Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca umysłowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca umysłowa jest wysiłkiem umiarkowanym, jednak w niesprzyjających warunkach sprawność myślenia łatwo ulega osłabieniu, czego doświadczył niewątpliwie każdy z nas. Obniżenie koncentracji w niesprzyjających warunkach pracy umysłowej jest szczególnie zauważalne u dzieci, u których zła jakość powietrza powoduje dyskomfort w postaci zwiększonej senności, ziewania, ospałości. Wówczas skupienie się na zajęciach lekcyjnych może być ostatnią rzeczą, o której one myślą. W artykule omówiono zagadnienie jakości powietrza w salach lekcyjnych i jego wpływ na osoby przebywające w pomieszczeniach szkolnych. W celu zachowania odpowiedniego mikroklimatu, niezbędnego do efektywnej nauki i pracy, konieczne jest skuteczne działanie systemu wentylacji, co również omawia autor w tej publikacji.
EN
Intellectual work is a moderate effort but improper conditions can diminish its effects. Especially in the case of children low air quality causes sleepiness, yawning, apathy and lack of concentration. The paper deals with the problem of air quality in classrooms and its influence on present persons. It is shown that effective ventilating systems are necessary for these compartments.
PL
W pracy podjęto próbę określenia wzajemnych relacji między rodzajem czynności związanej z pracą informatyka uwzględniającą hierarchię służbową osób a stopniem znużenia psychicznego i wskaźnikiem rezerwy tętna. Ba-dania przeprowadzono w firmie państwowej o podwyższonych standardach działania systemów informatycznych. Pracownicy realizując poszczególne etapy procesu pracy dotyczącej obsługi systemów informatycznych poprzez specjalne testy logiczne i pomiar tętna generowały informację dotycząca zmęczenia psychicznego oraz fizycznego jak również występującego w czasie eksperymentu stresu. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem długości pracy umysłowej zwiększa się czas potrzebny do wykonania zadania logicznego a liczba popełnianych błędów wzrasta. Zaobserwowano również, że w przypadku czynności, które były wykonywane pod presją czasu i o znacznym ryzyku popełnienia błędu charakteryzowały się największa zmiennością w wartościach tętna. Odnotowano, że z każdym następnym testem o podobnej konstrukcji logicznej następował proces uczenia się badanych osób, dlatego w czasie kolejnych pomiarów badana grupa uzyskała relatywnie lepsze wyniki niż w teście wykonanym wcześniej. Obciążenie fizyczne pracą informatyków określone przy pomocy wskaźnika WRT klasyfikowane było, jako małe.
EN
In the thesis there have been attempted to define mutual relations between kind of activity associated with computer work taking into consideration the office hierarchy of persons and psychological workload, heart rate reserve and blood pressure. Examinations had been tacked a place in the national company with increased the operation of information systems standards. Employees fulfilled stages of process concerned with information systems maintenance through specific logic test. Pulse and blood pressure measurements give information about psychological and psychical tiredness and about stress which also occurred during the experiment. The conclusion was as follows: with increasing the period of time of intellectual work, was increasing the period of time required for logic task execution and the number of mistakes was increasing too. Moreover, in case of activities which was performed under time pressure can be observed the highest heart rate variability. With each subsequent test of the similar logic construction followed learning process of examination people. This was the reason better scores in the following tests. Psychical load associated with computer work determined with the WRT rate was low.
EN
The paper is an attempt to determine mutual relations between the length and type of activity related to intellectual work and the degree of mental fatigue and the heart rate reserve. The tests were carried out on the group of 25 persons, who through realization of particular training stages concerning operation of modern farm tractors through special logical tests and measurement of the heart rate generated information on the mental fatigue and stress during the experiment. It was found out that along with the increase of the duration of intellectual work, the time necessary for accomplishing a logical task and number of mistakes increases. It was also reported that with each test of a similar logical structure, the stress factor decreased and the process of learning took place in case of learning persons. Thus, during the last measurement, the investigated group obtained relatively better results than in the previous test.
PL
W pracy podjęto próbę określenia wzajemnych relacji między długością i rodzajem czynności związanej z pracą umysłową a stopniem znużenia psychicznego i wskaźnikiem rezerwy tętna. Badania przeprowadzono na grupie 25 osób, które realizując poszczególne etapy procesu szkolenia dotyczącego obsługi współczesnych ciągników rolniczych poprzez specjalne testy logiczne i pomiar tętna generowały informację dotycząca zmęczenia psychicznego i występującego w czasie eksperymentu stresu. Stwierdzono ze wraz ze wzrostem długości pracy umysłowej zwiększa się czas potrzebny do wykonania zadania logicznego i liczba popełnianych błędów. Zaobserwowano również, że z każdym następnym testem o podobnej konstrukcji logicznej zmniejszał się czynnik stresu oraz następował proces uczenia się badanych osób, dlatego w czasie ostatniego pomiaru badana grupa uzyskała relatywnie lepsze wyniki niż w teście wykonanym wcześniej.
4
Content available BHP w warunkach pracy umysłowej
PL
Niniejszy artykuł porusza istotne zagadnienia z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Na wstępie wskazuje on na znaczenie BHP w stosunkach pracowniczych oraz odnosi się do genezy zagadnienia. W swej zasadniczej części koncentruje on uwagę na ustaleniu rozumienia znaczenia terminu BHP. W części końcowej z kolei odnosi się do bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach pracy umysłowej podkreślając na konsekwencje zdrowotne.
EN
This article tackles valid issues connected with safe and health-friendly work environment. In its introductory part it shows the significance of work health and safety in company industrial relations (IR) and refers back to the origins of this issue. In its main part the article focuses on establishing the meaning of the issue of work health and safety whereas in its final part it draws on work health and safety in mental work environment emphasising its health-related effects.
EN
On separate days, 6 highly trained participants performed psychomotor tests while breathing for 60 min 3 carbon dioxide (CO2) mixtures (room air, 3% CO2, or 4% CO2) prior to, between, and following two 15- min treadmill exercise bouts (70% VO2max). Each individual was extensively practiced (at least 4 days) before testing began, and both gas conditions and order of tasks were counterbalanced. Results showed physiological reactions and work-related psychomotor effects, but no effects of gas concentration on addition, multiplication, grammatical reasoning, or dynamic postural balance. These findings help define behavioral toxicity levels and support a re-evaluation of existing standards for the maximum allowable concentrations (also emergency and continuous exposure guidance levels) of CO2. This research explored the selection of psychometric instruments of sufficient sensitivity and reliability to detect subtle changes in performance caused by exposure to low levels of environmental stress, in this case differential levels of CO2 in the inspired air.
6
Content available Interaction of Physical and Mental Work
EN
The objective of the research was to determine the effect of mental load on the physical capacity of an individual. An experiment involving 9 combinations of lifting tasks, 1 lowering task, and 3 treadmill tasks was conducted. Heart rate was measured and maximum acceptable weight of lift was determined using the psychophysical method. A simple multiplication task was used as the mental load. The output variables were determined with and without the mental task. The results indicate that the individual’s physical capacity decreased with the mental task while lifting from floor to knuckle and shoulder to reach lifting heights.
EN
The purpose of this study was to develop a model for an integrated estimation of the functional state of the human organism (FSHO) and an integral estimation of physical factors (PF) for hygienic rating. Tests were performed twice with 3 men in 0.7-clo clothing during 4-hr mental work with 9 combinations of 4 PF: wideband noise (55–83 dB(A)), whole-body vibration (6 Hz, az =0.2–1.8 ms−2), air temperature (18–30 C), and illumination (1, 3, 5 lx). Thermoregulatory, cardiovascular, and psychophysiological reactions and temporary threshold of hearing (TTS2) shifts were studied. For the integral estimation of PF influence on FSHO the model F(y1, y2, ... ym) = f(x1, x2, ... xn) was used, relating both FSHO and PF sets. The most important physiological parameters in creating FSHO are defined and the contribution of individual parameters of FSHO and PF is found.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.