Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napowietrzne linie elektroenergetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Strefa oddziaływania linii elektroenergetycznej rozumiana jest jako powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje uszczerbku z uwagi na ograniczenia w zagospodarowaniu terenu oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Szerokość tej strefy determinuje wiele czynników, wśród których podstawowe znaczenie ma składowa elektryczna pola elektromagnetycznego (pole elektryczne) o częstotliwości sieciowej. Na wartości natężenia pola elektrycznego, oprócz napięcia linii wpływa rozmieszczenie przestrzenne przewodów roboczych. Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu parametrów projektowych określających przestrzenne rozmieszczenie przewodów na szerokości strefy oddziaływania linii. Ma ona na celu określenie możliwości redukcji szerokości strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV.
EN
The zone affected by the power line is understood as the area of the part of the land on which the right of ownership is adversely affected due to restrictions in land development and the need to ensure the safety of persons and property. The width of this zone is determined by many factors, among which the electric field with a frequency of 50 Hz has a basic importance. The value of the electric field strength is determined by the line voltages and the arrangement of the wires. The subject of this paper is the analysis of the influence of construction parameters determining the arrangement of wires. The aim of the analysis is to determine the possibility of reducing the width of the impact zone of 400 kV power lines. Minimising the environmental impact of power lines requires a comprehensive approach to the problem of electromagnetic and acoustic effects. Reducing the width of the electromagnetic interaction zone generally increases the intensity of the electric field on the surface of the wires and, as a result, the corona effect.
PL
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza konieczność modernizacji istniejących oraz budowanie nowych sieci elektroenergetycznych. Alternatywne rozwiązanie stanowi zastosowanie w istniejących sieciach systemów dynamicznej obciążalności. Dopuszczalny prąd jest w tych rozwiązaniach dostosowywany do panujących warunków zewnętrznych. Określenie obciążalności przewodu wymaga przeprowadzenia złożonych obliczeń z wykorzystaniem modeli matematycznych. W artykule przeanalizowano trzy przykładowe modele. Pierwszy oparty jest na bilansie cieplnym. Kolejne dwa modele wykorzystują obliczenia numeryczne w programie ANSYS i różnią się stopniem złożoności odwzorowania geometrii przewodu.
EN
As a result of growth in demand for electricity changes in power systems are required. Modernization of existing power lines and building new ones is essential. The alternative is application of dynamic thermal rating systems. Permissible current in this case is adjusted to actual atmospheric conditions. For determining ampacity in this way complex calculations are required. Mathematical modeling is used. In framework of the article three different models are considered. The first one is based on heat balance equation. In others two variants numerical calculations in ANSYS are applied. The difference between them is in complexity of geometry models. The most satisfactory results are obtained for numerical calculations and accurate geometry of conductor.
PL
W artykule dokonano porównania rozkładu pola elektromagnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznych zbudowanych w oparciu o typowe konstrukcje wsporcze o budowie kratowej oraz rurowej. Na podstawie wykonanych symulacji cyfrowych rozkładu składowej elektrycznej i składowej magnetycznej pola określono zasięg oddziaływania linii przesyłowych na środowisko. W podsumowaniu przedstawiono propozycje konstrukcji, dla których gospodarowanie terenem pod liniami elektroenergetycznymi jest racjonalne.
EN
The article compares the electromagnetic field distribution in the environment of overhead power lines built on typical pole constructions. On the basis of the digital simulation of the electric and magnetic field distributions, the range of the impact of the considered lines on the environment was determined. In conclusion, the design solutions for the optimal management of the areas under the overhead power lines were proposed.
PL
W artykule rozpatrzono ekonomiczne i techniczne problemy związane z eksploatacją napowietrznych linii elektroenergetycznych na terenach rolniczych, wynikające z awarii spowodowanych przez prace agrotechniczne oraz dzikie ptaki. Wskazano prawidłowy tok postępowania w fazie projektowania linii uwzględniający rolę takich nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych w generowaniu awarii i ograniczania ich kosztów.
EN
The article examined the economic and technical problems associated with the operation of overhead power lines in rural areas, resulting from a failure caused by agronomic works and wild birds. The proper conduct of the proceedings when designing should be taken into consideration to limit generating failures and extra costs.
PL
Przedstawiono problemy związane z wyznaczaniem zajętości terenu przez napowietrzne linie elektroenergetyczne.
EN
The paper presents problems connected with determination of ground occupancy by overhead power lines.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania Dynamicznej Obciążalności Linii w celu zwiększenia możliwości przesyłowych istniejących linii napowietrznych z jednoczesnym zachowaniem wymaganych norm bezpieczeństwa. Zaprezentowano również poprawione działanie zabezpieczenia odległościowego wyposażonego w nowy algorytm rozpoznający kontrolowane przeciążenie i odróżniający je od sytuacji awaryjnych.
EN
The article presents the possibilities to use Dynamic Power Line Rating to increase transmission capabilities of the existing overhead power lines, in compliance with the required safety standards. Additionally, the authors discussed the revised operation of distance protection equipped with a new algorithm which is able to recognize controlled overload and distinguish it from failures.
PL
Artykuł dotyczy analizy możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych. Analizę przeprowadzono w układzie modelowym z wykorzystaniem programu symulacyjnego EMTP-ATP. Rozważono zarówno warunki budowy linii 110 kV, jak i jej późniejszej eksploatacji, w stanie pracy normalnej oraz zwarć w linii 400 kV. Wyznaczono spodziewane w tych warunkach w linii 110 kV napięcia dotykowe i prądy rażeniowe.
EN
In this paper the analysis of possibility of 110 kV line location in a 400 kV line technology strip in terms of electromagnetic interaction is presented. The analysis was performed in a model system with the usage of the simulation program EMTP-ATP. Construction conditions of the 110 kV line and its subsequent operation were considered. Normal operation conditions and short-circuit in 400 kV line were taken into account. The paper presents the results of the calculation of the prospective touch voltages and touch currents in the 110 kV line.
EN
In this paper an analysis of the feasibility of locating a 110 kV line in a 400 kV line right-of-way in terms of electromagnetic interaction is presented. The analysis was performed in a model system with the use of the EMTP-ATP simulation program. Construction conditions of the 110 kV line and its subsequent operation were considered. Normal operation conditions and short-circuit in 400 kV line were taken into account. The paper presents the results of the calculation of the prospective touch voltages and touch currents in the 110 kV line.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych. Analizę przeprowadzono w układzie modelowym z wykorzystaniem programu symulacyjnego EMTP-ATP. Rozważono zarówno warunki budowy linii 110 kV, jak i jej późniejszej eksploatacji w stanie pracy normalnej oraz zwarć w linii 400 kV. Wyznaczono spodziewane w tych warunkach w linii 110 kV napięcia dotykowe i prądy rażeniowe.
PL
W artykule przedstawiono autorskie stanowisko rejestrujące położenie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej. Dodatkowo zaprezentowano wyniki pomiarów zarejestrowanych w długim przedziale czasu wraz z możliwościami potencjalnego zastosowania ich dla wspomagania procesu eksploatacji sieci elektroenergetycznej .
EN
The article presents the position of a original instrument for recording the position of wires on overhead power lines. In addition, presents the results of the measurements recorded over a long period of time, along with the capabilities of their potential application to support electricity grid operation process (support network dispatcher, to prevent failures of power lines).
PL
Problem rozległych awarii sieci elektroenergetycznych powodowanych przez ekstremalne warunki atmosferyczne zaczyna w Polsce narastać. W celu zapobiegania awariom i ich skutkom istotne jest monitorowanie bieżących parametrów określających warunki atmosferyczne występujące na terenie Polski. W artykule przedstawiono stanowisko do pomiaru oblodzenia powodowanego poprzez osadzanie się mokrego śniegu na przewodach linii elektroenergetycznej wraz z przykładowymi wynikami pomiarów.
EN
The effects of extreme meteorological phenomena covering a vast area may cause a huge failure of a power system. Problem of large scale failures of overhead lines increases in Poland. In order to prevent power failures and mitigation their effects is necessary to monitor the parameters defining the current weather conditions. In paper was described the instrument for measurement of wet snow loads on overhead power line conductors including the sample data acquired in winter.
PL
W artykule przedstawiono system monitorowania dynamicznej obciążalności prądowej napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, zwany dalej DOL. System ten, oparty na pomiarze temperatury przewodu oraz warunków pogodowych w miejscu zainstalowania linii, pozwala na wyznaczenie dynamicznej obciążalności linii. W artykule zestawiono podstawowe wymagania związane z monitorowaniem dopuszczalnego obciążenia linii sieci dystrybucyjnej, zanalizowano strukturę systemu oraz jego podstawowe elementy. Autorzy przygotowali również prognozę dopuszczalnego obciążenia linii w krótkim horyzoncie czasowym. Prognozowanie może być wykorzystywanie do planowania prowadzenia ruchu sieci. Bazując na doświadczeniach z ponad rocznej eksploatacji systemu opisano sposób projektowania, problemy przy uruchomieniu oraz wnioski z eksploatacji systemu DOL.
PL
W artykule przedstawiono metodykę określania wpływu deformacji terenu powodowanych szkodami górniczymi, wynikłymi z eksploatacji podziemnej, na pracę linii napowietrznych. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń naprężeń w przewodach i ich zwisów oraz sposób określania wpływu czynników mogących łagodzić skutki deformacji.
EN
The article features a method to define the effect of underground mining-related earth deformations on the work of overhead cables. The authors presented sample results of stresses calculations in the cables and their slacks, as well as a method to define the factors that would mitigate the deformation results.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące badań modelowych i symulacyjnych związanych z pomiarami prądu w napowietrznych liniach elektroenergetycznych, dla określenia oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko.
EN
The paper presents problems concerning modeling and simulation of measurement of current in overhead power lines, carried out to determine an influence of electromagnetic field on environment.
PL
Artykuł przedstawia problematykę przeciążania się istniejących, elektroenergetycznych linii napowietrznych 110kV. Pokazuje jak niedoskonałe są obecnie stosowane sposoby wyznaczania obciążalności prądowej linii elektroenergetycznych. Podkreśla znaczenie tego problemu oraz uzasadnia konieczność poszukiwania nowych metod pozwalających na wzrost przepustowości linii już istniejących, jako alternatywy dla kosztownych modernizacji, remontów lub budowy nowych obiektów. W artykule omówiono jedną z takich metod opartą na aparacie matematycznym, pozwalającą eliminować powstałe przeciążenia prądowe, poprzez optymalną redukcję generowanej mocy.
EN
The paper deals with the problem of overloading of overhead lines 110 kV, in the context of in-creased number of wind farms, which are foreseen to be connected to the Polish Grid. When nominal power of all planned farms is taken into account, thermal limitations of power transfer occurred to be a very serious problem. Upgrading of existing lines and investment processes can stopped connecting procedures for years. It seems that traditional approach leads to the overestimation of real upgrading needs. Power production in the wind farms can be effectively limited at the due time. Methods of optimal reducing of wind farms power, can be developed in-stead of oversized investment. The paper shows how important is this problem and indicated the new ways of wind farm connecting procedures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.