economy. The focus was on CO2 utilization technologies with high potential for commercial application. Carbon dioxide captured from coal-fired power plants, cement plants or in other industry sectors offers an alternative source of coal for obtaining fuels, chemicals and materials. The focus of the paper is on the technological, environmental and financial barriers to the implementation of CCU technologies on an industrial scale.
PL
W artykule przedstawiono rozwój technologii CCU (Carbon Capture and Utilization), a zarazem jej znaczenie w zielonej gospodarce. Skupiono się na technologiach utylizacji CO2 o dużym potencjale i możliwościach ich komercyjnego wykorzystania. Ditlenek węgla wychwycony z elektrowni węglowych, cementowni czy innych gałęzi przemysłu może stanowić alternatywne źródło węgla do pozyskiwania paliw, chemikaliów i materiałów. W artykule zwrócono ponadto szczególną uwagę na techniczne, środowiskowe i finansowe bariery wdrażania technologii CCU na skalę przemysłową.
PL
Przedstawiono przegląd aktualnego stanu badań dotyczących utylizacji odcieków powstających w trakcie fermentacji kapusty z wykorzystaniem drobnoustrojów bakteryjnych oraz drożdżowych. Omówiono udział występujących mikroorganizmów należących do wyżej wymienianych grup w procesie fermentacji kapusty, jak i powstające na drodze ich metabolizmu odcieki oraz potencjalne zagrożenie dla środowiska wynikające ze składu solanki. Przedstawiono także aktualne badania dotyczące problemu utylizacji odcieków oraz perspektywy tych badań.
EN
The article comprises a review of the brine leftovers after the Sauerkraut production process utilization, with the usage of bacteria and yeasts. The role of occurring microorganisms and brine formed due to their metabolism are thoroughly discussed, as well as potential threats to the environment posed by the brine composition are presented. The studies currently considering the brine utilization are given along with the perspectives for future research.
PL
Jednym z problemów, związanych z projektowaniem składowisk odpadów, jest określenie ilości i rodzaju wód powstających na ich terenach. Największy udział w bilansie wodnym dużych składowisk odpadów ma opad atmosferyczny, tworzący spływy powierzchniowe. Celem pracy było przeanalizowanie możliwości odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z terenu eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych, na przykładzie składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni. W celu określenia ilości wód opadowych, które wymagają odprowadzenia z terenu składowiska, dokonano inwentaryzacji wchodzących w jego skład powierzchni. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia przez emisje związane ze składowanymi odpadami założono, że do wykorzystania będą przeznaczone wody czyste, odprowadzone z powierzchni, które nie mają kontaktu z odpadami. Wielkość spływu powierzchniowego określono wykorzystując powszechnie stosowane modele. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano rozwiązania techniczne, pozwalające na zgromadzenie i wykorzystanie wód opadowych w granicach przedsiębiorstwa lub odprowadzenie nadmiaru do gruntu.
EN
One of the problems associated with the design of landfill sites is the determination of the amount and type of waters created in their areas. The largest share in the water balance of large landfills has precipitation, forming surface runoffs. The purpose of the work was to analyze the possibilities of rainwater disposal and management from the active landfill site, on the example of a municipal waste landfill in Bogatynia. In order to determine the amount of rainwater that needs to be discharged from the landfill site, an inventory was made of its area. Due to the possibility of contamination due to emissions associated with deposited waste, it was assumed that only clean water will be used, discharged from surfaces that are not in contact with waste. The amount of surface runoff was determined using commonly used models. On the basis of the conducted analyzes, technical solutions were proposed, allowing for the collection and utilization of rainwater, within the company’s boundaries, or for draining the excess into the ground.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych jako urządzenia niezbędnego do ochrony środowiska gruntowo-wodnego w ramach prowadzonej na stacji demontażu gospodarki ściekowej. Przedstawiono głównie zagadnienia dotyczące budowy, zasady działania i eksploatowania separatora, ale przede wszystkim właściwego jego doboru niezbędnego do zapewnienia prawidłowego podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na stacji demontażu.
EN
The article presents the characteristics of the coalescence separator of oil derived substances, as a device necessary to protect the soil and water environment as part of the wastewater discharge system carried out at the station. The scope of the articles includes issues regarding mainly the construction, operation principle and exploitation separator and its proper selection necessary to ensure pretreatment of industrial wastewater generated at the dismantling station.
PL
W konstrukcjach nowoczesnych pojazdów samochodowych coraz częściej stosowane są kompozyty polimerowe. W większości są to materiały na osnowie tworzyw termoplastycznych wzmacniane przy użyciu napełniaczy pochodzenia naturalnego lub sztucznego. Poważnym problemem dla środowiska jest wzrastająca ilość wyeksploatowanych pojazdów, które zgodnie z dyrektywami UE powinny być poddane procesowi utylizacji. Stąd też coraz więcej elementów polimerowych z tych pojazdów samochodowych poddawane jest procesowi recyklingu materiałowego. Uzyskane „nowe surowce” po procesie ich modyfikacji mogą stanowić interesujący materiał na inne wyroby przemysłu motoryzacyjnego. Przeprowadzono badania nad recyklingiem utylizowanych elementów samochodowych wytworzonych z polipropylenu lub kompozytów polipropylenowych, które modyfikowano mączką szklaną. Badania przeprowadzono dla kompozytów zawierających 25% i 50% napełniacza szklanego. Otrzymane kompozyty wykazały się korzystnymi właściwościami przetwórczymi i mechanicznymi. Materiały te mogą mieć zastosowanie na wyroby techniczne.
EN
In the construction of modern motor vehicles, polymer composites are increasingly used. Most of them are materials based on thermoplastics reinforced with fillers of natural or artificial origin. A serious problem for the environment is the increasing number of used vehicles, which according to EU directives should be subjected to the process of utilization. Therefore, more and more polymer elements from these vehicles are subjected to a material recycling process. Obtained "new raw materials" after the process of their modification may be an interesting material for other products of the automotive industry. Research has been carried out on the recycling of recycled automotive components made of polypropylene or polypropylene composites, which have been modified with glass flour. The tests were carried out for composites containing 25% and 50% glass filler. The composites obtained have shown favorable processing and mechanical properties. These materials may apply to technical products.
14
Content available remote Metoda zagospodarowania zużytych cieczy obróbkowych
PL
W artykule przedstawiono metodę zagospodarowania zużytych cieczy obróbkowych polegającą na rozdzieleniu emulsji olej/woda oraz uzdatnieniu wydzielonej fazy wodnej do postaci umożliwiającej ponowne wykorzystanie jej w celach technicznych.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z eksploatacją złóż węglowych w warunkach zagrożenia metanowego. Omówiono sposoby identyfikacji poziomu zagrożenia w okresie rozpoznawania geologicznego złóż i projektowania eksploatacji. Przedstawiono wpływ warunków zalegania pokładu na zagrożenie metanowe oraz możliwości oddziaływania na poziom zagrożenia przez dobór sposobu przewietrzania rejonu ściany. Wskazano na istotną role pomiarów automatycznych i ręcznych stężenia metanu na identyfikację poziomu zagrożenia. Omówiono wykorzystanie odmetanowania w celu obniżenia zagrożenia metanowego i jednocześnie przedstawiono korzyści ekonomiczne z zagospodarowania metanu. Wskazano, że poprawa efektywności odmetanowania jest najlepszym sposobem obrony przed wydzielaniem się metanu do atmosfery.
EN
The article presents problems related with exploitation of hard coal beds in the conditions of methane threat. There were discussed methods of identification of the levels of threat during the geological exploration works and designing of prospective exploitation. There was also presented the impact of conditions of retention of the bed on methane threat and possibilities of influencing the level of threat by appropriate selection of the method of ventilation of the wall’s neighbourhood. The role of automated and manual measurements and its impact on the level of threat was indicated. There was also discussed the use of waste gas (methane) in order to lower the level of the threat and simultaneous gaining economic profit from it. It was indicated that the increase of efficiency of the methane drainage is the best method of preventing its escape to the atmosphere.
PL
W bieżącym roku (2017) Instytut Metali Nieżelaznych ob-chodzi jubileusz 65-lecia. Pierwotna struktura Instytutu Metali Nieżelaznych powstała w 1952 r. w oparciu o trzy jednostki wy¬łonione z utworzonego w kwietniu 1945 r. Instytutu Metalurgii Żelaza, a mianowicie: Zakładu Przeróbki Rud, którym kierował wówczas mgr inż. Henryk Czarkowski, Zakładu Walcownictwa i Rafinacji oraz Zakładu Metalurgii Proszków.
17
Content available remote Uzdatnianie i utylizacja chłodziwa w obróbce skrawaniem
PL
W obróbce skrawaniem chłodziwa pełnią bardzo ważną rolę. Z czasem ulegają one zużyciu i w takiej postaci są szkodliwe dla ekosystemu. Ze względów ekonomicznych warto zadbać o ich uzdatnienie do ponownego użycia. Z kolei z powodu dbałości o środowisko naturalne należy je odpowiednio utylizować. Te zagadnienia są przedmiotem artykułu.
EN
Coolant plays a very important role in machining operations. Over time, coolants become worn out and, as such, they would be corruptive for the ecosystem. For economic reasons, it is worthwhile to treat them for reuse. Then for the environment protection reasons they should be properly disposed of. These issues are closing the subject of the article.
PL
W artykule dokonano przeglądu najważniejszych kierunków prac prowadzonych w świecie mających na celu zagospodarowanie odpadowego ditlenku węgla. Jedną z możliwości jest wykorzystanie CO2 jako substratu do produkcji syntetycznego metanu lub paliw płynnych (metanol, eter dimetylowy DME). W pracy przeprowadzono analizę techniczną wytwarzania gazu syntezowego (H2+CO) metodą współelektrolizy pary wodnej i ditlenku węgla w stałotlenkowym elektrolizerze parowym. W tym urządzeniu proces elektrolizy (H2O i CO2) zachodzi w wysokich temperaturach, tj. w zakresie od 750 C do 900 C. Jest to proces mniej energochłonny niż produkcja wodoru w niskotemperaturowych elektrolizerach polimerowych, alkalicznych, a więc koszt wytwarzania paliwa jest niższy. Inne potencjalne zalety to możliwość bezpośredniego podłączenia reaktora metanu do stałotlenkowego elektrolizera parowego, wykorzystanie ciepła odpadowego z reaktora syntezy metanu do wytwarzania pary wodnej, a także możliwość zbudowania kompaktowego urządzenia do produkcji paliw syntetycznych. Podstawowymi komponentami stosowanymi do budowy stałotlenkowych elektrolizerów parowych są materiały ceramiczne. Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne obecnie stosowanych elektrolitów ceramicznych oraz materiałów elektrodowych. Przeanalizowano możliwości modyfikacji ich właściwości fizykochemicznych w celu zwiększenia trwałości chemicznej w atmosferach gazowych zawierających związki siarki, a także podwyższenia elektrochemicznej aktywności do redukcji CO2 i H2O. Na podstawie wyników prac uzyskanych w projekcie KIC Innoenergy „Minerve” zaproponowano możliwości podwyższenia odporności korozyjnej materiałów elektrodowych, zawierających ceremet niklowo-cyrkonowy.
EN
This article reviews the most important directions in research aimed at the utilisation of waste carbon dioxide, being carried out globally. One direction involves the use of CO2 as a substrate for the production of synthetic methane or liquid fuels (methanol and dimethyl ether, or DME). This paper features an analysis of the technical potential for the production of synthetic gas (CO + H2) using the method of co-electrolysis of water vapour and carbon dioxide in a solid oxide steam electrolyser. In this device, electrolysis (H2O and CO2) takes place at high temperatures, i.e. in the range of 750 C to 900 C. This process is less energy-consuming than the production of hydrogen in low-temperature electrolysers (PEMFC, alkaline), and therefore the cost of manufacturing the fuel is lower. Other potential benefits include the ability to connect a methane reactor directly to a solid oxide steam electrolyser, the usage of waste heat from an SNG reactor for steam production, and developing a compact unit for the production of synthetic fuels. The basic components used to construct a solid oxide steam electrolyser are ceramic materials. The physicochemical properties of the ceramic electrolytes and electrode materials have been characterised in the article. The potential for modifying the physicochemical properties of electrode materials in order to improve their chemical stability in gas atmospheres containing sulphur compounds, as well as for enhancing electrochemical activity for the reduction of CO2 and H2O on modified cathode surfaces, is also considered. Certain modifications of the surface of a Ni-YSZ cathode and results achieved in the KIC InnoEnergy MINERVE project are presented, along with an increase in the corrosion resistance of electrode materials containing nickel-zirconia cermet resulting from the applied modifications.
EN
The paper is a discussion on the problems regarding the determination of possible methods to recover waste heat from marine diesel engines in an engine room. Waste heat resources of low-speed and medium-speed marine diesel engines are specified herein. The paper also includes a classification of the marine waste heat recovery systems taking into account the degree of their technical complexity and the use of steam generated by the boiler for the purpose of heating and to drive turbogenerators. Factors affecting the possible amount of heat recovery are also discussed in this paper. Among them, one may distinguish the temperature of water feeding the boiler, the sulphur content in fuel, and the pressure of generated steam. The analyses consist of the waste heat resources of the highest energy level included in exhaust gas, charge air, and engine cooling water. The waste heat resources are specified for a nominal engine power load. A selected, double-pressure waste heat recovery system is a subject of an assessment. The analysis presented in the paper, as well as the recommendations, may be applied to develop a concept of a marine waste heat recovery system that would be optimal in terms of maximizing the recovered heat that meets the demand for heat and electricity on a ship.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z określeniem możliwości odzysku ciepła odpadowego silników spalinowych napędu głównego stosowanych w siłowniach okrętowych. Określono zasoby ciepła odpadowego wolno- i średnioobrotowych silników okrętowych. Zaproponowano podział okrętowych systemów utylizacji ciepła odpadowego uwzględniający stopień ich komplikacji technicznej i wykorzystanie uzyskanej w kotle utylizacyjnym pary na cele grzewcze i do napędu turboprądnic. Omówiono czynniki wpływające na ilość możliwego do odzyskania ciepła takie jak: temperatura wody zasilającej kocioł, zawartość siarki w paliwie, ciśnienie wytwarzanej pary. Przy analizach uwzględniono zasoby ciepła odpadowego o najwyższym poziomie energetycznym zawarte w spalinach odlotowych, powietrzu doładowania i wodzie chłodzącej silnik. Zasoby ciepła odpadowego określono dla nominalnego obciążenia silników mocą. Przedstawiona w artykule analiza i zalecenia mogą być wykorzystane do opracowania koncepcji okrętowego systemu utylizacji optymalnego z punktu widzenia maksymalizacji odzyskanego ciepła spełniającego wymogi okrętowego zapotrzebowania na cele grzewcze i energię elektryczną.
PL
Wzrost zapotrzebowania na energię wiąże się ze spalaniem paliw i tym samym wytwarzaniem coraz większej ilości ubocznych produktów spalania (UPS), w tym popiołów lotnych. Rocznie w Polsce powstaje około 4,2 mln ton popiołu, z czego tylko niewielką część poddaje się procesowi recyklingu (zwłaszcza w sektorze budowlanym). Ograniczenia dotyczące komercyjnego wykorzystania popiołów wymagają poszukiwania nowych metod ich zagospodarowania, korzystnych pod względem ekologicznym, ekonomicznym oraz prawnym. Specyficzne właściwości fizykochemiczne umożliwiają zastosowanie popiołów jako substancji kondycjonującej osady ściekowe przed procesem odwadniania. Prezentowana praca zawiera studium literatury dotyczącej właściwości oraz wpływu popiołów lotnych ze spalania różnych paliw na stopień odwodnienia i skład mikrobiologiczny osadów ściekowych. W artykule przedstawiono również korzyści ekonomiczne związane z zastosowaniem popiołów w procesach przeróbki osadów ściekowych. Zastosowanie ubocznych produktów spalania paliw w oczyszczalniach ścieków stanowi nowe zagadnienie w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.
XX
The growth of energy consumption is associated with fuel combustion, particularly coal. The main problem is the production of coal combustion products, particularly fly ashes. In Poland, there is produced about 4200 tons of ashes every year. Only several percent of produced ash is recycled, especially in construction industry. Stringent requirements concerning the application of ashes in many sectors of economy require new ash utilization methods in line with law and environmental requirements. Chemical composition and sorptive properties of ashes enable their application in sewage sludge conditioning. Due to the specific characteristics, fly ashes can improve the effectiveness of sewage sludge dewatering and hygienisation. This article presents the literature review of physical and chemical properties of ashes. The article also shows the positive impact of ashes on the sewage sludge moisture content and the microbiological composition of sewage sludge. This paper also contains the economic analysis of using fly ashes in sewage sludge treatment. The application of fly ashes in treatment plants is a new solution in sewage sludge treatment.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.