Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underground infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł poświęcony jest jednemu z głównych elementów technologii PLATFORM INFORMATYCZNYCH, czyli PROFILOWANIU WIRTUALNEMU infrastruktury podziemnej. Wprowadzenie na szeroką skalę tej technologii może bardzo poważnie zmienić sposób realizacji procesów inwestycyjnych i administracyjnych. W niniejszej części zaprezentowano informacje o technologii PROFILOWANIA POWIERZCHNIOWEGO INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ z wykorzystaniem VIRTUAL REALITY 3D. Ta technologia jest niezwykle użyteczna do interaktywnego wspomagania procesów inwestycyjnych. Może być przydatna do efektywnych prac inżynierskich powiązanych z interaktywną zdalną wizualizacją w trybie rzeczywistym.
EN
The article is devoted to one of main elements of the technology of IT PLATFORMS, i.e. VIRTUAL PROFILING of the underground infrastructure. Implementing of this technology to the wide scale can very much change investment and administrative processes. This section presents information on the technology of SURFACE UNDERGROUND INFRASTRUCTURE using VIRTUAL REALITY 3D. This technology is extremely useful for interactive support of investment processes. It can be useful for effective engineering work associated with interactive remote visualization in real mode.
PL
Artykuł poświęcony jest jednemu z głównych elementów technologii PLATFORM INFORMATYCZNYCH, czyli PROFILOWANIU WIRTUALNEMU infrastruktury podziemnej. Wprowadzenie na szeroką skalę tej technologii może bardzo poważnie zmienić sposób realizacji procesów inwestycyjnych i administracyjnych. PROFILOWANIE WIRTUALNE wykorzystuje w praktyczny sposób, w branży budowlanej, technologię OBRAZOWANIA WIRTUALNEGO 3D oraz technologię POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ. W niniejszej części zaprezentowano przykłady zastosowania tej technologii w praktyce.
EN
The article is devoted to one of main elements of the technology of IT PLATFORMS, i.e. VIRTUAL PROFILING of the underground infrastructure. Implementing of this technology to the wide scale can very much change investment and administrative processes. VIRTUAL PROFILING of underground infrastructure is an example of using IT PLATFORMS VR3D in real investment tasks. This section presents examples of how to use this technology in practice.
4
Content available remote Rozważania dotyczące oznakowania infrastruktury podziemnej
PL
W artykule poruszono tematykę związaną z oznakowaniem podziemnej infrastruktury sieciowej przez różnych gestorów w naszym kraju. Przedstawiono możliwości i zagrożenia związane z zastosowania znaczników elektromagnetycznych rezonansowych do oznakowania sieci.
EN
The article deals with issues related to the marking of underground network infrastructure by various managers in our country. The possibilities and threats related to the use of electromagnetic resonance markers for network marking have been presented.
5
Content available remote Gigantyczny kolektor w Meksyku gotowy : 62 km drążono przez ponad 10 lat
PL
Meksyk, stolica Meksyku, to jedna z najludniejszych światowych metropolii, licząca ponad 20 mln mieszkańców. Codziennie generowane są tam olbrzymie ilości odpadów i nieczystości. Sieć kanalizacyjna odbiera hektolitry ścieków bytowych i przemysłowych, jednak miasto trzeba też chronić przed efektami deszczy nawalnych dzięki systemowi podziemnych kanałów i tuneli gromadzących i odprowadzających deszczówkę.
PL
Zapadanie się nawierzchni ulicznych ma istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Awarie nawierzchni ulicznych często spowodowane są uszkodzeniami sieci infrastruktury podziemnej. W przypadku, gdy rurociągi, np. przewody wodociągowe [5] przepusty drogowe czy przewody kanalizacyjne [12] znajdujące się pod nawierzchnią ulegną awarii, mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Największe zagrożenie zapadania się nawierzchni ulicznych stwarzają stare przewody, wybudowane z dawnych rur betonowych i kamionkowych [13,14], o długim okresie eksploatacji. Również nowe przewody kanalizacyjne, wykonane z rur z tworzyw sztucznych [4] na skutek utraty stateczności (wyboczenie), mogą powodować osiadanie nawierzchni, a w konsekwencji jej uszkodzenie. Także ponadnormatywne ugięcia rur z tworzyw sztucznych [2] na przykład przewodów odwadniających wykonanych z rur PE-HD stosowanych przy budowie autostrad w USA (około 20% badanych rur miało ugięcia przekraczające dopuszczalną wartość ugięć wynoszącą w Ameryce Pół nocnej 5%) zagrażały zapadnięciem się nawierzchni ulicznych.
PL
W artykule przedstawiono współczesne metody zintegrowanych sposobów ustalenia i określenia informacji dotyczących pozostałości po usuwanej zabudowie i infrastrukturze w obszarach zabudowanych, których pozostawienie w gruncie ma istotny wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego. Na wybranych przykładach rozpoznania istniejących rozwiązań technicznej infrastruktury podziemnej (kanały sieci deszczowej, tuneli komunikacyjnych lub transportowych albo pozostałości po dawnej zabudowie) wskazano potrzeby dodatkowych analiz przy sporządzaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
EN
In the article some modern methods of integrated ways of determine information are presented, methods concerning legacy of old or removed development and technical underground infrastructure, which leaving in the ground have a big impact on tenor of investment process in historical or modern built up areas. On elected examples of diagnosis of existing solutions concerning part of the terrain leaved under part of underground development and infrastructure (for example: wet system channels, industrial or sanitary sewage pipelines, communicational or transport tunnels, containers destined for liquids or remainder of underground tiers or foundations of an old development) state needs to draw up up extra analysis, to draw up a study of new plans of local planning or change of local planning plan and also to hand down administrative decisions concerning development conditions.
9
Content available remote Mikrotunelowanie nawet w skali MAKRO
PL
Technologia mikrotunelowania została opracowana w latach 70. XX w. m.in. po to, by sieci podziemne można było budować nawet na terenach mocno zurbanizowanych czy przeprowadzać je pod różnego typu przeszkodami terenowymi. W Polsce zadebiutowała w 1997 r., kiedy to pierwsze tego typu prace wykonano w Toruniu na potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej. Dziś jest to jedna z najpopularniejszych w naszym kraju bezwykopowych technik wykorzystywanych do budowy podziemnej infrastruktury.
10
Content available remote Wady i ograniczenia technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych
PL
Obecnie tradycyjne metody budowy sieci podziemnych są coraz częściej zastępowane technologiami bezwykopowej budowy. Nie ma w tym nic zaskakującego, bowiem są to innowacyjne rozwiązania, posiadające wiele zalet i będące alternatywą dla metod tradycyjnych, szczególnie w warunkach miejskich i w przypadkach przekraczania przeszkód terenowych. Jednakże, jak każda technologia, posiadają swoje wady i ograniczenia. Decydując się na realizację budowy w technologii bezwykopowej należy być przygotowanym, że nie każda metoda sprawdzi się w każdych warunkach. Omówione w artykule technologie mają swoje charakterystyczne wady i ograniczenia. Każda z nich, wiąże się także z zagrożeniami, które mogą wystąpić na placu budowy.
EN
Today, traditional methods of pipe laying are more often replaced by trenchless methods. There is nothing surprising about this, they are innovative solutions and they have many advantages, especially in urban areas and in cases or crossings under terrain obstacles. However, as each technology, they nave disadvantages and limitations. Choosing trenchless technology of pipe laying one should know what their disadvantages and limitations are. In the paper the disadvantages and the limitations for five groups of trenchless technologies were discussed.
PL
Zaprezentowano wyniki prac badawczych, w których porównano tradycyjną metodę układania rur w wykopie z alternatywnymi metodami bezwykopowymi pod względem ilości dwutlenku węgla i innych gazów emitowanych do atmosfery podczas prowadzenia robot budowlanych.
XX
The results of researches regarding the comparison of open trench methods of pipe laying vice to alternative trenchless methods, concerning the quantity of carbon dioxide, as well as other gases emitted to atmosphere during earthworks leading were presented.
12
Content available remote Innowacyjne technologie, urządzenia i materiały nagrodzone EXPERTAMI 2016
PL
Ostatnie dziesięciolecie to dynamiczny rozwój technologii bezwykopowych w kraju i na świecie. Podczas organizowanych cyklicznie już od 2005 roku konferencji „Technologie bezwykopowe NO-DIG POLAND” najlepsze projekty i realizacje bezwykopowe nagradzane są statuetkami EXPERTA. Od 2006 roku łącznie przyznano 28 statuetek EXPERT za innowacyjne rozwiązania w zakresie bezwykopowej budowy, odnowy czy za innowacyjne produkty i technologie. Podczas tegorocznej już VII międzynarodowej konferencji „Technologie bezwykopowe NO-DIG Poland 2016”, która odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2016 r. w Kielcach, kolejny raz przyznano statuetki EXPERTA dla wyróżniających się firm z branży bezwykopowej.
EN
The last decade is the rapid development of trenchless technologies in the country and all over the world. During the No-DIG Conference organized periodically since 2005 the statuetts Expert were granted for the best trenchless projects and investments. Since 2006 28 EXPERT, statuettes were awarded for innovative solutions in the field of trenchless construction, renewal or for innovative products and technologies. During this year VII International Conference “Trenchless technologies NO – DIG Poland 2016”, held on 12-14 April 2016 in Kielce, once again the Statuettes EXPERT were awarded for outstanding trenchless companies.
EN
Underground network infrastructure shows that even objects functioning in the third technical condition, according to ATV A127, and subjected to rehabilitation with the use of close-fit trenchless technologies are capable of withstanding external loads. It is necessary to conduct analysis and research regarding the mechanical properties of pipelines strengthened with close-fit liners. Calculations, based on laboratory tests, were carried out using the Finite Element Method and Abaqus software as a computational tool. This paper aims to increase knowledge in the area of the possibility of using close-fit liners for pipelines operating in the second technical condition according to ATV A127. A direct and applicable value of the carried out calculations is to provide knowledge about the real bearing capacity of conduits renewed with close-fit liners, and in particular a Trolining liner. The knowledge gained as a result of research, which was conducted in the previous stage, and calculations can be a basis to undertake a discussion on the selection of the strength parameters of close-fit liners.
PL
Technologie bezwykopowej odnowy i budowy przewodów infrastruktury podziemnej stanowią niezwykle atrakcyjną alternatywę dla technologii wykopowych. W zdecydowanej większości są one tańsze, szybsze w realizacji i niezwykle przyjazne dla środowiska. Zmiana ustrojowa 1989 roku ułatwiająca, biorąc pod uwagę względy dewizowe, kontakty gospodarcze polskich firm z firmami z zachodniej Europy stanowiła istotny przełom w rozwoju technologii bezwykopowych w Polsce. Obecnie ćwierć wieku później stosowane są w kraju prawie wszystkie najbardziej znane technologie bezwykopowe, a polskie firmy coraz częściej prezentują na arenie międzynarodowej swoje osiągnięcia, uzyskując prestiżowe nagrody.
EN
Technologies of trenchless restoration and construction of underground infrastructure networks constitute a highly attractive alternative to trench technologies. In the vast majority they are cheaper, quicker touse and extremely environmentally friendly. The połitical change of 1989, which, if we take into account foreign exchange reasons, facilitated economic contacts of Polish companies with companies from Western Europe, became an important turning point in development of trenchless technologies in Poland. At present, 25 years later, almost all best-known trenchless technologies are used in the country, and Polish companies more and more frequently demonstrate their achievements in the international arena, receiving prestigious awards.
PL
Wymiana infrastruktury podziemnej w gęsto zaludnionych aglomeracjach miejskich to duże wyzwanie dla firm wykonawczych i administratorów sieci. Często powoduje utrudnienia dla mieszkańców oraz ma niekorzystny wpływ na zabudowę i środowisko naturalne. Stosowanie burstliningu statycznego w znacznym stopniu eliminuje to negatywne oddziaływanie (inwestycji) poprzez brak konieczności wykonywania wykopów, a w nielicznych sytuacjach, kiedy są one potrzebne, ich ilość ograniczana jest do minimum.
16
Content available Trenchless Technology – Solution for CO2 Reduction
PL
Technologie bezwykopowe to technologie pozwalające na budowę i odnowę infrastruktury podziemnej. W niniejszym artykule opisano metodologię oceny bezwykopowej oraz wykopowej budowy infrastruktury podziemnej pod względem oddziaływania na środowisko. U podstaw tej metodologii leży analogia do oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych, które są obecnie monitorowane zarówno w kategoriach względnych, jak i bezwzględnych. Opracowana metodologia opiera się na gruntownej analizie środowiskowej konstrukcji wykonanych metodami bezwykopowymi i wykopowymi. Wpływ budowy infrastruktury podziemnej jest monitorowany przez specyfikacje środowiskowe i techniczne, obejmujące wszystkie działania budowlane wykonywane w trakcie budowy i instalacji. Podczas oceny konkretnych inwestycji znaleziono najważniejsze parametry wpływające na sposób budowy i wybór poszczególnych technologii bezwykopowych. Wszystkie policzalne parametry budowy zostały podzielone na pięć podstawowych grup: materiały, maszyny, transport, instalacja infrastruktury podziemnej oraz wpływy zewnętrzne, w tym porównanie materiałów powszechnie stosowanych w budowie infrastruktury podziemnej, produkcja i transport maszyn, warianty budowy i instalacja infrastruktury podziemnej. Opracowana metodologia pozwala zmierzyć możliwe wpływy zewnętrzne, takie jak zmniejszenie natężenia ruchu kołowego lub całkowite zamknięcie drogi lub zakłócenia w ruchu kolejowym. Konwertując techniczne i ekonomiczne parametry budowy do pierwotnych źródeł energii, a następnie sprowadzając je do ilości mierzalnych z punktu widzenia ochrony środowiska, zgodnie ze wskaźnikami emisji, otrzymujemy ilości zużywanej emisji. Przy użyciu opisanej metodologii szacowane są ilości takich związków, jak CO2, CO, NO, SO2 oraz pyły i materie organiczne. Otrzymuje się w ten sposób szybki przegląd wpływu poszczególnych technologii na środowisko. Przez porównanie inwestycji wykonanych zarówno metodami bezwykopowymi, jak i wykopowymi można dostrzec różnicę w zużyciu emisji CO2, a tym samym ocenić zasadność doboru technologii pod względem oddziaływania na środowisko.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pracy, której celem było ustalenie ekonomicznej zasadności stosowania oraz wpływu na żywotność drzew dwóch metod wykonania instalacji podziemnych: wykopów otwartych i przecisków sterowanych. Porównano koszt zastosowania tych metod w przypadku budowy podziemnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno. Wykazano, że realizacja inwestycji metodą tradycyjnych wykopów otwartych obniża wartość drzew. Nie zauważono takiego wpływu w przypadku metody horyzontalnych przewiertów sterowanych. Porównanie symulacji kosztów inwestycji i kosztów pośrednich (dodatkowo towarzyszących danej metodzie) wykazało, że rzeczywisty, rynkowy koszt realizacji metodą bezwykopową (horyzontalnych przewiertów sterowanych) jest o 62 – 68% mniejszy niż metodą wykopów otwartych.
EN
In this paper are presented the results of research in which was compared the economical justification of the traditional methods of excavation and horizontal directional drilling, concerning the value of trees. The evaluation was performed by comparing the costs of engineering infrastructure construction of the two methods in one construction site. It was demonstrated that, when compared to the cost of investment and indirect costs (also accompanying themethod), the actual cost of the excavation method (horizontal directional drilling) is lower about 62 – 68% than the cost of the excavation method. It was also found that the implementation of the investment by traditional open excavation reduces the value of trees. The application of the method of horizontal directional drilling to minimize the negative impact of construction works on the value of trees.
18
Content available remote Tunele wieloprzewodowe : historia czy przyszłość?
PL
Od ponad 100 lat tunele wieloprzewodowe są z powodzeniem eksploatowane w wielu krajach. W Polsce jest to nadal zjawisko bardzo rzadkie, dlatego wymaga konstruktywnych dyskusji i działań. Bez wątpienia stoimy przed koniecznością szerszego wykorzystania przestrzeni podziemnej w naszych miastach, a właśnie takie budowle mogłyby rozwiązać wiele problemów związanych z instalowaniem przewodów różnego typu.
EN
For over 100 years, multi-conduit tunnels have been used successfully in many countries. In Poland, this is still a very rare occurrence, and this is why the matter requires constructive discussion and action. Without a doubt, we stand before the necessity of broader utilization of the underground space in our cities, and structures such as this could solve many problems related to the installation of various types of conduits. Among other things, the author describes the first multi-conduit tunnel in our country, which was built in Wroclaw. The structure was treated as an experimental building, and it was decided that the following would be placed inside of it: water lines, heating network conduits, gas lines, electrical cables, and telecommunications cables. The tunnel was to make it possible to obtain a full picture of the operation of these networks under new conditions of their layout and to give information making it possible to compare the operating costs of networks built conventionally (directly in the ground) with the operating costs of networks laid down in multi-conduit tunnels.
19
Content available remote Badania konstrukcji budowli inżynierskich
PL
Konstrukcje budowli inżynierskich, niezależnie od tego czy są konstrukcjami podziemnymi, naziemnymi, czy też nadziemnymi, podlegają oddziaływaniu wielu czynników, które mają bezpośredni wpływ na ich trwałość. Chcąc więc określić ich aktualny stan techniczny, należy opracować opinię bądź ekspertyzę techniczną popartą wynikami badań laboratoryjnych. Te, jako najbardziej wiarygodne źródło informacji, umożliwiają określenie stanu technicznego budowli, a zarazem dobór odpowiednich technik jej odnowy bądź zabezpieczenia.
EN
Civil engineering structures are subject to the influence of many factors that have a direct effect on their life, without regard as to whether these structures are underground, on-ground, or over ground. In order to determine their current technical state, a technical opinion or expertise supported by the results of laboratory tests must be developed. These expert opinions, the most reliable sources of information, make it possible to determine the technical state of a structure and to select the appropriate techniques for its renovation or preservation. Only correctly tests that are correctly performed in a laboratory that is appropriately equipped by experienced personnel guarantee that the obtained results will be reliable enough to help make the right decisions, which are often very difficult.
PL
Bezwykopowa budowa przewodów podziemnych prowadzona jest coraz częściej na znacznych głębokościach, przekraczających kilkanaście metrów. W takich przypadkach tradycyjne głębienie wykopów początkowych i docelowych oraz ich obudowa grodzicami stalowymi lub kręgami żelbetowymi może stwarzać wiele problemów. Na świecie najgłębsze realizacje powadzone w bezwykopowej budowie przekraczają 100 m. Dla takich oraz mniejszych głębokości, rzędu 20, 30 m, opracowano specjalne technologie głębienia i obudowy wykopów początkowych i docelowych. W artykule omówiono dwie z nich: technologię VSM 8000 oraz technologię tarczy sferycznej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.