Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapotrzebowanie na energię
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Jednym z najistotniejszych zagadnień współczesnego budownictwa jest jego energooszczędność. Przeprowadzone analizy, m.in. w ramach poradnika POBE „Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku?", wyraźnie wskazują, że ważnym elementem oszczędzania energii w budynku jest uzyskanie jego szczelności i zapewnienie zorganizowanej, kontrolowanej wymiany powietrza.
PL
Za parę miesięcy wejdą w życie kolejne wymagania dla budynków nowych i modernizowanych. Wiele pracowni projektowych oferuje już od dawna gotowe, typowe projekty domów jednorodzinnych zaprojektowanych według przyszłych standardów. Przegląd oferowanych projektów wskazuje, że o ile kwestie wymagań dot. izolacyjności termicznej budynków są w nich dokładnie analizowane i przemyślane, to technologie ogrzewania i wentylacji nie zawsze są analogicznie analizowane pod względem przyszłych wymagań w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej.
PL
Norma PN-EN ISO 52016-1 zastąpiła wycofaną normę PN-EN ISO 13790. Opisuje ona szereg metod obliczeniowych pozwalających wyznaczyć zapotrzebowanie na energię użytkową budynków do ich ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i osuszania powietrza wewnętrznego, obliczania zmiennej w czasie temperatury wewnętrznej w budynkach oraz wyznaczania obciążenia cieplnego ogrzewania i chłodzenia w budynkach. W artykule o charakterze przeglądowym opisano ogólnie metody obliczeniowe zawarte w tej normie i omówiono jej związki z normą PN-EN ISO 52017 oraz innymi powołanymi normami. Przedstawiono również różnice w metodach obliczeniowych wycofanej normy PN-EN ISO 13790 i zastępującej ją PN-EN ISO 52016-1 oraz ich wpływ na system świadectw energetycznych w Polsce i metody obliczeń auditingu energetycznego.
EN
The paper presents the results of modelling airflow for ventilation of a single-family house with an area of 180 m2. The building was equipped with mechanical ventilation with the possibility of varying the airflow. The airflow was calculated as a function of carbon dioxide concentration. The presence of people in selected rooms was an internal source of carbon dioxide. In order to properly design of a ventilation system and then model the contamination level, ContamW software was used. The year-long cost analysis was carried out for the installation working with variable airflow (day, night). The analysis took into account the price of the electricity used by the fans of Air Handling Unit and meteorological data to estimate the power input to the heater of the Unit. Different scenarios of system operation were included as an input data in order to find a difference in energy consumption. The calculations were to answer the question of whether it is necessary to apply expensive and advanced system that enables individual control of the airflow in every room or use the simple control of the central unit to vary the airflow in the ventilation system of single-family houses. The difference in operating cost between the system that maintains 800 and 600 ppm reaches 100 % and demonstrates the need of simple demand controlled ventilation system.
EN
Global warming causes changes in the buildings' demand of energy and the comfort of their users. This requires the modification of heating systems and air conditioning systems. The article describes the conducted simulations of changing temperatures in individual zones of the exemplary building and its energy demand for the needs of ventilation, heating and air conditioning related to the forecasted changes in external temperatures. The obtained results show decreasing energy demand for heating and its increasing demand for cooling. This is particularly important for designers, both architects and constructors and installers, who will have to face changing climatic conditions in their projects.
PL
Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu powoduje, ze zmienia się zapotrzebowanie budynków na energię oraz komfort ich użytkowników. Wiąże się to z koniecznością modyfikacji systemów instalacji cieplnych i stosowania systemów klimatyzacji. W artykule opisano przeprowadzone symulacje zmieniających się temperatur w poszczególnych strefach przykładowego budynku oraz jego zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji związanych z prognozowanymi zmianami temperatur zewnętrznych. Uzyskane wyniki pokazują zmniejszające się zapotrzebowanie energii na ogrzewanie oraz jej rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie. Jest to szczególnie istotne dla projektantów, zarówno architektów i konstruktorów, jak i instalatorów, którzy będą musieli zmierzyć się w swoich projektach ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.
PL
Energia elektryczna – z powodu rosnącego zapotrzebowania i wysokich cen – staje się coraz ważniejszym elementem gospodarki. Mimo prób bezpośredniej regulacji ceny energii będą rosły, a ich prognozowanie staje się coraz istotniejsze.
EN
In literature as well as in the university debate, we can observe the increase of interest regarding converting agricultural residues into energy. Furthermore, the energy and climate policies have encouraged the development of biogas plants for energy production. One of the most significant reasons of this escalation is that this technology may be both convenient and beneficial. The produced biogas is not only supposed to cover the energy demand like heat and electricity, the resulting digestate has the prospect of a beneficial fertilizer and can thereby influence the energy management plans. This technology is widely introduced to countries, which have large income from agriculture. Not only does this reduce the use of industrial fertilizers, but also finds use for agricultural residues. One of the countries of this type is Vietnam, which is the fifth largest exporter of rice in the world. Over 55% of greenhouse gas emission in Vietnam comes from agriculture. Using innovative technologies such as biogas, may decrease this value in near future. It may also contribute to more sustainable agriculture by decreasing traditional fields burning after the harvesting period. The goal of this research paper is to estimate the possible production of biogas from rice straw to cover the energy demand of the rice mill. Four possible scenarios have been considered in this paper, the present situation and where electricity, energy or both were covered by biogas from agricultural residues. An attempt was made to answer the question whether the amount of biogas produced from agricultural residues is enough for both: electricity and energy supply, for the rice mill. If not, how much rice straw must be delivered from other sources, from which rice is not delivered to the rice mill. The base of the assumptions during the estimation of various values were statistics from FAO and other organizations, secondary sources and data from the existing rice mill in Hậu Mỹ Bắc B in Mekong delta in Vietnam.
PL
W literaturze, jak również w debacie uniwersyteckiej, obserwujemy wzrost zainteresowania przekształcaniem odpadów rolniczych w energię. Ponadto polityka energetyczna i klimatyczna zachęciły do rozwoju produkcji biogazu do celów energetycznych. Jedną z najważniejszych przyczyn tej eskalacji jest to, że technologia ta może być zarówno wygodna, jak i korzystna. Wytworzony biogaz nie tylko może pokryć zapotrzebowanie na energię, jak ciepło i elektryczność, ale otrzymany poferment ma perspektywę korzystnego nawozu, a tym samym może wpływać na plany zarządzania energią. Technologia ta jest szeroko stosowana w krajach, które mają duże dochody z rolnictwa. Nie tylko zmniejsza stosowanie nawozów przemysłowych, ale także znajduje zastosowanie w przypadku pozostałości rolniczych. Jednym z takich krajów jest Wietnam, który jest piątym największym eksporterem ryżu na świecie. Ponad 55% emisji gazów cieplarnianych w Wietnamie pochodzi z rolnictwa. Korzystanie z innowacyjnych technologii, takich jak biogaz, może zmniejszyć tę wartość w najbliższej przyszłości. Może również przyczynić się do bardziej zrównoważonego rolnictwa, poprzez zmniejszenie tradycyjnego spalania odpadów rolniczych po okresie zbiorów. Celem tego artykułu badawczego jest oszacowanie możliwej produkcji biogazu ze słomy ryżowej, aby pokryć zapotrzebowanie na energię młyna ryżowego. W niniejszym dokumencie rozważono cztery możliwe scenariusze, obecną sytuację oraz hipotetyczne tezy, w których energia elektryczna, ciepło lub obie formy energii zostały pokryte z biogazowni. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy dla młyna ryżowego ilość biogazu wytworzonego z odpadów rolniczych jest wystarczająca zarówno dla energii elektrycznej, jak i dla ciepła. Jeśli nie, to jaka ilość słomy ryżowej musi być dostarczona z innych źrodeł, z których ryż nie jest dostarczany do młyna. Podstawą założeń przy szacowaniu różnych wartości były statystyki z FAO i innych organizacji, źródła wtórne i dane z istniejącego młyna ryżu w Hậu Mỹ Bắc B w delcie Mekongu w Wietnamie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń mających na celu określenie referencyjnego standardu energetycznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych na potrzeby wyznaczania ich klasy energetycznej. Obliczenia zapotrzebowania na energię dotyczyły 36 wariantów (4 budynki o różnym współczynniku A/V, 3 rodzaje systemu wentylacji, 3 strefy klimatyczne). Otrzymane wyniki pokazały zależność wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do ogrzewania od przyjętego systemu wentylacji, lokalizacji budynku czy współczynnika kształtu A/V. Przeprowadzona analiza nie pozwala na określenie dokładnego referencyjnego standardu energetycznego budynku wielorodzinnego w Polsce, ale jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac, mając szczególnie na uwadze toczące się obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prace nad udoskonaleniem systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The article presents the results of calculations aimed at defining the reference energy standard of multi-family residential buildings for the purpose of determining their energy class. Calculations of energy demand were carried out for 36 variants (4 buildings with different A/V ratio, 3 types of ventilation systems, 3 climate zones). The obtained results showed the dependence of the energy need for heating and energy use for heating indicator on the assumed ventilation system, the location of the building or the A/V shape coefficient, and the range of obtained values is wide. The conducted analysis does not allow to determine the exact reference energy standard of a multi-family building in Poland, but is a good starting point for further work, especially considering the ongoing at the Ministry of Investment and Development work on improving the energy performance certificate system.
PL
Wycofana norma PN-EN ISO 13790 została zastąpiona normą PN-EN ISO 52016, która określa wiele metod obliczeniowych zapotrzebowania na energię budynków do ich ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i odwilżania powietrza wewnętrznego, obliczania bilansu energii i wyznaczania temperatury wewnętrznej w budynkach oraz wyznaczania zapotrzebowania na moc ogrzewania i chłodzenia. W artykule opisano metody obliczeniowe zawarte w tej normie oraz omówiono związki pomiędzy tą normą i normą PN-EN ISO 52017 oraz innymi powołanymi normami. W artykule przedstawiono również różnice metod obliczeniowych wycofanej normy PN-EN ISO 13790 i normy omawianej w artykule.
EN
The with drawn PN-EN ISO 13790 standard has been replaced by the PN-EN ISO 52016 standard, which contains a number of calculation methods for energy demand of buildings for heating, cooling, humidifying and dehumidifying indoor air, calculating the energy balance and determining the indoor temperature in buildings and determining the heating and cooling loads. The article describes the calculation methods contained in this standard and discusses the relationship between this standard and the PN-EN ISO 52017 standard and other referenced standards. The article also presents the differences in the calculation methods of the withdrawn PN-EN ISO 13790 standard and the standard discussed in this work.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej przeprowadzonej w programie do wykonywania dynamicznych symulacji energetycznych DesignBuilder, polegającej na zastosowaniu sterowania nastawą temperatury w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Analizowany budynek spełnia wymagania obecnych przepisów budowlanych w Polsce. W ramach analizy zaproponowano cztery różne warianty sterowania temperaturą w budynku i mieszkaniach. Porównano uzyskane wyniki oszczędności energii końcowej wynikające z obniżenia temperatury w nocy i w ciągu dnia, gdy w mieszkaniach nie ma mieszkańców, a także ograniczenia maksymalnej temperatury w pomieszczeniach do 20°C. Wyniki energetyczne przedstawione zostały także w postaci oszczędności finansowych przy założeniu, że budynek podłączony jest do sieci ciepłowniczej w Gdańsku. Przyjęto aktualną na 2018 r. taryfę Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
EN
The paper presents the results of building energy analysis carried out in the DesignBuilder software dedicated for dynamic energy simulations, in which in the multi-family building the temperature control system has been applied. The analyzed building meets the requirements of the current regulations in Poland. As part of the analysis, four different variants of temperature control programs were proposed. Presented results consists of the final energy savings resulting from limitation of heating temperature level at night and day during unoccupied hours, and also while limiting the maximum temperature in the rooms up to 20°C. Energy results were also presented as financial savings in case where building is connected to the district heating network in Gdansk. The actual tariff of the Gdansk District Heating Company for 2018 has been used.
PL
Wraz ze wzrostem populacji na naszej planecie rośnie również zapotrzebowanie na energię. W trosce o klimat, obserwując niepokojąco zwiększające się stężenie dwutleku węgla w atmosferze, należy pochylić się nad poblemem negatywnych następstw wytwarzania energii konwecjonalnymi metodami.
EN
In the presented considerations, attention was focused primarily on signaling selected problem issues related to energy efficiency of buildings and its relation to the market value of a building property. The thesis was put forward that the improvement of energy efficiency, through the implementation of the directions of technological development in the building industry and the use of renewable energy sources significantly affects the value of building property. In Poland, more and more importance is attached to environmental protection and energy savings through thermal modernization of buildings in order to improve thermal insulation of walls, modernization of ventilation system, regular inspections and repairs of central heating boilers, modernization of hot water preparation systems, introduction of alternative energy sources, or the use of modern technologies in the building industry.
15
Content available remote Greenhouse systems in quasi-stationary and dynamic modelling
EN
The ISO 13790 standard presents two quasi-stationary calculation methods for including greenhouse systems in the evaluation of a building’s energy balance – a detailed and a simplified method. These adopt different assumptions with regard to solar gains in sunspace and in adjacent heated rooms; thus, the calculation results of the internal temperature of the sunspace and the energy demand in heated spaces may differ. This work presents the comparison of energy effects achieved due to the sunspace in an example living space, calculated by means of both quasi-stationary methods and more accurate dynamic simulations with an hour time step. Analysis of the results obtained by means of the described methods has enabled the identification of the advisable range of each of the calculation methodologies.
PL
Norma ISO 13790 prezentuje dwie metody uwzględniania systemów szklarniowych w bilansie energetycznym budynku – metodę pełną i uproszczoną. Oparte są one na różnych założeniach dotyczących modelowania zysków słonecznych w szklarni i przyległych pomieszczeniach mieszkalnych, tak więc wyniki obliczeń temperatury wewnętrznej i zapotrzebowania na ciepło mogą się różnić. W artykule porównano efekty energetyczne uzyskane dzięki zastosowaniu szklarni przylegającej do przykładowego pomieszczenia mieszkalnego, wyznaczone za pomocą obu metod quasi-stacjonarnych i bardziej dokładnego modelowania dynamicznego z krokiem godzinowym. Analiza wyników pozwoliła na zaproponowanie zalecanego zakresu stosowania każdej z metod obliczeniowych.
PL
Przedstawiono model prognostyczny oparty na metodzie k najbliższych sąsiadów do prognozowania miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Model wykorzystuje analogie pomiędzy fragmentami szeregów czasowych reprezentowanymi przez ich obrazy. Obrazy zapewniają ujednolicenie danych wejściowych i wyjściowych, odfiltrowanie trendu i uproszczenie modelowanej zależności. W części eksperymentalnej model przetestowano w prognozach dla wybranych państw europejskich.
EN
A forecasting model based on the k nearest neighbor method for forecasting monthly electricity demand is presented. The model uses analogies between fragments of time series represented by their patterns. Patterns ensure unification of input and output data, filtering out the trend and simplification of the modeled relationship. In the experimental part of the work the model was tested in forecasting for selected European countries.
PL
Koncepcja systemów fotowoltaicznych stanowiących integralną część budynku określana jako Building Integrated Photovoltaics (BIPV) zakłada dostosowanie modułów PV do różnorodnych aplikacji w budynku, głównie jako elementów będących alternatywą dla tradycyjnych materiałów budowlanych w obrębie dachów i elewacji, np. pokryć dachowych, szklanych systemów elewacyjnych i dachowych, przeszkleń ścian. Opracowanie porusza zagadnienie wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkiem oraz obejmuje analizę uzysków energii w kontekście spełniania zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. W celu określenia efektywności systemów BIPV przy użyciu programu PVsyst 6.43 wykonane zostały projekty instalacji ścian kurtynowych wykorzystujących różne typy modułów fotowoltaicznych oraz świetlików dachowych. Założono powierzchnię przeznaczoną na cele instalacji fotowoltaicznej, dla wszystkich przypadków przyjęto rozwiązanie on-grid. Przy wykorzystaniu programu PVsyst wykonana została analiza uzysków energii elektrycznej ze wszystkich instalacji w ciągu roku. Otrzymane wyniki odniesiono do zapotrzebowania budynku, co pozwoliło na oszacowanie względnego, procentowego pokrycia zapotrzebowania przez technologie BIPV. Niestety, nie we wszystkich przypadkach założona powierzchnia modułów pozwoliła na całkowite pokrycie zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. Najbardziej korzystne dla projektowanego budynku rozwiązanie pozwala wyprodukować wystarczającą ilość energii, aby zaspokoić potrzeby energetyczne.
EN
The conception of photovoltaic systems as an integral part of the building known as Building Integrated Photovoltaics (BIPV) is based on the adaptation of the PV modules with different building elements. It became an alternative to traditional building materials within the roof and facades, glass facade systems and curtain walls. The article raises a question concerning usage of the solar energy for electricity production in photovoltaic systems integrated with the building such as glass facades, skylights or curtain walls. The article also includes an analysis of the energy production by BIPV technologies installed on the building situated in Warsaw. An analysis of produced electricity during the year for given solutions such as curtain walls and skylights with different types of solar cells was performed using PVsyst 6.43 software. The results are been compared to the electric energy consumption of the building, what enabled to evaluate the percentage of energy consumption coverage by BIPV solutions. Unfortunately, due to insufficient number of modules or localization of the PV array, not all of the presented solutions allowed to cover the building's electricity consumption.
PL
Praca zawiera ocenę komfortu cieplnego w pomieszczeniach wybranego jednorodzinnego budynku mieszkalnego po jego termomodernizacji. Budynek usytuowany jest w Białymstoku przy ul. Cyprysowej i powstał w roku 1970. Termomodernizację budynku wykonano z uwzględnieniem wymagań ochrony cieplnej aktualnych dla roku 2012. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmowały dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą nieogrzewaną oraz wymianę okien, bez zmiany źródła ciepła. Termomodernizacja istotnie zmieniła warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach wybranego budynku. Na podstawie danych o parametrach mikroklimatu w budynku przeanalizowano warunki komfortu cieplnego. Do analizy zastosowano metodę oceny komfortu Fangera za pomocą wskaźników PMV i PPD. Wykryto istotną poprawę warunków komfortowych, co niejednoznacznie wpłynęło na zdrowie mieszkańców.
EN
The paper contains an assessment of the indoor thermal comfort in a single-family residential building after its thermal-modernisation. The building established in 1970 is located in Bialystok at Cyprysowa street. Thermomodernisation of the building was made according to the current requirements of thermal protection in year 2012. The thermomodernization projects included additional insulation of external walls, ceiling, ceiling over unheated basement and replacement of windows, without change of heat source. Thermomodernisation significantly changed the indoor comfort conditions in the building. Based on the data on the microclimate parameters in the building, the conditions of thermal comfort were analysed. The Fanger comfort assessment method using PMV and PPD indicators were used in the analysis. Significant improvements in comfort conditions were identified, which affected ambiguously the health of the inhabitants.
19
Content available remote Estimation of the seasonal demand for cooling based on the short-term data
EN
The paper analyzes the possibility of using the energy signature method based on the linear regression to determine the seasonal energy demand for cooling and ventilation in the office building. The “extended” energy signature method (H-m method) was described and applied. In accordance with Standard (EN 15603) the estimation of energy consumption for cooling can be performed for a period shorter than the entire season, but data range must be appropriate to obtain the correct accuracy of the results. The presented analysis concerns the uncertainty of estimation the seasonal demand for cooling and ventilation of the building based on monthly and 14-day data. The objective was to choose the shortest possible time period in order to obtain proper accuracy. It has been shown that the H-m method cannot be used to estimate cooling demand based on short-term (monthly or 14-days) data due to unacceptable uncertainty of results.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość zastosowania metody sygnatury energetycznej opartej na regresji liniowej do wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji w budynku biurowym. Przedstawiono i zastosowano skorygowaną metodę sygnatury energetycznej (metodę H-m). Zgodnie z normą (EN 15603) szacowanie zużycia chłodu może być wykonywane dla okresu krótszego niż cały sezon, ale zakres danych musi być odpowiedni dla uzyskania właściwej dokładności wyników. Przedstawiona analiza dotyczy niepewności szacowania sezonowego zapotrzebowania budynku na chłód na podstawie danych miesięcznych i 14-dniowych. Celem był wybór najkrótszego możliwego do zastosowania metody okresu czasu, w którym uzyskuje się odpowiednią dokładność. Wykazano, że metody H-m nie można zastosować do szacowania zapotrzebowania na chłód na podstawie danych z krótkich okresów (miesięcznych, czy 14-dniowych), ze względu na nieakceptowane niepewności uzyskanych wyników.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.