Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reflector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A design of microwave installation for energy concentration on a surface of a heated object is proposed. In the installation a dipole lattice on the basis of a single-wire transmission line is used which is located inside of reflector in a form of specular parabolic conducting cylinder. The heated object is placed in the area of microwave energy concentration. In the article a waveguide field of a surface wave in a reradiation mode is explored. The surface wave is reradiated by a group of vibrators coaxial with the waveguide wire. Results of experimental studies of field distribution along the waveguide operating in various modes are presented. The possibility of efficiency increase in reradiated field and its adjustment by contactless movement of reflector is shown.
PL
W wyniku ciągłego postępu technologicznego, w ciągu ostatnich kilku latach gwałtownie wzrasta liczba używanych komputerów, różnego rodzaju urządzeń elektronicznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Impulsy HPM są coraz częściej wykorzystywane do zakłócania pracy urządzeń elektronicznych lub nawet ich niszczenia. W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji reflektora anteny generatora HPM DS-110 zwiększającą wartość generowanego przez niego natężenia pola elektrycznego.
EN
As a result of constant technological progress over the last several years a rapidly increasing number of used computers, various types of electronic devices and telecommunications equipment. HPM impulses are increasingly being used to disrupting or even destroy electronic devices. The article presents a modification of the construction of the reflector antenna of HPM DS-110 generator increases the intensity of the generated electric field.
PL
Wraz z rozwojem technologii coraz więcej urządzeń elektronicznych pojawia się na rynku. Pojawia się też coraz więcej możliwości negatywnego oddziaływania falami elektromagnetycznymi na ich poprawną pracę. Impulsy HPM (ang. High Power Microwave) są coraz częściej wykorzystywane do zakłócania pracy urządzeń elektronicznych lub nawet ich niszczenia. W artykule przedstawiono propozycję bazy danych umożliwiającej określenie z jakiej odległości wygenerowano impuls HPM.
EN
As the technology grows, more and more electronic devices appear on the market. There are also more and more opportunities for negative impact of electromagnetic waves on their correct work. HPM pulses are increasingly being used to interfere with or even destroy electronic devices. The article presents a database proposal that allows you to determine from what distance the HPM pulse was generated.
PL
W wyniku ciągłego postępu technologicznego, w ciągu ostatnich kilku latach gwałtownie wzrasta liczba używanych komputerów, różnego rodzaju urządzeń elektronicznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Impulsy HPEM są coraz częściej wykorzystywane do zakłócania pracy urządzeń elektronicznych lub nawet ich niszczenia. W artykule przedstawiono modyfikację konstrukcji anteny reflektorowej generatora HPEM zwiększającą wartość natężenia generowanego pola elektrycznego.
EN
As a result of constant technological progress over the last several years a rapidly increasing number of used computers, various types of electronic devices and telecommunications equipment. HPEM impulses are increasingly being used to disrupting or even destroy electronic devices. The article presents a modification of the construction of the reflector antenna of HPEM generator increases the intensity of the generated electric field.
EN
The approaches for improvement of the future air traffic controllers training efficiency according to their individual learning styles are considered. It is purposeful to use the P. Honey & A. Mumford’s criteria-based test for distribution of students into four basic learning styles. The role of air traffic controller-instructor in process of rating the training is considered.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania algorytmów genetycznych w procesie syntezy kształtu obrotowo-symetrycznych odbłyśników zwierciadlanych. Nie potwierdzono w pełni skuteczności tej metody optymalizacyjnej w zastosowaniu do rozważanego problemu. Otrzymane w wyniku obliczeń odbłyśniki mają bowiem niejednorodny kształt, który tylko lokalnie realizuje zakładany cel oświetleniowy.
EN
In this article, we present results of research on potential application of genetic algorithms for the purpose of synthesizing the shape of rotationally-symmetric mirror reflectors. The effectiveness of this optimization method when applied to the examined problem has not been confirmed. The reflectors obtained in the result of the optimization process have heterogeneous shape, meeting the target lighting properties only locally.
7
Content available remote Analysis of spatial distribution of the light reflected by selected materials
EN
This paper presents a measurement method and a station for tracing the photometric solid of the light radiation intensity reflected from reflecting materials. Additionally, the laboratory measurement results have been presented.
PL
Przedstawiono metodę pomiarową oraz stanowisko do wyznaczania bryły fotometrycznej światłości promieniowania odbitego od materiałów odbłyśnikowych. Zaprezentowano także uzyskane wyniki z pomiarów laboratoryjnych.
PL
W publikacji zaprezentowano zmiany kształtu bryły fotometrycznej światła odbitego od powierzchni odbijającej w sposób kierunkowo-rozproszony w funkcji kąta oświetlania.
EN
This paper presents change of shape luminous intensity distribution of light reflection from mixed reflection surface in dependance of lighting angel.
9
Content available remote Results of laboratory measurements of index curves
EN
Results of laboratory measurements of index curves of selected reflecting materials have been presented. Measurements have been applied for flat samples of materials utilized in luminaires design. All the reflecting samples have been shaped in square surfaces of the same dimensions (60x60 mm). The measurements have been carried out in different surfaces with the angular step depending on the nature of the reflection. The index curves have been measured for ten selected illumination directions: 20 o, 30 o, 40 o, 50 o, 60 o, 65 o, 70 o, 75 o, 80 o and 85 o.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych krzywej wskaźnikowej wybranych materiałów odbłyśnikowych. Pomiarom poddano płaskie próbki wykonane z rzeczywistych materiałów wykorzystywanych w produkcji opraw oświetleniowych. Wszystkim powierzchniom odbłyśników nadano jednakowy wymiar (60x60 mm). Pomiary wykonano z krokiem kątowym zależnym od charakteru odbicia. Pomierzone krzywe wskaźnikowe wyznaczono dla dziesięciu wybranych kierunków oświetlania próbki, a mianowicie dla: 20 o, 30 o, 40 o, 50 o, 60 o, 65 o, 70 o, 75 o, 80 o i 85 o.
PL
W artykule, będącym opisem studiów jaką przeprowadzono w ramach prac statutowych, dokonano przeglądu istniejących rozwiązań adaptacyjnych świateł pojazdów samochodowych oraz przedstawiono istniejące metody realizacji sterowanej elektronicznie wiązki światła (matryce LCD oraz DLP-DMD). Przeanalizowano możliwości zastosowania ww. technologii w reflektorach pojazdów drogowych oraz opracowano założenia projektowe. Ponadto opisano model reflektora z elektronicznie sterowaną wiązką światła, realizujący automatyczne poziomowanie plamy świetlnej. Układ ten, redukuje do minimum ryzyko wystąpienia zjawiska olśnienia kierowców nadjeżdżających z przeciwka, podczas kołysania pojazdu na nierównej powierzchni jezdni.
EN
The article which is a description of the research job, reviews existing automotive adaptive front lighting systems and existing methods of the electronic light modulation (LCD and DLP-DMD matrices). The application of the above mentioned technologies in the vehicles' headlamps was analyzed and design assumptions were made. Moreover, the model of a headlamp equipped with electronically formed lighting beam was constructed. The model also performs automatic leveling of the passing beam "cut-off line ". For example this device reduces to the minimum the risk of glare effect during movements of vehicle while riding on a bumpy road.
12
Content available remote Stanowisko do wyznaczania bryły fotometrycznej światła odbitego
PL
Omówiono geometrię stanowiska do wyznacza bryły fotometrycznej światła odbitego od wybranych materiałów stosowanych na odbłyśniki opraw oświetleniowych bądź innych stosowanych np. w projektowaniu wystroju wnętrz.
EN
This paper presents geometry and construction special type of instrument to measure reflection light and surface of intensity dystrybution materials using for reflectors of luminaries.
PL
Wymagania dotyczące jakości urządzeń oświetleniowych pojazdów samochodowych są obecnie sformułowane w Regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wymagania te wykorzystują bardzo prosty model matematyczny oświetlenia reflektorowego, który obecnie, przy intensywnym rozwoju konstrukcji i technologii wytwarzania reflektorów i żarówek niewystarczająco zapewnia powtarzalność parametrów świetlnych w warunkach eksploatacyjnych. Dotyczy to w szczególności innych tolerancji dla żarówek stosowanych do badań homologacyjnych niż w eksploatacji. W artykule przeanalizowano problem oraz opisano wyniki badań odzwierciedlających praktyczne skutki powyższej sytuacji.
EN
Requirements concerning the quality of illuminating devices installed in automotive vehicles are included in the Requirements of the European Economic Commission of the United Nations Organization. The above-mentioned requirements make use of a very simple mathematical model of head-light illumination, which taking into account a rapid development of construction and technology in the manufacture of the head-lights and lamps, does not sufficiently provide for repeatability of light parameters in the conditions of everyday use. It concerns in the first place different scope of tolerance for lamps which are used in research conducted for certification purposes than in real life use. The article analyzes this issue and describes the results of the research, reflecting practical consequences of the above-mentioned situation.
PL
Praca przedstawia zastosowanie metody śledzenia promieni do wyznaczania figury jasnych punktów reflektora. Pokazuje możliwość symulacji wpływu parametrów reflektora na kształt figury. Przedstawione są dwie możliwości rozwiązania problemu powierzchniowego źródła światła dla potrzeb wyznaczania figury jasnych punktów. Model powierzchniowy, w którym źródło opisane jest analitycznie oraz model rozproszonego źródła światła, w którym jest ono zastępowane zbiorem źródeł punktowych.
EN
The paper presents the ray tracing usage to visualisation the bright stains of light figure of a headlight. Shape of this figure depends on optical parameters - some examples are shown. Two solutions to the area light source in calculation of the bright stains of light figure are described. The first one describes analytically a shape of the area light source for the ray tracing analysis. The second one replaces the area light with a set of point lights.
16
Content available remote Dokładność obliczeń efektów oświetlenia akcentującego w iluminacji
PL
Artykuł przedstawia rozważania związane z obliczeniami oświetleniowymi przy iluminacji obiektów. Prostopadle do sceny i skośne skierowanie wiązki świetlnej wymaga podawania zupełnie różnych danych fotometrycznych. W artykule zaproponowano nowy sposób prezentowania właściwości fotometrycznych reflektorów używanych do iluminacji metodą.
EN
Article presents impressions related to lighting calculations used in designing illuminations of architecture. Light beams perpendicular and skew pointed at the wall require different photometric data. In the article is presented new complementary way of presenting photometric parameters characteristics of reflectors used in accent method of illumination.
PL
Projektowanie układów świetlno-optycznych narzuca na projektantów wykonywanie żmudnych i czasochłonnych obliczeń świetlnych. Obliczając układy świetlno-optyczne metodą Monte Carlo można obserwować wyniki obliczeniowe po wykonaniu małej liczby prób losowych. W pracy przeanalizowano dokładność metody na podstawie symulacji walcowego źródła światła o stałej luminancji oraz odbłyśnika obrotowo-symetrycznego o odbiciu równomiernie rozproszonym.
EN
Design of arrangements of light-optical systems demands the realization of time-consuming light calculations. By calculation of the light-optical systems by means of the Monte-Carlo method it is possible to observe the result of calculation after realization of small numbers of probability tests. It has been analyzed the accuracy of the method during simulation of cylindrical sources of light and rotary symmetrical reflector.
PL
Opisano problemy występujące podczas projektowania układów ze świetlówką kołową i odbłyśnikami, zastosowanych w oprawach oświetlenia miejscowego. Przedstawiono analizę rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni roboczej od kołowego źródła światła.
EN
Problems occuring in designing systems with a circular fluorescent lamp and reflectors employed in the fittings for local illumination. Analysis of the distribution of the luminous flux density on a working surface from the circular light source.
PL
Rozważono możliwości wykorzystywania kształtów sinusoidalnych w konstrukcji reflektorów zwierciadlanych. W tym celu opracowano komputerowy model odbłyśnika, wprowadzono do niego zastępcze żarowe źródło światła i szukano punktu, w którym należy je umieścić, aby uzyskać maksymalną wartość światłości.
EN
Possibilities of using sinusoidal shapes in the design of mirror reflectors are under consideration. Therefore a computer-based model of the reflector was prepared, then a substitute incandescent light source was introduced into it and a point was being looked for at which it should be placed that a maximum luminous intensity could be obtained.
PL
Omówiono oprawy oświetleniowe o odbłyśnikach ze zróżnicowanymi parametrami profili i kształtów. Dokonano analizy wyników uzyskanych w efekcie symulacji układów świetlno-optycznych.
EN
Discussion of lighting fittings with reflectors having diversified parameters of profile and shape. Analysis of the results obtained from a simulation of lighting-optical systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.