Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tachimetria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Z drugiej strony lunety
PL
W artykule zawarto rozważania na temat wierności odwzorowywania kształtu obiektów za pomocą technologii skanowania laserowego. Badania wykonano na podstawie danych pozyskanych technologią wideotachimetryczną, która łączy w jednym instrumencie skanowanie laserowe, pomiar tachimetryczny oraz fotografię cyfrową. Na wybranych przykładach przeanalizowano wyniki skanowania pod kątem reprezentatywności i adekwatności względem cech geometrycznych obiektów rzeczywistych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pozyskanych metodami polegającymi z jednej strony na automatycznej dyskretyzacji obiektu i masowym pozyskiwaniu danych, a z drugiej strony na bezpośredniej dyskretyzacji obiektu oraz pojedynczym pomiarze wyłącznie charakterystycznych jego punktów. Badania wykazały, że dane wideotachimetrycze odwzorowują kształt badanych powierzchni z dokładnością porównywalną do dokładności metod klasycznych. Dzięki rozwiązaniu, które polega na połączeniu trzech rodzajów danych zintegrowanych ze sobą już na etapie prac terenowych, możliwa jest wiarygodna ocena stopnia odwzorowania cech geometrycznych i kształtów obiektów na „chmurze punktów”. Ponadto technologia wideotachimetryczna umożliwia przeprowadzenie w sposób automatyczny oceny szczegółowości i gęstości danych pozyskanych za pomocą skanowania laserowego.
EN
The considerations about the fidelity of mapping the shape of objects using by laser scanning technology were described in the article. The research was carried out based on data obtained by video-tacheometric technology. This technology combines laser scanning, tacheometric measurement and digital photography in one instrument. The laser scanning results were analyzed for representativeness and adequacy in relations to geometric features of real objects, on selected examples. The analysis based on data obtained in two ways was carried out. The first way consisted of automatic object discretization and mass data acquisition. The second way consisted of direct object discretization and a single measurement of characteristic points. Reasearch have shown that video-tacheometric data represent the shape of the measured surface with the same accuracy as classical methods accuracy. Combining of the three types of data integrated before postprocessing work provides the ability of reliable mapping assessment of geometric features and shapes of objects on „point cloud”. In addition, video-tachymetric technology allows automatic assessment of the detail and density of data obtained by laser scanning.
3
Content available remote Oblicza NMT
PL
Artykuł prezentuje najważniejsze metody pozyskiwania danych przestrzennych, które wykorzystywane są w procesie BIM. Zostały przedstawione także aspekty geodezyjne związane z uzyskaniem wirtualnej chmury punktów, w której możliwe jest wykonanie rzeczywistych modeli 3D.
EN
Described are the most important methods of spatial data capture that are used in the BIM process. Presented are also geodetic aspects connected with obtaining the virtual point cloud in which it is possible to make the real 3D models.
PL
Dzięki wielu korzyściom płynącym z wdrażania najnowszych technologii informatycznych do architektury i budownictwa BIM nieuchronnie staje się standardem nowoczesnego projektowania. Technologia BIM dotyczy również etapu inwentaryzacji budynków. Kolejność prac przy inwentaryzacji w standardzie BIM na podstawie skanowania laserowego jest następująca: Pierwszą czynnością są pomiary tachimetryczne. Następnie w wyniku skanowania laserowego uzyskujemy tzw. chmury punktów, z których generowane są tzw. ortofotoplany. Na ich podstawie budowany jest wirtualny model budynku. Po naniesieniu wymiarowania i opisów z modelu 3D (4D+5D) można wygenerować rzuty, przekroje i elewacje oraz różnego typu zestawienia.
EN
Thanks to the numerous benefits gained from the implementation of the latest information technologies in architecture and construction, BIM is unavoidably becoming the standard of modern design. BIM Technology also applies to the stage of surveying a building. The sequence of work when surveying a building in the BIM standard on the basis of laser scanning is as follows: The first task to be performed is tachymetric measurement. Afterwards, as a result of laser scanning, we obtain so-called point clouds, from which so-called orthophotoplans are generated. Based on these plans, a virtual model of a building is generated. After applying dimensions and annotation from the 3D (4D+5D) model, we can generate floor plans, cross-sections and elevations, as well as various types of schedules.
PL
Celem badań było porównanie możliwości i ocena przydatności trzech metod pomiarowych, tj. tachimetryczną, fotogrametryczną i skaningu laserowego wykorzystanych do ustalenia zmian geometrycznych konstrukcji. Metody przetestowano na wiszącym moście technologicznym o rozpiętości głównego przęsła 165 m. Informacje o zmianie kształtu konstrukcji mostu pod wpływem obciążenia użytkowego są bardzo istotne ze względów utrzymaniowych (eksploatacyjnych). Zakres badań obejmował wykonanie pomiarów zmian strzałki ugięcia mostu w trakcie pracy taśmociągu i jego postoju. Pomiary tachimetryczne wykonano precyzyjnym tachimetrem firmy Leica TC2002. W metodzie fotogrametrycznej dla uzyskania wysokich rozdzielczości lustrzankę Canon 650D osadzono w obrotnicy GigaPano. W przypadku skaningu laserowego skorzystano z skanera FARO Focus 3D X130.W wyniku przeprowadzenia badań doświadczalnych uzyskano przemieszczenia głównego przęsła mostu nie przekraczające wielkości 72 mm, które są mniejsze od dopuszczalnych obliczonych zgodnie z normą mostową. Analiza uzyskanych wyników ze skanowania laserowego nie pozwoliła na oszacowanie uzyskanych przemieszczeń ze względu na zbyt dużą odległość skanera od mostu i zbyt małą gęstość skanów.
EN
The objective of the study was to compare and assess suitability of three measurements methods,i.e.: tachymetry, photogrammetric, and laser scanning used to determine geometric changes of the structures. The methods were tested at the suspension technological bridge of 165 m. Information on the change in the shape of bridge structure under the influence of service load are very significant concerning maintenance (exploitation). The scope of examinations included performing measurements of the changes in the bridge deflection values during the belt conveyor operation and stoppage. The tachymetry measurements were conducted using precise tachymetry(Leica TC2002). In the photogrammetric and laser scanning methods, a Canon 650D camera with high resolution and FARO Focus 3DX130 scanner were used, respectively. As a result of conducting the experimental tests, the obtained displacements’ values of the main bridge span did not exceed 72 mm, thus being lower than the limit values calculated in accordance with the bridge standard. The analysis of the obtained results of the laser scanning did not allow to estimate obtained displacements due to too long distance between the scanner and the bridge and too low density of scans.
PL
Inwentaryzację linii energetycznych można przeprowadzić korzystając ze wsparcia lotniczego skaningu laserowego oraz innych technologii takich jak metody klasyczne czy GPS. Metody te wymagają innego nakładu finansowego, sprzętu i liczby osób opracowujących dane. W pracy porównano wyniki pomiarów inwentaryzacji linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV relacji Modzyszyn-Tczew.
EN
The inventory of power lines can be performed using technology ALS and another technologies such as classical methods or GPS. These methods require a different financial effort, equipment and the number of people developing the data. The study compared the results of measurements of inventory of the high voltage power line between two objects Modzyszyn and Tczew.
PL
W obecnych czasach inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury wykonywana jest na bardzo zróżnicowanym poziomie. Dlatego też w artykule tym podjęta zostaje próba analizy przyczyn takiego stanu. W dalszej kolejności przedstawiona zostanie charakterystyka różnych metod pomiarowych, od ręcznego poprzez wykorzystanie tachimetrii i fotoplanu na skaningu laserowym kończąc. Omówione zostaną również podstawowe cele jakim ma służyć dokumentacja. Na tej podstawie w zakończeniu autorzy przedstawią trójstopniową propozycję standaryzacji inwentaryzacji, w odniesieniu do skali, stopni dokładności oraz zawartości rysunkowej.
EN
Nowadays, measurement and drawing inventory of architecture monuments is prepared according to very different standards. Thus, in this paper the question about the reasons of such condition will be raised. Subsequently, different measurement methods will be presented, from the manual ones, then tachymetry and photoplan, up till laser scanning technique. There will also be discussed basic purposes at which the documentation should serve. Finally, in the conclusion, the authors will propose three-step standardization of the inventory due to the accuracy degrees, scale and drawing content.
PL
W referacie ujęte są wybrane aspekty procesu projektowania regulacji osi torów kolejowych począwszy od założenia osnowy projektowej, poprzez pomiary inwentaryzujące, projektowanie nowych osi, opracowanie graficzne dokumentacji, aż do wyniesienia projektu w teren i odbiorczych pomiarów powykonawczych. Autorzy zwrócili uwagę na korzyści płynące z wykorzystania tachimetrii 3D oraz ze zintegrowania systemów pomiarowych, projektowych i wykonawczych.
EN
The paper presents some aspects of the design process of the railway axis adjustment starting from the foundation of the design matrix, by measurements of the existing track, the design of new axes, design documentation, until realisation of the designed works and as-built checks. The authors points out the benefits of using 3D tacheometry and the integration of measurement, design and implementation systems.
PL
Integracja klasycznych i satelitarnych technik pomiaru znajduje coraz szersze zastosowanie w precyzyjnych pomiarach geodezyjnych. Połączenie zalet obu metod stanowi kolejny krok w wydajności i automatyzacji prac polowych geodety. Niniejsza praca przedstawia ideę i główne założenia pomiarów zintegrowanych, jako metody łączącej pomiary klasyczne i satelitarne GPS. Ponadto dokonano analizy dokładności wyznaczenia współrzędnych stanowiska tachimetrycznego metodą przestrzennego wcięcia wstecz, będącego istotnym elementem pomiaru zintegrowanego. Otrzymane wysokie dokładności pozwalają na pominięcie w pomiarach czasochłonnego procesu zakładania osnów pomiarowych i zastąpienie ich pomiarem zintegrowanym.
EN
Integration of classical and satellite measurement techniques is becoming widely used for high-precision geodetic measurements. Combination of advantages of both methods of measurement represents another step in performance and automation of field surveys. This article presents the idea and main characteristics of integrated measurement. It also compares integrated measurements with separated methods of classical and satellite measurements. In addition, the process and results of determining operating position by 3D resection were demonstrated. The obtained results allow us to undermine validity of setting up measurement control networks in areas with insufficient density of survey points.
PL
W artykule przedstawiono propozycję nowej techniki pomiarów przemieszczeń mostów. Zawarto zestawienie różnic między klasycznymi technikami pomiarów współrzędnych x, y i wysokościowej a techniką GPS. Pomiary z zastosowaniem technik klasycznych zostały wykonane dla porównania z techniką satelitarną oraz dla kontroli przydatności techniki GPS w tego typu pomiarach.
EN
This paper contains the proposal of new technique for measurement of dislocations on bridges. It also includes track records of differences between classic techniques and GPS technique of measuring x and y and height coordinates. Surveys using classic techniques were made to compare with the satellite technique and for control of GPS technique usefulness in this kind of surveys.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.