Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 401

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Prawie 10 lat temu - 1 lipca 2011 r. - parlament zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zapoczątkowała tzw. rewolucję śmieciową. Rewolucja ta trwa po dzień obecny. Wśród ambitnych założeń zapoczątkowanej wówczas reformy gminnych systemów odpadowych wskazywano wówczas „zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów”.
2
Content available remote The selective treatment of municipal waste – a challenge for the architect
EN
Contemporary civilisation has an obsession for consuming more and more goods. This, combined with the packaging habbits of suppliers, results in the emergence of increasingly large amounts of waste in Poland. The collection, selection and utilisation of this waste are becoming more and more significant, expensive and logistically complicated problems. In Poland, municipal utilities enterprises are responsible for solving these problems. However, as the space occupied by the collection, storage and disposal of waste is becoming larger, architects and urban planners should also consider being involved in providing solutions. This article presents figures and legal regulations related to the subject of municipal waste management in Poland. They are correlated with the methods of selective waste collection in Polish housing estates. Scientific research that was performed in housing estates is also presented; this research was aimed at checking the quality of existing urban and architectural solutions for municipal waste collection points. The article moves on to present good practices – examples of beneficial solutions for selective waste collection in selected European countries, such as Sweden and Italy. In order to carry out preliminary analyses of how to solve the functional and aesthetic issues related to housing waste collection points as part of the didactic classes at the Faculty of Architecture, of SUT, research exercises were conducted on the subject of developing a concept for new containers in a housing estate. Based on the received work (65 drawings) elements can be noticed that students most often paid attention to. Based on the conducted research and analysis, conclusions were reached regarding the methods of aestheticisation of district selective waste collection points and fundamental problems related to their design.
PL
Metodą SEM/EDS określono skład jakościowy odpadów pochodzących z oczyszczania ulic Krakowa. Odpady analizowano pod kątem frakcji organicznej i mineralnej oraz metali ciężkich. Stwierdzono obecność Zn, Mg, Cu, Ni, Cd, Pb i Cr.
EN
Street cleaning waste was analyzed for org. and mineral fractions and for heavy metals by SEM/EDS methods. The presence of Zn, Mg, Cu, Ni, Cd, Pb and Cr was evidenced.
PL
Odpady stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ich składowiska przyczyniają się do skażenia gleby i wód oraz są źródłem niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego. Ponadto unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie prowadzi do utraty wielu cennych surowców. Przyjęty przez UE pakiet dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego wyznacza ambitne cele w zakresie recyklingu i składowania odpadów, jednak nadal ponad 25% europejskich odpadów jest składowana. W przypadku Polski to wciąż ponad 40%, a regulacje unijne zakładają ograniczenie składowania do 2035 r. do poziomu 10%. Problemem są frakcje odpadów komunalnych po procesach biologiczno-mechanicznej obróbki, które zazwyczaj są unieszkodliwiane poprzez składowanie, mimo że ich właściwości fizyczno-chemiczne wskazują na możliwość ich zagospodarowania (np. odzysk energetyczny). Przedstawiono właściwości termiczne oraz sposoby przetwarzania nierecyklowalnych frakcji odpadów w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska odpadów komunalnych.
EN
Phys. chem. properties of refuse – derived fuel and 2 waste fractions from its prodn. (under sieve fraction with a size of 0–80 mm and ballast) were studied. Heat of combustion, calorific value, humidity and ash content as well as the content of C, H, S and Cl were detd. The tested fractions showed high humidity, but the heat of combustion above 6 MJ/kg classified them as potential materials for further use.
PL
Badano frakcję odpadów komunalnych o cząstkach poniżej 10 mm. Wykazuje ona zmienność w czasie i stanowi znaczny problem dla gospodarki w obiegu zamkniętym. Przeprowadzono analizy XRF WDX i XRD i na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że frakcja ta zawiera kwarc i glinokrzemiany, a jej jakość wskazuje na możliwości wykorzystania w ceramicznych materiałach budowlanych, co ograniczyłoby jej deponowanie na składowiskach odpadów.
EN
Municipal waste fraction below 10 mm was studied by X-ray diffraction and fluorescence methods to det. its oxide compn. and to discuss its applicability in prodn. of building ceramics.
PL
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, musi dostosowywać się do wielu wymogów. W nadchodzących latach jednym z takich wyzwań jest osiągnięcie przez wszystkie kraje członkowskie odpowiednich poziomów recyklingu.
7
Content available W pułapce GOZ-u
PL
Dla nikogo chyba nie jest odkryciem, że zasoby surowcowe Ziemi, w tym zasoby surowców energetycznych, nie są niewyczerpywalne. Stąd koniecznością staje się oszczędzanie surowców, powtórne wykorzystanie produktów i recykling używanych materiałów. Dotychczasowy model gospodarki linearnej dający się opisać prostym schematem: pozyskaj surowce - wyprodukuj wyrób - używaj go - pozbądź się odpadu - musi być zastąpiony innym modelem, w którym pozyskane surowce będą wykorzystywane najdłużej jak to jest możliwe - poprzez wielokrotne użycie wyprodukowanych wyrobów, a strumień powstającego odpadu będzie jak najmniejszy.
PL
Nowelizacja ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona przez Sejm 19 lipca 2019 r. wprowadziła istotne zmiany związane z tworzeniem i funkcjonowaniem instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
9
Content available Przyszłość lokalnych ITPOK
PL
W 2013 r. Rząd RP przeprowadził wielką reformę w gospodarce odpadami. Jej celem miało być uporządkowanie sytuacji w zagospodarowaniu zbieranych selektywnie odpadów i w tym względzie należy przyznać, że sytuacja istotnie się poprawiła. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z zamiarami twórców. Nie zidentyfikowano strumienia „zagubionych odpadów”, szacowanego ówcześnie przez ekspertów na poziomie nawet 30% odpadów komunalnych ogółem.
10
Content available PPP w sektorze gospodarki odpadami
PL
Dotychczas w sektorze gospodarki odpadami podpisano 9 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na kwotę stanowiącą 31% wartości wszystkich umów o PPP zawartych w Polsce. Poza wartością realizowanych projektów, sektor ten wyróżnia również wysoki poziom innowacyjności i wielopłaszczyznowy charakter przedsięwzięć.
PL
Nowoczesna spalarnia odpadów to ostatni element niedokończonej układanki „odpadowej” w Gdańsku, jak i pozostałych gmin w regionie. Po jej uruchomieniu staniemy się doskonale zorganizowaną metropolią w tym zakresie. Doskonale zorganizowaną, czyli bezpieczną i przewidywalną, a to w gospodarce, bez względu na jej profil jest najważniejsze.
12
Content available Najnowsze oraz planowane zmiany w prawie odpadowym
PL
Z Ministerstwa Klimatu coraz częściej płyną oficjalne i nieoficjalne sygnały o planowanych zmianach w prawie odpadowym, które mogą mieć istotny wpływ na termiczne przekształcanie odpadów.
PL
W listopadzie 2019 r. ukazała się decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2019/2010/UE ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpadów. Dotyczy ona instalacji termicznego przekształcania odpadów wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj. instalacji wymienianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości. Są to instalacje do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę lub instalacje do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie. Tak więc wszystkie istniejące obecnie w naszym kraju spalarnie odpadów komunalnych podlegają tym regulacjom.
PL
Projektując i budując zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych każdy właściciel stoi przed ogromnym wyzwaniem: jak efektywnie zarządzać nim nie tylko w obszarze podstawowego procesu jakim najczęściej jest spalanie, ale również jak skoordynować wszystkie informacje pojawiające się nie tylko na linii technologicznej, ale również pochodzące z wielu powiązanych z tym procesem źródeł? Tylko doświadczony zespół wie jakie to wyzwanie i potrafi odpowiednio mu sprostać. Zaprezentowane w artykule podejście do kompleksowego zarządzania informacją w takim zakładzie, pozwoli na podjęcie efektywnych działań usprawniających pracę własnych linii technologicznych.
EN
Waste management is an important element of sustainable urban development. One of the directions of waste management is mechanical-biological treatment (MBT) of waste with biogas installation. In addition to the benefits of purifying waste from separate collection and sorting of raw material waste from the mixed waste stream (subsequently diverted to recovery or recycling), this direction is also characterised by energy benefits (energy production from biogas). Mechanical and biological treatment of municipal waste inevitably entails also negative impacts, such as odour emission. In Poland, there are no legal regulations concerning odour nuisances. Reference could be made, inter alia, to BAT conclusions on waste treatment or standards in other countries. There are many methods of testing for odour emissions, but none of them, taken individually, characterises it sufficiently. The paper presents the results of research carried out in one of the biogas plants in Poland. The results present the sources of the highest odour emission in the examined plant, to which they belong: digestate during oxygen stabilisation 2° in the open air and pump station of technological sludge.
EN
The dynamic development of fees for using the environment in Poland took place after 1989, that is from the moment of implementation of systemic transformation. Then, among others, waste disposal fees equivalent to the current charges for placing waste in a landfi ll were introduced. Rates of these fees related to some types of waste, including municipal waste, increased in selected years not proportionally to the inflation rate – in contrast to other fees for the use of the environment. This was the case, for example, between 2008 and 2009, when the rate for unsorted municipal waste increased from PLN 15.71 to PLN 75 per Mg. In 2018 this rate was raised by about PLN 20 in relation to the previous year. The aim of the article is to answer the question whether and how much a radical increase in rates for placing waste in a landfi ll had an impact on the management of municipal waste in the context of limiting their mass deposited in landfi lls. The article will conduct a comparative analysis between the development of fees and the volume of municipal waste sent to landfi lls within a representative period. The conducted analysis denied, in principle, the thesis that very high fees for waste in the years immediately after their introduction will cause a signifi cant reduction of their flow to the landfi ll.
PL
Dynamiczny rozwój opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce nastąpił po 1989 roku, czyli od momentu rozpoczęcia transformacji systemowej. Wtedy wprowadzono m.in. opłaty za składowanie odpadów będące odpowiednikiem obecnie obowiązujących opłat za umieszczanie odpadów na składowisku. Stawki tych opłat odniesione do niektórych rodzajów odpadów, m.in. odpadów komunalnych, wzrastały w wybranych latach nie proporcjonalnie do wskaźnika inflacji – w przeciwieństwie do pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska. Miało to na przykład miejsce pomiędzy rokiem 2008 a 2009, kiedy to stawka opłaty za niesegregowane odpady komunalne wzrosła z 15,71 do 75 zł za Mg. W roku 2018 stawka ta została podniesiona o ok. 20 zł w stosunku do roku poprzedniego. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i na ile radykalny wzrost stawek za umieszczanie odpadów na składowisku miał wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kontekście ograniczenia ich masy deponowanej na składowiskach. W artykule zostanie przeprowadzona analiza porównawcza pomiędzy rozwojem opłat a wielkościami odpadów komunalnych kierowanych na składowiska w reprezentatywnym okresie. Przeprowadzona analiza zaprzeczyła zasadniczo tezie, że bardzo wysokie opłaty za odpady w latach bezpośrednio po ich wprowadzeniu spowodują znaczne zmniejszenie ich umieszczania na składowisku.
EN
The article looks at the latest trends in solving the problem of garbage collection, segregation and disposal in urban housing estates in the scope of design, architectural and spatial solutions. The paper adopts a method of analysing existing applications in view of globally shifting living conditions. As a result of the conducted analyses, a set of features and factors was singled out, ranging from functional-spatial, through transport and ergonomic to social and aesthetic ones. Also, conclusions that should be taken into account when determining the principles for designing these structures were presented.
EN
Biogas plants processing municipal waste are very important investments from the point of view of waste management and also the sustainable development of urban infrastructures. They may also have a potentially negative impact on the environment in the form of odour emission. Olfactometry is the main method for odour impact assessment. Field olfactometry allows for performing a wide range of tests, the results of which are practically instantaneous. The purpose of this work is to provide a tool for assessing the odour impacts of municipal management facilities, including biogas plants processing municipal waste and evaluating the correctness of processes carried out in these plants, namely the method of field olfactometry. In order to compare obtained olfactometric results with the concentration of chemical compounds, chromatographic tests were also carried out using the Photovac Voyager portable chromatograph (hydrogen sulphide – H2S and dimethyl sulphide – (CH3) 2S. The results of the odour concentration tests are in line with the results of odorant concentration tests and indicate that cod is strongly related to the concentration of hydrogen sulphide. Thanks to this method, it is possible to find a relationship between odour nuisance, technological processes used in the plant and the type of treated waste.
19
Content available Condition of circular economy in Poland
PL
W niniejszym artykule przeglądowym przedstawiono stan gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w Polsce. Pokazano GOZ w zróżnicowanym ujęciu: przedmiotowym (strumienie odpadów, energia), sektorowym (budownictwo, oczyszczalnie ścieków, energetyka węglowa) i zasobowym (minerały antropogeniczne, fosfor), a także pod kątem właściwego gospodarowania energią w budownictwie (budynki niemal-zero-energetyczne).
EN
The manuscript presents the condition of circular economy in Poland in diversified approach: subjective (waste streams, energy), sectoral (construction, wastewater treatment, coal energy), related to the resources (phosphorous and anthropogenic minerals) and considering proper energy management (almost zero energy buildings). The achievements reached in different sectors as well as the requirements towards implementation of CE are presented. The advancement of recycling technologies does not deviate from the global level, in terms of areas specific to Poland. Limiting the exploitation of natural resources and usage of new materials as well as producing more durable products are of CE concern. Also energy and heat recovery in buildings and technological processes (e.g. during wastewater treatment), ways of utilization of combustion by-products and water decarbonization waste are described. The implementation of CE in Poland needs not only research and technical activities, but also the modification of technological processes, the right policy, overcoming crosssectoral barriers, developing legal regulations and support schemes for CE.
EN
The circular economy model assumes active participation of producers and consumers in two big loops (cycles): biological and technical. Without involvement from both these groups of economic entities, it is not possible to close the circulation of materials for the purpose of their economic use for as long as possible. The paper discusses theoretical and practical aspects of the application of economic incentives, stimulating departure from the linear model of the economy for the circular one in municipal waste management. As a result, maximizing the efficiency of raw materials use and maintaining materials in the economic cycle should be simpler and cheaper than consumption of primary resources.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.