Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie 3D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
EN
Upper limb prosthetic is an area of medical research and development that aims to restore functionality and improve the quality of life of people affected by the loss of one or both upper limbs. The development and implementation of 3D scanning tools and analysis of 3D scanning data requires the use of specialized analysis methods that ensure the achievement of the required indicators. It should take into account the impact of the model resolution on the result. This paper is devoted to the analysis of finding matches between a point cloud of a hand model and another point cloud using Gromov Wasserstein distance. For analysis, a subset of the MANO dataset was employed, containing a substantial volume of data and serving as a representative sample of the human population. The results obtained indicate the possibility of using this approach in the processing and analysis of three-dimensional data, which serves as one of the stages of designing individualized prostheses.
PL
Protetyka kończyn górnych to dziedzina badań i rozwoju medycznego mająca na celu przywrócenie funkcjonalności i poprawę jakości życia osób dotkniętych utratą jednej lub obu kończyn górnych. Opracowanie i wdrożenie narzędzi do skanowania 3D oraz analiza danych pochodzących ze skanowania 3D wymaga zastosowania specjalistycznych metod analizy, które zapewnią osiągnięcie wymaganych wskaźników. Należy przy tym uwzględnić wpływ rozdzielczości modelu na uzyskany wynik. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie znajdowania dopasowań między chmurą punktów modelu dłoni a inną chmurą punktów przy użyciu odległości Gromova-Wassersteina. Do analizy wykorzystano podzbiór zbioru danych MANO, który zawiera znaczną ilość danych i służy jako reprezentatywna próbka populacji ludzkiej. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania tego podejścia w przetwarzaniu i analizie danych trójwymiarowych, które służą jako jeden z etapów projektowania zindywidualizowanych protez.
EN
The article presents evaluation of road pavement surface diagnostics performed using an unmanned aerial vehicle (UAV). The work encompasses analysis of the potential for use of UAVs in pavement condition diagnostics, the methodology of field surveys and use of photogrammetry software. The experimental part includes a comparison of the results obtained for chosen types of pavement distress using orthophotomaps (created from images captured with UAV during flights at four different altitudes) and data obtained in field using a measuring tape and a total station. The results indicated that the measurement accuracy for chosen types of pavement distress (potholes, patches, cracks) obtained using typical surveying methods was similar to that obtained using aerial imaging technology (the difference does not exceed 1 cm). Using an unmanned aerial vehicle with an 1/2" image sensor, focal length of 24 mm and flight altitude of 5 m, it is possible to detect cracks from 1 mm in size; in the case of flight altitude of 30 m it is possible to detect cracks from 4 mm. The presented analyses indicate that UAVs may be successfully used in road surface feature diagnostics as an independent early damage detection system or as an extension of traditional surveying methods.
PL
W artykule przedstawiono ocenę techniki wykonywania diagnostyki cech powierzchniowych nawierzchni drogowej przy wykorzystaniu bezzałogowego statku powietrznego. Opisano możliwość wykorzystania technologii bezzałogowych statków powietrznych w diagnostyce stanu nawierzchni, metodykę badań związaną z pomiarami terenowymi, a także wykorzystaniem oprogramowania fotogrametrycznego. W części badawczej porównano wyniki pomiarów wybranych uszkodzeń nawierzchni pozyskane z ortofotomapy (stworzonej na podstawie zdjęć z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym na czterech różnych wysokościach) z danymi pozyskanymi w terenie przy zastosowaniu taśmy mierniczej i tachimetru. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że dokładność pomiarów wybranych uszkodzeń nawierzchni (wyboje, łaty, spękania) przy zastosowanej metodyce pomiarów jest zbliżona do wykonywanej technologią wizualną (różnica nie przekracza 1 cm). Przy wykorzystaniu bezzałogowego statku powietrznego z kamerą o matrycy 1/2 cala i ogniskowej 24 mm oraz wysokości lotu 5 m istnieje możliwość wykrycia na obrazach spękań o wielkości od 1 mm, a w przypadku nalotu na 30 m – od 4 mm. Przedstawione w pracy analizy wykazały, że bezzałogowe statki powietrzne mogą być z powodzeniem wykorzystywane w diagnostyce cech powierzchniowych nawierzchni drogowych jako niezależny system wczesnego wykrywania uszkodzeń lub jako rozszerzenie tradycyjnych metod pomiarowych.
EN
The article presents the impact of individual settings of both 3D printers and software dedicated to the preparation of printouts. 3D printing methods are discussed. The individual methods and tools necessary for the implementation of 3D prints are described. Materials that are used in 3D printing technology are also discussed. In addition, the construction of printers on which the samples for the tests described in this work were prepared was discussed. The advantages and disadvantages of using individual slicers for 3D printing are presented. The obtained measurement results of samples made of polylactide (PLA) are presented. The work was summarized with final conclusions.
PL
W artykule przedstawiono wpływ poszczególnych ustawień zarówno drukarek 3D oraz oprogramowania dedykowanego do przygotowania wydruków. Omówiono metody druku 3D. Opisano poszczególne metody i narzędzia niezbędne do realizacji wydruków 3D. Omówiono także materiały, które są wykorzystywane w technologii druku 3D. Ponadto omówiono budowę drukarek, na których zostały przygotowane próbki do badań opisanych w tejże pracy. Przedstawiono wady i zalety korzystania z poszczególnych slicerów do druku 3D. Zaprezentowano otrzymane wyniki pomiarowe próbek wykonanych z polilaktydu (PLA). Pracę podsumowano wnioskami końcowymi.
EN
The article presents the results of an experiment related to wildlife inventory control with the use of data from terrestrial laser scanning. The measurements were performed with the terrestrial laser scanning system – Riegl VZ-400i. The study area was the Obrońców Westerplatte square in Wrocław. The collected measurement data were pre-processed in a commercial – dedicated RiSCAN Pro environment. Operations related to point cloud georeferencing and its filtering were performed. The tree parameters were measured on the basis of a cloud point obtained in field surveys. This operation was performed with the use of the 3D Forest software. The investigations covered the main parameters of the tree (height and diameter) along with additional parameters, such as the distance between two points of the tree located furthest apart, the surface area of the orthogonal projection of the tree on the reference surface (terrain surface) and the height of the tree crown above the terrain surface. As a result of the performed analyses, an inventory of 70 trees was made within the Obrońców Westerplatte square in Wrocław. Part of the experiment was also to prepare a 3D model of a tree by using some available modeling algorithms. This part was performed in Sequoia software - dedicated to such operations. The software offers three modeling algorithms: Zhu/Bridson, metaballs and union of spheres.
EN
Currently, the modelling of historic buildings is most often performed on the basis of data obtained by terrestrial laser scanning. It ensures both the speed of information acquisition and the high accuracy of the final elaboration. However, there are situations in which the terrain layout or the structure of the building limits the possibility of obtaining full information on its shape. In such situations, the solution is to integrate data from various measurement devices. In the case of creating a full 3D model of large buildings, one of the ways to supplement the data, especially the roof of the building, is to use data from airborne laser scanning. The research used the integration of airborne laser scanning data with data recorded with the Leica ScanStation P40 terrestrial laser scanner. Combined point clouds were used for 3D modelling of two different historic buildings in Krakow. Modelling was performed with the Bentley CAD software and in Leica Cyclon 3DR and 3DReshaper. The accuracy of data integration was determined and the advantages and disadvantages of using the above-mentioned software for 3D modelling of architectural objects were shown. The result of the study is a 3D model of St. Florian’s Gate and the Palace of Art in Krakow.
EN
Buildings are often complex and hindered by identifying and measuring deformation in both the building itself and its elements. However, we have the assistance of 3D laser scanning technology which allows us to collect geometric data. Scanners are particularly effective for measuring high and hard-to-reach locations. This paper focuses on the measuring and modeling of roof drainage installations, which are usually placed at elevated heights, making it impossible to measure using traditional methods. Rain gutters need constant monitoring in order to fulfill their function and ensure proper drainage of rainwater. Laser scanning produces a point cloud which can be converted in a 3D model using software such as Leica Cyclone, AutoCad and ReCap. This study demonstrates the successful utilization of laser scanning in identifying geometric features and deformations in building installations.
EN
The aim of this research is to evaluate the performance of four UAV image processing software for the automatic estimation of volumes based on estimated volume accuracy, spatial accuracy, and execution time, with and without Ground Control Points (GCPs). A total of 52 images of a building were captured using a DJI Mavic Air UAV at 60m altitude and 80% forward and side overlap. The dataset was processed with and without GCPs using Pix4DMapper, Agisoft Metashape Pro, Reality Capture, and 3DF Zephyr. The UAV-based estimated volume generated from the software was compared with the true volume of the building generated from its as-built 3D building information modeled in Revit 2018 environment. The resulting percentage difference was computed. The average volumes estimated from the four software with the use of GCPs were 4757.448 m3 (3.87%), 4728.1 m3 (2.54%), 4291.561 m3 (11.5%), and 4154.938 m3 (14.35%), respectively. Similarly, when GCPs were not used for the image processing, average volumes of 4631.385 m3 (4.52%), 4773.025 m3 (1.6%), 4617.899 m3 (4.89%), and 4420.403 m3 (8.92%) were obtained in the same order. In addition to the volume estimation analysis, other parameters, including execution time, positional RMSE, and spatial resolution, were evaluated. Based on these parameters, Agisoft Metashape Pro proved to be more accurate, time-efficient, and reliable for volumetric estimations from UAV images compared to the other investigated software. The findings of this study can guide decision-making in selecting the appropriate software for UAV-based volume estimation in different applications.
EN
The sedimentary architecture of the Middle Sanaga deposits in the Central Cameroon Region was studied by combining sedimentological and surface geoelectrical techniques. Lithologic columns from hand augers and pits were correlated to geoelectrical profiles. All of these data were analysed to determine the volumes of lithological units that constitute significant potential geomaterial deposits (gravels, sands, and clays). From surface to depth, geoelectrical results show four main units: conductive GU1 (100 Ωm), semi-resistive GU2 (800 Ωm), resistive UG3 (1000–2000 Ωm), and highly resistive GU4 (over 2000 Ωm). The calibration results identify three lithological units: LU1 composed of poorly sorted pebbles and gravels; LU2 consisting of well-classified medium to coarse sands, asymmetry towards fine to coarse elements; and LU3 consisting of silty clays and clayey sands. Correlation of results assigns UG1 and LU3 to low hydrodynamics, GU2 and LU2 to medium hydrodynamics, and GU3 with LU1 to high hydrodynamics. A 3D filling model has been developed. This model shows that the volume of GU1-LU3 is estimated of 33,549,496 m3 , for GU2-LU2 is estimated of 18,352,728 m3 , and of GU3-LU1 of 7,687,875m3 . This study has important implications for the knowledge and characterization of lithological units, especially geomaterials.
PL
Technologia skanowania laserowego jest powszechnie stosowana w inwentaryzacji obiektów kultury. Ciągły wzrost technologiczny pozwala na wykorzystanie złożonych modeli cyfrowych 3D przez coraz większą liczbę odbiorców. Jedną z odmian zastosowania modeli jest tzw. HBIM (HistoricalBIM/HeritageBIM). W artykule skupiliśmy się na pierwszym z etapów zarządzania takim projektem, jak inwentaryzacja. Celem pracy jest określenie przydatności stosowania modelowania 3D na potrzeby analizy obiektów kultury oraz analiza dokładności modelu. Na podstawie wykonanego modelu przeprowadzono analizę oświetlenia kościoła. Przedstawiona metoda może być interpretowana pod kątem technicznym oraz humanistycznym (w przypadku analizy sacrum).
EN
The laser scanning technology is a commonly used method in the inventory of cultural objects. Continuous technological growth allows the use of complex digital 3D models by an increasing number of recipients. One of the varieties of model applications is the so-called HBIM (HistoricalBIM/HeritageBIM). In the article, we focused on the first stage of project management, which is inventory. The aim of the research is to determine the suitability of using 3D modeling for the purposes of analyzing cultural objects and analyzing the accuracy of the model. The lighting of the church was analyzed on the basis of the model. The presented method can be interpreted from a technical and humanistic point of view (in the case of the analysis of the sacred).
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące zastosowania metodologii BIM oraz modelowania 3D w projekcie tunelu w Świnoujściu. Pokazano praktyczne wykorzystanie modeli 3D oraz nowoczesnych technologii na placu budowy.
EN
The article presented basic assumptions of the BIM methodology and 3D modeling in the tunnel Świnoujście project. There was shown the practical usage of the 3D models and modern technologies on the construction site.
EN
The development of science and technology had a strong impact on all branches of engineering, including geodesy and the possibility of acquiring and processing measurement data. The best example of this is the Terrestrial Laser Scanning, whih can perform measurements in the form of a multi-million-point cloud. The cloud, representing places and objects, becomes a spatial database. The current problem in engineering is no longer data acquisition and processing, but information excess and redundancy. The solution to this problem is optimisation, which is the process of reducing the amount of data. It should implement its assumptions in such a way as to remove or reduce unnecessary information without losing the information presented by an object. This issue is particularly important in the process of using point clouds in 3D modelling at various levels of detail. The appropriate levels of the LOD0–LOD4 model require a different type of data: on the one hand ensuring the obtainment of the appropriate accuracy class in the study, and on the other hand, the data source should not contain too detailed information that is unnecessary for the study, which makes the work harder and slows it down due to the need to operate on a huge amount of redundant information Therefore, the purpose of this paper is to determine the scope of work on the optimisation of the point cloud in order to adjust its number and quality to the needs of individual LODs. The results of the work allowed to determine the scope of data unification for the respective precision groups of 3D models generating.
PL
Rozwój nauki i techniki wpłynął mocno na wszystkie gałęzie inżynierii, w tym również na geodezję oraz możliwości pozyskiwania i przetworzenia danych pomiarowych. Najlepszym tego przykładem jest naziemnym skaning laserowym, który realizuje pomiar w postaci wielomilionowej chmury punktów. Chmura ta, będącą reprezentacją miejsc i obiektów, staje się przestrzenną bazą danych. Aktualnym problem w inżynierii nie jest już pozyskiwanie i przetwarzanie danych, a natomiast nadmiarowością i redundancja informacji. Rozwiązaniem tego problemu jest optymalizacja, czyli proces zmniejszenia ilości danych. Powinien on w taki sposób realizować swoje założenia, aby usunąć bądź zredukować zbędne informacje bez straty informacji prezentowanej przez obiekt. To zagadnienie szczególnie istotne jest w procesie wykorzystania chmur punktów w modelowaniu 3D na różnych poziom szczegółowości. Odpowiednie poziomy modelu LOD0-LOD4 wymagają innego rodzaju danych z jednej strony zapewniających uzyskanie odpowiedniej klasy dokładnościowej opracowaniu, z drugiej źródło danych nie powinno zawierać zbyt szczegółowych informacji, niepotrzebnych dla opracowania, co utrudnia i spowalnia pracę z uwagi na konieczność operowania na ogromnej liczbie nadmiarowych informacji. Dlatego celem niniejszej pracy jest określenie zakresu prowadzonych prac nad optymalizacją chmury punktów, celem dostosowania jej liczby oraz jakości dla potrzeb poszczególnych poziomów szczegółowości LoD. Wyniki prac pozwoliły określić zakres unifikacji danych dla odpowiednich grup dokładnościowych generowania modeli 3D.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe informacje o projektowaniu obliczeniowym i programowaniu wizualnym. Przedstawiono krótką klasyfikację projektowania obliczeniowego. Wskazano na konieczność stosowania programowania w projektowaniu obliczeniowym. Języki wizualne, wykorzystywane w środowiskach CAD przygotowanych do projektowania obliczeniowego, są dość chętnie stosowane przez projektantów na każdym etapie tworzenia projektu. Przedstawiono przykład programowania wizualnego do modelowania konstrukcji powłokowej.
EN
This paper presents basic information about computational design and visual programming. A brief classification of computational design is presented. The necessity of using programming in computational design is indicated. Visual languages, used in CAD environments prepared for computational design, are quite readily used by designers at every stage of design development. An example of visual programming for modelling a shell structure is presented.
13
Content available 3D modelling with the use of photogrammetric methods
EN
Extremely intensive development of technology has resulted in many innovations. There are new methods of acquiring spatial data, such as laser scanning, unmanned aerial vehicles or digital non-metric cameras, which are the subject of this study. Integration of this data has become a new tool that has expanded existing measurement capabilities, finding applications in 3D modelling, archaeology and monument conservation. Owing to scanning, we can get the coordinates of almost every point of the scanned surface, obtaining full and detailed information about the object dimensions. The level of technical advancement of digital cameras allows them to be successfully used in short-range photogrammetry [27], and recently also in low-altitude aerial photogrammetry (unmanned aerial vehicles). Two different test objects were selected to achieve the intended purpose. The monument located on the 14-meter-high top of the Wanda Mound was adopted as the first object. It consists of a simple rectangular plinth made of brown marble. On its top there is a figure of an eagle with a crown of white marble. On the west wall of the plinth there is an inscription “Wanda” and a drawing showing a sword crossed with a distaff. The following features supported the choice of the monument: interesting shape of the object, which includes both simple geometric forms with large and flat surfaces (plinth), and more detailed surfaces (figure of an eagle); detailed texture of the object (complicated marble veins, wing details). The second object under study was The Helena Modrzejewska National Stary Theatre. The building was rebuilt in the style of Viennese Art Nouveau, so that it fully incorporates into the rest of buildings. Measurements included data obtained from a non-metric camera, Leica ScanStation scanner and DJI S 1000 multi-rotor.
PL
Niezwykle intensywny rozwój technologii od początku obecnego stulecia, zaowocował wieloma innowacjami, również w dziedzinie geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Oprócz ewolucji znanych już form pomiarów jak przejście ze zobrazowań analogowych na cyfrowe, pojawiły się też nowe metody pozyskiwania danych przestrzennych jak skaning laserowy, bezzałogowe statki powietrzne czy cyfrowe kamery niemetryczne, będące przedmiotem niniejszego opracowania. Integracja tych danych stała się nowym narzędziem, które rozszerzyło dotychczasowe możliwości pomiarowe, jak również znalazło zastosowanie poza branżą geodezyjną, na przykład w modelowaniu 3D, archeologii czy konserwacji zabytków. Dzięki skaningowi otrzymujemy współrzędne niemal każdego punktu skanowanej powierzchni w dowolnym miejscu, nawet już po zakończeniu pomiaru i opuszczeniu obiektu. Otrzymujemy zatem pełną i szczegółową informację o wymiarach obiektu, o znajdującej się wewnątrz infrastrukturze niekiedy trudno dostępnej bądź skomplikowanej. Poziom zaawansowania technicznego aparatów cyfrowych pozwala już od kilkunastu lat na stosowanie ich z powodzeniem w fotogrametrii bliskiego zasięgu [27], a od niedawna także i w fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (bezzałogowe statki powietrzne). Bezzałogowe statki powietrzne okazują się świetnym narzędziem wspomagającym proces zbierania danych o wysokorozdzielczych metrycznych zdjęciach elewacji budynków. Do zrealizowania zamierzonego celu wybrano 2 różne obiekty testowe.
EN
The paper describes an innovative design of a bionic robot for applications in felinotherapy supporting hospital and home psychotherapeutic treatment of bedridden children and adults. The project was engineered by biomimicrating a biological cat, reaching its robotic model. Particular attention in this process was devoted to capturing the essence of feline motorics behavior and the possibility of mapping them in a mechatronic model. The geometry, kinematics and kinetics of this model were analyzed, creating assumptions for its practical implementation in the real mechanism of cat skeleton movement. The used software used the topology of elements in Autodesk Fusion 360 Simulation workspace by performing the critical elements of the mechatronic model in print using SLS technology. The work was also supported by a graphical simulation in the PyBullet environment.
PL
W pracy opisano innowacyjny projekt bionicznego robokota dla zastosowań w felinoterapii, wspomagającej szpitalne i domowe leczenie psychoterapeutyczne obłożnie chorych dzieci i dorosłych. Projekt zrealizowano inżyniersko przez biomimikrowanie biologicznego kota, dochodząc do jego robotycznego modelu. Szczególną uwagę w tym procesie poświęcono uchwyceniu istoty kocich zachowań ruchowych i możliwości ich odwzorowania w mechatronicznym modelu. Przeprowadzono analizę geometrii, kinematyki i kinetyki tego modelu, tworząc założenia jego praktycznej realizacji w rzeczywistym mechanizmie kociego ruchu. W wykorzystanym oprogramowaniu korzystano z topologii elementów w obszarze roboczym Autodesk Fusion 360 Simulation, wykonując krytyczne elementy mechatronicznego modelu drukiem, w technologii SLS. Prace wspomagano także symulacją graficzną w środowisku PyBullet.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SSN) do predykcji parametrycznej w profilach otworów wiertniczych, której zastosowanie uzupełniło zestaw informacji we wszystkich otworach wiertniczych zlokalizowanych w obrębie analizowanego obszaru. Zaprezentowana w artykule metodologia może być użyta w przypadku braku możliwości specjalistycznej interpretacji krzywych geofizyki wiertniczej, uzupełniającej brakujące dane. Zestaw wykorzystanych w pracy danych obejmował rozwiązania w profilach 10 otworów wiertniczych, z których cztery otwory charakteryzowały się pełnym zestawem danych analizowanych w ramach niniejszego artykułu, obejmujących prędkość fali podłużnej, porowatość efektywną, nasycenie węglowodorami, moduł Younga i współczynnik Poissona. Wykorzystując technikę działania sztucznych sieci neuronowych, przeprowadzono predykcję brakujących informacji, bazując na relacjach pomiędzy analizowanymi parametrami w otworach, gdzie estymowane dane były dostępne. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technologii szeroko pojętego uczenia maszynowego (ang. machine learning) i tak zwanej sztucznej inteligencji. Niewiele pozostaje dziedzin nauki, w których nie miałyby one zastosowania. Tak jest również w branży naftowo-gazowniczej. Parametr nasycenia węglowodorami, pomimo wyzwań, jakie niesie za sobą interpretacja tego parametru, również został poddany próbie estymacji, potwierdzając niskimi wartościami korelacji pomiędzy analizowanymi parametrami, że wymaga zdecydowanie bardziej zaawansowanych prac o indywidualnym charakterze. Wyniki predykcji parametrycznej, poddane wcześniej walidacji poprzez charakterystykę parametrów R (różnica pomiędzy wartością rzeczywistą a estymowaną) i RMSE (pierwiastek błędu średniokwadratowego), zostały w kolejnym kroku zaaplikowane w procesie modelowania przestrzennego wszystkich analizowanych parametrów. Finalnie, w celu wizualizacji różnic pomiędzy wykorzystaniem niepełnego i po części estymowanego zestawu danych w analizie przestrzennej, zaprezentowano mapę średnich wartości wybranego parametru w obrębie analizowanego interwału stratygraficznego. Tak przygotowany zestaw danych pozwolił na bardziej wiarygodne odtworzenie przestrzenne rozkładu parametrów istotnych w kontekście charakterystyki złoża węglowodorów, na podstawie którego w kolejnych etapach możliwa jest wiarygodniejsza ocena potencjału złożowego analizowanego obiektu. Zaprezentowana w artykule metodyka, oparta na rozwiązaniu rzeczywistego problemu badawczego, stanowi alternatywę, dla koszto- i czasochłonnych interpretacji geofizycznych, niekiedy znacznych liczb otworów wiertniczych, szczególnie dla obszarów charakteryzujących się relatywnie niewielką przestrzenną zmiennością i złożonością tektoniczną. Warunkiem jest dostępność interpretacji danych geofizyki wiertniczej w co najmniej kilku otworach stanowiącej wzorzec dla odtworzenia zmienności badanego parametru/parametrów w pozostałych profilach otworów wiertniczych.
EN
The article presents the possibilities of using artificial neural networks for parametric prediction in borehole profiles, the application of which supplemented the set of information in all boreholes located within the analyzed area. The approach presented in the article will be used when there is no possibility of specialized interpretation of the drilling geophysics curves, supplementing the missing data. The set of data used in the study included solutions in the profiles of 10 boreholes, four of which were characterized by the availability of the full data set analyzed in this article, including compressional wave velocity, effective porosity, hydrocarbon saturation, Young’s modulus and Poisson’s ratio. Using the technique of the operation of artificial neural networks, a prediction of missing information was carried out based on the relationships between the analyzed parameters in the wells, where the estimated data was available. In recent years, there has been a dynamic development of machine learning technology and the so-called artificial intelligence. There are very few fields of science in which they find no application. The hydrocarbon saturation parameter, despite the challenges posed by the interpretation of this parameter, was also subjected to an estimation attempt, confirming the low correlation values between the analyzed parameters and requiring much more advanced work of an individual nature. The results of parametric prediction, previously validated by characterizing the R and RMSE parameters, were applied in the next step in the spatial modeling process of all analyzed parameters. Finally, as part of the visualization of the differences between the use of an incomplete and partially estimated data set in spatial analysis, a map of mean values of the selected parameter within the analyzed interval was presented. The set of data prepared in this way allowed for a more reliable spatial reconstruction of the distribution of parameters important in the context of the characteristics of the hydrocarbon reservoir, on the basis of which, in the subsequent stages, it is possible to more fully assess the deposit potential of the analyzed object. The methodology presented in the article, supported by a real case study, is an alternative to geophysical interpretations that require financial and time resources, sometimes large numbers of boreholes, especially for areas characterized by relatively low spatial variability and tectonic complexity. The condition is the availability of the interpretation in at least several boreholes, constituting a pattern for recreating the variability of the tested parameter / parameters in the remaining profiles of the boreholes.
EN
The aim of the paper is to present some experiences of using modern technologies to historical buildings digitalization. The emphasis is placed on the possibilities of spatial data collecting, as well as on subsequent 3D modelling. The paper describes the proposed survey techniques which are based on the Terrestrial Laser Scanning and photogrammetry. The authors obtained the point cloud by using the laser scanner Faro Focus 3D and dedicated software to combine scans (target based and cloud to cloud methods). The paper also provides an introduction to issues related to a method of building structure modelling based on a point cloud. The authors proposed some computer software tools that could improve work with a point cloud and the modelling process. The resulting 3D model could be both a source of information about historical building and a sufficient base to create computational model with spatial finite elements. The subject of the case study is the St. Hubert Chapel located in Rzeszów (Poland) and built in the middle of the 18th century under the patronage of the Lubomirski family. This rococo chapel is one of the most valuable architectural monuments in the region. Historical Building Information Model (HBIM) could be helpful in analysis, visualisations and conservation practice of this precious monument. Diagnosing the current object state and assessing its technical condition could be the purpose of creating a computational FEM model.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do digitalizacji obiektów zabytkowych. Zwrócono uwagę na możliwości pozyskiwania danych przestrzennych, a także na późniejsze modelowanie 3D. W artykule opisano proponowane techniki pomiarowe oparte na naziemnym skaningu laserowym i fotogrametrii. Autorzy uzyskali chmurę punktów wykorzystując skaner laserowy Faro Focus 3D oraz dedykowane oprogramowanie do łączenia skanów (metodą opartą na punktach referencyjnych oraz dopasowaniu chmura do chmury). Artykuł stanowi również wprowadzenie do zagadnień związanych z modelowaniem konstrukcji budynku w oparciu o chmurę punktów. Autorzy zaproponowali kilka narzędzi w postaci oprogramowania komputerowego, które mogłyby usprawnić pracę z chmurą punktów i proces modelowania. Powstały model 3D może być zarówno źródłem informacji o zabytkowym budynku, jak i wystarczającą bazą do stworzenia modelu obliczeniowego z elementami skończonymi. Przedmiotem badań jest kaplica św. Huberta zlokalizowana w Rzeszowie (Polska), zbudowana w połowie XVIII wieku pod patronatem rodu Lubomirskich. Kaplica w stylu rokoko jest jednym z cenniejszych zabytków architektury w regionie. Historical Building Information Model (HBIM) może być pomocny w analizie, wizualizacji i praktyce konserwatorskiej tego cennego zabytku. Celem stworzenia modelu obliczeniowego MES może być zdiagnozowanie aktualnego stanu obiektu i ocena jego stanu technicznego.
EN
The paper deals with the selection of a correct software solution for educational purposes in the field of 3D modelling. Five most suitable options were chosen. This article describes each variant. For the selection process itself, a set of factors was created to compare software in the aspects most important for the teaching process. This led to the choice of the most suitable alternative. Subsequently, learning materials were created for the software. Those were then tested in an experiment. The main goal was to evaluate the suitability for integration into the learning process, either for individual study or as potential teaching aid for 3D modelling lessons.
PL
Wejście na rynek technologii i oprogramowania BIM narzuciło spore zmiany w cyklu powstawania budynku – obecnie już nie mówi się o projektowaniu, ale o modelowaniu budynku i instalacji. Jest to zupełnie nowe podejście, w którym każdy element modelu zawiera pewne informacje, a te zebrane w całość tworzą budynek.
PL
Architekt Agnieszka Jadranka-Krawczyk, BIM Information Manager oraz Business Development Manager w firmie Graph’it, opowiedziała redakcji czasopisma „Nowoczesne Hale” o możliwościach modelowania budynków z wykorzystaniem technologii BIM, opłacalności w wykorzystaniu systemu przez inwestora oraz wykorzystaniu w projektowaniu BIM modelowania 3D i VR.
EN
Purpose: 3D printing has shown enormous potential for building plastic products, including bone, organs, and body parts. The technology has progressed from visualization and preoperation training to the 3D printing of customized body parts and implants. This research aims to create 3D printed bone structure from plastics and test the mechanical properties of the cortical and trabecular bone structures if they match the real bone structure strength. Design/methodology/approach: We used Digital Imaging, and Communications in Medicine (DICOM) images from Computer Tomography (CT) scans to created external bone structures. These images' resolution did not allow the creation of fine trabecular bone structures, so we used 3D modeling software to engineer special 3D void honeycomb structures (with triangular, square, and hexagonal shapes). Another reason to design void structures is that the 3D printing of complex shapes without support materials is problematic. After designing and 3D printing of the 3D bone structures, their mechanical properties need to be tested. Findings: 3D bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures were designed, 3D printed, and then tested. Tensile, bending, and compression testing was performed. Testing the mechanical properties of the honeycomb structures (triangular, square, and hexagonal) shows that their strength and modulus are higher than those of the real trabecular bones. The results show that 3D printed honeycomb structures mechanical properties can match and some cases exceeding the properties of the actual bones trabecular structures, while the sold structures have lower mechanical properties than the bone cortical structures. Research limitations/implications: During the 3D printing experiments, we found that 3D printers, in general, have low resolution, not enough to print fine trabecular bone structures. To solve the existing 3D printing technology's insufficient resolution, we later designed and built an SLA (stereolithography) 3D printer with high printing resolution (10 micrometers). Another limitation we found is the lack of biocompatible materials for 3D printing of bone structures. Future research work is in progress formulating superior ink/resin for bone structures 3D printing. Further, clinical trials need to be performed to investigate 3D printed parts’ influence on the healing of bone structures. Practical implications: We found that the 3D void (honeycomb) structures will have an impact not only on building bone structures but also in engineering special structures for industrial applications that can reduce the weight, time, and the cost of the material, while still keep sufficient mechanical properties. Originality/value: Designing and testing 3D printed bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures could replace bones. Design and test special void honeycomb structures as a replacement for cortical bone structures.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.