Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lean management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule wskazano, że umiejętne połączenie metod tradycyjnych (harmonogram, model sieciowy) i współczesnych (elastyczność, zwinność, lean management), zwłaszcza w przypadku wykorzystania idei Budownictwa 4.0 daje szanse na doskonalenie zarządzania procesami na bazie z jednej strony stabilizacji wydajności, a z drugiej dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia. Dzięki systemowi cyberfizycznemu oraz monitoringowi i możliwości zarządzania w czasie rzeczywistym istnieje możliwość zapewnienia realizacji założonego głównego planu pomimo ciągłych zmian w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Konieczność uwzględnienia elastyczności pojawiła się w dziedzinie zarządzania procesami budowlanymi u progu 21. wieku i trwa, koncentrując się na Agile Management. Synergia wynikająca z zastosowania jednocześnie kilku podejść wydaje się warunkiem osiągnięcia sukcesu w postaci zgodności rzeczywistego przebiegu z planem.
EN
This article indicates that the skillful combination of traditional methods (schedule, network model) and modern methods (Flexibility, Agility, Lean Management), especially with the use of the idea of Construction 4.0 gives the opportunity to improve process management based on the stabilization of performance on the one hand, and, on the other, adaptation to changing environmental conditions. Thanks to the cyber-physical system as well as real-time monitoring and management, it is possible to ensure the implementation of the assumed master plan despite constant changes in the internal and external environment. The need to consider flexibility emerged in the field of construction process management at the turn of the 21st century and continues to focus on Agile Management. The synergy resulting from the simultaneous use of several approaches seems to be the condition for achieving success in the form of compliance of the actual mileage with the plan.
EN
This study aims to investigate the effects of lean management implementation on public sector performance along with the critical success factors of its implementation. The cross-sectional quantitative survey collected 131 responses from public organisations in Malaysia selected through a stratified random sampling procedure. Data were analysed using the structural equation modelling (SEM) approach with SmartPLS 4 professional. Lean resources, lean culture, and lean knowledge management are critical success factors for implementing lean management in the Malaysian public sector. Subsequently, the holistic implementation of lean management will enhance their performance. This study provides a practical viewpoint for practitioners to understand and validate the potential benefits lean management can sustain if implemented with the critical success factors. As a result, practitioners and policymakers could use the insight from this study to tailor strategies for leveraging public sectors' performance in Malaysia.
EN
Purpose: The construction industry has one of the most important roles in any countries economy, despite of that, construction projects remain under the spotlight when compared to other industries projects due to its special nature and scope, with their increase of complexity which by default increases the amount of changes occurring therefore rising the risks of low performance, which is already an issue in the sector, construction management is facing more challenges than ever, this research paper was carried out in order to provide possible alternatives for the traditional way of managing construction projects. Design/Methodology/Approach: A literature review was carried out exploring the necessities of implementing agile management in the field in order to coop with the increasing complexity and uncertainty of construction projects therefore increasing the overall performance, alongside identifying the potentials and limitations of such an approach. Findings: As a result it was found that a tailored approach could be the answer to improve the whole sector and bring it up to date, using an integration of various methods of lean and agile management with traditional waterfall method, the agile management tools do show promising potential for the dynamic project nature which shows the importance of such an implementation. Originality/Value: This paper provides cognitive scientific value by adding needed knowledge in a relatively immature research area for the practical development of one of the largest industries.
EN
The article presents the stages of the development of the lean management concept. The authors presented the SMED methodology. They made the analysis of the sealing station in the production process of tubes for catalytic converters in relation to the real model. Optimisation the sealing station in production process of tubes for catalytic converters has been done in this article. For this purpose was used one of the tools of Lean Manufacturing, SMED. Diagnosis of machine changeover operations was carried out and also measurement of the times necessary for doing these operations. Using spaghetti diagram, the path which is covered by the operator during machine changeover, was shown. Delegation of specific tasks carried out previously by the operator to production workers and implementation of organisational and technical solution has had the effect of relieving of the operator and shortening of time necessary for machine changeover and increasing productivity at the sealing station.
PL
W artykule przedstawiono etapy rozwoju koncepcji lean management. Autorki zaprezentowały metodologię SMED. Dokonały analizy stanowiska uszczelniania w procesie produkcyjnym przewodów do katalizatorów w odniesieniu do modelu rzeczywistego. W artykule dokonano optymalizacji stanowiska uszczelniania w procesie produkcyjnym przewodów do katalizatorów. W tym celu zastosowano jedno z narzędzi Lean Production, a mianowicie SMED. Dokonano diagnozy czynności wykonywanych podczas przezbrajania maszyny oraz dokonano pomiaru czasów niezbędnych do wykonania wskazanych czynności. Wykorzystując diagram spaghetti zilustrowano drogę, którą pokonuje operator podczas przezbrojenia maszyny. Oddelegowanie wybranych czynności wykonywanych uprzednio przez operatora na obsługę produkcji oraz wprowadzenie rozwiązania organizacyjno-technicznego wpłynęło na odciążenie operatora i skrócenie czasu niezbędnego do przezbrojenia maszyny i zwiększenia produktywności na stanowisku uszczelniania.
PL
Cel: Zaprezentowanie wybranych narzędzi pomiaru kultury lean management (LM) oraz przedstawienie etapów zastosowania jednego z takich narzędzi na przykładzie wybranej organizacji medycznej. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i analizę krytyczną literatury przedmiotu, metodę studium przypadku, w tym analizę danych zastanych (wtórnych), metodę wywiadu pogłębionego, metodę samooceny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, metodę pracy koncepcyjnej, metodę analizy, syntezy oraz wnioskowania logicznego. Wyniki/wnioski: Wykazano, że przybywa narzędzi pomiaru LM, ale brakuje przykładów w obszarze opieki zdrowotnej. Badana placówka charakteryzuje się wysokim poziomem kultury LM, który może wynikać z wdrożonych przez nią wybranych narzędzi LM, ale także różnych systemów zarządzania, np. jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracownika, informacji, ciągłością działania, co do zasady ukierunkowanych na doskonalenie procesów. Ograniczenia: Ograniczenie uzyskanych wyników może wynikać z zastosowanej skali trzystopniowej Likerta. W przyszłości skala powinna być poszerzona do minimum skali pięciostopniowej. Zastosowanie praktyczne: Można zalecić wykorzystanie zaproponowanej metodyki do samooceny w placówkach różnego rodzaju, nie tylko medycznych. Oryginalność/wartość poznawcza: Oryginalność wynika z faktu, iż jest to pierwszy w kraju artykuł na temat kultury LM w organizacji medycznej. Wypełniono bowiem lukę badawczą, prezentując narzędzie samooceny kultury LM w tego typu placówce. Zaproponowano wieloetapową metodykę samooceny opartą na cyklu PDCA Deminga.
EN
Purpose: To present the selected tools for measuring lean management culture (LM) and to present the stages of using one of such tools on the example of a selected medical organization. Design/methodology/approach: The following research methods were used in the work: review and critical analysis of the literature on the subject, case study method, including analysis of existing (secondary) data, in-depth interview method, self-assessment method using a questionnaire, method of conceptual work, method of analysis, synthesis and logical concluding. Findings/conclusions: It has been shown that there are more and more tools for measuring LM, but there are no examples in the area of healthcare. The surveyed facility is characterized by a high level of LM culture, which may result from the selected LM tools implemented in it, but also various management systems, e.g. quality, environment, employee safety, information safety, business continuity, by definition focused on process improvement. Research limitations: The results obtained may be limited due to the applied three-point Likert scale. In the future, the scale should be extended to a minimum of a five-point scale. Practical implications: The proposed methodology of self-assessment of LM culture can be used in various types of institutions, not only medical ones. Originality/value: The originality comes from the fact that this is the first domestic article on the subject on LM culture in medical organization. The research gap was filled by presenting the LM culture self-assessment tool in a medical facility. A multi-stage self-assessment methodology based on the PDCA Deming cycle has been proposed.
PL
W wyniku badań opisywana koncepcja 3F4 została uzupełniona o system geolokalizacji i monitoring dostępny w trybie rzeczywistym. Jednocześnie należy pamiętać, iż bieżące nakłady kosztów ulegają ciągłym zmianom i są na bieżąco aktualizowane w systemie 3F4. Dzięki wprowadzeniu metodologii Lean i/lub Agile uzyskujemy pewność, że budowa działa w sposób zapewniający stabilizację procesów budowlanych oraz możliwość dostosowania do zmian. Chociaż te dwie koncepcje wymagają podjęcia innych kroków w kierunku osiągnięcia różnych celów, jednak właściwe ich połączenie z uwzględnieniem metod klasycznych i idei Przemysłu 4.0 pozwala w efekcie osiągnąć efekt synergii - usprawnienie analizowanego procesu.
EN
As a result of studies, the concept 3F4 has been supplemented by a new geolocation system and real-time monitoring. At the same time, it should be remembered that the current cost outlays are constantly changing and are constantly updated in the 3F4 system. Thanks to the introduction of Lean and/or Agile methodologies, we can be sure that the construction works in a way that ensures the stabilization of construction processes and the possibility of adapting to the following changes. Although these two concepts require taking other steps towards achieving different goals, the proper combination of them, taking into account classic methods and the idea of Industry 4.0, allows, as a result, to achieve a synergy effect - improvement the analyzed process.
8
Content available Shopfloor management – a tool of lean management
EN
Lean management is an approach to continuous process optimisation. The methodology involves the entire value chain. The individual links are made more efficient and thus leaner. The main goal of lean management is to use various lean methods, procedures and thinking principles to coordinate all processes and activities in such a way that any kind of waste along the value chain is avoided in a holistic production system. This would result in the following main difficulties: Transporting information quickly and purposefully to the right places in the company. This is where the lean tool of shopfloor Management (SFM) comes into its own. The shopfloor board is the communication platform of SFM. Shopfloor takes place very close to the employees in a direct interaction between employees and managers. Staff are directly involved in the process and should and can contribute their own approaches to solutions. The article provides an overview of the structure of shopfloor management (SFM) and proves that the goals set by the introduction itself – namely the optimised flow of information in the company with the involvement of all employees – are achieved through shopfloor Management. The method of a structured interview with 63 respondents is used to obtain data.
EN
Lean thinking and Industry 4.0 have been broadly investigated in recent years in intelligent manufacturing. Lean Production is still one of the most efficient industrial solutions in business and research, despite being implemented for a long time. On the other hand, Industry 4.0 has been introduced referring to the fourth industrial revolution. This study aims to analyze the combination of both Industry 4.0 and Lean production practices through a systematic literature review from a Lean Automation perspective. In this field, 189 articles are examined using VOSviewer for cluster analysis. Then, a more detailed analysis is provided to explore how Industry 4.0 and Lean techniques are integrated from a practical perspective. Results highlighted Big Data Analysis and Value Stream Mapping as the most common techniques, also emphasizing a growing trend toward new publications. Nevertheless, few practical applications are identified in the literature highlighting six gaps in the correlation of LA practices.
EN
This paper presents the concept and methodology for the designing of a “tree-shaped” production line. The concept is a result of the search for production unit organization that meets the Lean Production assumptions, i.e. focusing on lead time (throughput time) shortening with simultaneous ability of use in conditions of varied product range. The varied product range characterized by lower technological-organizational similarity when compared to “Ushaped” units typical for Lean Production. The paper presents an algorithm for the designing of a “tree-shaped” production line and examples of its application. The designed unit underwent evaluation according to the criteria preferred by Lean Manufacturing experts. The designed production unit achieved results confirming the effectiveness of the proposed concept for the analysed sets of input data on the product range and production capacities.
EN
The main goal of companies operating on the market is the desire to achieve success. The feelings and criteria for assessing the company’s success are varied. For employees, success means a high level of remuneration, additional non-wage benefits, job security and a good atmosphere at the workplace. Management measures success with financial results, product quality, market share, customer satisfaction, innovation, production efficiency, manufacturing costs, and the company’s image. In the literature on the subject, the basic measure of the company’s success is achieving a competitive advantage, gaining a relatively large market share, which will ensure financial security allowing for further development. Financial security depends largely on the extent to which management knowledge is known and understood, what are the financial skills and behavior of the management staff, the use of which contributes to the effective management of the company’s resources. In the current economic reality, gaining a competitive advantage by an enterprise is a difficult and complicated process. The determinants of competitiveness and financial stability are not only the products and services offered by economic entities, but the unique and specific knowledge in the enterprise. This fact caused the search and implementation of modern methods and concepts known as the lean approach. The lean approach in the field of management is currently the dominant approach in Polish literature. Among the many publications in this area, we can mention, inter alia, the studies by Ohl, Sobańska, Wawer, Obłója et al., Świderska and Raulinajtys, Michalak, Krajewska and Stronczek, Szczerbak. The aim of the article is to show the impact of target costing - a lean management tool on the competitiveness and financial security of enterprises. To achieve this goal, the method of analyzing the literature on the subject was used.
PL
W obliczu postępującej globalizacji, jak również zmian, które miały miejsce w ostatnim roku, każda organizacja musi mieć jasno określoną strategię rozwoju i budowania efektywności procesów. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na wybór procesów podlegających lean management (szczupłemu zarządzaniu) realizowanych w centrach usług wspólnych (shared services centers – SSC) w Wielkopolsce. Aby osiągnąć cel, przedstawiono wybrane definicje lean management ukierunkowujące na tworzenie kultury ciągłego doskonalenia, a na podstawie przeglądu polskiej i międzynarodowej literatury omówiono zasady wyboru procesów podlegających przebudowie wskutek zastosowania zasad szczupłego zarządzania. Opierając się na wywiadach eksperckich, przeprowadzono rozważania wstępne na temat barier w wyborze procesów podlegających lean management na terenie Wielkopolski. Jak pokazano w artykule, pomocne w kontekście wyboru procesów może być wykorzystanie osiągnięć z zakresu zarządzania procesowego i zarządzania ryzykiem, które najczęściej nie są łączone z lean management. Przedstawiono kierunek dalszych prac badawczych prowadzących do oceny efektywności stosowania szczupłego zarządzania w obszarze procesów, które przeszły transformację wskutek przebudowy procesów.
EN
The selection of lean management processes – considerations on the methodology applied at shared services centers. In the face of increasing globalization and significant changes in the last year, each organization must have a clearly defined strategy for developing and building process effectiveness. The article aims to identify factors influencing the selection of processes subjected to lean management, implemented in Shared Services Centers (SSC) in the Wielkopolska region. To achieve this goal, selected definitions of this concept were presented with a focus on creating a culture of continuous improvement. Based on a review of Polish and international literature, the principles of selecting the processes subjected to this methodology were discussed. Based on expert interviews, preliminary considerations were made on the barriers to selecting processes subjected to lean management in the Wielkopolska region. As presented in the article, it may be helpful, in the context of process selection, to use the achievements in the field of process management and risk management, which are most often not associated with this concept. The article presents the direction for further research: to assess the effectiveness of lean management in terms of processes that have been transformed as a result of process redesign.
EN
Purpose: The purpose of this work is to analyze the actual changeover time of a given machine and apply the developed changes. Design/methodology/approach: Properly designed and implemented, the SMED method allows you to limit the setup time for a given machine. Retrofitting in Lean optics is one of the activities that does not add value to the organization, because of its waiting time. Findings: As a result of the changes implemented, it was possible to determine measurable effects for the company in the category of "waiting" in the Muda aspect. Research limitations: The presented analysis has a spatially and temporally limited dimension, which could be the trigger for expanding the research in the future. Originality/value: This article presents actions leading to the optimization of the Computerized Numerical Control (CNC) machine production process by using one of the Lean Management concepts - in this case, it is the Single Minute Exchange of Die (SMED) method.
EN
Industry 4.0 promises to make manufacturing processes more efficient using modern technologies like cyber-physical systems, internet of things, cloud computing and big data analytics. Lean Management (LM) is one of the most widely applied business strategies in recent decades. Thus, implementing Industry 4.0 mostly means integrating technologies in companies that already operate according to LM. However, due to the novelty of the topic, research on how LM and Industry 4.0 can be integrated is still under development. This paper explores the synergic relationship between these two domains by identifying six examples of real cases that address LM-Industry 4.0 integration in the extant literature. The goal is to make explicit the best practices that are being implemented by six distinct industrial sectors such as automotive, paper, furniture, healthcare, apparel, and machine manufacturing.
PL
Kształtowanie środowiska pracy w przestrzeni produkcyjnej to bardzo ważny aspekt z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i efektywności czy ciągłości procesów produkcyjnych. Modelowanie warunków na stanowisku pracy odnosi się przede wszystkim do przestrzegania zapisów prawnych i minimalizowania oddziaływania różnych czynników na pracownika. W świetle nowoczesnych technik zarządzania pełen pakiet rozwiązań do doskonalenia środowiska pracy zawiera koncepcja lean management, wspierana przez narzędzia, metody i koncepcje, takie jak: metoda 5S, kaizen czy ciągłe doskonalenie. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie poziomu zrozumienia podstawowych zasad lean management przez pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych.
EN
Shaping the working environment in the production space is a very important aspect both from the point of view of occupational health and safety, as well as efficiency and production processes continuity. Modeling conditions at the workplace relates primarily to compliance with legal provisions and minimizing the impact of various factors on the employee. In the light of modern management techniques, the full package of solutions for improving the work environment includes the concept of lean management supported by tools, methods and concepts, such as the 5S method, kaizen, continuous improvement. This paper presents the results of research aimed at determining the level of the lean management basic principles understanding by employees from manufacturing companies.
EN
The situation on the construction market is difficult. One way to improve it can be to implement modern methods and techniques related to the lean management in construction. The article presents an algorithm supporting the selection of appropriate Lean Management tools and techniques for construction companies using AHP method. The efficiency of the proposed algorithm is illustrated by a case study consisting of a small construction company performing insulation works in a multifamily house. The presented approach is part of the broader research work carried out by the authors in the field of improving construction processes and verifying the efficiency and effectiveness of Lean Management methods and techniques construction works..
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wyborem odpowiedniej metody i techniki Lean Management, którą można wybrać stosując metodę AHP, a także wskazano możliwe korzyści z stosowania tego podejścia. Wydajność proponowanego algorytmu ilustruje studium przypadku małej firmy budowlanej wykonującej prace izolacyjne w domach wielorodzinnych. Prezentowane podejście jest częścią szerszych prac badawczych prowadzonych przez autorów w zakresie poprawy procesów budowlanych oraz weryfikacji wydajności i skuteczności robót budowlanych. Przedstawiony w artykule algorytm wyboru odpowiedniej metody Lean Management, w zależności od oczekiwań przedsiębiorcy, oraz przykład aplikacji dla małej firmy budowlanej, potwierdza poprawność proponowanego rozwiązania. Wykorzystanie danych wejściowych w postaci opinii ekspertów w ocenie poszczególnych metod Lean Management w połączeniu z oczekiwaniami kontrahentów dla wybranych kryteriów wdrożenia metody Lean Management w połączeniu z zastosowaniem metody AHP pozwala na wybór metody LM zgodnej z oczekiwaniami i możliwościami firmy budowlanej oraz jej klientów. Co więcej, opisane algorytmy są elastyczne na poziomie możliwości ich rozszerzenia i zastosowania o dodatkowe metody lub inne kryteria, które dana firma chciałaby rozważyć na etapie selekcji. Autorzy zauważają, że dzięki zastosowaniu metody AHP istnieje szereg zagrożeń związanych z poprawnością wskazanych wyników, które można wyeliminować, między innymi poprzez poprawę wiarygodności ocen ekspertów zaangażowanych w proces. Jednak na tym etapie test przeprowadzony dla danych małej firmy budowlanej wykazał skuteczność i odpowiedni poziom opinii zastosowanych przy wdrażaniu proponowanego algorytmu.
EN
The aim of the article is indicating the advantages of utilizing the synergy obtained by introducing two management methods: Lean Construction and Agile Management using the example of the process of deliveries of concrete mix in road construction. Despite the seemingly contradictory assumptions (Lean Management aims at limiting wastefulness and maximizing the value for the customer and agile management serves for creating the possibility for fast, effective response to non-expected changes thanks to the adopted strategy of flexibility, which usually requires engaging additional resources), both management methods deliver the effect of increasing the effectiveness of the machine laying the pavement. Using a “spaghetti diagram” (one of the tools of Lean Management) led to limiting the time losses during loading and unloading the concrete mix destined for constructing highway pavement. On the other hand, the tactic of technological flexibility in the form of a modification of the concrete mix allowed for broadening the time frame for the delivery of concrete to the construction site to as much as two hours. Moreover, applying the real time delivery management system (in accordance with the assumptions of Construction 4.0) created the possibilities for ensuring quick reacting to the changing conditions of delivery and laying the concrete mix in the pavement and ensuring the appropriate functioning of the machine laying the pavement. The presented examples indicated the advantages of the suggested concept in reference to the traditional solution.
PL
Artykuł poświęcony jest metodzie RMCD4.0, która służy zapewnieniu rytmicznych dostaw mieszanki betonowej w oparciu o model quasi-deterministyczny. Opiera się ona na osiągnięciu synergii dwóch metod zarządzania: Lean Construction (której zadaniem jest zapewnienie ograniczenia marnotrawstwa np. czasu podczas załadunku mieszanki betonowej ) i Agile/Flexible Management (zapewnia możliwość dostosowania do zmian ). Istotne znaczenie ma także zastosowanie idei Construction 4.0 - zapewnienie współpracy dzięki komunikacji bezprzewodowej i możliwości lokalizacji urządzeń transportowych w czasie rzeczywistym. Koordynator procesu produkcji, transportu i wbudowania betonu towarowego bazując na modelu symulacyjnym dostaw steruje środkami transportu w sposób zapewniający rytmiczne dostawy mieszanki betonowej w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności maszyny wiodącej - zestawu z układarką nawierzchni betonowej.
PL
Praca posiada charakter teoretyczno-empiryczny, dotyczy zastosowania metody Kanban w zarządzaniu procesami operacyjnymi w wielobranżowym biurze projektów. Początkowo przybliża tematykę zarządzania procesami operacyjnymi, ukazując główne definicje i uwarunkowania. Następnie omówione są podstawy związane z Kanban – jego powiązaniem z lean management, jak i kartami kanbanowymi. Duże znaczenie mają korzyści i zalety implementacji systemu Kanban we współczesnych organizacjach. Praca skupia się również na procesach operacyjnych, jak i zarządzaniu projektami, wprowadzając w główną problematykę. Celem pracy jest analiza potencjału zastosowania metody Kanban w zarządzaniu procesami operacyjnymi w wielobranżowym biurze projektów. Metodologia odnosi się do tego zagadnienia, rozkładając je na problemy, hipotezy, jak i podstawy wstępne do przeprowadzenia badania. Empiryczna część pracy jest związana z analizą materiałów źródłowych, jak i kwestionariuszem ankiety, samodzielnie opracowanym na cele badania. Praca wskazuje, iż zastosowanie metody Kanban w zarządzaniu procesami operacyjnymi w wielobranżowym biurze projektów jest korzystnym i skutecznym rozwiązaniem dla wspomagania działań.
EN
The work is of the theoretico-empirical character and it concerns the application of the Kanban method in managing operational processes in a multi-branch office of projects. At the beginning the topic of managing operational projects has been discus-sed showing the main definitions and conditionings. Then, the bases connected with Kanban have been discussed – their connection with lean management and Kanban cards. Of big importance are the benefits and advantages of implementing the Kanban system in contemporary organizations. The work concentrates also on the operational processes as well as project management introducing its major issues. The aim of the work is the analysis of the potential of the Kanban method application in managing operational processes in a multi-branch office of projects. The methodology refers to this issue decomposing it into problems, hyptheses as well as the bases necessary to carry out the research. The empirical part of the work is connected with the analysis of source materials as well as the questionnaire prepared independently for the purpose of the research. The work shows that the application of the Kanban method in managing operational processes in a multi-branch office of projects is a beneficial and effective solution to support the activities.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja możliwości usprawnienia procesu leczenia udaru mózgu z wykorzystaniem metod zarządzania i działań doskonalących na przykładzie procesu leczenia pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu. Opisano w nim również zależności między społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono metodom złożonym uwzględniającym sprzężenie zwrotne przez oddziaływanie otoczenia zewnętrznego na proces leczenia uwarunkowany czynnikami demograficznymi i środowiskowymi. W pracy wykorzystano wnioskowanie indukcyjne z zastosowaniem metody desk research oraz wywiadów i obserwacji nieuczestniczącej. Jako paradygmat dominujący przyjęto założenie o dążeniu do spełniania celów dla gospodarek państw rozwijających się uwzględniające spójność społeczną, ekonomiczną oraz ekologiczną.
EN
The aim of the paper is to identify the possibilities of improving the stroke treatment process using management methods and taking the appropriate actions for improvement on the example of the treatment process of patients with ischemic stroke. It also describes the relationship between social and environmental aspects of the functioning of healthcare facilities. Particular attention was paid to complex methods which take into account feedback, such as the influence of the external environment on the treatment process, as conditioned by demographic and environmental factors. Inductive reasoning using the desk research method as well as non-participant interviews and observations were used in the work. As the dominant paradigm, the assumption was made to strive to meet goals for the economies of developing countries that consider social, economic and ecological cohesion.
EN
Increasing the role of rail in balancing the transport of goods is a big challenge all over the world nowadays. Statistics clearly show a large disproportion of the volume transported by various means of inland transport where the railway business is still in the minority. One of the reasons is the cost of transported goods. It is important to know how costs affecting the final price of transported goods by rail are divided in order to reduce them. This paper presents the possibility of using life cycle costs of the product in order to take productivity to the next level and save considerable amounts of time, money, and resources. The aim of this article is to define what are Life Cycle Costs and if lean tools may be applied in transport companies. The research has been conducted over the number of years in one of the largest rail freight operator in Poland. The main goal of the investigation was to analyze costs of the diesel locomotive maintenance process in a whole lifecycle and investigate the impact of using lean tools on those costs. In this project lean tools such as: Standard Work Combination Sheet, Spaghetti diagram, Visual Management, Cause and Effect Diagram, PDCA, 5S, standardization cards were used. For better analysis Voice of the Customer and Critical to Quality tools were added. The results of this analysis are presented in this paper and prove the big impact on reducing time, improving product quality as well as integrating people, data, processes and business systems. The use of lean is deliberate because it can lead to 50% cost reduction of the P1 maintenance level on diesel locomotives with a significant reduction of working hours up to 60%. The outcome of this analysis should help the company to achieve a significant reduction in the cost of maintaining locomotives, which will contribute to a lower cost of transporting goods by rail.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.