Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie nieruchomościami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano wady dualistycznego modelu własności mieszkania i zarządzania budynkami wielomieszkaniowymi (kondominium), które pojawiły się w krajach postsocjalistycznych po prywatyzacji i były spowodowane niewłaściwym otoczeniem instytucjonalnym. Przedstawiono również ogólną problematykę stosowania modelu kondominium dla nowoczesnych i dużych kompleksów mieszkaniowych oraz w trudnych sytuacjach braku środków finansowych na remonty budynków. W takich przypadkach zamiast dalszego komplikowania zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi uzasadniona jest celowość ich przekształcenia w jednolity model korporacyjny wspólnej własności domu.
EN
The article describes the defects of the dualistic model of home ownership and management of multi-apartment buildings (condominium), which appeared in post-socialist countries after privatization and were caused by an inappropriate institutional environment. However, the general problematic of using the condominium model for modern large residential complexes and in difficult situations of lack of funding for renovation of buildings is also shown. In these cases, instead of further complicating the management of condominiums, the expediency of their transformation into a unitary corporate model of joint home ownership is substantiated.
PL
Inwestorzy i zarządcy nieruchomości w wielu przypadkach nie mają dostatecznej wiedzy, jakie korzyści mogą mieć ze stosowania BIM. Inwestorzy, posiadając model trójwymiarowy, mogą usprawnić proces sprzedaży czy wynajmu poszczególnych mieszkań/biur, a zarządcy nieruchomości wspomagać się w codziennych obowiązkach, do których należy planowanie remontów i konserwacji, przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, pilnowanie terminów oraz przeprowadzenie przeglądów itp. Celem artykułu było pokazanie zalet i korzyści stosowania BIM z perspektywy osoby, która zarządza obiektem, w tym przypadku budynkiem biurowym. Analogiczną wartość dodaną można obserwować podczas zarządzania innymi budowlami czy obiektami infrastrukturalnymi.
EN
Investors or property managers in many cases do not yet have enough knowledge about the benefits of using BIM. Investors with a three-dimensional model can use it to improve even the process of selling or renting individual flats/offices. On the other hand, property managers can support oneself in their daily duties, which include planning repairs and maintenance, conducting evacuation drills, keeping appointments and carrying out inspections, etc. The purpose of this article was to show these advantages and benefits of using BIM from the perspective of the person who manages the facility, in this case an office building. Similar added value can be observed in the case of the management of structures or infrastructure facilities.
EN
Public property management should be effective, considering the limited resources that public economies have at their disposal. The aim of the present article is to develop an integrated indicator – Public Real Estate Management Index (PREMI) – for the analysed countries, and to indicate their relative scores in the ranking, and particularly to indicate their position within Poland’s classification system. The results published by various international organizations were used in order to determine the total PREMI scores.
PL
Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi powinno być wykonywane w sposób efektywny z uwagi na ograniczoność zasobów, jakimi gospodarują podmioty publiczne. Celem niniejszego artykułu jest stworzenie wskaźnika zintegrowanego - Public Real Estate Management Index (PREMI), dla analizowanych krajów oraz wskazanie w rankingu ich miejsc, w szczególności ze wskazaniem miejsca klasyfikacji Polski. Do określenia wysokości PREMI wykorzystano wskaźniki publikowane przez różnego rodzaju organizacje międzynarodowe.
PL
Efektywne zarządzanie dużym majątkiem, w szczególności o znaczącym i rozproszonym zasięgu przestrzennym, wymaga obecnie wspomagania przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Rosną też potrzeby użytkowników nieruchomości, na przykład w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i poruszania się wewnątrz dużych obiektów, takich jak: kampusy akademickie, centra handlowe i komunikacyjne. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga dostępu do różnorakich danych przestrzennych: map ewidencji gruntów i budynków, map zasadniczych, planów zagospodarowania przestrzennego, modeli 3D budynków i map wnętrz budynków. Obecnie dostępne technologie i koncepcje z zakresu GIS umożliwiają znaczące usprawnienie wielu procesów związanych z użytkowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Dlatego na Politechnice Warszawskiej podjęto próbę opracowania koncepcji, a następnie wykonania prototypu wielofunkcyjnego systemu informacji o nieruchomościach Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono podstawowe założenia koncepcyjne systemu oraz omówiono wybrane cechy wykonanego prototypu. Kluczową rolę w systemie odgrywa autorski, zintegrowany model danych wykorzystujący elementy modeli CityGML, EGiB oraz IndoorGML, rozszerzony o dodatkowe elementy zaproponowane przez autorów. System wykorzystuje zarówno dane pozyskane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak i specjalnie wykonane modele wnętrza wybranych budynków. Funkcjonalnie system został podzielony na następujące składowe: moduł zarządzania, moduł bezpieczeństwa i moduł informacji. Realizują one między innymi takie zadania jak: wspomaganie ewidencji majątku, raportowanie stanu majątku do systemu POLON, archiwizacja i zautomatyzowane udostępnianie dokumentacji budowlanej oraz geodezyjnej i kartograficznej, wspomaganie wynajmu pomieszczeń na cele wewnętrzne i zewnętrzne, wspomaganie straży akademickiej i służb ratunkowych, znajdowanie obiektów i orientacja w przestrzeni (w tym nawigacja). Koncepcja zakłada integrację z kilkoma systemami, między innymi: systemem ERP, systemem rezerwacji sal, systemem USOS. Pod względem kompleksowości rozwiązania, wielofunkcyjności i integracji źródeł danych oraz systemów, omawiane rozwiązanie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce.
EN
At present, the effective management of big real estates of significant spatial distribution requires support from modern IT solutions. Demands of real estate users are also growing, for example in the field of ensuring security and movements inside large objects, such as university campuses, commercial or transport centres. In order to meet those demands the access to different spatial data is required; they include cadastral maps, base maps, spatial arrangement plans, 3D models of buildings and maps of interiors of buildings. Currently available technologies and GIS related concepts allows for significant improvements of many processes related with the use and management of real estates. Therefore an attempt was undertaken at the Warsaw University of Technology aiming at development of a concept and then a prototype of a multifunctional information system concerning real estates of this University. The paper presents basic conceptual assumptions of the system and discusses selected features of the prototype system. The key role is played in that system by the original, integrated data model which uses elements of the CityGML, EGiB and IndoorGML models, amended by additional elements proposed by the authors. The system uses both, data from geodetic and cartographic resources, as well as dedicated models of interiors of selected buildings. Functionality of the system has been divided into the following components: the management module, the security module and the information module. Among others, they perform such tasks as: support for inventory of real estates, reporting to the POLON system, archiving and automated access to building, cartographic and geodetic documentation, support for leasing real estates for internal and external purposes, support for the academic guards and emergency services, finding facilities and spatial orientation, including navigation. The concept assumes integration with several systems, such as: the ERP system, the system of booking rooms, the USOS system. Considering the solution complexity, multi-functionality and integration of data sources and systems the discussed solution is the first solution of this type in Poland.
PL
Kwestia zarządzania portowym zasobem nieruchomości jest wielowymiarowa. Należy wziąć pod uwagę nie tylko lokalizację i czynniki ekonomiczne, ale również estetyczne. Zarządzanie nieruchomościami portowymi jest ściśle związane z zachowaniem ładu przestrzennego w porcie oraz w mieście portowym. Organ zarządzający mieniem portu realizuje kluczowe zadania w tym zakresie. W pracy przeanalizowano system zarządzania zasobem nieruchomości w Porcie Gdańsk SA (Polska). Gospodarowanie nieruchomościami portowymi odbywa się na podstawie różnych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach. W artykule przedstawiono niektóre działania Portu Gdańsk SA w kontekście ustawy o portach i przystaniach w stosunku do funkcjonalności portu w Gdańsku. Wyniki analizy ukazały procedury bieżącego i perspektywicznego zarządzania zasobami oraz potrzebę stworzenia systemu zarządzania zasobem nieruchomości. Na podstawie badań fokusowych autorki wskazały kierunki zrównoważonego zarządzania zasobem nieruchomości portu. Innowacyjnym podejściem do tej kwestii jest wskazanie sposobu zbierania danych do zarządzania branżowym zasobem nieruchomości, który jest zasobem nieruchomości portu. Port Gdańsk jest spółką łączącą obowiązki zarządzania przestrzenią oraz wykonywania czynności związanych z transportem morskim.
EN
The issue of managing real estate seaport stock is multidimensional. The issue requires taking into account not only the location and economic factors but also the aesthetic. The aesthetic factor is closely linked to the behavior of spatial order in the port-city. The key task in this area is satisfied by the manager’s seaports. In this paper, the authors analyzed the real estate seaport stock management system in Port of Gdansk (Poland). The system operates under different laws; in particular, the Act of 20 December 1996 on Ports and Harbors [2] and other. The aim of this article is to identify some activities of the Port of Gdansk Authority SA in the context of the Act on Ports and Harbors as they relate to the functionality of the management of the port real estate in the city of Gdansk as well as to identify factors that affect the current management of port real estate. Results of the analysis showed the procedures of the current and prospective resource management and the need to create a real estate stock management system. The authors pointed out the directions of sustainable management of the seaport real estate stock on the basis of the focus research. An innovative approach to this issue is to indicate the method of collecting data for the management of a specifi c resource that is a resource of port real estate. Port of Gdansk is a corporation that combines the duties of space management and conducts activities related to maritime transport.
EN
The aim of this paper is to present the need for changes of geodetic-legal procedures for the cadastre and real estate management. This problem was analyzed both in theoretical and practical terms. In order to better present the analyzed technical and legal procedures, a study of several cases of surveying documentation was made. On their example the problems associated with the surveying services were shows and the formal and legal procedures, on the basis of which described surveying works were done were verified. The problem presented is current and valid not only for the comfort of the surveyor's work, but also from the point of view of the structure and modernization of the real estate cadastre, constituting the backbone of the real estate management. The article emphasized the need to unify the databases of state registers and the digitization of the National Geodetic and Cartographic Resources (PZDGiK). Research has shown that despite the continuous changes of legislation, there are still many shortcomings and gaps, which often complicate the surveying works. The surveyor must analyze and verify all materials he uses, including those obtained from the Centre of Geodetic and Cartographic Documentation (ODGiK). The quality of the geodetic and cartographic elaboration depends largely on the work of the Centre of Geodetic and Cartographic Documentation. The need of modernization of the Land and Buildings Registry, which acts as a cadastre in Poland, has been demonstrated. Furthermore, the unification of data used as reference systems both for plane coordinates and elevation has been proposed.
10
Content available remote Methodical basis of planning in property management
EN
This paper presents the elements, the goals and the functions as well as the rules for the elaboration of a property management plan. The authors analyzed its importance in the decisionmaking process (the immediate and long-term decisions) concerning property management. Particular attention has been paid to the multifaceted character of this problem.
PL
W artykule przedstawiono elementy, cele i funkcje oraz zasady opracowania prawidłowego planu zarządzania nieruchomością. Przeanalizowano jego znaczenie w procesie podejmowania decyzji doraźnych i długoterminowych dotyczących zarządzania nieruchomością. Zwrócono uwagę na wielopłaszczyznowy charakter tego zagadnienia.
11
PL
Bilans zysków i strat sprawia, że komputer staje się jednym z ważniejszych wynalazków XX wieku, znajdując zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia. W artykule podjęto próbę przedstawienia, jakim komputer może być ułatwieniem w procesie zarządzania nieruchomościami oraz w jaki sposób wykorzystywać go efektywnie. Ponadto przedstawiono pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego oraz zalety i wady, jakie niesie ze sobą zastosowanie ta-kiego rozwiązania w przedsiębiorstwie zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami.
EN
The balance of gains and losses makes the computer one of the most significant inventions of the twentieth century, finding application in almost every area of life. The article attempts to present how the computer can facilitate the process of real estate management and how to use it effectively. In addition, the article proposes a concept of an integrated information system and discusses the advantages and disadvantages posed by the use of such solutions in an enterprise engaged in real estate management.
PL
Dla prawidłowego zarządzanie nieruchomościami niezbędne jest ustalanie stopnia zużycia technicznego obiektów. Gdy części obiektu zbudowane zostały w różnych latach, określenie stopnia zużycia całego obiektu nie jest jednoznaczne. W referacie przedstawiony został sposób ustalenia stopnia zużycia technicznego dla takich obiektów. W tym celu do rozważania został przyjęty obiekt dwukondygnacyjny wielofunkcyjny, którego części zbudowane były w latach 1965 i 1999. Propozycja przedstawiona w niniejszym referacie dotyczy jednoczesnego zastosowania dwóch metod: metody średnioważonego zużycia oraz metody czasowej Rossa i przyjęcia jako stopnia zużycia technicznego wartości średniej z tych dwóch metod.
EN
It is necessary to calculate the level of utilization of the whole building object for proper facility management process. When a given building object has its part built in different time the way of calculating aforementioned factor is inconsistent. Following paper is the proposal of the way of calculating the factor of utilization the building object for this kind of building objects. In order to show exemplary calculation, the existing two-storey, multifunctional building was analyzed. It was periodical inspection of building objects methods of calculation the level of utilization the building object: weighted mean utilization method and Ross’s time method. The searched factor would by a mean of these two a.m. factors.
PL
Niniejszy artykuł opisuje sposób rozwiązania problemów występujących w praktyce podczas zarządzania nieruchomościami, na przykładzie spółdzielni Zodiak, która wygrała 10 jubileuszowa edycje konkursu o Brylantowy Klucz, w kategorii „zarządca nieruchomości”. Ponadto zaprezentowano w nim model przepływu informacji jako element zarządzania nieruchomościami oraz możliwość jego zastosowania w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych branżach (np. logistycznej). Omówiono te pojęcia dotyczące zarządzania nieruchomościami i projektami, oraz krótko scharakteryzowano rynek nieruchomości w Polsce.
EN
The present article describes a way of solving problems arising in practice while managing property, using the example of Zodiak housing and private housing association, which won the10th jubilee edition of Diamond Key contest, in the "property manager" category. The article also presents a model of information transfer as an element of managing property and the possibility of its application in enterprises functioning in various lines of business (e.g. logistic business). Terms concerning property and projects management were also discussed, and the property market in Poland was briefly described.
PL
Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT powstaje prototyp systemu do zarządzania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie policji. Obecnie zakończono opracowanie schematu aplikacyjnego, w którym poza standardowymi klasami obiektów, znajdującymi się w typowym systemie do zarządzania nieruchomościami, uwzględniono także obiekty przestrzenne, do których należą: nieruchomość (działka, budynek lub lokal), obiekt służbowy policji, a także jednostka podziału administracyjnego oraz punkt adresowy. Przyjęte rozwiązanie zapewni oczekiwaną funkcjonalność systemu dotyczącą znacznego zwiększenia wydajności zarządzania zasobem nieruchomości policji, w szczególności racjonalizację nakładów finansowych ponoszonych na budowę, rozbudowę, remonty i modernizację poszczególnych obiektów, a także umożliwi sporządzanie analiz dotyczących form władania nieruchomościami, stanu technicznego obiektów, nakładów finansowych ponoszonych na remont i modernizację. Uwzględnienie, w opracowanym modelu, aspektu przestrzennego pozwoli na wizualizację lokalizacji obiektu na mapie lub ortofotomapie oraz wykonanie szeregu analiz przestrzennych takich jak: analiza rozkładu przestrzennego placówek policji na terenie jednostki administracyjnej, analiza dostępności obywateli do placówek policji, wyszukanie najbliższej placówki, określenie czasu przejazdu pomiędzy siedzibami jednostek i optymalizacja ruchu pojazdów. Ponadto system umożliwi weryfikację nieruchomości zbędnych, nie tylko w kontekście redukcji kosztów utrzymania zasobu nieruchomości policji, ale także dostępności do placówek policji mieszkańca danego rejonu. Założone współdziałanie z innymi systemami, oznacza możliwość wykorzystania danych udostępnianych przez różne jednostki administracji publicznej, za pomocą punktu dostępowego do danych i usług sieciowych polskiej infrastruktury informacji przestrzennej (np.: ortofotomap, czy danych topograficznych z geoportal.gov.pl).
EN
Modem real estate management systems are an element of integrated information systems supporting the management of not only real estates but also human resources, wages, warehouse and transport systems, as well as fixed assets. Their standardization allows the exchange and integration of data among various organizing units, acknowledging at the same time rational economy. The paper presents selected spatial aspects of application schema of the Management System for Police-Owned Real Estate (SZaNP) in relation to geographic information about those estates. Adopted approach allows to peiform many different spatial and non-spatial analyses and to visualize their results. But the main purpose of the SZaNP is to provide more efficient and effective management of the police real estates, which is best reflected by decline of their maintenance costs and better identification of unprofitable entities.
EN
The classification system for Belarusian office buildings (business centres) is presented in the article. This classification system takes into consideration lots of factors estimating the quality of a specific building. It is based on the comparison of building class assessment approaches which are applied by different companies in the Republic of Belarus and in the surrounding countries. The approach to business centre classification, presented in the article, appears to be the most reasonable one for the Belarusian developing market of commercial real estate.
PL
W referacie przedstawiono analizy dotyczące rozwoju inwestycji hotelowych we Wrocławiu na przestrzeni ostatnich 20 lat, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Nakreślono problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami hotelowymi, należącymi do licznej grupy nieruchomości komercyjnych. Zaprezentowano także nowe spojrzenie na zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, polegające na poszerzeniu pola zainteresowań nieruchomością pod kątem zwiększenia zadowolenia jej użytkowników.
EN
The paper presents the analysis concerning the development of the hotel investments in Wrocław during the last 20 years, and particularly the activities concerning the organization of the European Football Championships EURO 2012. The authors indicated problems concerning the hotels real estate management, which belong to the wide group of commercial real estate. It was also presented the new outlook on the management of commercial real estate that consists in extension of the scope of interest of real estate with taking into account satisfaction increase of their users.
PL
W artykule przedstawiono metodologię postępowania podczas projektowania robót modernizacyjnych. Przedstawiono proces zmian wartości użytkowych budynku w trakcie eksploatacji. Zaproponowano metodę oceny właściwości użytkowych obiektu poprzez działania diagnostyczne. Działania diagnostyczne dotyczą tak zwanych wymagań podstawowych – wyszczególnionych w Prawie budowlanym. Właściwie przeprowadzona diagnostyka stanowi podstawę określenia zakresu modernizacji i opracowania metod ich realizacji. W końcowej części artykułu autorzy przedstawili koncepcję algorytmu określania stopnia zużycia budynków, który ułatwi podjęcie decyzji o zakresie modernizacji.
EN
Effective management of housing estates involves the manager’s accounting for the social conscience of the residents. This conscience, even if limited to the level of small local communities, can give rise to decisions on rationalizing energy use and finding the ways of looking for economies in maintenance costs. In order to investigate the local community opinion on the most important maintenance and repair actions, the author conducted a survey among the residents of a large housing estate in Lublin, the estate being a rather typical example of prefabricated housing of the ninety-seventies. The survey itself aroused the inhabitants’ interest in participating in property management decisions in their community. The actions proposed in the questionnaires were aimed at maintaining the material fabric of the buildings in good condition and adding improvements to the buildings so that living conditions could be enhanced. Moreover, measures aimed at cutting maintenance costs by introducing energy-efficient solutions were put forward. These may contribute to turning the existing housing stock into zero-energy buildings.
18
Content available remote Elementy analizy i planowania strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami
PL
W artykule przedstawiono elementy składowe planu zarządzania nieruchomościami wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Szczególną uwagę zwrócono na analizę strategiczną nieruchomości i jej otoczenia, wariantowanie postępowania z nieruchomością oraz ocenę efektywności ekonomicznej opracowanych wariantów.
EN
The paper presents component elements of the real estate management plan, which are the result of the valid law regulations. Authors paid particular attention to the strategic analyses of a real estate and its surrounding, different variants of the procedure with a real estate and estimation of economic effectiveness of the elaborated variants.
19
EN
This article describes one form of the right to compensation for property left beyond the present borders of the Polish State. The issue of compensation for property left by Polish citizens in the territories annexed to the USSR, was intended to be regulated in domestic law, according to a series of so-called "republican agreements". The Polish State took upon itself the obligation to compensate persons who were "repatriated" from the "territories beyond the Bug River" and had to abandon their property there. On 8 July 2005 the Sejm passed the Act on the realisation of the right to compensation for property left beyond the present borders of the Republic of Poland, which entered into force on 7 October 2005. The right to compensation shall be realized in one of the following forms: offsetting of the value of the property left beyond the present borders of the Polish State against: the sale price of property or the right of perpetual usufruct owned by the State Treasury; the fees for perpetual usufruct of land owned by the State and the sale price of buildings and other premises or dwellings situated thereon; or the fee for transformation of the right of perpetual usufruct into the right of ownership of property, a pecuniary benefit to be paid from the resources of the Compensation Fund.
PL
Niniejszy artykuł omawia wybrane aspekty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa w odniesieniu do osób, które realizują uprawnienie do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Państwa Polskiego. Postanowienia umów republikańskich dotyczyły ewakuacji Zabużan oraz zasad opisu mienia pozostawionego przez nich poza granicami Polski, nie zawierały jednak szczegółowych postanowień w zakresie rekompensat za pozostawione mienie. Prawo to zostało skonkretyzowane w ustawodawstwie krajowym, począwszy od lat czterdziestych po chwilę obecną. Sposób kompensowania był oparty, co do zasady, na jednolitej koncepcji normatywnej - możliwości zaliczenia wartości pozostawionego mienia na poczet ceny kupna nieruchomości lub opłat z tytułu dzierżawy, lub użytkowania wieczystego nieruchomości państwowych. Zatem przedmiotem rozważań będą: tzw. "prawo zaliczenia", wybrane aspekty wyceny nieruchomości zabużańskich, dokonywanie zbycia tychże nieruchomości oraz charakter prawny prawa zaliczenia.
PL
Podjęty przez autorów temat związany jest z zarządzaniem nieruchomościami (głównie nieruchomościami budynkowymi) i mieści się w ogólnej problematyce prac poświęconych zarządzaniu w budownictwie. Z przedstawionych rozważań wynika, że właściwe użytkowanie obiektu wymaga właściwego zarządcy. Zarządca powinien posiadać szeroką wiedzę, również techniczną, dotyczącą zasad utrzymana obiektu w należytym stanie technicznym. Zarządzanie obiektem (nieruchomością) odbywa się bowiem w warunkach niepewności, wynikających z charakteru obiektów budowlanych, pełniących rożne funkcje użytkowe, społeczne i ekonomiczne przy uwzględnieniu różnorodnych oczekiwań użytkowników. Można też przyjąć, że właściwego przygotowania należałoby oczekiwać także od użytkowników nieruchomości, czyli zdania przez nich swoistego egzaminu na mieszkańca.
EN
The authors presented the problem of the real estate management (mostly tenement-houses) in the paper. The subject is contained in the scope of work concerning the management in building industry. According to the paper conclusions it appears that the proper use of a building can only be done by a proper educated real setae manager. The real state manager should have a wide knowledge (technical knowledge as well) relating to the rules of building maintenance in good quality technical state. The real estate management is done in the uncertain conditions. They are caused by a building character, which have to fulfill different functional, social and economic functions with taken into account different tenants expectations. It can be assumed that the tenants of real estate should also have some basic building technical knowledge.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.