Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dangerous goods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Dangerous goods (DGs) not declared for transport as required by the regulations can give rise to risks, as they can endanger public safety or the environment. This study explains the risks posed by undeclared shipments by providing information about the most common undeclared DGs aboard aircraft and maritime ships, legal frameworks regulating the proper transportation of DGs, and key mechanisms for preventing the occurrence of undeclared DG shipments. This paper identifies the responsibilities of each stakeholder involved in the process of DG transportation. The main objective of this paper is to reveal human errors and dishonest techniques within the supply chain when DGs are transported by air and sea.
PL
Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest określenie roli i znaczenia zarządzania przewozem ładunków niebezpiecznych w transporcie i spedycji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Polskę. W części pierwszej publikacji: zdefiniowano pojęcie ładunków niebezpiecznych; zaprezentowano rodzaje pojazdów wykorzystywanych do ich przemieszczania; zidentyfikowano gałęzie transportu wykorzystywane w przewozie ładunków niebezpiecznych wraz ze wskazaniem wymagań odnoszących się do transportu ładunków niebezpiecznych i zwróceniem uwagi na wyposażenie i oznakowanie ładunku i jednostki przewożącej towary niebezpieczne; wskazano metody i sposoby zabezpieczania ładunków w czasie ich przemieszczania. W części tej zidentyfikowano obowiązki przewoźników w transporcie ładunków niebezpiecznych (z podziałem na gałęzie transportu). W części drugiej publikacji odniesiono się do międzynarodowych regulacji prawnych z uwzględnieniem rodzaju transportu (ADR, RID, IMDG, ICAO). Wskazano na wyniki analizy organizacji i realizacji procesu transportowego ładunków niebezpiecznych w Polsce. Omówiono te kwestie w kontekście regulacji prawnych oraz zaprezentowano schemat mechanizmu ich stosowania w transporcie towarów niebezpiecznych. Szczególną uwagę zwrócono na analizę najczęściej wykorzystywanej gałęzi transportu tych towarów, na bazie której dokonano oceny zarządzania przewozami drogą lądową. W ocenie transportu odniesiono się do adekwatności regulacji prawnych w przebiegu przemieszczania ładunków. Zidentyfikowano także przykłady utrudnień i nieprawidłowości w polskim prawie w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Dokonana ocena zarządzania przewozami ładunków niebezpiecznych stała się punktem wyjścia do zaproponowania autorskich modyfikacji w zakresie usprawnień i modyfikacji przewozu ładunków niebezpiecznych.
EN
The main objective of the publication is to define the role and importance of shipment of dangerous goods in transport and freight forwarding, with particular emphasis on Poland. In the first part of the dissertation, the concept of dangerous goods was defined. Also, the types of vehicles used for their movement were presented and shipping modes used to transport dangerous goods were identified along with the requirements for shipment of dangerous goods and proper attention to the equipment and marking of the cargo and the means of transport carrying such dangerous goods. Moreover, methods and ways of securing the loads during their movement were indicated. This part identifies the obligations of carriers during the shipment of dangerous goods (divided into particular modes of transport). The second part of the publication deals with international regulation taking into account the mode of transport (ADR, RID, IDMG, ICAO) and underlines its importance in EU law. Attention was drawn to the results of the analysis of the organisation and implementation of the transport process of dangerous goods in Poland. These issues have been discussed i the context of the legislation and a model for their use in the transport of dangerous goods has been presented. Particular attention has been paid to the analysis of the most frequently used mode of transport for these goods, on the basis of which land transport management has been assessed. The evaluation of transport related to the adequacy of legislation on the transport of goods. Examples of difficulties and irregularities in Polish legislation in the field of transport of dangerous goods were also identified. The evaluation of the management of the transport of dangerous goods was the starting point for proposals to improve and modify the transport of dangerous goods.
EN
Increase in motorization and densification of populations in cities have led to the use of more resources both for the construction of different objects and for the service and operation of automotive vehicles. As a result, volumes of freight transportation, which are related to the construction and servicing of these objects, increase. New scientifically applied tasks that are related to the safety of freight transportation have emerged. Special attention is being paid to those that are related to dangerous tasks. It is obvious that traffic safety and the quality of the transportation process significantly depend on the behaviors and actions of the driver. The driver, as it is known, is the main chain of the “driver - automobile - road - environment” (DARE) system. With improvements in the technical and operational parameters of vehicles and road characteristics, the study of the functional state (FS) of the driver and the reliability of his skills become more important every time. The specific importance of this becomes clear when drivers operate vehicles that transport dangerous goods. Therefore, research on the interaction of chains of the DARE system (using improved existing and developed methods by the authors) is carried out in this paper, taking into account the indicators of drivers’ FS in different situations (stress index, which consists in evaluation of the heart and brain operations). The results obtained provide an opportunity to predict their behavior in different road situations and, as a consequence, to determine possible risks during the transportation of dangerous goods. The authors improved the methodology of determining the levels of possible risks of accidents and assessment of their consequences, taking into account the peculiarities of transportation routes, traffic conditions, and psychophysiological indicators of the driver`s body during the transportation of dangerous goods within settlements and on the roads between them.
EN
Author of this publication identifies safety requirements regarding maritime transport of dangerous goods class 1. Various modes of transport are used to hazardous materials that often include maritime transport of hazardous materials, such as explosives. Dangerous Goods’ refers to items that are potentially dangerous during transportation. The above paper is based of techniques in ship operations, as well as the desirability of having more comprehensive recommendations which included dangerous goods. Dangerous goods have special transport requirements to eliminate or minimize the risk of injuring people or damaging property and the environment. The Recommendations are aligned with relevant IMO codes and the IMDG Code in particular. The above article is based on the results of safety research on maritime transport of hazardous materials, as Sworn Expert of the Polish Chamber of Maritime Commerce.
EN
The article presents solutions in the area of the importance of innovative technologies supporting the transport of dangerous goods. Providing security in the broad sense is becoming one of the strategic tasks for management boards in terms of the presence of many different threats and the management of economic entities providing transport services for dangerous goods. Actions for security are local, regional, national or international. The transport of dangerous goods, due to the need to ensure the safety of people and the environment, is subject to special rigors in terms of its admission to transport, selection of packaging, labeling and requirements relating to the driver, means of transport and transport. Security measures include permanent control of the conduct of all interested parties trading of dangerous goods in accordance with the detailed safety rules.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, powodowanych przez transport drogowy wybranych materiałów niebezpiecznych. W pracy zostały poruszone zagadnienia klasyfikacji materiałów niebezpiecznych i używanych do tego celu środków transportu oraz obowiązujących aktów prawnych. Zobrazowano zadania oraz prowadzone działania, głównie przez Państwową Straż Pożarną, podczas zdarzeń drogowych występujących z udziałem towarów niebezpiecznych. Na podstawie analizy danych statystycznych, raportów oraz aktów prawnych dokonano analizy przyczynowo-skutkowej wypadków z udziałem materiałów niebezpiecznych w Polsce (system KiM).
EN
The purpose of the article is to present the most important threats to national security caused by road transport of selected hazardous materials. The paper deals with the issues of classification of dangerous materials and means of transport used for this purpose as well as legal acts in force. The State Fire Service's tasks and activities during road accidents involving dangerous goods has been illustrated. On the basis of the statistical data analysis, reports and legal acts, a causal analysis of accidents involving hazardous materials in Poland was made (KiM system).
EN
The aim of this paper is to examine the international law governing air cargo transport. The basic research problem concerns the application of the existing procedures in practice. The structure of the article covers three basic exploratory issues. The first refers to the general identification of the international law on air freight transport. The second concerns the classification of dangerous goods and special documents required for air transport. The third relates to the procedures for handling hazardous materials and special goods in air transport. The results of the research process are based on an analysis of the literature and self experience.
8
Content available remote Risk minimization methods for loading dangerous goods into tanker trains
EN
The paper focuses attention on the problem of increased risks during the loading and unloading of railway tankers. To evaluate the risk which may occur during loading dangerous goods into tanker trains, the loading processes have been divided into seven stages. Based on HIRA risk analysis, for each stage of improvements, Quick Kaizen tasks were proposed. Special attention was paid to possible improvements in technical means, tools and processes. Thanks to the proposed improvements, it is possible to increase safety, not only during the loading of dangerous goods, but also in cases of loading and transportation of standard cargoes.
PL
W artykule zwrócono uwagę na problem zwiększonego poziomu ryzyka powstającego podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych. W celu jego oceny dokonano podziału procesu załadunku na siedem etapów oraz uwzględniono dodatkowo prace konserwacyjne i sytuacje nietypowe, które mogą wystąpić podczas załadunku materiałów niebezpiecznych. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka w każdym z poszczególnych etapów utworzono zbiór zaleceń pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Zwrócono szczególną uwagę na możliwe usprawnienia wykorzystywanych środków technicznych, narzędzi oraz sposobu postępowania. Dzięki przedstawionym w artykule zaleceniom możliwe jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nie tylko podczas załadunku materiałów niebezpiecznych, ale także w przypadku przewozu ładunków standardowych.
9
Content available remote Bezpieczeństwo podczas przewożenia chemicznych towarów niebezpiecznych
PL
Przedstawiono analizę zagrożeń i bezpieczeństwa przy transporcie drogowym chemicznych towarów niebezpiecznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy kierowcy. Opisano podział materiałów niebezpiecznych i akty prawne z nimi związane. Zwrócono uwagę na istotę problemu bezpieczeństwa poprzez wykazanie ilości przewożonych towarów niebezpiecznych oraz zagrożenia związane z wypadkami z udziałem samochodów ciężarowych przewożących te ładunki niebezpieczne. Przeprowadzono również badania ankietowe grupy kierowców przewożących materiały niebezpieczne, z których wnioskowano odnośnie do świadomości kierowców dotyczącej zagrożeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Omówiono również środki umożliwiające poprawę bezpieczeństwa w zakresie transportu produktów niebezpiecznych.
EN
A public opinion poll was conducted among 40 drivers employed in a company transporting hazardous materials (fuel oil, coal dust and asphalt). All respondents were most exposed to mech. factors, caustic and exploitation substances, forced work position and monotony. The drivers were fully conscious of the danger and ready to improve their skills.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z organizacją, transportem i czynnikami wpływającymi na stan bezpieczeństwa podczas przewozu ładunków niebezpiecznych transportem drogowym. Zidentyfikowano przyczyny powstawania zagrożeń, w tym uwarunkowań prawnych i legislacyjnych, uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych, uwarunkowań psycho-motorycznych kierowców-operatorów pojazdów transportujących materiały niebezpieczne, scharakteryzowano główne przyczyny powstawania zagrożeń. Artykuł ten opracowano na podstawie danych z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego za 2016 r., danych z Komendy Głównej Policji, dostępnych źródeł informacji o przyczynach powstawania zagrożeń w ruchu drogowym wymienionych w bibliografii.
EN
The article presents problems related to organization, transport and factors affecting the state of safety during transport of dangerous goods by road. The reasons for the emergence of threats were identified, including legal and legislative conditions, economic and organizational conditions, psycho-motor conditions of drivers-vehicle operators transporting hazardous materials, characterized by the main reasons for the emergence of threats. This article has been prepared on the basis of data from the Chief Inspectorate of Road Transport for 2016, data from the Police Headquarters, available sources of information on the causes of road traffic hazards listed in the bibliography.
PL
W artykule omówiono najważniejsze aspekty dotyczące planowania tras przewozu ładunków niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR. Poruszono w nim między innymi kwestie związane z planowaniem transportu drogowego tego rodzaju materiałów, problemem wyznaczania bezpiecznych tras, umożliwiających dostawę na czas. Zwrócono uwagę na możliwość zastosowania narzędzi do symulacji komputerowej wspomagającej planowanie transportu ładunków niebezpiecznych. Zaprezentowano sposób wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania i symulacji 3D oraz ProcessFlow do tworzenia bloków decyzyjnych.
EN
The article discusses the most important aspects regarding the planning of dangerous goods transport routes resulting from the provisions of the ADR agreement. Among other things, it touched upon issues related to road transport planning of this type of materials, the problem of setting safe routes, enabling timely delivery. Attention is paid to the possibility of using computer simulation tools supporting the planning of transport of dangerous goods. The method of using computer software for 3D modeling and Simulation and ProcessFlow for creating decision blocks has been presented.
EN
The article presents selected issues related to safety transport of dangerous goods with detailed inspection services. Avoiding potential health risks associated with the transport of dangerous goods or hazardous substances is a top priority for all those involved. Companies using road, rail or water transport for the purposes of further processing or utilizing these substances have a responsibility to ensure. safe packaging, secure logistics concepts, traffic guidance and quality control strategies that reduce the threat to public safety. A large number of provisions must be complied with regarding the safe transport of dangerous goods, permit and authorization procedures, follow inspection dates, and monitor the efficient performance of transport operations.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zapewnieniem bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych za pomocą szczegółowych usług inspekcyjnych. Unikanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z transportem towarów niebezpiecznych lub substancji niebezpiecznych jest priorytetem dla wszystkich zainteresowanych. Firmy korzystające z transportu drogowego, kolejowego lub wodnego w celu dalszego przetwarzania lub wykorzystania tych substancji mają obowiązek zapewnić. bezpieczne opakowanie, bezpieczne koncepcje logistyczne, wskazówki dotyczące ruchu i strategie kontroli jakości, które zmniejszają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Należy przestrzegać dużej liczby przepisów dotyczących bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych z procedurami wydawania pozwoleń i zezwoleń, śledzić terminy kontroli, a także monitorować sprawne wykonywanie operacji transportowych.
PL
Architektura inteligentnych systemów transportowych (ITS) pozwala na planowanie realizacji współpracujących ze sobą aplikacji i usług. Ze względu na uwarunkowania formalne i praktyczne powinna to być architektura wypełniająca potrzeby użytkowników, wymagania funkcjonalne, techniczne, komunikacyjne oraz w zakresie bezpieczeństwa. Nagromadzona wiedza, doświadczenia i opracowania, w szczególności związane z europejską ramową architekturą ITS (FRAME) stają się pożytecznym punktem wyjścia zarówno do opracowania systemu bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i przyjęcia rozwiązań instytucjonalnych. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości obecne jak i przyszłościowe w zastosowaniu ITS w transporcie towarów niebezpiecznych.
EN
The article discusses the location of selected production enterprises in relation to the Eastern Poland road network. Road infrastructure is one of the most important factors during the process of location of enterprises. During its activity, entrepreneurs must use existing road infrastructures. The aim of the article is to emphasize the impact of good quality road infrastructure on business operations, which is revealed, among others by reducing transport costs. Last decade was a period of dynamic development of the highest category roads in Poland, but in the east of the country these changes are slower. The first part of the article describes the transport factor. This is one of the most important factor from the group of location factors. Network of the most important roads in the eastern region was briefly discussed. The second part of the article is a description of three production companies from this region and an analysis of their location in relation to the current and planned road network.
PL
W artykule przedstawiono problemy i zagrożenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce. Uwzględniono dane statystyczne dotyczące przewożonych ładunków oraz głównych przyczyn awarii i wypadków drogowych z udziałem towarów niebezpiecznych. Zaprezentowano wyniki własnych badań empirycznych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto zaproponowano strukturę systemu bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych, co w znaczny sposób mogłaby zmniejszyć ryzyko występowania niebezpiecznych incydentów oraz usprawnić działania służb ratowniczych.
EN
The article presents problems and threats related to the transport of dangerous goods. The statistical data of breakdowns and road accidents involving dangerous goods were concluded. The article describes the results of own research related to the transport of dangerous goods. Finally, the structure of the road transport safety system for dangerous goods was proposed, which will reduce the risk of dangerous incidents and improve the operation of emergency services.
EN
The article presents modern technology application for the road transport of dangerous goods. Dangerous goods mean materials and objects which, because of the risks they pose to people and the environment, can only be transported under certain conditions. The lack of monitoring this type of carriage is a serious real threat to humans and the environment. Due to the number and complexity of decision problems encountered during its implementation becomes necessary to provide effective Information Technology. The use of Intelligent Transport Systems solutions (called - ITS) is designed to help manage the transport system, particularly transport infrastructure. The main problem of paper was formulated as follows: How modern technology can resolve problems of road transport of dangerous goods, taking into account national and international legal regulations and existing threats? In the solving of mentioned problem, the following research methods were applied: analogy, definition, analysis, synthesis, induction, deduction, modeling and diagnostic survey with expert research sample. The research included: Road Transport Inspection, State Fire Brigade, National Atomic Energy Agency, Transport Technical Supervision, Transport Companies, Department of Transport and Military Movement, Military University of Technology. The article presents the threats problems on dangerous goods in road transport and alarming statistics data of mentioned issues. The functional structure of the road transport safety management system for dangerous goods has been proposed, which can significantly contribute to limiting the number of threats and breakdowns, and in the case of their occurrence to better cooperation of emergency services in case of removing their effects.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i obowiązki osób funkcyjnych odpowiedzialnych za przewóz, pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, w tym szczególnie rolę i zadania doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Na bezpieczny i bezkolizyjny przewóz materiałów niebezpiecznych ma wpływ wiele czynników. Przepisy jedynie ogólnie określają wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji przewozowej i oznakowania pojazdów do przewozu. Opisano najczęściej występujące uchybienia dotyczące zarówno dokumentacji, wyposażenia jak i oznakowania pojazdów. Artykuł dotyczy głównie przewozu transportem drogowym.
EN
The paper dwells on qualifications and obligations needed for persons responsible for transportation, packing, loading, filling or unloading of goods, concerning especially the importance and tasks of advisers on transportation safety of dangerous goods. Many factors influence the safe and smooth transport of dangerous articles. Regulations specify only general requirements for preparing documentation of shipment and marking the vehicle for carriage. The paper describes some faults which happen most often with documentation, marking, equipment and accessories of vehicles. The paper deals mainly with the road transport.
17
Content available remote Zagrożenia w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych
PL
W artykule przedstawiono problemy zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym oraz dane statystyczne tego rodzaju przewozów. Zinterpretowano niektóre określenia, występujące podczas zagrożeń jak i podział środków niebezpiecznych z wyszczególnieniem ich oddziaływania. Przedstawiono podstawowe akty prawne obowiązujące podczas przewozów, ujmujące: kontrolę, opakowanie, oznakowanie, zasady bezpieczeństwa jaki postępowanie w przypadku awarii.
EN
The article presents the problems of threats related to the transport of dangerous goods in road transport as well as statistical data on such transports. Some of the terms that appear during threats as well as the division of dangerous substances have been interpreted with a detailed description of their impact. Basic legal acts during transport were presented, including control, packaging, marking, safety rules as well as emergency procedures.
18
Content available remote Organizacja przewozów towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy organizacji przewozu towarów niebezpiecznych. Transport towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami i normami w zakresie bezpieczeństwa, gwarantuje nie tylko zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów niebezpiecznych, ale i pełną jego efektywność. Dobór rodzaju opakowania i środka transportu w zależności od zagrożeń stwarzanych przez konkretny towar niebezpieczny, wpływa na bezpieczeństwo przewozu oraz otoczenia zewnętrznego. W tym znaczeniu w artykule przedstawiono charakterystykę aktów prawnych związanych z transportem materiałów niebezpiecznych, warunki bezpiecznego transportu oraz obowiązki uczestników procesu transportowego.
EN
The article presents selected problems of organization of dangerous goods transport. The transport of dangerous goods in accordance with safety regulations and standards guarantees not only the minimization of hazards resulting from the transport of hazardous materials, but also its full effectiveness. Selection of the type of packaging and means of transport depending on the threats posed by a specific dangerous product, it affects the safety of transport and the external environment. In this sense, the article presents the characteristics of legal acts related to the transport of hazardous materials, the conditions of safe transport and the obligations of participants in the transport process.
EN
Safety in transportation of dangerous goods is an important issue in transport processes. The impact of transport damage on the level of safety is very high and therefore becomes a very important issue in transport. The number of breakdowns in railway transport is becoming more and more advanced with deterioration of wagon condition due to aging. Thanks to the analysis of these data, it was possible to approximate the problem of transport failures and their impact on the safety of people involved in this transport process. In addition, the simulation in ALOHA program has been carried out that allows to illustrate the effects of the hazardous substance release from the transport rail tank. This event may result from derailment of the wagon or breakage of the wagon component. The simulation shows the extent of the threat during the incident. The conducted researches and their analysis have shown the problems of railway transport safety on various levels and different planes.
EN
Background: This paper focuses on operational risks of members of dangerous goods (DG) transportation chain. Due to the fact that there are multiple parties involved in handling and transportation procedures, plenty of different risks can occur during these activities with DG. According to European Commission statistics on dangerous goods transport (DGT) there are up to 80 percent of accidents that are caused by a human error, 8 percent of accidents are caused by technical failure [Eurostat 2016]. The importance of human factor in Estonia has been underestimated as parties of a DG transportation chain are not aware what operational risks are there in their daily activities with chemicals, nor the level of severity of these risks. This paper focuses on identifying and analyzing of operational risks within a dangerous goods transportation chain related to the specific participant. By identifying and evaluating risks, the most critical of them are identified and evaluated upon possible harm to the entire chain. Methods: The paper presents a combined overview study based on theoretical aspects which are supported by results of previous studies regarding risk assessment of DG transport in practice. By implementing semi-quantitative risk assessment method, it finally allows differentiating operational risks according to their levels into acceptable, tolerable and unacceptable operational risks when transporting DG on roads. Results: Main results of a research map and prioritize main operational risks regarding how involved parties in Estonia evaluate possible harms resulted from their activities while handling and transporting DG. Results also confirm the main finding that human factor is one of the crucial factors why accidents occur. Conclusions: In the scope of further studies, the exact knowledge of operational risks in practice creates opportunities to manage these risks individually (from the perspective of each party separately) within the DG transportation chain. Hence, results of present study are milestones to focus on managing risks affected by human factor in road transport of DG.
PL
Wstęp: Ryzyko operacyjne członków łańcucha transportowego towarów niebezpiecznym jest tematem prezentowanej pracy. Ze względu na dużą ilość podmiotów będących uczestnikiem tego łańcucha, występuje również wiele różnych ryzyk związanych z transportem wyrobów niebezpiecznych. Według statystyk Komisji Europejskiej dotyczących transportu wyrobów niebezpiecznych, 80% wypadków jest spowodowanych czynnikiem ludzkim, natomiast 8% jest spowodowane przez awarie techniczne [Eurostat 2016]. Istotność czynnika ludzkiego jest niedoszacowania w Estonii, gdyż podmioty będące uczestnikami łańcucha transportowego towarów niebezpiecznych nie są świadome, jakie ryzyka operacyjne istnieją w trakcie ich obchodzenia się z takimi towarami. Najważniejsze z tych ryzyk zostały zidentyfikowane i oszacowane wraz z możliwych ich wpływem na cały łańcuch. Metody: Prezentowana praca zawiera analizę teoretycznych aspektów wraz praktycznymi przykładami dotyczącymi oceny ryzyk w transporcie wyrobów niebezpiecznych. Poprzez zastosowanie metody półilościowej oceny ryzyka, zróżnicowano ryzyka operacyjne odpowiednio do ich poziomu na akceptowalne, tolerowane i nieakceptowane. Wyniki: Główne wyniki naniesione na mapę oraz ustalenie kryteriów ryzyk operacyjnych w odniesieniu do udziału poszczególnych podmiotów w Estonii umożliwiło oszacowanie poszczególnych szkód wynikających z działań w obrębie transportu wyrobów niebezpiecznych. Potwierdzono, że czynnik ludzki jest jednym z kluczowym czynników powodujących wypadki. Wnioski: Dokładna wiedza dotycząca ryzyk operacyjnych w praktyce stwarza możliwość zarządzania tymi ryzykami w sposób indywidualny (z punktu widzenia każdego uczestnika) w obrębie łańcucha transportowego towarów niebezpiecznych. Otrzymane wyniki istotnie przyczyniają się do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z czynnikiem ludzkim w transporcie wyrobów niebezpiecznych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.