Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundamentowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Współczesne projektowanie betonu oprócz doboru odpowiedniego składu, determinującego jakość i użyteczność wyrobu, powinno również kształtować jego cechy środowiskowe. Odpowiednie proporcje składników oraz nowoczesne rozwiązania materiałowe pozwalają kreować w szerokim spektrum właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego, stwarzając również możliwość znacznej redukcji śladu węglowego.
PL
W projektach kolejowych związanych z modernizacją i rozbudową linii kolejowych zawsze pojawiają się wyzwania geotechniczne, związane najczęściej ze wzmacnianiem, czy rozbudową torów kolejowych lub posadawianiem nowych, stabilizacją osuwisk oraz fundamentowaniem szerokiego wachlarzu konstrukcji: od obiektów mostowych, po ekrany akustyczne i elementy trakcyjne. Zadania ze względu na szczególne uwarunkowania techniczno-logistyczne wymagają podejścia indywidualnego i zastosowania rozwiązań kompleksowych uwzględniających specyficzne wymagania projektów kolejowych. Wśród sprawdzonych rozwiązań, stanowiących alternatywę dla tradycyjnych technologii, których zastosowanie w warunkach budownictwa kolejowego jest mocno ograniczone, są konstrukcje bazujące na technologii samowiercących iniekcyjnych mikropali, czy gwoździ gruntowych. Technologia ta umożliwia szybką realizację prac z zachowaniem ciągłości ruchu na modernizowanych liniach kolejowych i minimalizacją uciążliwości dla użytkowników tras oraz stworzenie mobilnego, samowystarczalnego zaplecza budowy, zorganizowanego w dowolnym miejscu infrastruktury trasowej. Rozwiązania te cechują się nie tylko wysoką niezawodnością i trwałością, ale są też bezobsługowe w całym okresie eksploatacji, co wraz z wysoką wydajnością zapewnia efektywność ekonomiczną budowy.
3
Content available Ekonomika budowy przez pryzmat geotechniki
PL
Koszt realizacji inwestycji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o jej powodzeniu. Ważny interes społeczny, idea czy marzenie też są pochodnymi tego parametru. Żaden inwestor nie zdecyduje się na realizację inwestycji, nie mając zagwarantowanego finansowania na wymaganym poziomie. I odwrotnie, sens budowy nawet najbardziej potrzebnej inwestycji jest oceniany przez pryzmat kosztów jej realizacji.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy osiadań podłoża budynku głównego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Analiza bazowała na wynikach wierceń, sondowań dynamicznych, sondowań statycznych CPTU i testach DMT. Obliczenia osiadań przeprowadzono metodą analizy statycznej.
EN
The paper presents the results of static analysis of subsoil settlements the main building of 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III – Power plant II. The analysis based on results of drilling, dynamic penetration tests, static penetration CPTU and DMT tests. The calculation of settlements were performed using static method.
6
Content available Fundamenty na palach
PL
Posadowienie na palach to jeden z najstarszych sposobów budowania fundamentów. Technologia palowania wciąż ewoluuje. Jest coraz bardziej przyjazna dla środowiska i człowieka, coraz szybsza, wykorzystuje nowoczesne usprzętowienie, posiłkuje się komputerowym sterowaniem i kontrolą jakości wykonywanych pali. Dzięki bogatej ofercie dostępnych na rynku technologii wybór odpowiedniej umożliwia uwzględnienie zarówno wymagań technicznych, uwarunkowań realizacyjnych oraz środowiskowych, jak i efektywności ekonomicznej.
PL
Prawie 4 hektary zamknięte ścianami szczelinowymi - wykonywanie fundamentów pod Galerię Młociny stanowiło duże wyzwanie oraz wymagało ścisłej współpracy wszystkich firm pracujących na placu budowy. Należało prowadzić prace symultanicznie i kaskadowo, w kilku technologiach, walcząc z czasem i kolejnością następujących po sobie faz robót. Efektem wspólnej pracy była wydajność na poziomie 15mb ściany na dzień.
PL
Oba zespoły budynków miały konstrukcję projektowaną przez tych samych konstruktorów, na których współpracę zawsze można było liczyć podczas realizacji inwestycji. Wykonywanie robót budowlanych w rewitalizowanych obiektach MOCAK i Cricoteki było związane z częstym rozwiązywaniem dodatkowych problemów konstrukcyjnych. Podobnie, ze względu na wykonanie w ramach budowy głębokich wykopów w terenie zabudowanym, wymagany był udział konstruktorów w prowadzonej w sposób ciągły przez kierownika budowy i inspektora nadzoru analizie wyników geodezyjnych osiadań budynków i budowli, będących w strefie oddziaływania głębokich wykopów. Istotne było na wstępnym etapie określenie przez konstruktorów przemieszczeń dla poszczególnych obiektów. Hydroizolacja z mat bentonitowych, pozwalająca na aplikację praktycznie niezależnie od warunków atmosferycznych i wilgotności podłoża, wymagała jednak miejscami uciążliwych prac w celu przygotowania podłoża o właściwej geometrii.
EN
Both building complexes had their structural design developed by the same engineers, who were always willing to cooperate during realization of the investment. Performing construction works in revitalized MOCAK and Cricoteka facilities frequently meant solving additional structural problems. Similarly, due to deep excavations in a built-up area carried out as part of the construction process, the engineers were required to participate in analysis of geodetic results of subsidence of buildings and constructions located in the impact zone of deep excavations. Such analysis was conducted in a continuous manner by the construction manager and by the civil engineering work supervision inspector. At the initial stage it was essential for the constructors to determine movements for different facilities. Hydro-insulation with bentonite mats, allowing for application virtually regardless of atmospheric conditions and ground moisture, nevertheless required resource-consuming works to be performed, in order to prepare the ground with adequate geometry.
PL
Rozwój gospodarczy miast stawia przed konstruktorami trudne zadania. Jednym z wielu problemów jest posadowienie nowego budynku w zwartej zabudowie. W artykule przedstawiono własne rozwiązanie tego zagadnienia. Zaproponowano podziemny układ konstrukcyjny jako mieszany stalowo-żelbetowy. Wyznacznikiem bezpieczeństwa jest trwałość i niezawodność konstrukcji.
EN
The economic development of cities poses constructors difficult task. The paper presents a new own solution to this problem. The newly designed underground structural system was proposed as a mixed: steel – reinforced concrete. Durability and quality in terms of reliability of the structure, which is a measure of safety is the overarching goal of this publication. In this case, the repairing were made during the design stage.
PL
W artykule poruszono problematykę badania podłoży i projektowania posadowień budowli. Określenie warunków gruntowych stanowi istotne działanie wpływające na bezpieczeństwo konstrukcji oraz koszty inwestycji. Cechy podłoża należy ustalać każdorazowo, na podstawie szczegółowych badań laboratoryjnych.
12
Content available remote Zmienność współczynnika podatności podłoża pod płytą fundamentową
PL
Uzmiennienie współczynnika podatności podłoża ks pod płytą fundamentową w celu określenia naprężeń na powierzchni kontaktowej. Wykorzystanie metody kolejnych iteracji wyznaczenia naprężeń w powierzchni kontaktowej, a następnie osiadań. Zastosowanie komercyjnych programów komputerowych do wyznaczania naprężeń i osiadań w powierzchni kontaktowej płyty.
EN
Variation of subgrade reaction modulus ks under foundation slab to define stresses at the contact area. Application of iterations method to define stresses at the contact area and then settlement is given. Using commercial computer programs it was possible to determine the stresses and settlement at the contact area of the slab.
13
Content available Wzmacnianie podłoża gruntowego budowli drogowych
PL
Podłoże gruntowe to, według lakonicznej, normowej [2] definicji, grunt, skała lub nasyp istniejący na miejscu budowy przed wykonaniem prac budowlanych. Norma posadowienia bezpośredniego budowli [5] określa z kolei podłoże gruntowe jako strefę, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, wykonywanie i eksploatację budowli.
EN
Modern technologies of subsoil strengthening are subject to rapid development. The development of methods is accompanied by their continuous modification and development of new computational methods and manners of design. The designing of reinforcements of subgrade builds on the experience gained from previously completed projects. Geo-technical supervision, inspection of correctness and effectiveness of the reinforcement procedures performed and geodetic supervision play an essential role in this process.
14
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy skrót wybranych artykułów zamieszczonych w 25. numerze „Trenchless International”, który ukazał się w październiku 2014 r.
EN
In the series of articles "Trenchless technologies on six continents" prepared in collaboration with Polish Foundation of Trenchless Technology, we present a digest of articles published in 25th issue of "Trenchless International" magazine dated October 2014.
PL
Zgodnie z przyjętą filozofią działania, Titan Polska od samego początku swojego istnienia realizuje misję odpowiedzialnego tworzenia i dostarczania technologii dla budownictwa inżynieryjnego, w tym m.in. systemu (rozwiązań materiałowych i know-how) do wykonywania samowiercących iniekcyjnych mikropali, kotew i gwoździ gruntowych.
EN
In accordance with the business philosophy adopted, Titan Polska, from its very beginning, has implemented the mission of responsible creation and providing of technology for engineering construction sector, including the system [material solutions and know-how] for making self-drilling injection micropiles, soil anchors and nails.
PL
W artykule poruszono kilka aspektów związanych z posadowieniem obiektów mostowych na palach wierconych wielkośrednicowych. Rozważania teoretyczne poparto przykładami z praktyki.
17
Content available remote Zmiany w europejskich normach fundamentowych
PL
Normy europejskie dotyczące projektowania (Eurokod 7), wykonywania i badań podłoża są systematycznie rozwijane i ulepszane. W artykule zebrano informacje o zmianach norm i nowych dokumentach z lat 2013 – 2014 oraz aktualne informacje o ich wdrażaniu w Polsce.
EN
European Standards for foundations design (Eurocode 7), construction and ground investigation are constantly developed and improved. The paper compiled information on changes in norms and new documents made in 2013 – 2014, and updated information on their implementation in Poland.
18
Content available remote Niskociśnieniowe pale iniekcyjne poddane osiowemu obciążeniu cyklicznemu
PL
Szerokie zastosowanie fundamentów palowych przy posadawianiu konstrukcji inżynierskich oraz przy wzmacnianiu już istniejących fundamentów o tradycyjnym posadowieniu bezpośrednim, zdeterminowało konieczność pracy pali w różnych warunkach ich obciążenia.
EN
In view of extensive use of pile foundations for engineering structures and reinforcement of existing traditional shallow foundations, the piles are expected to perform in various load conditions. Regardless of the loads with fixed time, structures (such as wind turbines, abutments of bridges, road and railway viaducts and structures in areas prone to seismic or para-seismic risks) are subjected to repeated loads with various nature of individual cycles.
19
Content available remote Analiza posadowienia turbin wiatrowych
PL
Analiza zagadnień geotechnicznych jest procesem złożonym, wymagającym uwzględnienia geometrii konstrukcji, zmienności przekazywanych oddziaływań w czasie, etapowania procesu budowlanego oraz wieloaspektowego zachowania ośrodka gruntowego. Odpowiednio zaprojektowane wzmocnienie podłoża gwarantuje bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie problemu posadowienia elektrowni wiatrowych.
EN
Designing the foundations of wind turbines is a complicated issue. Wind power stations should be classified in III geotechnical category as the ‘objects of energy industry’. This means that during the foundation design stage of such objects, attention should be paid to the data received for design, especially the quality and type of earth material assessment. Due to the complexity of statistical and dynamical issues in the aforementioned construction, the role of designers and the geotechnical environment is raising the investors’ interest in the issues related to the assessment of earth surfaces which form the output material for designing wind towers’ foundations. Adequately designed reinforcement of the surface guarantees safe and economical solution to the issue of foundation.
PL
Średniej wielkości urządzenia okrętowe są relatywnie duże w stosunku do urządzeń wykorzystywanych w innych obszarach inżynieryjnych. Pompa balastowa lub wody chłodzącej, w siłowni średniej wielkości statku handlowego, może mieć masę od 400-1500 kg. Dno podwójne statku (miejsce fundamentowania) nie może być uznawane, jako nieskończenie sztywne podczas analiz dynamicznych urządzeń okrętowych. Co więcej, pomiędzy dnem podwójnym a urządzeniem stosuje się dodatkowo sztywne (np. stalowe) lub elastyczne (np. gumowe) podkładki fundamentowe. Różne systemy fundamentowania są przyczyną różnych charakterystyk dynamicznych urządzeń a co za tym idzie różnych ich drgań. Prosta zmiana typu podkładki fundamentowej może zasadniczo zmienić krzywą rezonansową urządzenia. W pracy przedstawiono przykładową analizę pompy balastowej kontenerowca. Podkładki elastyczne (metalowo-gumowe) mają silnie nieliniowe charakterystyki dynamiczne. Autor proponuje uproszczoną metodę obliczeń tego typu konstrukcji. Analizowana pompa może być traktowana, jako ciało nieodkształcalne posadowione na nieliniowych elementach sprężystych (podkładkach). Statyczna i dynamiczna sztywność kadłuba statku (w szczególności dna podwójnego) została uwzględniona podczas obliczeń.
EN
Marine middle-sized devices are quite big in comparison to other engineering area. Ballast or culling water pump can weight from 400 kg up to 1500 kg in the engine room of the medium sized merchant ship. Ships' double bottom (devices' foundation) cannot be treated as an infinitely stiff during dynamic analysis of the device. What is more, stiff (e.g. steel) or elastic (e.g. rubber) foundation pads are used between analysed devices and double bottom. Different foundation system may lead to different dynamic characteristic and different vibration level of the analysed device. Simple change in the type of foundation pads can change resonance curve dramatically. An example of ballast pump of container ship is analysed in the paper. Elastic (rubber) pads have strongly nonlinear dynamic characteristics. The author proposed simplified calculations methodology of that kind of structure. Analysed pump can be treated as an ideally stiff body placed on nonlinear spring elements (pads). Additionally, static and dynamic stiffness of the ship hull (in particular double bottom) is taken into account during analysis.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.