Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  priorytety dla transportu zbiorowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano opracowaną funkcję do wyznaczania priorytetu w programach sygnalizacji świetlnej dla pojazdów transportu publicznego z uwzględnieniem aktualnej liczby pasażerów w pojeździe oraz kosztów społecznych transportu. Przedstawione zostały wybrane sposoby detekcji pojazdów, w tym pojazdów transportu zbiorowego pod kątem możliwych do uzyskania danych. Zaprezentowane zostały najważniejsze technologie automatycznych systemów zliczania pasażerów oraz dokładność, z jaką zbierane są dane. W artykule omówiono także społeczne koszty transportu, które zostały podzielone na trzy grupy: wewnętrzne, zewnętrzne oraz pośrednie. Na podstawie zebranych danych z literatury i badań własnych opracowano funkcje kosztów zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem, oddzielnie dla transportu publicznego i indywidualnego. Dla opracowanej funkcji kosztu priorytetu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przedstawiono możliwe jej zastosowania. Artykuł zakończono podsumowaniem i planem dalszych badań nad tematem.
EN
This article presents a function develop for determining priority in traffic light programs for public transport vehicles, using the current number of passengers in the vehicle and the social costs of transport. Selected methods of vehicle detection, including public transport vehicles in terms of the data that can be obtained have been described. The main technologies of automatic passenger counting systems and the accuracy with which data is collected are presented. The article also discusses the social costs of transport, which are divided into three groups: internal, external and indirect. Based on the data collected from literature and own research, cost functions for stopping a vehicle before an intersection were developed separately for public and individual transport. Possible applications for the created priority cost function at intersections with traffic lights are shown. The paper concludes with a summary and a plan for further research on the topic.
PL
Polskie miasta wprowadzają rozwiązania mające na celu zachęcanie do korzystania z alternatywnych do podróży samochodem sposobów przemieszczania się, w tym transportem zbiorowym, co może przyczynić się do zmniejszenia zatłoczenia sieci ulicznej. Jednym z przykładów takich działań jest wprowadzenie dedykowanego zmiennokierunkowego pasa autobusowego na jednej z głównych arterii miasta Gdyni. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które zostało uruchomione pod koniec ubiegłego roku. Głównym celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego rozwiązania oraz wskazanie jego wad i zalet oraz problemów, które pojawiły się na etapie wdrożenia. Przedstawiono ponadto metodę szacowania efektywności zmian w organizacji ruchu na podstawie badań terenowych i symulacyjnych, którą zastosowano podczas procesu planowania usprawnień.
EN
Polish cities introduce solutions to encourage alternative – to car travel – modes of transport, including public transport, which can contribute to reducing congestion in the street network. The example is the introduction of a dedicated reversible bus lane in one of the main arteries in Gdynia. This is the first solution in Poland, which was launched at the end of last year. The main aim of the article is to present an innovative solution and to indicate its advantages and disadvantages and problems that appeared at the implementation stage. Moreover, a method of estimating the effectiveness of changes in traffic organization on the basis of field research and simulation, which was used during the process of planning improvements, has been presented.
PL
Jedną z najbardziej skutecznych metod nadających priorytet dla transportu publicznego w miastach są wydzielone pasy autobusowe. Wyznaczane na ulicach charakteryzujących się dużą kongestią buspasy pozwalają na płynny przejazd pojazdów komunikacji miejskiej w godzinach szczytu. Powszechnie stosowaną w Polsce metodą wyznaczania buspasów jest ustalenie stałej organizacji ruchu za pomocą znaków poziomych i pionowych. Uniemożliwia to dynamiczne reagowanie na aktualnie występujące warunki ruchu, zmieniające się w zależności od pory dnia. Analizowanym rozwiązaniem, wykorzystującym efektywnie infrastrukturę i jednocześnie niepogarszającym istotnie warunków dla pozostałych uczestników ruchu, jest kontrapas autobusowy. Rozwiązanie to zakłada dynamiczne zarządzanie organizacją ruchu na ulicy dwujezdniowej, o dominującym kierunku ruchu. W artykule przeanalizowano przykład wdrożenia tego rozwiązania na ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni. Wskazano również uwarunkowania dla innych potencjalnych wdrożeń opisywanego rozwiązania.
EN
The purpose of the article is to show the example of first dedicated reversible bus lane in Poland that was introduced in Gdynia. The analysed solution is effectively utilising the existing infrastructure and gives prioity to public transport vehicles. Detalis about the implementation have been presented.
PL
Wydzielone pasy dla autobusów to jedna z najskuteczniejszym metod nadawania priorytetu dla autobusowego transportu publicznego. Działania te dają zazwyczaj poczucie płynących korzyści, jednakże najczęściej bez znajomości ich wymiernej postaci. Dlatego też podjęto próbę skwantyfikowania tych efektów. Efektywność wdrożonych i planowanych do wdrożenia wydzielonych pasów dla autobusów oparto na inwestycjach w Bydgoszczy. Analizowano cztery następujące czynniki: przepustowość ciągu komunikacyjnego; bilans ekonomiczny kosztów eksploatacyjnych w transporcie publicznym (oszczędności) i kosztów inwestycyjnych oraz utrzymaniowych infrastruktury drogowej; wzrost prędkości eksploatacyjnej i komunikacyjnej oraz wskaźników punktualności; straty czasu pasażerów. Analizę oparto na wynikach badań parametrów eksploatacyjnych przed i po uruchomieniu wydzielonych pasów dla autobusów (z wykorzystaniem systemu ITS), badania potoków pasażerskich i wskaźników punktualności, własny, jak też adaptowany matematyczny model ruchu potoku pojazdów w warunkach miejskich oraz danych finansowych operatora transportu. Na tej podstawie opracowano metodę i obliczono efekty zrealizowanych pasów dla autobusów oraz prognozę efektów dla inwestycji planowanych. Wykazano, że efektywność wydzielonych pasów dla autobusów można wyrazić w sposób wymierny tak pod względem ekonomicznym, eksploatacyjnym, jak też ruchowym. Wskazano, że takie podejście może być narzędziem wspomagającym w procesie optymalnego planowania inwestycji w postaci wydzielonych pasów dla autobusów. Ponadto pokazano możliwość powiązania danych gromadzonych w systemie ITS do wnioskowania statystycznego w zakresie optymalizacji parametrów eksploatacyjnych w transporcie publicznym.
EN
Separated bus lanes are among the most effective means of the priority policy in bus public transport in cities. These activities give the impression of benefits, however measurable effects are usually unknown. This is why the attempt to quantify results of introduction of separated bus lines was undertaken. Effectiveness of implemented separated bus lanes and estimated effectiveness of planned lines was calculated on the example of the city of Bydgoszcz. The following four factors have been analysed: capacity of transportation section, economic level of operating costs in public transport (savings) and investment and maintenance costs of road infrastructure, increase in operating and communication speed as well as punctuality indicators, and finally the loss of passenger time in trips. The analysis was based on the results of tests of operating parameters before and after the implementation of separated bus lanes (with the use of the ITS system), passenger flows counts and punctuality indicators, own as well as an adapted mathematical models of traffic flow in urban conditions and financial data of the transport operator. At the above base the method was developed and the effects of the implemented separated bus lanes were calculated as well as the forecast effects of the planned investments have been projected. It has been proofed that the efficiency of separated (dedicated) bus lanes can be expressed in a measurable manner in terms of both economic and operational efficiency as well as the schedule. It was pointed out that such an approach may be a tool supporting the process of optimal separated bus lanes planning. In addition, the possibility of linking data collected in the ITS system to statistical inference in the field of optimization of operating parameters in public transport is presented.
PL
Wskaźnik motoryzacji w wielu polskich miastach rośnie z roku na rok. Wiele z nich jak choćby Poznań są miastami najbardziej zmotoryzowanymi w Europie (ponad 600 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców). Jeśli do tego wziąć pod uwagę migracje mieszkańców na obszary podmiejskie i ich codzienne dojazdy samochodem do miasta, efektem jest nadmierne zatłoczenie ulic i związana z tym zwiększona emisja spalin i hałasu, pogorszenie bezpieczeństwa, a w konsekwencji obniżenia jakości życia w mieście. Mając to na uwadze podejmuje się szereg działań zmierzających do zwiększenia udziału wykonywanych podróży transportem zbiorowym. Potrzebna jest także zmiana akceptacji społecznej dla priorytetów dla transportu zbiorowego, komunikacji alternatywnej, uspokajania ruchu czy ograniczania parkowania pojazdów w centrum miasta. W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań ułatwiających jednocześnie ruch środków publicznego transportu zbiorowego oraz rowerów na przykładzie wydzielonego pasa na ulicy Garbary w Poznaniu. Autorzy przeprowadzili badania ruchu, zbudowali model symulacyjny oraz przeanalizowali możliwość wspólnego wykorzystania BUS-pasa przez autobusy i rowery przy różnym poziomie natężenia ruchu rowerowego.
EN
The motorization rate in many Polish cities is growing year by year. In many of cases, (e.g. Poznań), it is the highest value in in Europe (over 600 passenger cars per 1000 inhabitants). Taken this into account together with migration of inhabitants to suburban areas and their daily commuting by car to the city, the effect is excessive congestion of streets and associated with it increasion of exhaust emission and noise, deterioration of safety and, consequently, a decrease in the quality of life in the city. With this in mind, a number of actions have to be taken to increase the share of travels by mass transit. It is also necessary to change social acceptance for priorities for collective transport, alternative communication, traffic calming or parking restrictions in the city center. The article presents proposals for solutions facilitating the simultaneous movement of public mass transport and bicycles on the example of a separate lane on Garbary Street in Poznań. The authors carried out motion studies, built a simulation model and analyzed the possibility of joint use of BUS-belt by buses and bicycles at various levels of bicycle traffic.
PL
W miastach coraz częściej wprowadza się różne środki uprzywilejowania transportu zbiorowego. Jednym z takich rozwiązań są śluzy autobusowe, które zazwyczaj połączone są z wydzielonymi pasami dla pojazdów transportu zbiorowego oraz dedykowaną sygnalizacją świetlną. Głównym celem artykułu jest przedstawienie aktualnie funkcjonujących przykładów sterowania ruchem na śluzach oraz wskazanie wad i zalet tych rozwiązań. Zaproponowano ponadto metodę szacowania strat czasu na przykładzie jednej ze śluz w oparciu o dane z systemu zarządzania ruchem TRISTAR. Na podstawie analizy wyników badań wskazano dodatkowe obszary problemowe związane z zachowaniami kierowców pojazdów transportu zbiorowego. W końcowej części zestawiono główne charakterystyki związane ze specyfiką śluz i wskazano dalsze kierunki badań.
EN
Currently it is more common in the cities to implement different means improving public transport vehicles operations. One of these means is implementation of ‘bus queue jumps’ which are usually accompanied by the bus lanes or dedicated traffic signals for public transport vehicles. There are some negative aspects of bus queue jumps functionality and this paper is intended to review them according to problems appeared in the city of Gdynia. The main objective is to indentify current traffic signal control within queue jumps on particular examples and to indicate their advantages and disadvantages. Secondly, based on data taken from the Integrated Traffic Management System TRISTAR for one of the Gdynia bus queue jump. Authors suggested method for estimating the time lost on intersection equipped with public transport dedicated traffic signals. Based on results of analyses further problems have been listed in areas referring to public transport vehicles drivers behaviour. Finally, main characteristics referring to traffic control within the bus queue jumps were shown and further observation and research directions were indicated.
PL
Rosnąca liczba pojazdów samochodowych, a co za tym idzie zwiększające się zatłoczenie ulic przyczyniło się do pogorszenia jakości komunikacji tramwajowej i autobusowej na początku lat dziewięćdziesiątych ostatniego stulecia. Zjawisko to było przyczyną zastosowania priorytetów w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego w celu poprawy jej atrakcyjności i zachęcenia potencjalnych pasażerów do korzystania z tego rodzaju transportu. W artykule przedstawiono na tle polityki transportowej miasta rozwiązania stosowane w Krakowie w zakresie wydzielonych pasów tramwajowo-autobusowych, w szczególności rozwiązania w zakresie integracjikomunikacji tramwajowej i komunikacji autobusowej (wspólne pasy tramwajowo-autobusowe). Dokonano też oceny zastosowanych rozwiązań.
EN
Growing number of vehicles causing raise of street congestion has caused decline in conditions of tram’ and bus’ transport quality in the Nineties of last century. This phenomenon contributed with implementation of priorities in the traffic for the public transport vehicles in order to improve their attractiveness and to encourage possible passengers to use this mode of transport. Solutions implemented in the scope of separated tram-bus lanes in Cracow in the light of transport policy have been presented in the article. Especially solutions in the field of integration of tram’ transport and bus’ transport (shared bus-tram lanes) have been described. Also evaluation of implemented solutions has been prepared.
PL
Rodzaje pasów autobusowych. Korzyści płynące z wydzielania pasów autobusowych. Uwarunkowania dla stosowania wydzielonych pasów autobusowych. Zidentyfikowane problemy związane z funkcjonowaniem wydzielonych pasów autobusowych w polskich miastach.
EN
Types of bus lanes. Advantages of separation of bus lanes. Conditionsforapplication of separated bus lines. Recognized problems connected to functioning of separated bus lanes in Polish cities.
PL
Metodologia pomiarów. Analiza wyników pomiarów czasów przejazdów autobusów transportu zbiorowego. Zmienność czasów przejazdów w ciągu doby. Porównanie czasów przejazdu autobusu i samochodu osobowego.
EN
Methodology of measurements. Analysis of results of measurements of public transport bus rides. Variation in the values of travel time during the twenty-four-hour. Comparing values of bus and car travel times.
PL
System istniejących wydzielonych pasów autobusowych . w Krakowie. Analiza wyników badań określających wielkość wykorzystania wydzielonych pasów autobusowych przez poszczególne grupy pojazdów, a w szczególności udział w ruchu pojazdów nieuprawnionych.
EN
The system of existing bus lanes in Krakow. The analysis of results of traffic investigation on evaluation volume of groups of vehicles using bus lanes, including unauthorized ones.
PL
Idea wydzielonych pasów autobusowo-tramwajowych (PAT). Przykłady rozwiązań w miastach europejskich i polskich. Analiza możliwości realizacji PAT w Poznaniu.
EN
The idea of lanes dedicated for buses and trams. The examples of such solutions in European and Polish cities. The analysis of tram-bus lane application possibilities in Poznan.
PL
System istniejących wydzielonych pasów autobusowych w Warszawie. Ocena skutków ruchowych wprowadzenia wydzielonych pasów autobusowych na Trasie Łazienkowskiej. Analiza czasów . przejazdu autobusów i taksówek korzystających z wydzielonego pasa oraz samochodów osobowych na pasach wspólnych.
EN
The system of existing bus lanes in Warszawa. The assessment of traffic effects after bus lanes implementation in Łazienkowska Route. The analysis of travel time for vehicles using lanes dedicated for buses and taxis and private cars driving on common lanes.
13
Content available remote Pasy autobusowe we Wrocławiu
PL
W artykule przedstawiono eksploatowane we Wrocławiu wydzielone pasy autobusowe oraz uwarunkowania i ocenę ich funkcjonowania. Poddano krytyce klasyczny sposób wydzielania pasów autobusowych. Przytoczono szereg przykładów rozwiązań stosowanych za granicą, charakteryzujących się większą skutecznością. Pod kątem tych rozwiązań przeanalizowano wrocławskie realizacje pasów autobusowych. Zaproponowano nowe spojrzenie na rolę autobusu miejskiego, będące punktem wyjścia do zasady kształtowania systemów komunikacji tramwajowo-autobusowej w oparciu o ideę wzajemnego uzupełniania się obu tych środków.
EN
Presented exploited in Wroclaw dedicated bus lanes, their conditioning and assessment of their functioning. Classic separation of bus lanes has been criticized. Many examples of solutions used abroad were quoted. It proposes a new perspective on the role of a city bus, which is the starting point for shaping the principles of communication systems tram-bus based on the idea of complementarity between these two measures.
14
Content available remote Doświadczenia ze stosowania priorytetu tramwajowego w Poznaniu
PL
Celem niniejszego referatu jest przestawienie doświadczeń z wdrażania różnych poziomów priorytetu tramwajowego w Poznaniu. Doświadczenia te dotyczą przede wszystkim strony technicznej, a więc porównania zakładanego i zrealizowanego priorytetu, problemów detekcji obejmujących różne typy czujników, ich jakość i lokalizację, a także interakcji miedzy ruchem tramwajowym i innymi środkami transportu. W toku 14-letniej realizacji priorytetu konieczne okazało się doprecyzowanie niektórych pojęć, zwrócenie uwagi na problem jakości detekcji i koordynację między sterowaniem a rozkładem jazdy. Obserwacje działającego priorytetu pokazują, że możliwości wynikające z ITS są nadal w małym stopniu wykorzystywane, a także, że konieczne jest odejście od lokalnego sterowania na rzecz współpracy obszarowej sterowników, a docelowo objęcia prawie wszystkich skrzyżowań z priorytetem sterowaniem sieciowym.
EN
Experiments of implementation of different levels of tram priority in Poznan were presented. During the 14-year implementation of the priority it was necessary to specify certain concepts, attention to quality of detection and coordination between the control and the timetable. Observations show that it is necessary to move away from local control for the cooperation of area controllers, and eventually cover almost all intersections with priority control network.
PL
Ocena wdrożonych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu (priorytet dla ruchu tramwajów) na podstawie wykonanych pomiarów czasów przejazdu tramwajów, potoków pasażerskich i natężenia ruchu samochodowego dla wybranego przykładu ciągu komunikacyjnego w Krakowie (ul. Karmelicka).
EN
The assessment of solutions implemented in the field of traffic organization (priority for tramway traffic) on the base of measurements of trip time of tramways, passengers flows and car traffic density for one of the communication lines in Krakow (Karmelicka street).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.