Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  publiczne szkoły wyższe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study is to recognize the external conditions for establishing cooperative relations between public higher education institutions. At the same time, these conditions constitute the context in which a cooperative relation is or is not established. The article points out that establishing such relations is intentional. It is the external conditions (context) and benefits of adjusting to them that are of key importance for their creation and, in the long run, foe their maintenance. The study focuses on the possibilities of cooperation between public higher education institutions in the legal form of a federation. The study was based on the results of reviewing the literature and current legal acts regulating the higher education system in Poland.
PL
Celem opracowania jest rozpoznanie zewnętrznych uwarunkowań nawiązywania relacji współdziałania publicznych szkół wyższych między sobą. Uwarunkowania te stanowią zarazem kontekst w jakim zostaje ustanowiona, bądź też nie relacja współdziałania. W artykule zwrócono uwagę, że nawiązywanie tego rodzaju relacji ma charakter intencjonalny. To warunki zewnętrzne (kontekst) i korzyści wynikające z dopasowania się do nich mają kluczowe znaczenie dla ich tworzenia a w dalszej perspektywie utrzymywania. W badani skoncentrowano się na możliwości współdziałania uczelni publicznych w przewidzianej prawem formie federacji. Badanie przeprowadzono w oparciu o wyniki przeglądu literatury oraz aktualnych aktów prawnych regulujących ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce.
EN
The paper seeks to analyze the current situation in terms of mechanisms of strategy monitoring and control applied by public institutions of tertiary education in Poland. In view of the growing interest of Polish public tertiary education institutions in strategic management, an increasing number of universities/college have already developed their strategy, or are in the process of development. Consequently, more and more public tertiary schools in Poland face the dilemma of what mechanisms should be employed to ensure effective monitoring and control. The study shows that Polish public tertiary schools still need to improve in terms of proper strategy monitoring and control. Even though they introduce mechanisms of reporting on the progress of works and effects of strategy implementation, they fail to adopt means referring holistically – and within a longer time frame – to the strategy and degree of implementation of adopted strategy priorities. Despite being based on correct assumptions, attempts made by universities/colleges to transfer responsibility for strategy implementation on Prorectors, special representatives or committees, carry the risk that responsibility for implementation strategy is entrusted to persons/bodies lacking a sufficient mandate within the organization. The lack of a result measurement system is a particularly significant obstacle hindering the process of strategy implementation. Another important finding is that the intervals at which strategy verification is performed are too long. What is more, universities and colleges tend to have a very rigid approach to strategy implementation whereby only what has been planned is of importance.
PL
Celem opracowania było rozpoznanie sytuacji w zakresie stosowanych mechanizmów monitorowania i kontroli strategii w publicznych szkołach wyższych w Polsce. Wzrost zainteresowania publicznych szkół wyższych w Polsce zarządzaniem strategicznym, sprawia, że coraz więcej uczelni ma opracowaną bądź jest na etapie formułowania strategii. W rezultacie, coraz więcej publicznych szkół wyższych w Polsce staje przed dylematem, jakie mechanizmy stosować dla skutecznego monitorowania i kontroli strategii. Przeprowadzone postępowanie badawcze wykazało, że publiczne szkoły wyższe w Polsce nie do końca właściwie monitorują i kontrolują wdrażanie strategii. Chociaż wprowadzają mechanizmy raportowania o postępach prac i efektach wdrażania strategii, to jednak brakuje podejścia odwołującego się perspektywicznie i całościowo do strategii, do stopnia realizacji przyjętych priorytetów strategicznych. Podejmowane próby przenoszenia odpowiedzialności za realizację strategii na prorektorów, pełnomocników bądź komisje, aczkolwiek w założeniach słuszne, jest obarczone ryzykiem, że odpowiedzialność za wdrażanie strategii ponoszą osoby bądź podmioty nie dość umocowane w organizacji. Szczególnie istotną barierą w procesie implementacji strategii okazuje się brak systemu pomiaru wyników. Nadto warto zwrócić uwagę na zbytnie wydłużenie okresu weryfikacji strategii oraz zbyt "sztywne" podejście do realizacji strategii, w myśl zasady, tylko to ważne, co zostało zaplanowane.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.