Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 750

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
Podstawowe usługi konieczne do zagwarantowania godnego poziomu życia i zdrowia obywateli to odpowiednie ogrzewanie i chłodzenie, oświetlenie oraz energia do zasilania urządzeń elektrycznych. W kontekście obserwowanego spowolnienia gospodarczego, rosnących cen energii, wyśrubowanych przez unię europejską norm ochrony środowiska naturalnego problemem szczególnie istotnym i coraz częściej dyskutowanym staje się zjawisko ubóstwa energetycznego, rozumianego jako niezdolność gospodarstw domowych do utrzymania odpowiedniego poziomu usług energetycznych po przystępnych cenach. W artykule autorzy zaproponowali użycie modelu wektorowej autoregresji (VAR) do analizy sytuacji energetycznej gospodarstw domowych w Polsce.
EN
The basic services necessary to guarantee a decent standard of living and health of citizens are adequate heating and cooling, lighting and energy to power electrical devices. In the context of the observed economic slowdown, rising energy prices, environmental protection standards set by the European Union, the phenomenon of energy poverty, understood as the inability of households to maintain an adequate level of energy services at affordable prices, is becoming a particularly important and increasingly discussed problem. In the article, the authors proposed the use of the vector autoregression (VAR) model to analyze the energy situation of households in Poland.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza korzyści z wdrożenia inteligentnych systemów prowadzenia ruchu kolejowego w aspekcie uzyskania płynności jazdy pociągu i w konsekwencji na zmniejszeniu zużycia energii trakcyjnej pociągu. Analiza przeprowadzona jest w odniesieniu do stosowanych na kolejach europejskich rozwiązań technicznych, umożliwiających optymalizację ruchu pociągu. Jednym z czynników pozwalających na taką optymalizację jest takie kształtowanie profilu prędkości pociągu, aby czas jazdy pociągu do semafora wskazującego sygnał „Stój” był nie krótszy niż przewidywany czas do zmiany sygnału na zezwolenie na dalszą jazdę. W ramach tej analizy przeprowadzono symulacje ruchu w oparciu o model pociągu ETR610 typu ED250, dla różnych wariantów sterowania prędkością pociągu i dwóch wariantów odległości wstępnej do semafora. Rezultatem pracy są spostrzeżenia o możliwości wdrożenia inteligentnych systemów prowadzenia ruchu kolejowego, w tym porównanie możliwych oszczędności w zużyciu energii trakcyjnej.
EN
The subject of the work is an analysis of the benefits of implementing intelligent rail traffic control systems in terms of achieving smooth train travel and, consequently, reducing the train's traction energy consumption. The analysis is carried out in relation to the technical solutions used on European railways, enabling the optimization of train traffic. One of the factors allowing for such optimization is shaping the train speed profile in such a way that the train travel time to the semaphore indicating the "Stop" signal is not shorter than the expected time until the signal changes to permission to continue. As part of this analysis, traffic simulations were carried out based on the ETR610 train model of the ED250 type, for different variants of train speed control and two variants of the initial distance to the semaphore. The result of the work are observations on the possibility of implementing intelligent rail traffic management systems, including a comparison of possible savings in traction energy consumption.
EN
The demand for electric vehicles is high due to the fact of their low travel costs. Meanwhile, an increase in the car driving range is expected. Hence, this paper examines different concepts related to driving a battery electric vehicle. The driving scenarios were divided into two parts. The first part consisted of four stages: driving in a mixed cycle, charging the battery, driving a very short distance, and driving distances that were within the maximum theoretical range of the batteries. The second part involved driving a distance until the range extender system was activated. The outcomes of these experimental investigations are described and the key findings are presented in the discussion.
PL
Popyt na pojazdy elektryczne jest duży ze względu na niskie koszty podróży. Jednocześnie spodziewany jest wzrost zasięgu. Dlatego w niniejszym artykule przeanalizowano różne koncepcje związane z prowadzeniem pojazdu elektrycznego. Scenariusze jazdy zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część składała się z czterech etapów: jazdy w cyklu mieszanym, ładowania pakietu bateryjnego, przejazdu bardzo krótkiego odcinka oraz przejazdu odcinków o różnej długości, mniejszej niż maksymalny zasięg teoretyczny. Druga część polegała na przejechaniu odcinka do momentu aktywacji systemu REx. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane, a kluczowe ustalenia przedstawiono w sekcji dyskusji.
PL
Praca przedstawia zagadnienie dotyczące pomiaru i analizy zużycia energii w trakcie cyklu wiercenia termicznego. Przedstawiono oparte na tokarce CNC stanowisko badawcze, którego elementem wyposażenia był eksperymentalny układ poboru energii oparty o licznik energii elektrycznej oraz siłomierz. Zastosowane urządzenia pomiarowe pozwalały na rejestrację obciążenia sieci energetycznej, obciążenia napędów obrabiarki, siłę osiową, moment hamujący wiertło, aktualne obroty wrzeciona obrabiarki, pozycję wiertła względem obrabianego materiału i wartości rejestrów parametrów pomocniczych w strategii adaptacyjnego sterowania posuwem. Rozważano dwa przypadki cyklu wiercenia: wykonanie pojedynczego otworu oraz wykonanie szeregu otworów w jednym cyklu. Testowano pięć strategii sterowania posuwem w trakcie cyklu wiercenia, w tym adaptacyjne sterowanie posuwem i rekurencyjną metodę optymalizacji posuwu. Dla porównania wykonano także otwory tradycyjnymi wiertłami krętymi HSS. Na podstawie uzyskanych rezultatów badań można stwierdzić, że metoda wiercenia ciernego może być zaliczona do energooszczędnych metod wykonywania otworów w elementach cienkościennych.
EN
The work presents the issue of measuring and analyzing energy consumption during a thermal drilling cycle. A research stand based on a CNC lathe was presented, the equipment of which was an experimental energy consumption system based on an electricity meter and a force gauge. The measuring devices used allowed for recording the load on the power grid, the load on the machine tool drives, the axial force, the drill braking torque, the current rotation of the machine tool spindle, the position of the drill in relation to the workpiece and the values of auxiliary parameter registers in the strategy of adaptive feed control. Two cases of a drilling cycle were considered: making a single hole and making a series of holes in one cycle. Five feed control strategies were tested during the drilling cycle, including adaptive feed control and a recursive feed optimization method. For comparison, holes were also made with traditional HSS twist drills. Based on the obtained test results, it can be concluded that the friction drilling method can be included in the energy-saving methods of making holes in thin-walled elements.
EN
This article systematizes the experience of conducting energy audits of production facilities and municipal establishments in the form of recommendations. The purpose of the analysis is to substantiate the criteria for an effective energy audit for thermal power stations. The object of the study is the formal and regulatory content of such criteria. The subject of the analysis (a prerequisite for objectification) is the systemic relationship of formal criteria with production efficiency. Based on the experience of energetic examinations, the general requirements for the subjects of the energy audit of thermal power stations are highlighted and the general approaches and the sequence of the analytical audit are recommended. It is generalized that the restoration and improvement of thermal power stations as elements of the Ukrainian energy system are cost-effectively provided that the relations between the customer and the energy auditor are transparent and open. From the perspective of energy management, the external on-site energy examination assesses the technical and economic performance of thermal power stations in a broad, comprehensive manner, identifying shortcomings and reserves, providing forecasting and determining the main areas of a thermal power station’s operation, and improving the plant’s reputation.
PL
W artykule uporządkowano, w formie zaleceń, doświadczenia z przeprowadzania audytów energetycznych zakładów produkcyjnych i komunalnych. Celem analizy jest uzasadnienie kryteriów skutecznego audytu energetycznego dla elektrociepłowni. Przedmiotem opracowania jest treść formalna i regulacyjna takich kryteriów. Przedmiotem analizy (warunek konieczny obiektywizacji) jest systemowy związek kryteriów formalnych z efektywnością produkcji. Na podstawie doświadczeń z badań energetycznych zwrócono uwagę na ogólne wymagania dotyczące przedmiotów audytu energetycznego elektrowni cieplnych oraz zalecono ogólne podejścia i kolejność przeprowadzania audytu analitycznego. Uogólnia się, że odbudowa i usprawnienie elektrowni cieplnych jako elementów systemu energetycznego Ukrainy jest opłacalne pod warunkiem, że relacje między klientem a audytorem energetycznym są przejrzyste i otwarte. Z punktu widzenia zarządzania energią, Zewnętrzne badanie energetyczne na miejscu ocenia techniczną i ekonomiczną wydajność elektrowni cieplnych w szeroki, kompleksowy sposób, identyfikując braki i rezerwy, zapewniając prognozowanie i określając główne obszary działania elektrowni cieplnej oraz poprawiając reputację zakładu.
EN
This study investigates how macroeconomic variables in Bangladesh from 1991 to 2021 affected emissions, using data from the World Development Indicators. This study used the autoregressive distributed lag (ARDL) model. The study finds that Bangladesh’s GDP per person, energy use, and trade openness positively and significantly affect both short-term and long-term carbon dioxide emissions. However, statistics show that foreign direct investment does not affect from Bangladesh’s. This study says that policymakers should focus on making energy policies and other economic policies that help the economy grow and have little to no effect on emissions. Additionally, economic growth will not hurt the environment as much if policies are implemented to encourage the growth of both the public and private sectors and make it easier to make money by allocating and distributing resources well. Finally, this study suggests looking for additional variables to improve the model’s fit and using other estimating techniques to obtain more trustworthy findings.
PL
W niniejszym artykule zbadano, wykorzystując dane z World Development Indicators, w jaki sposób w jaki sposób zmienne makroekonomiczne w Bangladeszu w latach 1991–2021 wpłynęły na emisje. W tym badaniu wykorzystano model autoregresyjnego rozproszonego opóźnienia (ARDL). Badanie wykazało, że PKB Bangladeszu na osobę, zużycie energii i otwartość handlu pozytywnie i znacząco wpływają zarówno na krótko-, jak i długoterminowe emisje dwutlenku węgla. Statystyki pokazują jednak, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne nie wpływają na sytuację w Bangladeszu. To badanie mówi, że decydenci powinni skupić się na kształtowaniu polityki energetycznej i innych polityk gospodarczych, które pomagają gospodarce rozwijać się i mają znikomy wpływ na emisje. Ponadto wzrost gospodarczy nie będzie tak bardzo szkodził środowisku, jeśli wdrożona zostanie polityka zachęcająca do rozwoju zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, oraz ułatwiająca zarabianie pieniędzy poprzez dobrą alokację i dystrybucję zasobów. Wreszcie, to badanie sugeruje poszukiwanie dodatkowych zmiennych w celu poprawy dopasowania modelu i wykorzystanie innych technik szacowania w celu uzyskania bardziej wiarygodnych wyników.
EN
The article deals with a widely used method of measuring the overall efficiency of equipment (OEE), which in combination with technologies and software tools is gaining in importance. The overall efficiency of OEE equipment is a key performance metric for machines and equipment to identify hidden capacities and increase production productivity. The intensification of Industry 4.0 in traditional manufacturing companies supports and creates the conditions for their transformation into a smart factory. The integration of intelligent machines and devices with complex human-machine communication network systems requires a new direction in measuring and increasing OEE. Mass customization, resp. personalization of production raises a high need to monitor, improve and further maintain productivity. The aim of the article is to create a simulation model of the production process and test the energy consumption of selected equipment using TX Plant Simulation software with a proposal of measures to increase the OEE of the company.
PL
W artykule przedstawiono problematykę racjonalizacji zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe w obiektach użyteczności publicznej. Przedstawiono analizę różnych przedsięwzięć umożliwiających zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie w obiektach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcia wiążą się z zastosowaniem: racjonalnych rozwiązań projektowych, energooszczędnych systemów oświetlenia elektrycznego, oświetlenia dziennego lub nowoczesnych systemów sterowania oświetleniem. Dla każdego analizowanego obszaru dokonano oceny potencjalnych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie.
EN
In this paper, subject matter of rationalization of electric energy consumption for lighting purposes in buildings of public services is performed. Analysis of different undertakings decreasing electricity consumption for lighting in buildings of public services is performed. Undertakings are connected with use: rational design solutions, energy-saving systems of lighting, daylight or modern systems of lighting control. For each analysed area, assessment of potential savings in electric energy consumption for lighting is conducted.
EN
In this work, the authors focused on analyzing the energy efficiency and dynamics during car acceleration, featuring investigation of acceleration dynamics under various acceleration intensities. The tests were performed in the speed range between 45 km/h and 120 km/h, at a constant gear ratio. This enabled obtaining variable dynamic parameters of the acceleration process, ranging from about 0.1 to 1.4 m/s2, and recording variation in fuel consumption from 6.28 to 27.03 dm3/100km. The study focused on determining the relation between fuel consumption, energy efficiency and vehicle acceleration depending on the available drivetrain power. The relation between fuel consumption and vehicle acceleration was described by using the dynamic index. The proposed dynamic index takes into account the energy (from burned fuel) and vehicle acceleration intensity to obtain an objective metric for characterizing the acceleration process. The aforementioned index takes the form of the passenger car movement energy quality index and can be related to widely known physical properties, thus ensuring its universality. The index expresses the energy expenditure within the time needed to accelerate a vehicle weighing 1kg by a 1m distance. As opposed to other criteria that are applied to the assessment of passenger cars dynamics, the index shows a high determination coefficient R2 in excess of 0.99, and can be used as a universal metric to test other vehicle types.
EN
The analysis is based on a sample of 1015 citizens from Czechia. The cognitive energy literacy index (CELI), based on the knowledge of the energy mix in electricity production and the knowledge of the import/export of electricity in Czechia, is constructed in this article. The research aims to answer the following questions: What is the level of CELI within the population of Czechia? To what extent do the selected socio-demographic indicators affect the CELI? To what extent does CELI influence respondents' perceptions? The medium level of CELI is widespread across the population, while high and low levels of CELI are roughly equally shared. People with a high CELI are more likely to be older men with a university education. CELI also significantly affects the perception of behaviour on an individual, collective, and systemic level. Higher CELI is also associated with higher support for innovative solutions and renewable energy resources.
PL
Analiza oparta jest na próbie 1015 obywateli z Czech. W artykule skonstruowano indeks kognitywnych umiejętności energetycznych (CELI), oparty na wiedzy o miksie energetycznym w produkcji energii elektrycznej oraz wiedzy o imporcie/eksporcie energii elektrycznej w Czechach. Badania mają na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jaki jest poziom CELI w populacji Czech? W jakim stopniu wybrane wskaźniki społeczno-demograficzne wpływają na CELI? W jakim stopniu CELI wpływa na postrzeganie przez respondentów? Średni poziom CELI jest rozpowszechniony w całej populacji, natomiast wysokie i niskie poziomy CELI są mniej więcej równo podzielone. Osoby o wysokim CELI to częściej starsi mężczyźni z wyższym wykształceniem. CELI istotnie wpływa również na postrzeganie zachowań na poziomie indywidualnym, zbiorowym i systemowym. Wyższe CELI wiąże się również z wyższym poparciem dla innowacyjnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii.
EN
The article presents a mathematical model demonstrating the synergy of HEV energetic machines in accordance with the model predictive control. Then the results of road tests are presented. They were based on the factory control of the above-mentioned system. The results of the operating parameters of the system according to the factory control and the results of the operating parameters according to the model predictive control were compared. On their basis, it could be concluded that the model predictive control contributed to changes in the power and electrochemical charge level of the energy storage system from 50.1% (the beginning) to 56.1% (the end of course) and for MPC from 50.1% (the beginning) to 59.9% (the end of the course). The applied MPC with 13 reference trajectories (LQT) of power machines of the series-parallel HEV allowed for fuel savings on the level of 4%.
EN
With the increasing volume of shipping containers, container multimodal transport and port scheduling have attracted much attention. The allocation and dispatching of handling equipment to minimize completion time and energy consumption have always been a focus of research. This paper considers a scheduling problem at an automated land-maritime multimodal container terminal with multi-size containers, in which operating facilities and equipment such as quay cranes, vehicles, yard cranes, and external container trucks are involved. Moreover, the diversity of container sizes and the location of handshake areas in yards are concerned. A mixed integer programming model is established to schedule all operating facilities and equipment. To solve the mathematical model is a NP-hard problem, which is difficult to be solved by conventional methods. Then we propose a heuristic algorithm which merges multiple targets into one and designs an improved genetic algorithm based on the heuristic combination strategy in which 20-ft containers are paired-up to the same yard before allocation. After that, some experiments are designed to prove the effectiveness of the model and the algorithm. The effect of configurations on efficiency and energy consumption under different conditions is discussed, and the influences of different parameters and the proportion of 20-ft containers are also compared. Furthermore, the influence of locations of handshake area with different yard quantities are compared. To conclude, there is an optimal number of equipment to be allocated. If few equipment is used, the operation time will be prolonged; if too many, the energy consumption will be increased. When the yard operation is the bottleneck, the handover location should be in the centre, otherwise other locations might be feasible. When the proportion of 20-ft containers that can be combined is large, the method proposed in this paper has advantages over traditional methods. The proposed algorithm has made a breakthrough in improving efficiency and reducing energy consumption.
EN
Unmanned, battery-powered quadrotors have a limited onboard energy resources. However, flight duration might be increased by reasonable energy expenditure. A reliable mathematical model of the drone is required to plan the optimum energy management during the mission. In this paper, the theoretical energy consumption model was proposed. A small, low-cost DJI MAVIC 2 Pro quadrotor was used as a test platform. Model parameters were obtained experimentally in laboratory conditions. Next, the model was implemented in MATLAB/Simulink and then validated using the data collected during real flight trials in outdoor conditions. Finally, the Monte-Carlo simulation was used to evaluate the model reliability in the presence of modeling uncertainties. It was obtained that the parameter uncertainties could affect the amount of total consumed energy by less than 8% of the nominal value. The presented model of energy consumption might be practically used to predict energy expenditure, battery state of charge, and voltage in a typical mission of a drone.
15
Content available Systematic literature review of IoT metrics
EN
The Internet of Things (IoT) touches almost every aspect of modern society and has changed the way people live, work, travel and, do business. Because of its importance, it is essential to ensure that an IoT system is performing well, as desired and expected, and that this can be assessed and managed with an adequate set of IoT performance metrics. The aim of this study is to systematically inventory and classify recent studies that have investigated IoT metrics. The authors conducted a literature review based on studies published between January 2010 and December 2021 using a set of five research questions (RQs) on the current knowledge bases for IoT metrics. A total of 158 IoT metrics were identified and classified into 12 categories according to the different parts and aspects of an IoT system. To cover the overall performance of an IoT system, the 12 categories were organized into an ontology. The results show that the category of network metrics was most frequently discussed in 43% of the studies and, with the highest number of metrics at 37%. This study can provide guidelines for researchers and practitioners in selecting metrics for IoT systems and valuable insights into areas for improvement and optimization.
EN
The presented paper contains a description of a new method of determining the optimum feed rate for a waste-free, energy-efficient drilling process being a friction drilling. Previous experience has shown that the energy required to drill a hole by friction drilling is closely correlated with the drilling cycle time. Based on the authors' own experience, the thesis was put forward that the optimum feed rate during the drilling procedure should be variable but smooth. Additional evaluation criteria for the developed method were the drilling cycle time, the maximum values of the axial force and torque, the maximum values of the feed drive and machine spindle drive load, as well as the energy consumption. The test rig was based on a numerically controlled machine tool, equipped with an axial force and torque sensor, and additional dedicated measuring devices for measuring energy consumption. The results of the study indicate the high competitiveness of the developed approach, compared to the feed rate control strategies in a friction drilling cycle known from the literature. The proposed approach for selecting the longitudinal feed rate can quickly gain a significant number of applications. Studies have shown that optimally planned feed rates can reduce energy intensity by up to 47%.
EN
One of the priorities of the EU economy is to create the best possible conditions for the design and implementation of innovative solutions within the scope of energy efficiency. In recent years, there has been quick technological progress in the field of devices having controlled motor drive used for air purification, and from heating plates, which are applied in the eating places, including restaurants and zones for preparing meals in various means of transport. The research conducted by the EU on EcoDesign requirements showed that range hoods at the stage of their use have a considerable potential of saving energy. The introduction of energy efficiency labels to the market has improved the energy efficiency of these devices and accelerated the transformation of the market to implement energy-saving technologies, which according to the experts, may lead to an annual primary energy saving of 27 PJ/year in 2021, which may increase in 2030 to 60 PJ/year. The authors of this publication researched the fluid dynamic efficiency of a selected range hood, showing the necessity of investments in new technologies. Patented original solutions of the range hoods that can be applied, among others, in such means of transport as passenger ships, cargo ships, and submarines having a zone for preparing meals were presented in this article. An environmental aspect in the context of energy consumption was shown during the phase of using the device for air purification, providing many premises and arguments for future constructional solutions for energy management in various branches of transport and more.
PL
W artykule przedstawiono często pomijaną kwestię wpływu reżimu pracy pojazdów elektrycznych w transporcie miejskim na zużycie energii elektrycznej na cele nietrakcyjne. Nowoczesna komunikacja miejska obsługiwana rozwiniętymi technologicznie pojazdami wiąże się z eksploatacją klimatyzatorów, rozbudowanej informacji pasażerskiej czy automatów biletowych. Kongestia i znaczne opóźnienia w ruchu pojazdów elektrycznych mogą przyczynić się do wzrostu zużycia energii elektrycznej na cele nietrakcyjne, a ponadto brak punktualności przyjazdu na pętle końcowe, skutkować może brakiem możliwości pełnego naładowania baterii pokładowych i ich nadmiernym, przedwczesnym zużyciem. Przeanalizowano także najczęściej stosowane technologie zasobników energii z punktu widzenia żywotności baterii oraz konieczności ich wymiany. Na podstawie badań w transporcie miejskim Gdyni wykazano, że trolejbusy mogą stanowić alternatywę dla elektryfikacji linii autobusowych, w szczególności ze względu na konieczność bezawaryjnej obsługi nietrakcyjnego wyposażenia pojazdów. Nowoczesne trolejbusy bateryjne wymagają pokrycia trasy infrastrukturą trakcyjną jedynie w 25-35%. W artykule wykazano, że najmniej efektywne rozwiązanie ze względu na badane zjawisko, stanowi autobus elektryczny z ładowaniem nocnym w zajezdni.
EN
The article presents the often overlooked issue of the impact of the electric vehicle work regime in urban transport on electricity consumption for non-traction purposes. Modern public transport supported by technologically advanced vehicles is associated with the operation of air conditioners, extensive passenger information and ticket machines. Congestion and significant delays in the traffic of electric vehicles may result in an increase in electricity consumption for non-traction purposes, and in addition, the lack of punctuality in arrival at the end loops may result in the inability to fully charge the on-board batteries and their excessive, premature wear. The most commonly used energy storage technologies have also been analyzed in reference to the battery life and the need to replace them. Based on research in the Gdynia’s city transport, it has been shown that trolleybuses can be an alternative to the electrification of bus lines, in particular due to the need for failurefree operation of non-traction vehicle equipment. Modern battery trolleybuses require only 25–35% of the route to be covered with traction infrastructure. The study showed that the least effective solution in terms of the studied phenomenon is an electric bus with depot charging at night.
PL
W 2006 roku oświetlenie odpowiadało za 19 proc. światowego zużycia energii elektrycznej czynnej. Dzięki inwestycjom w oprawy LED w ciągu 12 lat udział ten spadł do 13 proc., a w 2030 roku powinien osiągnąć pułap 8 proc. Autorzy przedstawiają, na przykładzie wybranego miasta (ilość mieszkańców ponad 100 000) koncepcję realizacji tej idei opartej na wymianie 1:1 - oprawy ze źródłami LED w miejsce opraw wyładowczych. Opisują metodologię tej wymiany oraz zaimplementowanie systemów sterowania. Na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych opraw, przedstawiają estymowane koszty zużycia składowych energii elektrycznej w ciągu roku. Dokonują także oceny efektywności energetycznej analizowanej instalacji ze sterowaniem zegarami astronomicznymi.
EN
In 2006, lighting was responsible for 19 percent. global active electricity consumption. Thanks to investments in LED luminaires, this share has dropped to 13% within 12 years, and in 2030 it should reach the level of 8%. The authors present, based on the example of a selected city (population over 100,000), the concept of implementing this idea based on the 1: 1 exchange - luminaires with LED sources in place of discharge luminaires. They describe the methodology of this exchange and the implementation of control systems. Based on the measurements of electrical parameters of luminaires, they present the estimated costs of consumption of electrical energy components during the year. They also assess the energy efficiency of the analyzed installation with the control of astronomical clocks.
EN
The paper focuses on reducing the energy intensity of ladle metallurgy as part of steel production and the associated reduction of pollutant emissions. It can be achieved by optimising the thermal work of metallurgical aggregates in terms of the impact on energy consumption and the environmental burden of steel production. It is about minimising the heat loss of liquid steel in the casting ladle throughout the entire process, from the melting equipment, through the extra-furnace processing, to the continuous casting of the steel.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.