Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tożsamość miejsca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
El Raval – part of Ciutat Vella is a successful revitalization example, where cultural development has been introduced into degraded and neglected neighborhood. Cultural institutions: MACBA, CCCB and Maritime Museum have released its tourism potential. New public spaces La Rambla del Raval and Angel's Square are socially vital and consequently initiate social relations. As a result, Barcelona "regained" its historical but previously degraded city center - Ciutat Vella. The main objective is to identify: “What has made the El Raval revitalization program so successful?”. On-site researches in Barcelona's El Raval district provided the primary source of knowledge.
PL
Dzielnica El Raval w Ciutat Vella stanowi przykład skutecznej rewitalizacji poprzez wprowadzenie funkcji kultury w zdegradowany obszar. Nowe przestrzenie publiczne przykładowo La Rambla del Raval i Plac Aniołów koncentrują życie społeczne i sprzyjają budowaniu relacji międzyludzkich. Instytucje kultury MACBA, CCCB i Muzeum Maritime stanowią atrakcje turystyczne o znaczeniu międzynarodowym. W efekcie Barcelona "odzyskała" historyczne i uprzednio zdegradowane centrum miasta - Ciutat Vella. Głównym celem badań jest określenie, co zadecydowało o sukcesie programu rewitalizacji w El Raval. Badania na miejscu w dzielnicy El Raval w Barcelonie stanowiły element wyjściowy do dalszych rozważań.
2
Content available remote The sacred in the landscape of the city
EN
In current times of progressing desacralisation, a retrospective view of the transformations that take place in building this phenomenon from the landscape perspective of the city appears essential. The work's main objective is the identification of the ongoing process on two scales: the micro and macro-scale and over time. The initial outline of the subject is meant to present the phenomenon within the structures of the city, the manner of its shaping and influence on the surroundings, orientation within space and strength of impact.
PL
W obecnych czasach narastającej desakralizacji istotna wydaje się retrospekcja przemian zachodzących przy budowaniu tego zjawiska w ujęciu krajobrazowym miasta. Głównym celem będzie identyfikacja zachodzącego procesu w różnych skalach i w czasie. Wstępne zarysowanie problematyki ma na celu ukazanie zjawiska w strukturach miasta, sposobu jego kształtowania i wpływ na otoczenie, orientację w przestrzeni i siłę oddziaływania
3
Content available remote Lanckorona's Market Square in the context of the landscape
EN
2005 saw the completion of a project featuring the restoration of the surface of the Market Square in Lanckorona (the powiat of Wadowice, Lesser Poland Voivodship), funded by European Union funds. The design bound the contemporary needs of residents and tourists with the tradition of the place. It is also characterised by attractive visual linkages with the hills of the Beskidy Mountains seen in the background. The walls of this urban interior are composed of the frontages of timber residential market-side buildings. The construction included all of the design's assumptions and the market square currently enjoys significant popularity, being often used by residents and tourists, with its surface often playing host to occasional open-air events.
PL
W 2005 roku z dotacji unijnych zrealizowany został projekt rewaloryzacji płyty rynku w Lanckoronie (pow. Wadowice, woj. małopolskie). W projekcie tym zespolono współczesne potrzeby mieszkańców i turystów z tradycją miejsca. Rynek do dzisiaj zachował układ urbanistyczny właściwy średniowiecznemu XIV-wiecznemu jego kształtowi. Odznacza się on również atrakcyjnymi powiązaniami widokowymi ze wzgórzami beskidzkimi w tle. Ściany tego wnętrza urbanistycznego skonstruowane są z pierzei drewnianej mieszkaniowej zabudowy przyrynkowej. W realizacji uwzględniono wszelkie założenia projektowe i obecnie rynek ciszy się dużą popularnością, jest chętnie użytkowany przez mieszkańców i turystów, a na płycie rynku odbywają się okazjonalne imprezy plenerowe.
PL
Artykuł niniejszy stanowić ma przyczynek do szerszych rozważań i dyskusji dotyczących pomijanych wciąż kwestii garnizonowej architektury krajobrazu, jej kanonu – istoty miejsca, jego tożsamości. Jak dotąd zagadnienia przestrzeni garnizonowej, jej atrybuty – architektura, elementy zagospodarowania, zieleń znajdowały się poza nurtem naukowych rozważań, stanowiąc swoiste tabu z różnych racji i cezur. Jako tereny zamknięte, a po zakończeniu wojskowych funkcji, jako powojskowe, predysponowane są szczególnie do pełnienia znaczącej roli w relacjach urbanistycznych obszarów śródmiejskich, ich współczesnych kreacji konserwatorskich. W przywołanych projektach i realizacjach stanowić mogą przykłady kierunków rozwoju uwzględniających ich uprzednią wojskową tożsamość – ducha miejsca.
EN
This paper is intended as a contribution to broader considerations and discussions on the still overlooked issues of garrison landscape architecture, its canon – the essence of the place, its identity. Thus far, the issues of garrison space, its attributes – architecture, elements of development and organised greenery – have been beyond the mainstream of scientific deliberations and constituted a peculiar taboo for various reasons and due to specific transition points in history. Being both closed areas and, after the end of their military functions, post-military ones, they are particularly suitable for playing a significant role in urban relations of inner-city areas and their contemporary conservation creations. In the referenced designs and executions, they can provide examples of development directions that take into account their previous military identity - the spirit of the place.
EN
The author discusses the city of Oświęcim in terms of the abovementioned aspects, trying to justify that the city of Oświęcim is following the path of development. There are many issues which cover urban renewal through offering an increase of quality: – an improvement of the quality of the public space within a city; the regeneration and modernisation of buildings and technical infrastructure within its Old Town area; – increasing the rest, recreation and tourism offering of the city in areas along the Soła River [16]; – uphold the identity and culture of the area; – use the creative potential that supports economic growth, including the creation of new employment opportunities, creating conditions for new economic investment. Reinforcing the intellectual capital of the city; – use the potential that is Oświęcim’s location at the crossing of transit routes of national and voivodship-level significance.
PL
Autorka omawia miasto Oświęcim pod kątem aspektów, starając się uzasadnić, iż Oświęcim podąża drogą rozwoju. Jest wiele zagadnień, które obejmują odnowę miejską poprzez ofertę wzrostu walorów: – poprawa jakości przestrzeni publicznej w mieście; rewitalizacja i modernizacja budynków i infrastruktury technicznej, na terenie Starówki; – zwiększenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej miasta na terenach wzdłuż rzeki Soły; – podtrzymywanie tożsamości i kultury miejsca; – wykorzystanie potencjału kreatywnego, który sprzyja rozwojowi gospodarczemu, w tym doprowadza do tworzenia miejsc pracy, tworzenia warunków dla nowych inwestycji gospodarczych, wzmocnienia kapitału intelektualnego miasta; – wykorzystanie potencjału, jakim jest położenie Oświęcimia na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.
6
Content available remote Park-pomnik w Żelazowej Woli – sacrum wykreowane kulturowo
PL
Miejsca wykreowane kulturowo stanowią odpowiedź na potrzeby duchowe społeczeństwa. Potrzeba upamiętnienia Fryderyka Chopina w miejscu jego urodzenia sięga XIX wieku – czasu zaborów, a w pełni zrealizowana zostaje w latach 30. XX wieku. Wtedy to odbudowana w stylu narodowym oficyna chopinowska zostaje wkomponowana w nowocześnie zaprojektowaną, modernistyczną w charakterze przestrzeń parkową, stając się jej najważniejszym elementem. Parkowi-pomnikowi nadane zostają cechy przestrzeni symbolicznej. Żelazowa Wola jest miejscem przeżycia estetycznego, ale też emocjonalnego, w którym wykonywana na żywo muzyka jest kulminacją wizyty dla wielbicieli twórczości kompozytora.
EN
Culturally created places represent a response to society’s spiritual needs. The history of the commemoration of Fryderyk Chopin on the site of his birth dates back to the nineteenth century and the times of the Partitions of Poland. It was only realised in full, however, during the 1930s, when the Chopin annexe, rebuilt in the Polish national style, was made the key element in the design of a modernist-style park. The memorial park dedicated to Chopin was given the features of a symbolic space. The birthplace of Fryderyk Chopin and the park in Żelazowa Wola is a place of aesthetic and emotional experience, where visits made by admirers of the composer’s output are crowned by the performance of live music.
PL
Autorka omawia miasto Oświęcim pod kątem aspektów, starając się uzasadnić, iż Oświęcim podąża drogą rozwoju. Jest wiele zagadnień, które obejmują odnowę miejską poprzez ofertę wzrostu walorów: poprawa jakości przestrzeni publicznej w mieście; rewitalizacja i modernizacja budynków i infrastruktury technicznej, na terenie Starówki; zwiększenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej miasta na terenach wzdłuż rzeki Soły; podtrzymywanie tożsamości i kultury miejsca; wykorzystanie potencjału kreatywnego, który sprzyja rozwojowi gospodarczemu, w tym doprowadza do tworzenia miejsc pracy, tworzenia warunków dla nowych inwestycji gospodarczych, wzmocnienia kapitału intelektualnego miasta; wykorzystanie potencjału, jakim jest położenie Oświęcimia na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.
EN
The author discusses the city of Oświęcim in terms of the abovementioned aspects, trying to justify that the city of Oświęcim is following the path of development. There are many issues which cover urban renewal through offering an increase of quality: an improvement of the quality of the public space within a city; the regeneration and modernisation of buildings and technical infrastructure within its Old Town area; increasing the rest, recreation and tourism offering of the city in areas along the Soła River; uphold the identity and culture of the area; use the creative potential that supports economic growth, including the creation of new employment opportunities, creating conditions for new economic investment. Reinforcing the intellectual capital of the city; use the potential that is Oświęcim’s location at the crossing of transit routes of national and voivodship-level significance.
8
Content available remote Materiał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta
PL
Tworzywo budowlane ma istotny wpływ na formę obiektu. Obecnie tworzywo to nie tylko materiał w podstawowej formie użyty do konstruowania obiektu. W języku architektury materiał to przede wszystkim skomplikowane – złożone systemy i technologie materiałowe. Wybór każdej z nich decyduje o wyrazie budowli. Użyty w odpowiedniej roli, adekwatnej do kontekstu przestrzennego, może zostać wykorzystany do budowy kompozycji miasta i jej uczytelniania.
EN
Building material is key to the form of the future facility. Today, material is not only a simple division into the type of material in its basic form used to construct the object. In architecture language, material is primarily material combinations that create complex systems and material technologies. The choice of each of them determines the expression of the future building. Used in a proper role, adequate to the spatial context, it can be used to build a city composition and to make it more clear and readable.
PL
Artykuł dotyczy znaczenia materiału budowlanego, jakim jest np. cegła, w przestrzeni krajobrazowej miasta. Łódź jako miasto przemysłowe jest ewenementem w skali światowej. Ilość i skala założeń fabrycznych dominuje w strukturze miasta. Podkreślić należy, że w przeważającym stopniu fabryki łódzkie budowano z czerwonej cegły. W ten sposób cegła stała się identyfikowalnym znakiem miejsca.
EN
The article concerns the importance of building material, such as brick, in the landscape of the city. Łódź as an industrial city is a phenomenon on a global scale. As a nineteenth century city created from scratch and developed especially for textile industry. The number and scale of factory complexes dominates in the city structure. It should be emphasized that, to a large extent, the Łódź factories were built of red bricks. In this way, the brick became an identifiable sign of the place.
EN
In the process of social spaces design, the key and desirable aspect seems to be the correct reading of the character and identity of the city. Additionally, more and more residents are eager to participate actively in the transformation and design of important places. The article presents the potential of social participation in reading the local identity of the city on the example of a conceptual design at the Milanówek Cultural Center. The project was created in the process of analyzing the history, identity of the place, local spatial conditions and after conducting community consultations with the inhabitants of the city, which became the basis of the entire design process. Used method has allowed to reach an agreement, but also a new, better solution to the problem of designing a functional, community-accepted urban space that also included genius loci.
PL
W projektowaniu przestrzeni społecznych kluczowym i pożądanym aspektem wydaje się poprawne odczytanie charakteru i tożsamości miasta. Ponadto coraz częściej mieszkańcy pragną czynnie uczestniczyć w przekształcaniu i projektowaniu istotnych dla nich miejsc. W artykule przedstawiono potencjał partycypacji społecznej w odczytaniu lokalnej tożsamości miasta na przykładzie projektu koncepcyjnego przy Milanowskim Centrum Kultury. Projekt powstał po przeprowadzeniu analiz w zakresie historii, tożsamości miejsca, lokalnych uwarunkowań przestrzennych oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta będących osnową całego procesu projektowego. Zastosowana metoda pozwoliła na osiągniecie porozumienia stron, ale także nowego, lepszego rozwiązania postawionego problemu zaprojektowania funkcjonalnej, akceptowanej przez lokalną społeczność przestrzeni miejskiej, która uwzględniła również genius loci.
11
Content available Axiology of selected Polish urban squares
EN
The aim of the article is to present the essence and significance of the analysis of spatial values which are the synthesis of the spirit of place, in the contemporary design of the city landscape. Using the axiology of space we analyze selected urban public spaces in Poland. Our goal is to present the research method and to identify the best spatial patterns.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz znaczenia analizy wartości przestrzennych będących syntezą ducha miejsca, we współczesnym projektowaniu krajobrazu miasta. Wykorzystując aksjologię przestrzeni analizujemy wybrane miejskie publiczne przestrzenie w Polsce. Naszym celem jest prezentacja metody badawczej oraz identyfikacja dobrych wzorców przestrzennych.
12
Content available Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta
PL
W procesie scalania miasta integralną rolę stanowi dostrzeżenie rangi przestrzeni wspólnych jako miejsc koncentracji aktywności międzyludzkich. Potrzeba miejsc spotkań jest wynikiem natury człowieka i warunkuje jego percepcję przestrzeni. Środowisko miejskie jest głównie postrzegane przez mieszkańców przez pryzmat formy i charakteru przestrzeni wspólnych. To właśnie przestrzenie wspólne stanowią wizytówkę osiedli, dzielnic, miast tworząc poczucie przywiązania – łączności z danym miejscem. Jakość wnętrz urbanistycznych wpływa na budowanie więzi społecznych a przez to na atrakcyjność środowiska miejskiego. Nieodpowiednie dostosowanie przestrzeni publicznych dezintegruje strukturę miejską, w efekcie utrudnia, a wręcz uniemożliwia identyfikację z danym miejscem. Konfrontacja rzeczywistości z potrzebą zmian niejednokrotnie aktywizuje lokalne społeczności do działań, które przy współpracy z architektem zmieniają przestrzeń (jak w sztokholmskiej dzielnicy Tensta-Piazza Taxingeplan). Działania spajające strukturę miejską przybierają różnorodne formy, jednak najczęściej prowadzą do wytworzenia przestrzeni o charakterze dospołecznym, skłaniającej mieszkańców do integracji.
EN
An integral part of the process of uniting the city is to notice importance of common places as fields of concentration of interpersonal acting. The need for gathering places is the result of human nature and determines space perception. The urban habitat is perceived by citizens mainly through the form and nature of the common areas. First of all common spaces showcase the settlements, neighborhoods, cities and create a sense of bond - attachment with the place. The quality of urban interiors affects the formation of social ties and thereby the attractiveness of the urban environment. Improper adjustment of public spaces disintegrates urban structure. In effect makes it difficult or even impossible to identify with the place. The confrontation of the reality with the need for change often stimulates local community to action, which change space in collaboration with the architect (as in the Stockholm district Tensta - Piazza Taxingeplan). Actions bonding urban structure can take various forms but most commonly lead to formation a space oriented to users, encouraging residents to integration.
PL
W artykule rozpatrzono problem rewitalizacji nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” usytuowanej w centralnej części miasta. Wymieniono problemy demograficzne [1], społeczne, ekonomiczne i gospodarcze miasta, które posiada przecież bogatą historię i ciekawą architekturę. Wyodrębniono kryteria jakie powinno spełniać miasto planujące swój dalszy rozwój. Podjęto próbę opisania problematyki rewitalizacji Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” w aspekcie indywidualności. Ukazano znaczenie regionu Górnego Śląska w skali kraju. Podkreślono istotne znaczenie rewitalizacji obszaru poprzemysłowego KWK „Mysłowice” dla rozwoju miasta. Jednocześnie przedstawiono próbę opisu naukowego problemów związanych z rewitalizowaniem miasta oraz przeanalizowano przykłady znanych realizacji rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
EN
In the article considers the problem of the inoperative mine “Mysłowice” situated in the center of the city. Listed the demography problems, social, economic and industrials problems, the city which has also rich history and sophisticated architecture. Delineated guidelines, criteria, which should perform the city to rely on future progress. It essayed the research of the problem revitalized mine “Mysłowice” paying special attention to its identity and individuality. It showed the meaning of the region in the scale of the country. Emphasized huge significance the revitalization industrial area of the mine “Mysłowice” to development of the city. At the same time write the specific of these problems and listed good examples realizations of the revitalized industrial area.
14
Content available Sacrum krajobrazu, estetyzacja przestrzeni miejskiej
PL
Strefy sacrum występują z różnym nasileniem w strukturach urbanistycznych miast, są to miejsca szczególne. Zgodnie z definicją wiążą się one z kultem religijnym, symboliką, wyjątkowymi wydarzeniami i zwyczajami. W różny sposób aranżowane, komponowane, świadczą o tradycji i tożsamości miejsca. W niniejszym artykule zaprezentowanie zostaną różnorodne postaci sacrum krajobrazowego oraz sposoby wydobywania ich walorów, wpływające na podniesienie atrakcyjności krajobrazu miejskiego.
EN
Sacrum areas are present in city structures to different degree; they are special places. According to the definition they are connected with religious cult, symbolism, extraordinary events and customs. Variously arranged, composed, they give testimony to the tradition and identity of the place. This article presents different forms of landscape sacrum and show various ways of extracting their values improving the attractiveness of the urban landscape.
PL
Systematycznie rośnie, w wymiarze globalnym, znaczenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Podobnie jest w Polsce, gdzie od kilkunastu lat ze szczególnym przywilejem decyzyjnym, finansowym i lokalizacyjnym buduje się farmy wiatrowe. Celem pracy jest próba przybliżenia i zdefiniowania wpływu lokalizacji farm, w aspekcie rzeczywistym i wirtualnym, na zmianę dotychczasowej tożsamości miejsca.
EN
The relevance of renewable energy worldwide is systematically increasing. The same is true for Poland, where for a dozen years, the construction of wind farms was granted special privileges with regards to decision-making, finance and localization. The purpose of this work is to present and define the impact of wind farm localization both in actual and virtual terms, on changing the identity of a particular place.
PL
Myślą przewodnią rozważania nad kompozycyjnymi i architektonicznymi wyznacznikami tożsamości miejsc w krajobrazie (w konsekwencji - tożsamości krajobrazów) jest w znacznej mierze geneza ich powstania i ocena ich przemian w czasie. Można zatem mówić o idei „dawnej” i „nowej” tożsamości miejsca (krajobrazu będącego jego zewnętrznym wyrazem). Zwłaszcza w przypadku, gdy wykazujemy „dobrą” postawę wobec tego, co określa „kulturę miejsca” wynikającą z jego „umiłowania” i chęci współuczestniczenia w zaczętym wobec niego dziele stworzenia. Humanitarna postawa w omawianym tu duchu troski o zastane dziedzictwo kulturowe i wyrażający je krajobraz każdorazowo może być identyfikowane z tożsamością miejsca lub jej składowymi (tradycja, kulturą, kanonem). Jest bowiem oczywiste, że w duchu kontynuacji dobrej postawy (trwającej miłości do tych obszarów) często w miejscu „dawnej” (dobrej) tożsamości - chcemy i wręcz musimy zaproponować „nową” (dobrą) tożsamość - zgodnie z celami i zakresami ochrony poszczególnych obszarów, w tym ich kompozycyjnej czy architektonicznej wartości. Autor podjął próbę przedstawienia tych idei na przykładzie bezprecedensowej w skali kraju, a nawet Europy rewitalizacji krajobrazu warownego Twierdzy Zamość.
EN
Applying the commonly accepted definitions of identity to landscape as our field of research, in particular landscape in protected areas, we assume that identity is the deepest relationship with the landscape (surroundings) perceived by man, with its historical layers of content (the culture and tradition of a place) and form (the canon of a place). An evaluation of change in time should be the keynote of deliberations on place identity. Basing on the current status of research, a review of specialist literature and the author’s experience to date, the above definitions and terms may be referenced to talk about “former” and “new” place identity, especially if we acquiesce to what is termed “the culture of a place” that originates in love for it and willingness to participate in the act of creation that has been launched upon the site. Author tries to explain this phenomenon on example of revitalization, on scale of country or even the Europe - the cultural - strategic landscape of Zamość Fortress.
PL
Rozwój Tomaszowa Mazowieckiego rozpoczął się wraz z rewolucją przemysłową. Miasto powstało z inicjatywy hrabiego Antoniego Ostrowskiego, który osadę nazwał na cześć swojego ojca Tomasza. Intensywny rozwój Tomaszowa nastąpił w latach 1822-1823, kiedy to hrabia Antoni Ostrowski postawił na włókiennictwo, które z biegiem czasu stało się wiodącym przemysłem Tomaszowa. Po roku 1989 przemysł i miasto zaczęły podupadać, systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców. W 2008 roku projekt rewitalizacji Centrum Tomaszowa Mazowieckiego znalazł się na liście projektów indykatywnych. Kon¬cepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji centrum nawiązywała do przedwojennego Tomaszowa, małego przemysłowego miasta z wiersza Juliana Tuwima, miasta wieloetnicznego zamieszkałego przez Polaków, Niemców, Żydów. Rewitalizacja miała być próbą stworzenia miejsca o niepowtarzalnym charakterze i duchu, miejsca w ponowoczesnej globalnej wiosce.
EN
The rise and development of Tomaszow Mazowiecki was connected with the Industrial Revolution. The city name derived from the name of count's Antoni Ostrowski father Tomasza Ostrowski. Till the 1989 it used to be an important industrial centre of textile, ceramic, engineering, metal and leather industry. After 1989 the decline of industry and the city commenced. In 2008 the Revitalization of the City Core of Tomaszow Mazowiecki was enlisted by the Marshal Office of Lodz Province to the group of project of crucial importance for Lodz Region. The main idea was to base revitalization of the City Core on local history and industrial heritage, to revive the multi cultural city which used to be inhabited by Poles, Germans, Jews. The objective of the revitalization was to create the place of unique character and local spirit, deriving from the poem of Julian Tuwim, spirit so often lost in the overwhelming 'global village' of the 21 century.
PL
„Każdy element przestrzeni zurbanizowanej ma własną historię, która ujawniając istniejące już nawarstwienia, określa dopuszczalny zakres przyszłych przekształceń. Działania przeciwne tradycji miejsca prowadzą nieuchronnie do zakłócenia harmonii zastanego układu” [6]. Artykuł jest próbą podjęcia dyskusji o przenikaniu się aspektów architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, kojarzonych z bogatym charakterystycznym zbiorem cech przestrzeni zurbanizowanej stanowiącej o jej istocie. Wątek tożsamości miejsca w mieście zostanie ukazany w kontekście zagadnień odwrotnych, ujawniających specyfikę działań twórczych architekta, pośród których analizy, w tym analizy odwrotne, stanowią niezwykle ważny element projektowy oraz udowodni, że punktem wyjścia do planowania w przestrzeni zurbanizowanej powinno być właściwe odczytanie tradycji miejsca, w tym wyraźnych cech jego tożsamości. Aplikacja projektowo-realizacyjna City Parku, jako zmiana sposobu użytkowania budynków koszarowo-garażowo-magazynowych na budynki o funkcji hotelowej, usługowo-komercyjnej, mieszkalnej, apartamentowej i hotelowej w Poznaniu u zbiegu ulic: Wojskowej, Wyspiańskiego, Ułańskiej, wpisuje się omawianą problematykę zagadnienia.
EN
“Each element of the urban space has its own history which by revealing the already existing accumulations determines the acceptable scope of future transformations. Any actions disregarding the tradition of the place inevitably result in the disruption to the harmony of the existing arrangement”. The article is an attempt to discuss the intermingling of various aspects of architecture, urban development and spatial planning, associated with a rich emblematic collection of urban space qualities determining its essence. The motif of identity of the place in the city will be presented in the context of inverse issues, revealing the specificity of creative efforts of an architect, in which analyses, including inverse analyses, constitute an incredibly important design element and will prove that proper interpretation of the place tradition, including distinct traits of its identity, should be a starting point for planning in the urban space. The discussed issues are reflected in the design and development application of the City Park as a change in the use of barracks, garage and storage structures into buildings with hotel, service, commercial, residential and apartment functions in Poznań at the junction of Wojskowa, Wyspiańskiego and Ułańska Streets.
PL
Seul jest miastem wysoko rozwiniętym pod względem ekonomicznym, kulturowym i społecznym. Jednak elementy jego struktury urbanistycznej cechuje znaczna różnorodność związana z czasem, w jakim powstawały ich skalą, formą i funkcją. W tkance miejskiej wyróżnić można trzy główne typy obiektów, które mają największy wpływ na tożsamość miejsca oraz odbiór miasta przez pieszego użytkownika. Są to obiekty zabytkowe, budynki historyzujące, inspirowane europejskimi budowlami z różnych epok oraz obiekty współcześnie realizowane. Ich wkomponowanie w tkankę miejską w przeszłości było niejednokrotnie przypadkowe i powodowało narastanie chaosu przestrzennego. Prezentowane przykłady pieszych przestrzeni publicznych rozpatrywane są w trzech wymiarach, co ma kluczowe znaczenie dla podjętego tematu.
EN
Seoul is a highly economically, culturally and socially developed city. However, the elements of urban structure are characterized by diversity, which is related to the time they were made, their scale, form and function. There are three main types of objects in the urban fabric, which have the greatest impact on the identity of the place as well as the perception of the city by pedestrian. These are the monuments, historic buildings inspired by European buildings from different periods, and contemporary objects. In the past, their location in the urban fabric was often accidental and caused an accumulation of spatial chaos. The presented examples of pedestrian public space are considered in three dimensions, which is crucial for the undertaken subject.
PL
Wśród pól badawczych dotyczących problematyki miast średnich, jest jedno szczególnie ciekawe i rzadko spotykane. Dotyczy ono takich miast - lub takiego miasta średniej wielkości - które dzięki niezwykłemu zbiegowi uwarunkowań, zostaje wyniesione do godności stolicy. Może to być stolica: państwa, kultury, handlu i przedsiębiorczości, sportu a nawet rozrywki, uciech i hazardu. W tym zbiorze oczywiście status stolicy państwa jest szczególnie prestiżowy dla miasta średniej wielkości. Taki właśnie przykład został niniejszym przebadany i przytoczony. Jest nim stolica Macedonii - Skopje. To unikalne miasto - ważny świadek europejskiej historii, zostało tutaj ukazane w panoramie czasoprzestrzennej. Szczególnie wydobyte zostały trzy urbanistyczno-architektoniczne czasokresy. Są to: pierwotna ewolucja ku statusowi miejskiemu i mini - metropolitalnemu w regionie; - z kolei tragiczny czas katastrofalnego trzęsienia ziemi i fascynującej modernistycznej /późno modernistycznej odbudowy; - wreszcie czasy najnowsze - skrajnie konserwatywny/wsteczny kulturowo Program Skopje 2014. Jest on wykwitem niezdrowej sytuacji politycznej, wynikającej z równie patologicznej wersji transformacji ustrojowej na Bałkanach po 1989 roku. przejawia się zdumiewającym, kiczowatym neo - socrealizmem XXI wieku.
EN
In the fields of scientific research concerning medium-size towns/cities, there is always one that is extraordinary, attractive and rare. Depending on the towns/cities - or the one special town/city - in medium size, which thanks to an unusual set of coincidences or circumstances, is elevated to the position of the capital. It can be a capital of: a state, the culture, of trade and business, sports and even of pleasure, hedonism and gambling. Within this selection surely the position of the capital of a state is particularly prestigious, for a medium-size town/city. Such a sample has been hereby examined and described. This is the capital of the state of Macedonia - Skopje. This unique town/city - an important witness of European history, is here presented as a time-space panoramic view. Exposed are the three urban-architectural time-periods. The first is a period of a primary evolution; from origins - towards a status of a town and specifically a regional mini-metropolis. The second is the tragic time of the catastrophe of the earthquake and the fascinating rebuilding of the modern/late-modern city. Finally - there is contemporary, extremely conservative/reactive Program Skopje 2014. It is the result of an insane political situation, as a result of pathological transformation in the Balkan region after 1989. It occurred in a surprising, kitschy neo-socrealism of the 21st Century.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.