Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanodruty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The iron nanowire arrays (NWs) were fabricated by DC electrodeposition into hexagonally ordered alumina pores. With the use of X-ray diffraction analysis, the structure of iron wires was determined. The iron wires have the Body Centered Cubic structure. The influence of cathodic deposition potential and parameters of membrane on the magnetic properties of nanowire arrays was investigated. Magnetic properties analyzed by VSM measurements suggest that the easy axis of magnetization follows the nanowire axis, with coercivity increasing with a decrease of nanowire diameter and length. The dependence of the height of Fe wires on the electrodeposition potential was determined. The low cathodic potential and smaller pore diameter are the synthesis parameters most beneficial for large coercivity with easy axis along nanowires.
PL
Nanodruty żelaza (NWs) zostały wytworzone w procesie elektrolitycznego osadzania w warunkach potencjostatycznych w heksagonalnie uporządkowanych porach tlenku glinu. Za pomocą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej określono strukturę drutów żelaznych. Nanodruty żelazne wykazują strukturę regularną przestrzennie centrowaną (RPC). Zbadano wpływ potencjału katodowej redukcji oraz parametrów membrany na własności magnetyczne układu nanodrutów. Własności magnetyczne analizowane za pomocą pomiarów VSM sugerują, że łatwa oś magnetyzacji znajduje się wzdłuż osi drutów, a pole koercji wzrasta wraz ze spadkiem średnicy i długości nanodrutów. Określono zależność wysokości drutów Fe od potencjału elektroosadzania. Niski potencjał katodowej redukcji oraz mniejsza średnica porów to najbardziej korzystne parametry syntezy dla uzyskania wysokiej koercji z łatwą osią magnetyzacji wzdłuż osi nanodrutów.
2
Content available Nanodruty InP do zastosowań w fotowoltaice
PL
W pracy zaprezentowano technologię wytwarzania nanodrutów InP na podłożach InP o orientacji (100) oraz (111)B oraz nanodrutów GaAs na podłożach GaAs o orientacji (100) i (111). Nanodruty zostały wykonane za pomocą metody Epitaksji z Fazy Gazowej z Użyciem Związków Metaloorganicznych (MOVPE). Jako katalizator wzrostu wykorzystano nanocząstki złota o średnicy ~ 30 nm. Wszystkie prace zostały wykonane w zakładzie Epitaksji i Charakteryzacji Związków Półprzewodnikowych ITME.
EN
In this work the production methods of InP nanowires on InP (100) and (111)B substrates and GaAs nanowires on (100) and (100) substrates are presented. The nanowires were grown by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE). Gold nanoparticles having a diameter of around 30 nm were used as a growth catalyst. All growth processes were carried out in the Department of Epitaxy and Characterization of ITME.
EN
The optimal parameters of the anodic oxidation of aluminium in orthophosphoric acid solution was determined. In the pores of the obtained Al2O3 membranes with the ordered nanometric structure Co-Fe alloys were electrodeposited. The Al2O3 membranes were obtained in the two-stage anodic oxidation of aluminium in the 0.17 M H3PO4 solution in the temperature 1°C and at the electrolysis voltage 180 V. The influence of the anodizing process parameters on the thickness of oxide films and the diameter of pores and the distance between them in the alumina membranes were determined. The electrodeposition of Co-Fe alloys was carried out from sulphate baths containing sulphates (VI) of copper (II) and cobalt (II) of different composition, in potentiostatic conditions. The optimal electrolysis conditions were determined, where the cathodic deposits of the best quality were obtained. The conditions are: the electrolyte composition: 0.3 M Fe; 0.5 M Co; pH = 3, the potential: -0.760 V (vs. SHE)).
PL
Określono optymalne parametry' anodowego utleniania aluminium w roztworze kwasu ortofosforowego W porach uzyska- nych membran AI2O3, o uporządkowanej strukturze nanometrycznej. osadzano elektrolitycznie stopy Co-Fe. Membrany AI2O3 otrzymywano w procesie dwuetapowego utleniania aluminium w roztworze 0.17 M H3PO4. w temperaturze 1°C, przy napięciu elektrolizy 180 V. Zbadano wpływ parametrów anodowania na grubość warstewek tlenkowych, średnicę porów i odległości między nimi w membranach tlenku glinu. Elektroosadzanie stopów Co-Fe prowadzono z roztworów siarczanowych (VI) zawierających jony miedzi (II) i kobaltu (U) o różnym składzie, w warunkach potencjostatycznych. Określono optymalne warunki elektrolizy, w których otrzymano osady katodowe najlepszej jakości. A mianowicie: skład elektrolitu : 0,3 M Fe: 0,5 M Co: pH = 3, potential: -0.760 V (wzgl. SEW).
EN
This paper investigates the influence of surface effects on free transverse vibration of piezoelectric nanowires (NWs). The dynamic model of the NW is tackled using nonlocal Timoshenko beam theory. By implementing this theory with consideration of both non-local effect and surface effect under simply support boundary condition, the natural frequencies of the NW are calculated. Also, a closed form solution is obtained in order to calculate fundamental buckling voltage. Finally, the effect of small scale effect on residual surface tension and critical electric potential is explored. The results can help to design piezo-NW based instruments.
PL
W pracy badano wpływ efektów powierzchniowych na poprzeczne drgania swobodne nanodrutów piezoelektrycznych (nanowires, NW). Model dynamiczny NW stworzono posługując sie nielokalna teoria belki Timoszenki. Stosując te teorie, przy uwzględnieniu zarówno efektów powierzchniowych i efektów nielokalnych, obliczono częstotliwości drgań własnych nanodrutu. Uzyskane rozwiązanie, o formie zamkniętej, pozwala także obliczyć podstawowe napięcie wyboczenia. Ponadto, zbadano wpływ efektów małej skali na resztkowe naprężenie powierzchniowe i potencjał elektryczny. Wyniki pracy mogą być użyteczne przy projektowaniu przyrządów wykorzystujących nanodruty piezoelektryczne.
5
EN
Fine membranes with controlled size of pores were produced by the two step anodizing process of the aluminium in oxalic acid solution. Highly ordered Co, Fe and CoFe nanowire arrays were prepared by two electrodeposition techniques: pulsed (PED) and potentiostatic electrodeposition (DC) into the anodic alumina membrane (AAM) templates. It has been observed that both experimental methods (PED, DC) enable the embedding of Co, Fe as well as CoFe alloy into the pores of the AAM with a high aspect ratio.
PL
Membrany z kontrolowaną średnicą porów zostały otrzymane w procesie dwuetapowego anodowania aluminium w roztworze kwasu szczawiowego. Wysoko uporządkowane nanodruty Co, Fe oraz stopu CoFe uzyskano w procesie elektroosadzania metalu na membranie anodowego tlenku glinu (AAM), przy użyciu dwóch technik prądowych: pulsacyjnego (PED) i potencjostatycznego (DC) elektroosadzania na membranie. Zaobserwowano, że w obu eksperymentalnych metodach (PED, DC) jest możliwe wbudowanie Co, Fe oraz stopu CoFe w porach anodowego tlenku aluminium o wysokim współczynniku geometrii kształtu.
EN
The nanowires of Co66-Fe34 alloy were obtained in the process of the electrodeposition in the pores of alumina membrane. With the use of the X-ray diffraction analysis the structure of cobalt-iron alloy wires was determined. The wires have the regular Body Centred Cubic structure (BCC). The influence of membrane parameters, an external magnetic field, and the annealing temperature on the magnetic properties of alloy wires was investigated. The obtained nanowires show a high shape anisotropy in the direction perpendicular to the membrane surface of anodic alumina. It was found that the highest influence on the magnetic properties of the wires has their geometry (height, diameter, and the distance between them). The use of an external magnetic field directed perpendicular to the sample surface during the electrodeposition process and additional thermal treatment (annealing) causes a slight increase of the coercive field, remanence, and volume energy density.
PL
Nanodruty stopu Co66-Fe34 uzyskano w procesie elektroosadzania w porach membrany tlenku glinu. Przy pomocy dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej określono strukturę drutów stopu kobalt -żelazo. Druty wykazują strukturę regularną przestrzennie centrowaną (RPC) (ang. BCC). Zbadano wpływ parametrów membrany, zewnętrznego pola magnetycznego oraz temperatury wyżarzania na własności magnetyczne drutów stopowych. Uzyskane nanodruty wykazują wysoką anizotropię kształtu w kierunku prostopadłym do powierzchni membrany anodowego tlenku glinu. Stwierdzono, że największy wpływ na własności magnetyczne ma geometria drutów (wysokość, średnica oraz odległości między nimi). Zastosowanie zewnetrznego pola magnetycznego w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki podczas procesu elektroosadzania oraz dodatkowej obróbki termicznej (wyzarzania) powoduje niewielki wzrost pola koercji, remanencji oraz gęstości objętościowej energii.
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych nad wykorzystaniem technologii chemicznego otrzymywania nanodrutów polianiliny (PANI) do wytwarzania elektrod superkondensatorów. Elektrody badano w modelowym superkondensatorze określając zdolność do elektrochemicznego gromadzenia energii elektrycznej wykorzystując zjawisko tzw. pseudopojemności – gromadzenia ładunku w aktywowanym polimerze elektroprzewodzącym. Zbadano właściwości elektrochemiczne celki kondensatora metodami woltametrii cyklicznej, galwanostatycznym ładowaniem i rozładowaniem oraz spektroskopii impedancyjnej. Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów technologicznych otrzymywania nanodrutów na właściwości elektrochemiczne związane z gromadzeniem ładunku elektrycznego. Określono wpływ starzenia polimeru na zdolność do gromadzenia ładunków elektrycznych. Określono możliwość poprawy właściwości mechanicznych i przewodnictwa elektrycznego nanodrutów PANI przez zastosowanie nanorurek węglowych do wytworzenia nanokompozytu PANI/MWCNT.
EN
The paper presents the progress and results of research work on the preparation of polyaniline nanowires (PANI) by chemical technology, to produce supercapacitors electrode. The electrodes were tested in the model of supercapacitor specifying ability to electrochemical energy storage on the electrical phenomenon way of pseudocapacitance - the charge storing in the activated electroconducting polymer. Properties of electrochemical capacitor cell by cyclic voltammetry methods, galvanostatic charge and discharge and impedance spectroscopy were measured. The results of the influence of technological parameters on electrochemical properties associated with the accumulation of electric charge of obtained nanowires are presented. The effect of aging of the polymer on the ability to accumulate electric charges were described. The possibility for improving the mechanical properties and electrical conductivity of PANI nanowires by using carbon nanotubes to produce nanocomposite PANI / MWCNT were investigated in this work.
PL
W pracy przedstawiono wyniki uzyskane podczas wzrostów warstw i nanostruktur GaN na podłożach Si (111) przy wykorzystaniu techniki epitaksji z wiązek molekularnych z plazmowym źródłem azotu. Omówiono wpływ warunków wzrostu na właściwości otrzymywanych struktur.
EN
We report results of our studies on plasma-assisted MBE growth and properties of GaN layers and nanostructures deposited on Si (111) substrates. The influence of growth conditions on the properties of GaN nanostructures is discussed.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie w badaniach kwantowania przewodności elektrycznej w nanodrutach do formowania nanodrutów magnetostrykcyjnego elementu wykonawczego. Przedstawiony w artykule magnetostrykcyjny element wykonawczy jako element czynny wykorzystuje pręt z Terfenolu-D. Omówiono sposób konstrukcji elementu wykonawczego oraz przedstawiono charakterystykę przetwarzania. Zaprezentowane wyniki pomiarów potwierdziły możliwość zastosowania magnetostrykcyjnego elementu wykonawczego w badaniach kwantowania przewodności elektrycznej w nanodrutach.
EN
In the paper a method for fabricating nanowires for electric conductance quantization studies is proposed as an alternative to the method based on use of a piezoelectric actuator [1, 2]. The method presented is based on use of a magnetostrictive actuator with Terfenol-D rod (the giant magnetostrictive material). The magnetostrictive actuator structure (Figure 1) [3] as well as the relationship between the output displacement and the input current for the magnetostrictive actuator are discussed (Figure 2). Figure 3 shows comparison of conductance waveforms for nanowires fabricated by means of a piezoelectric actuator with those for nanowires fabricated by means of a magnetostrictive actuator. The results of measurements confirm that the magnetostrictive actuator presented in the paper can be used for electrical conductance quantization studies for forming and stretching of nanowires.
PL
Metoda elektrochemiczna otrzymywania nanokompozytów Al2O3 - metal (lub stop) opiera się na procesie dwuetapowym. W pierwszym etapie, w procesie anodowego utleniania aluminium, wytwarza się warstewkę tlenkową o uporządkowanej porowatej strukturze heksagonalnej. W drugim - w porach membrany tlenku glinu, w procesie elektrolizy z roztworów zawierających jony metali (Co, Fe, Ni itp.), osadza się katodowo metal lub stop. Warstewki Al2O3 otrzymywano w dwuetapowym procesie anodowego utleniania aluminium w roztworze kwasu szczawiowego. Otrzymano cienkie membrany, które stanowiły "szablon" dla wbudowania kobaltu i żelaza. Metale te osadzano w porach membrany w procesie elektrolizy z roztworów siarczanowych. Elektroosadzanie prowadzono z zastosowaniem prądu stałego, w lub bez zewnętrznego pola magnetycznego. Zewnętrzne pole magnetyczne stosowane w procesie elektroosadzania metali wpływa na własności magnetyczne uzyskanych materiałów.
EN
The electrochemical method for obtaining of the Al2O3 - metal (or alloy) nanocomposite structure is based on a two-stage process. The first stage - anodic oxidation of alumnium, leads to the typical porous, hexagonal cell structure of aluminium oxide. The second stage is the process of metal (Co, Fe, Ni etc.) incorporation in to the membrane pores via electrodeposition of metal ions from sulphate baths. The oxide layers on aluminium were obtained in a two-stage process of anodic oxidation in an oxalic acid solution. These processes resulted in obtaining thin membranes, which were used as a 'templates' for the incorporation of cobalt and iron particles. The metals were deposited in to membrane pores by the DC electrodeposition of cobalt and iron from sulphate electrolytes. The effect of the external magnetic field on the electrodeposition of polycrystalline Co and Fe nanowire arrays was studied. The deposition under external magnetic field influences the magnetic properties of the nanowire arrays.
EN
Anodic alumina membrane (AAM) was used as a template to prepare highly ordered Co and Fe nanowire arrays. The effect of a uniform magnetic field with a flux density of 0.7 T parallel to the membrane surface, on the electrodeposition of Co and Fe nanowires has been investigated. The morphology of the deposits did not change regardless of magnetic field was applied or not. The homogeneous deposits in pores were obtained in both cases. The magnetization measurements demonstrated that the external magnetic field influenced on magnetic properties of the nanowires.
PL
W celu otrzymania nanodrutów Co i Fe zastosowano membrane tlenku glinu o porowatej uporządkowanej strukturze. W procesie elektroosadzania kobaltu i żelaza badano wpływ jednorodnego pola magnetycznego o gęstości strumienia 0,7 T i kierunku równoległym do powierzchni membrany, na morfologie osadu katodowego. Stwierdzono, że nie zależy ona od tego, czy process prowadzono w polu magnetycznym, czy bez. W obu przypadkach metale zostały osadzone jednolicie w porach membrany. Pomiary własności magnetycznych wskazują, że zewnętrzne pole magnetyczne zastosowane w procesie eletroosadzania nanodrutów wpływa na ich własności magnetyczne.
12
Content available remote Synthesis and characterization of SiO2 and SiC micro/nanostructures
EN
Silica-based nanowires, straight nanorods, straight Y-shaped słlica nanorods, flower-like microstructures, and SiC/Si02 core-shell coaxial nanocables have been generated through a simple thermal evaporation method. The synthesized samples were characterized by means ot" scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, high resolution transmission electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy, and Raman spectrum. Generated silica nanowires with a diameter of about lOOnm and length of up to several tens of micrometers, straight silica nanorods and Y-shaped nanorods with a diameter about 50-200nm, and novel flower-like silica microstructures all are amorphous and consist only of silicon oxide, and have a neat smooth surface. Generated SiC/SiO? core-shell coaxial nanocables have a crystalline core and a surrounding amorphous layer. The results show that the present method should be possible to synthesis various micro/nanostructures under appropriate experimental conditions. These nanostructures may find applications as building blocks in nanomechanical or nanoelectronic devices.
PL
Nanodruty na podłożu Si02, proste (straight) nanopręty, krzemionkowe nanopręty w kształcie litery Y, mikrostruktury kwiatowe, SiC/Si02 rdzeniowo-powłokowe kable koncentryczne zostały wytworzone przy zastosowaniu prostej metody odparowania cieplnego. Poddane syntezie próbki scharakteryzowano przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej, transmisyjnej mikroskopii elektonowej, wysoko rozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej, rentgenospektroskopii z dyspresją energii widma oraz widmaRaman'a. Wytworzone krzemionkowe mikrodruty o średnicy około lOOnm oraz długości dochodzącej do kilkudziesięciu mikrometyrów, proste (straight) krzeminokowe nanopręty oraz nanopręty w kształcie litery Y o średnicy około 50-200nm jak również krzemionkowe mikrostruktury kwiatowe są wszystkie amorficzne i składają się jedynie z tlenku krzemowego wykazując uporządkowaną, gładką powierzchnię. Wytworzone SiC/SiOi rdzeniowo-powłokowe kable koncentryczne posiadają rdzeń krystaliczny oraz otaczają go warstwa amorficzną. Wyniki wykazują, że metoda o której mowa może być zastosowana do syntezy różnych mikro/nanostruktur przy zachowaniu odpowiednich reżimów eksperymentalnych. Nanostruktury, o których mowa, mogą znaleźć zastosowanie jako bloki konstrukcyjne w urządzeniach mechanicznych i nanoelektrycznych.
PL
W artykule opisano sposób pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych nanodrutów z QPC (ang. Quantum Point Contact). Do pomiarów wykorzystano system pomiarowy umożliwiający formowanie nanodrutów z QPC pomiędzy powierzchnią próbki metalu i wierzchołkiem metalowego ostrza oraz pomiar sygnałów analogowych, na podstawie których wyznaczana jest charakterystyka prądowo-napięciowa. W artykule przedstawiono schemat blokowy systemu pomiarowego i opisano sposób jego działania. Zaproponowano metodę wyznaczania charakterystyki prądowo-napięciowej dla zadanej wartości przewodności nanodrutu. System pomiarowy jest sterowany z komputera osobistego za pomocą interfejsu GPIB. Umożliwia to automatyzacje procesu formowania nanodrutów, pomiaru i rejestracji sygnałów napięciowych. Ponadto w artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych nanodrutów.
EN
We present a method of current-voltage measurements of nanowires with quantum point contact (QPC). The used experimental setup allows fabrication of nanowires with QPC between the surface of a metal sample and a metal tip, and measurements of analog signals that provide the basis for tracing the current-voltage curve. The experimental setup is shown in a block diagram, and its operation discussed. In the proposed method current-voltage measurements are preformed at a fixed value of nanowire conductance. The setup is controlled from a PC through the GPIB interface, which allows automation of nanowire fabrication, voltage signal measurements and data storage. Sample measurement results are presented as well.
EN
In nanowire electrical conductance quantization studies, conductance histograms are built from a large number of conductance curves of conductance stepwise variations in time. The conductance curves are obtained by means of a digital oscilloscope; as each digital oscilloscope has an analog-to-digital converter (ADC) whose differential nonlinearity (DNL) error strongly affects the obtained conductance histograms. The effect of the DNL error can be corrected through the procedure described in this paper. Moreover, measurement results of the DNL error for three digital oscilloscope models and the long-term DNL error variations for one oscilloscope model are presented.
PL
W badaniach kwantowania przewodności elektrycznej w nanodrutach na podstawie dużej liczby zarejestrowanych skokowych zmian przewodności w funkcji czasu (przebiegów czasowych) wyznaczane są histogramy przewodności. Do pomiarów przebiegów czasowych używane są oscyloskopy cyfrowe. Parametrem wpływającym na poprawność wyznaczenia histogramu przewodności jest błąd nieliniowości różniczkowej przetwornika a/c znajdującego się w oscyloskopie. Wpływ tego błędu może być wyeliminowany poprzez zastosowanie procedury korekcyjnej opisanej w artykule. W artykule przedstawiono także wyniki pomiarów błędu nieliniowości różniczkowej dla trzech modeli oscyloskopów cyfrowych oraz długoterminowych zmian błędu nieliniowości różniczkowej dla wybranego oscyloskopu.
15
Content available remote Carbon encapsulated iron nanowires
EN
A study of the structural and magnetic properties of carbon encapsulated iron nanowires is presented. The influence of carbon presence on iron magnetic ordering by means of an ab initio computer simulation has been studied. For wires tightly encapsulated, i.e. with large ratio of wires and nanotubes radii, the presence of carbon strongly alters Fe magnetic configuration of free standing wires, in some cases yielding antiferromagnetic ordering. The energy differences between ferromagnetic and antiferromagnetic phases are small enough to allow their coexistence in a nanowire, which is in agreement with the experimental evidence of exchange-bias in such systems.
PL
Przedstawiono system pomiarowy do pomiaru przewodności elektrycznej nanodrutów metalowych podczas ich rozciągania. Nanodruty formowane są pomiędzy powierzchnią próbki metalu i wierzchołkiem metalowej igły. Prezentowany system umożliwia pomiar i wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych nanodrutów dla zadanej wartości przewodności nanodrutu. Podano wyniki pomiarów i obliczeń potwierdzające poprawność działania systemu pomiarowego.
EN
This paper presents an experimental setup for measuring the electrical conductance through nanowires during elongation. Nanowires are formed between a metal sample and the tip. We demonstrate how the setup can be used to capture the I-V curves of nanowires. Moreover, it is presented examples of I-V curves which confirm the validity of the proposed method and that the measurement system works well.
17
Content available remote Phase transitions in binary alloys: nanoparticles and nanowires
EN
The phase diagram of nanosystems is known to be a function of their size and shape. The variation with temperature depends on the surface tensions involved in the phase transitions. When looking at the nucleation process in nanoparticles, it turns out that it is necessary to take into account the fact that the reservoir of matter is limited. In a nanosystem, the total amount of one of the chemical components may be too small for the synthesis of the critical nucleus. This gives rise to three possibilities: phase separation, prohibition of decomposition, formation of metastable phases. A new effects arise for phase transformations in binary and multicomponent nanosize systems with change of composition – finite depletion effect. It is shown theoretically that the usual concept of phase diagram has to be re-formulated when dealing with multicomponent nanosystems. The liquidus and solidus lines are shifted due to size effects. Moreover, it turns out that it is required to differentiate the solidus and liquidus curves and equilibrium curves after the first order phase transition. In this work, we study how the phase transitions of binary nanoalloys are treated in the case of nanoparticles and nanowires.
PL
Wykres fazowy nanoukładów zależy od wielkości i kształtu cząstek. Temperaturowe zmiany zależą od napięć powierzchniowych faz wystepujących podczas przejść fazowych. Rozpatrując proces zarodkowania w układach z nanocząstkami musimy uwzględnić fakt, że zasób materii w otoczeniu jest ograniczony. W nanoukładzie, całkowita ilość jednego ze składników może być zbyt mała dla syntezy krytycznego zarodka. To prowadzi do trzech mozliwości: separacji faz, uniemożliwienia rozpadu lub formowania faz metastabilnych. Pojawiają się nowe efekty związane ze zmianą składu podczas transformacji fazowych w podwójnych lub wieloskładnikowych układach w skali nano – efekt krańcowego wyczerpania. Teoretycznie wykazano, że powszechna koncepcja układu fazowego powinna być sformułowana na nowo przy rozpatrywaniu wieloskładnikowych nanosystemów. Linie likwidusu i solidusu ulegają przesunięciu związanemu z efektem wymiarowym. Poza tym, należy rozrózniać linie likwidusu i solidusu i krzywe równowagowe po transformacji fazowej pierwszego rzedu. W tej pracy, pokazano jak należy rozpatrywać transormacje fazowe podwójnych nanostopów w przypadku nanocząstek i nanodrutów.
18
Content available remote Badanie kwantowania przewodności elektrycznej w nanodrutach
EN
Quantized conductance of gold nanowires was demonstrated in our experiment. Gold nanowires a few atomic diameters wide were created by hitting a gold wire against a flat surface of a gold sample placed on a piezostack. The conductance of the nanowires was measured with an oscilloscope. A nanowire suspended between the sample and the gold wire was directly observed to have a quantized conductance. Results were statistically analyzed by plotting histograms for several measured conductance values. Observed quantum units of conductance differed by about 10% from theoretical predictions. This discrepancy is due to practical limitations of the apparatus, which are further discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.