Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania stanowiskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Monitorowanie położenia zmechanizowanej obudowy w warunkach ściany wydobywczej
PL
Sekcja obudowy zmechanizowanej stanowi jedną z głównych maszyn kompleksu ścianowego. Obudowa górnicza zabezpiecza pracę załogi oraz pełni rolę transportową, odpowiadając bezpośrednio za przemieszczanie się maszyny urabiającej i przenośnika ścianowego w kierunku calizny węglowej. Prawidłowa praca sekcji i jej bezawaryjność jest wyzwaniem w procesie produkcji węgla kamiennego. Artykuł prezentuje wyniki badań systemu monitoringu ciśnienia i położenia zmechanizowanej obudowy ścianowej w warunkach rzeczywistych. System, oprócz pomiaru ciśnienia w układzie podpornościowym obudowy, monitoruje parametry nachylenia poszczególnych elementów sekcji oraz określa jej wysokość w wyrobisku ścianowym. W artykule przedstawiono oprogramowanie systemu do wizualizacji ciśnienia oraz parametrów geometrycznych obudowy oraz omówiono sposób pracy układu pomiarowo - rejestrującego. Badania stanowiskowe w warunkach dołowych przeprowadzono dzięki transmisji danych pomiarowych z zainstalowanego układu na powierzchnię zakładu.
EN
Powered roof supports are one of the main machines of the long wall system. It plays the role of securing the work of the crew and transport, being directly responsible for the movement of the mining machine and the conveyor towards the coal body. Proper operation and failure-free operation is a challenge in the hard coal production process. The article presents the results o f tests of the pressure and position monitoring system for powered roof supports in real conditions. The system determines changes in the parameters of the inclination of individual elements of the support, the height and pressure of the support in the long wall excavation. The article presents graphs of changes in geometrical parameters, casing pressure and the way o f operation o f the measuring and recording system. Data from the measurements of the installed system are preliminary tests using the station in underground conditions with simultaneous transmission to the surface.
PL
W celu zapewnienia wymaganej wartości podporności obudowy zmechanizowanej opracowano prototypowy podwójny blok z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Dla rozwoju i oceny przydatności proponowanego rozwiązania przeprowadzone zostały badania symulacyjne, stanowiskowe oraz badania w warunkach rzeczywistych. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że prototypowy blok spełnia przyjęte założenia.
EN
In order to ensure the required load-carrying capacity value of the powered roof support, a prototype of a double block with automatic pressure charging was developed. Simulation, bench tests and tests in real conditions were carried out to develop and evaluate the proposed unit’s work. Analysis of the results of research and calculations showed that the prototype block fulfils the adopted assumptions.
3
Content available remote Stand tests of an innovative mixing drum with a capacity of 12 m3
EN
Design and material assumptions were developed for a specialized test stand in terms of the implementation of the destructive testing process of the mixer drum of a 12 m3 hydraulic concrete mixer truck - individual elements of the mixing and unloading spiral and shell segments. A complex research process was carried out, the results of which were subjected to elaboration and analysis in order to determine the degree of wear of the sheet metal used for the construction of the mixer made of selected steel grades. In the research process, a representative aggregate was used, which imitated the properties of concrete mass transported in real (operational) conditions.
PL
Opracowano założenia konstrukcyjno-materiałowe dla specjalistycznego stanowiska badawczego z myślą o realizacji badań niszczących bębna mieszalnika hydraulicznej betonomieszarki samochodowej o pojemności 12 m3 - elementów spirali mieszająco-rozładowującej i segmentów płaszcza. Przeprowadzono złożony proces badawczy, którego wyniki poddano opracowaniu i analizie w kierunku wyznaczenia stopnia zużycia zastosowanej do budowy mieszalnika blachy z wybranych gatunków stali. W procesie badawczym wykorzystano reprezentatywne kruszywo, które właściwościami imitowało masę betonową transportowaną w warunkach rzeczywistych - eksploatacyjnych.
PL
Publikacja obejmuje opracowanie konstrukcji oraz badania stanowiskowe i eksploatacyjne innowacyjnego bębna mieszalnika hydraulicznej betonomieszarki samochodowej o pojemności 9m3 . Przeprowadzono złożony proces projektowania poszczególnych elementów płaszcza bębna mieszalnika oraz spirali mieszająco-rozładowującej. Opracowano dobór i analizę materiałową dla przedmiotowego zespołu. Na podstawie wybranych materiałów wstępnych opracowano technologię wytwarzania prototypowych mieszalników. Innowacyjne bębny poddano badaniom na stanowisku autorskiej konstrukcji. Ostatnim etapem realizacji projektu były badania eksploatacyjne mieszalników w warunkach rzeczywistych. Podsumowanie stanowi analiza oraz opracowanie wyników badań.
EN
The publication covers the development of the structure as well as bench and operational tests of an innovative drum ofa hydraulic truck mixer with a capacity of 9m3 . A complex process of designing individual elements of the mixer drum shell and the mixing-unloading spiral was carried out. The selection and material analysis for the team in question was developed. Based on the selected initial materials, a technology for the production of prototype mixers was developed. Innovative drums were tested on the stand of an original design. The last stage of the project implementation was the exploitation testsof mixers in real conditions. The summary is the analysis and preparation of the research results.
PL
W celu zminimalizowania skutków możliwej nieszczelności wewnętrznej w stojaku hydraulicznym zmechanizowanej obudowy ścianowej opracowano prototyp podwójnego bloku z doładowaniem. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia automatyczne doładowanie ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka, zapewniając utrzymanie wymaganej wartości podporności. Przeprowadzone wstępne badania stanowiskowe potwierdziły słuszność przyjętej koncepcji.
EN
In order to minimize the effects of possible internal leakage in the hydraulic leg of a powered roof support, a prototype of a double charging block was developed. The proposed solution makes it possible to automatically recharge the pressure in the sub-piston space of the leg, ensuring that the required support value is maintained. Preliminary bench tests conducted confirmed the validity of the concept
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
PL
W artykule przybliżono problematykę nieszczelności wewnętrznej występującej w stojakach hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej. Przedstawiono wyniki kilkuletnich prac nad opracowaniem nowego zastoso­ wania konstrukcji bloku zaworowego z dwoma zaworami zwrotnymi oraz zaprezentowano wyniki badań stano­ wiskowych i w warunkach rzeczywistych.
EN
A powered roof support is an integral element of a longwall complex while a hydraulic leg is the basie component of the support. The operating characteristics of the section, and then of the entire powered roof support, depend on its operating parameters and reliability. This also has a significant impact on the efficiency of the entire longwall complex. The correct operation of hydraulic leg is therefore of key importance to the mining process. One of the things that can disturb the work of the leg is internal leakage which negatively impacts on the performance of the leg. Two types of tests were conducted to precisely determine the impact of these leaks on the leg's operating parameters: bench tests and tests in the actual conditions. The research included an analysis of operation of the leg for two currently used valve blocks and a new błock design to minimize the effects of in­ ternal leakage. The results confirmed that the developed valve błock design is suitable for underground systems. It managed to limit the negative effects of internal leakage in the leg both during bench tests and in underground conditions. The results can find broad application in legs used in sections intended for use in difficult mining and geological conditions.
EN
This work presents the preliminary method for assessment of the degree of the soil compaction from two types of research performed by the author. The first type of research was the tests with sensors placed directly on the rammers foot in the laboratory stand. The second stage of works was to perform test with the same stand and the machine with sensors placed on the measuring plate nearly the rammer. The results of test are processed and on the spectrum chart in the function of frequency are presented. This allow to show the differences between the loose and compacted soil. The difference type of mounting sensors has influence to vibroacoustic signal and on the frequency spectrum.
PL
W pracy została zaprezentowana wstępna metoda oceny stopnia zagęszczenia ośrodka gruntowego na podstawie dwóch typów badań wykonanych przez autora. Pierwszym typem były badania przy użyciu maszyny zagęszczającej grunt znajdujący się w stanowisku laboratoryjnym, z czujnikami zamocowanymi bezpośrednio do stopy maszyny. Drugim etapem prac było wykonanie testów przy użyciu tego samego stanowiska i maszyny z czujnikami umieszczonymi na płycie pomiarowej obok zagęszczarki. Obróbka uzyskanych wyników i przedstawienie ich na wykresach widma w funkcji częstotliwości, pozwoliło na ukazanie różnic pomiędzy ośrodkiem luźnym i zagęszczonym. Zostały zaprezentowane różnice pomiędzy typem umieszczenia czujników na sygnał wibroakustyczny, a także na samo widmo amplitudowo-częstotliwościowe.
EN
The paper presents preliminary tests of a nickel-metal hydride (NiMH) battery in a static load cycle. In herein work the influence of the change of the load current value to the voltage at the battery terminals, the temperature value at the terminals and the body temperature of the battery is presented. On the basis of the conducted tests, it was found that with the increase of the load current above 1C, the useful capacity of the battery significantly decreases as well as its efficiency. Moreover, for SOC in the range from 0 to 0.1 and from 0.9 to 1 there are strong non-linearities of the internal resistance value of the NiMH battery, which are associated with the occurrence of activation and concentration polarization of the battery.
PL
W artykule zaprezentowano wstępne badania akumulatora niklowo-wodorkowego w statycznym cyklu obciążeniowym. Przedstawiony został wpływ zmiany wartości prądu obciążeniowego na wartość napięcia na zaciskach akumulatora, temperatury na zaciskach oraz temperatury na obudowie akumulatora. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem wartości prądu obciążeniowego powyżej 1C znacząco spada wartość pojemności użytecznej akumulatora oraz jego sprawność. Ponadto dla SOC w przedziałach od 0 do 0.1 oraz od 0.9 do 1 występują silne nieliniowości rezystancji wewnętrznej akumulatora, które są związane z występowaniem polaryzacji aktywacyjnej i stężeniowej.
EN
The paper presents the preliminary tests of the Valve Regulated Lead-Acid (VRLA) battery in a specific load cycle at different ambient temperatures. The tests were carried out in the environmental chamber. The paper presents the effect of value changes of the ambient temperature at a constant load current on the value of voltage at the battery terminals, the temperature at the terminals as well as the temperature value on the battery body. Based on the tests that were carried out, it was found that the lower the ambient temperature value, the lower the useful capacity of the VRLA battery.
PL
W artykule przedstawione zostały wstępne badania akumulatora VRLA w statycznym cyklu obciążeniowym przy różnych temperaturach otoczenia. Badania przeprowadzone zostały w komorze klimatycznej W pracy przedstawiono wpływ zmiany wartości temperatury otoczenia przy stałej wartości prądu obciążeniowego na wartość napięcia na zaciskach akumulatora, wartość temperatury na zaciskach a także wartość temperatury na obudowie akumulatora. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że im niższa jest wartość temperatury otoczenia tym niższa jest wartość pojemności użytecznej akumulatora.
EN
In the article a research stand and preliminary research results for photovoltaic cells of combined rated power output of 500We, connected with an electrochemical battery through a controller and voltage converter has been presented. In the article the characteristics of battery charge current, battery voltage, the characteristics of voltage of photovoltaic cells during battery charging and open circuit voltage of the photovoltaic modules have been presented. In the following a wide arrange of applications of tested installation has been provided, particularly in prosumer microinstalations and in electric vehicles.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko badawcze oraz badania wstępne ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 500We, które połączone zostały poprzez regulator i przetwornicę napięcia z akumulatorem elektrochemicznym. W pracy przedstawiono charakterystyki prądu ładowania akumulatora, napięcia na zaciskach akumulatora, napięcia na modułach PV podczas ładowania akumulatora oraz charakterystykę napięcia otwartego ogniw PV. W niniejszej pracy przedstawiono szerokie zastosowanie tego typu instalacji w szczególności w mikroinstalacjach prosumenckich, a także pojazdach elektrycznych.
13
Content available remote Badania przekładni bocznej pojazdu gąsienicowego
PL
Końcowy etap procesu projektowania przekładni bocznych pojazdu gąsienicowego stanowią badania stanowiskowe odwzorowujące rzeczywiste warunki pracy. Podczas badań zadane parametry (moment obrotowy M oraz prędkość obrotowa n) zbliżone są do parametrów wynikających z warunków użytkowania pojazdu. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia badań, weryfikację i ocenę zużycia elementów składowych, co stanowi podstawę do wprowadzenia niezbędnych zmian konstrukcyjnych elementów przekładni. Ponadto pokazano schemat stanowiska badawczego badań weryfikacyjnych i zaprezentowano uzyskane wyniki badań.
EN
The final stage of the design process of final drives of tracked vehicles comprise bench tests that reflect the actual operating conditions. During the tests the set parameters (torque M and rotational speed n) are similar to the parameters resulting from the conditions of vehicle use. The paper presents research methodology, verification and evaluation of the wear of components, which provide a basis for making the necessary structural changes in final drive (transmission) components. In addition, a schematic diagram of the verification test stand is presented and the obtained test results are discussed.
PL
Podziemne wyrobiska korytarzowe w polskim górnictwie węglowym zabezpieczone są przed skutkami ciśnienia górotworu przede wszystkim stalową obudową odrzwiową. Składa się ona z elementów podporowych zwanych odrzwiami, które rozstawione są w określonych odstępach od siebie oraz z elementów współpracujących z tymi odrzwiami (rozpory, opinka, stopy podporowe). Stalowe odrzwia składają się z trzech lub więcej łukowych lub prostych elementów wykonanych z kształtownika stalowego typu V (PN-H-93441-2; PN-H-93441-3), produkowanego głównie dla potrzeb górnictwa. Wymagania i badania przy odbiorze dla wyrobisk korytarzowych obudowanych odrzwiami z kształtowników korytkowych określone zostały w polskiej normie (PN-G-06011:2013-10). Zgodnie z normą końce łuków ociosowych odrzwi otwartych lub zamkniętych posadawia się na stalowych stopach podporowych, betonitach fundamentowych, podkładkach drewnianych lub bezpośrednio na spągu, na podstawie projektu technicznego drążenia wyrobiska. W zależności od wytrzymałości skał spągowych na ściskanie, powierzchnia stóp podporowych zgodnie z normą powinna wynosić co najmniej: – 0,06 m2– przy wytrzymałości na ściskanie skał spągowych do 4 MPa, – 0,04 m2– przy wytrzymałości na ściskanie skał spągowych powyżej 4 MPa. W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie skał spągowych przekracza 30 MPa, norma dopuszcza umieszczanie łuków ociosowych bezpośrednio na spągu. Norma nie określa żadnych kryteriów wytrzymałościowych dla stóp podporowych, których praca związana jest z danym typem kształtownika odrzwi oraz nośnością odrzwi, natomiast wymaga, żeby stopy podporowe przylegały do spągu wyrobiska całą powierzchnią. Stopy podporowe mają na celu zwiększenie powierzchni nacisku kształtownika na spodek wyrobiska, dzięki czemu ogranicza się możliwość wciskania się kształtownika w spodek wyrobiska, co z kolei zabezpiecza obudowę przed niezamierzoną i niekontrolowaną podatnością. W krajowym górnictwie stosuje się głównie stopy podporowe wykonane z blachy o grubości do 12 mm i powierzchni kontaktu ze spodkiem wyrobiska – do 0,06 m2. Stopy podporowe muszą charakteryzować się określoną wytrzymałością na nacisk odrzwi, z którymi współpracują. Nacisk ten wynika z przewidywanej, maksymalnej nośności odrzwi obudowy. W artykule przedstawiono metodykę badania stóp podporowych oraz kryteria oceny uzyskanych wyników. Pokazano również wyniki badań stóp podporowych tłoczonych, które najczęściej stosowane są w polskim górnictwie węgla kamiennego.
EN
Underground gallery workings in Polish coal mining are secured from rock mass pressure influence primarily through the use of the steel frame support. It is composed of support elements known as frames which are spaced from each other at specific distances, and other elements interacting with the frames (sprags, lagging, support bases). The steel frames consist of three or more arched or straight elements constructed from V-type steel sections (PN-H-93441-2; PN-H-93441-3), manufactured primarily for the needs of the mining industry. The requirements and commissioning tests for gallery workings supported by frames constructed from channel sections have been specified in a Polish standard (PN-G-06011:2013-10). According to this standard, the ends of closed or open frame sidewall arches must be set on steel support bases, bentonite foundations, wooden bases or directly on the floor, based on technical drill design. Depending on the floor rock compressive strength, the support base surfach, according to the standard, should be at least: – 0.06 m2– at floor rock compressive strength up to 4 MPa, – 0.04 m2– at floor rock compressive strength above 4 MPa, In the event the floor rock compressive strength exceeds 30 MPa, the standard allows setting the sidewall arches directly on the floor. The standard does not specify any strength criteria for support bases, whose operation is related to a given frame section type and frame bearing capacity, but it does require the support bases to adhere to the working floor with their entire surface. The support bases are meant to increase the pressure surface of the section on the bottom which limits the possibility of forcing the section into the bottom, which, in turn, protects the support from unintended and uncontrolled yielding. In Polish mining industry, the most common support bases are made from 12 mm-thick sheet metal and have a contact surface of up to 0.06 m2 with the bottom. The support bases must be characterised by resistance determined for the pressure of the frame with which they interact. The pressure is a result of the predicted maximum support frame bearing capacity. This paper presents a support base testing methodology as well as criteria of evaluation of the obtained result. It also demonstrates the test results of pressed support bases, which are the most commonly used in Polish hard coal mining industry.
EN
The article presents the concept of a new friction surface of the brake disc with holes made along the Archimedes spiral. In the brake technology we can meet brake discs with a friction surface that is perforated in a different way. It can be a perforation on the friction surface using holes, cuts, holes and combinations thereof. Despite the many advantages of such disks, the modification of the friction surface increases the wear of the friction material. In the newly designed shield, only one cut was made on the disc radius, which was converted into a series of holes arranged in the Archimedes spiral line beginning at the inner radius of the target and ending on the outer radius of the target forming only one scroll. For such a developed concept of friction surface, numerical simulations were carried out referring to a smooth disc without perforation in the scope of determining the temperature rise characteristics as a function of braking time, distribution of reduced stresses and disc deformation. Then, after carrying out a prototype disc with Archimedes spiral drillings there was carried out bench testing of it and of a perforated disk. On this basis, the type of braking at which the drilled disc was characterized by better frictional characteristics against the smooth disc without perforation was determined.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję nowej powierzchni ciernej tarczy hamulcowej z otworami wykonanymi wzdłuż spiralni Archimeresa. W technice hamulcowej spotyka się tarcze hamulcowe z perforowaną w różny sposób powierzchnią cierną. Może być to perforacją na powierzchni ciernej za pomocą otworów, nacięć, nawierceń oraz ich kombinacji. Mimo wielu zalet takich tarcz, modyfikacja powierzchni ciernej wpływa na wzrost zużycia materiału ciernego. W nowo projektowanej tarczy założono tylko jedno nacięcie wykonane na promieniu tarczy, które zostało zamienione na ciąg otworów ułożonych w linii spirali Archimedesa rozpoczynającej się przy promieniu wewnętrznym tarczy i kończącym się na promieniu zewnętrznym tarczy tworząc tylko jeden zwój. Dla tak opracowanej koncepcji powierzchni ciernej przeprowadzono symulacje numeryczne odniesione do tarczy gładkiej bez perforacji w zakresie wyznaczenia charakterystyki przyrostu temperatury w funkcji czasu hamowania, rozkładu naprężeń zredukowanych oraz odkształceń tarczy. Następnie po wykonaniu prototypowej tarczy z nawierceniami po spirali Archimedesa oraz dla tarczy bez perforacji przeprowadzono porównawcze badania stanowiskowe. Na tej podstawie określono typ hamowań przy których tarcza wiercona charakteryzowała się lepszymi charakterystykami cierno-termicznymi względem tarczy gładkiej bez perforacji.
EN
The paper presents a design basis adopted for the construction of a test facility for the rig testing of rolling bearings. One of the methods of inspection of the bearings is the testing of the bearings as components having already been mounted in a specific machine component unit and tested in the conditions of operation of the unit as a whole. This article presents preliminary engineering requirements and the design of a special test rig for the examination of rolling bearings without the necessity of mounting the bearings in a specific machine component unit. The rig testing is widely used in consideration of numerous good points of such a method. The simulation testing of bearings (on test rigs) consists in reproducing as accurately as possible the real conditions of operation of the bearings when mounted in the device for which they are intended. The rigs used for such tests are complicated and expensive, but the results of such tests are more “reliable” and more accurately represent the impact of various operational factors (loads) on the durability of the bearings under test.
PL
W pracy przedstawiono założenia techniczne stanowiska badawczego do realizacji badań stanowiskowych łożysk tocznych. Jedną z metod sprawdzania (badania) łożysk jest ich badanie jako elementów już zabudowanych w określonym zespole i badanych w warunkach dotyczących całego zespołu. W artykule przedstawiono założenia techniczne i projekt specjalnego stanowiska do badań łożysk tocznych, bez konieczności zabudowy łożysk w konkretnym zespole. Badania stanowiskowe są szeroko stosowane ze względu na ich zalety. Realizacja badań symulacyjnych (na stanowiskach) polega na możliwie wiernym odtworzeniu rzeczywistych warunków pracy łożyska zamontowanego w urządzeniu. Stanowiska do takich badań są skomplikowane i kosztowne, ale uzyskiwane wyniki są „pewniejsze” i precyzyjniej, niż w przypadku innych metod, uwzględniają wpływ różnych obciążeń eksploatacyjnych na trwałość obiektu.
EN
In this paper, authors outlined procedure of test scenarios for investigation of AC-DC power converter used in laboratory test bench simulating range extension of electric vehicle. Extended Range Electric Vehicle (EREV) power train converter provides electric energy from generator to the battery. Not only it must delivered power with specified momentary output voltage and current, but it must do so efficiently. Only properly matched input and output parameters of power converter, for given power source and battery, could provide high efficiency of operation. This is very important for vehicle operation, since one of the main goals is to reduce losses and obtain overall high efficiency. Here are presented structures of vehicle power train and laboratory test stand as well as test setup and testing procedure of electric energy converter.
PL
W artykule omówiono procedurę wyznaczania obszarów sprawności przekształtnika energoelektronicznego AC-DC na podstawie wyników otrzymanych z badań stanowiskowych. Przekształtniki energoelektroniczne w napędach pojazdów elektrycznych i hybrydowych zapewniają możliwość poprawnej współpracy maszyn elektrycznych i magazynów energii elektrycznej. Przekształtnik pracujący z wysoką sprawnością przyczynia się do zminimalizowania strat w układzie napędowym. W układzie stanowiska laboratoryjnego z generatorem liniowym, ma on za zadanie sterowaniem ładowania baterii akumulatorów. Poznanie charakterystyki sprawności przekształtnika umożliwia dobór parametrów pracy generatora i parametrów roboczych baterii. W celu zbadania sprawności przekształtnika zbudowano stanowisko pomiarowe. Wykorzystano w nim regulowane źródło napięcia trójfazowego. Jako obciążenie elektryczne zastosowano układ rezystorów suwakowych. Dało to możliwość sprawnej zmiany parametrów wejściowych i wyjściowych napięć i prądów przekształtnika w szerokim zakresie wartości. W pracy zaprezentowano przykładowy schemat układu napędowego oraz reprezentatywnego stanowiska laboratoryjnego. Wyjaśniono procedurę pomiarową oraz sposób wyznaczania map sprawności układu wyposażonego w przekształtnik energoelektroniczny. Wyniki otrzymano w postaci macierzy sprawności, gdzie jej wymiarami są napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy. Wizualizacja graficzna wyników pozwala na dobór parametrów pracy przekształtnika w takich obszarach, aby zapewnić niskie straty.
PL
W pierwszej części pracy zaprezentowano badania eksperymentalne akumulatorów żelowych VRLA (ang. Valve Regulated Lead Acid). Badania przeprowadzono w cyklu statycznym (stały prąd obciążeniowy) oraz w cyklu dyna-micznym (impulsowy prąd obciążeniowy). Przedstawiono także towarzyszący pracy baterii wzrost temperatury na jej zaci-skach oraz na obudowie. Zaprezentowano także wpływ różnych wartości prądu rozładowania na przyrost temperatury oraz zmiany napięcia na zaciskach akumulatora. Przedstawiono również badania wpływu zmiany temperatury otoczenia na zmianę pojemności akumulatora. Badania zmian temperatury otoczenia przeprowadzono w komorze klimatycznej. W drugiej części pracy przedstawiono zależności analityczne, które posłużyły do budowy modelu symulacyjnego w środowisku Matlab&Simulink. Uzyskane z modelu wyniki zwalidowano z wynikami eksperymentalnymi. Wyniki uzyskane z walidacji modelu można uznać za zadowalające, błąd względny nie przekroczył 0,8%.
EN
In the first part of this work, experimental research on the VRLA batteries (Valve-Regulated Lead-Acid batteries) or gel cells has been shown. The tests were conducted in the static cycle (constant load current) and in the dynamic cycle (impulse load current). Temperature increase on the battery terminals and housing, accompanying battery work, has also been indicated. Moreover, the paper presents the influence of various values of discharge current on the temperature increase and voltage changes on the battery terminals. The research on the influence of ambient temperature change on the battery capacity change has been presented, too. The tests of ambient temperature change were conducted in the climate chamber. In the subsequent part of the paper, the analytical relationships have been shown, serving the purpose of building the simulation model in the Matlab&Simulink environment. The results obtained from the model were validated against the experimental results. The results obtained from the model validation can be seen as satisfactory, the relative error did not exceed 0.8%.
19
Content available remote Badania elektrochemicznych magazynów energii
PL
W artykule przedstawiono badania stanowiskowe akumulatorów żelowych. Badania przeprowadzono w cyklu statycznym (przy stałym prądzie obciążeniowym) oraz w cyklu dynamicznym (impulsowy prąd rozładowania). W pracy zaprezentowano także towarzyszący pracy baterii wzrost temperatury na jej zaciskach oraz na obudowie. W pracy przedstawiono również wpływ różnych wartości prądu rozładowania na przyrost temperatury oraz zmiany napięcia na zaciskach akumulatora.
EN
This article presents the test bench research on gel batteries. The tests were carried out in the static cycle (with the constant load current), and in the dynamic cycle (impulse discharge current). This work discusses also the temperature increase on the battery terminals and housing, which accompanies the battery operation. Moreover, the influence of different discharge current values on the temperature increase and voltage changes on the battery terminals have been presented in this work.
EN
Continuously variable transmission used in gearboxes allows to reduce the driver's participation in the process of controlling the drive system while driving by using automatic gear ratio control, and due to its flexibility, enables the internal combustion engine to operate in the area of its greatest efficiency. Moreover, it can be used in hybrid drive systems using mechanical energy accumulators. Finding references to empirical correlations including the effect of various signals interfering with the operation of a gearbox equipped with a continuously variable transmission in literature was very difficult, therefore the aim of this study was to bench test the impact of those signals and to define characteristics for controlling pressures in the transmission pulley actuators to achieve the preset gear ratio and the ability to transfer torque. The study was conducted at a test stand simulating the behaviour of an internal combustion engine and the resistance to the movement of a car under steady and transient states. The result were establishing the characteristics for controlling the pressure in the pulley actuators and finding the effects of temperature and rotational speed of pulleys. While verifying the interfering effect of temperature, it was observed that its effect on the oil was not critical. Temperature had the greatest impact on the operation of solenoid valves, which were responsible for the process of adjusting and maintaining the pressure. Then, with the ability to control pressures in the pulley actuators, maps were created.
PL
Bezstopniowe przekładnie stosowane w skrzyniach biegów, poprzez zastosowanie automatycznej regulacji przełożenia, pozwalają na zmniejszenie udziału kierowcy w procesie kontrolowania układu napędowego podczas prowadzenia samochodu, a poprzez swoją elastyczność pozwalają na pracę silnika spalinowego w obszarze największej sprawności. Ponadto mogą one być wykorzystane w hybrydowych układach napędowych z zastosowaniem mechanicznego akumulatora energii. Znalezienie w literaturze empirycznych zależności uwzględniających działanie rożnych sygnałów zakłócających pracę skrzyni biegów wyposażonej w bezstopniową przekładnię było bardzo trudne, dlatego zadaniem przeprowadzonych badań było stanowiskowe zbadanie wpływu tychże sygnałów oraz określenie charakterystyk umożliwiających sterowanie ciśnieniami w siłownikach kół pasowych przekładni dla uzyskania potrzebnego przełożenia i zdolności przeniesienia momentu obrotowego. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym mogącym symulować zachowanie silnika spalinowego oraz opory ruchu samochodu w warunkach ustalonych i w stanach przejściowych. W efekcie uzyskano charakterystyki umożliwiające sterowanie ciśnieniem w siłownikach kół pasowych oraz poznano wpływ temperatury oraz prędkości obrotowej kół pasowych. Przy okazji sprawdzania zakłócającego wpływu temperatury zauważono, iż jej wpływ na właściwości oleju nie jest kluczowy. Największy wpływ ma ona na funkcjonowanie elektrozaworów, odpowiedzialnych za proces regulacji oraz utrzymywania ciśnienia. Następnie mając możliwość sterowania ciśnieniami w siłownikach kół pasowych, utworzono mapy.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.