Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1849

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 93 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 93 next fast forward last
PL
Miasta i obszary miejskie zajmują ponad 2% powierzchni Ziemi i odpowiadają za ok. 80% emitowanych gazów cieplarnianych. Zużywają przy tym prawie 75% zasobów przyrody. Badania przeprowadzone przez wiodące na świecie organy i instytucje zajmujące się ochroną środowiska wykazały, że Singapur jest jednym z najbardziej zrównoważonych ekologicznie krajów, a zrównoważony rozwój jest integralną częścią jego historii.
PL
Unia Europejska w ubiegłym roku ogłosiła pakiet „Fit for 55”, który jest zestawem nowych przepisów klimatycznych. Do 2030 r. przewidziano redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55%. Równolegle państwa oraz poszczególne firmy rozpoczęły wdrażanie nowej doktryny ekonomii nazwanej „zrównoważonym rozwojem”, która przewiduje utrzymanie jakości życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, a równocześnie zakłada zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Pakiet „Fit for 55” i idea zrównoważonego rozwoju dotyczą wszystkich dziedzin życia także elektroenergetyki. W ostatnich dziesięciu latach trwały prace nad nowelizacją prawa Unii Europejskiej zmierzającego do wyeliminowania heksafluorku siarki (SF6), najbardziej szkodliwego gazu cieplarnianego, z elektroenergetyki, przy założeniu pewnych okresów przejściowych. W projekcie rozporządzenia ustalono terminy zakazu wprowadzania na rynek nowych rozdzielnic o izolacji SF6. Zakaz ma zacząć obowiązywać w latach 2026-2031, w zależności od poziomu napięcia maksymalnego lub prądu zwarciowego rozdzielnicy. Producenci urządzeń elektroenergetycznych przygotowali się na wprowadzenie tej regulacji prawnej. Na rynku jest wiele rozwiązań bez gazu SF6, wpisujących się w pakiet „Fit for 55” oraz ideę zrównoważonego rozwoju. W artykule ogólnie omówiono pakiet „Fit for 55” i ideę zrównoważonego rozwoju oraz projekt nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w zakresie dotyczącym urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia. Przedstawiono również dostępne rozwiązania na rynku polskim o izolacji SF6 free.
EN
Last year the European Union announced the "Fit for 55" package, which is a set of new climate regulations. By 2030, greenhouse gas emissions projection is to be reduced by 55%. At the same time, countries and individual companies began implementing a new doctrine of economy called "sustainable development", which provides for maintaining the quality of life at the level allowed by the current civilization development, and at the same time assumes meeting the needs of the present generation without diminishing the chances of future generations to meet them. The "Fit for 55" package and the idea of sustainable development apply to all areas of life, including the power industry. In the last ten years, work was carried out on the amendment of the European Union law aimed at eliminating sulphur he- xafluoride (SF6), the most harmful greenhouse gas, from the power industry, assuming certain transition periods. The draft regulation specifies the deadlines for the prohibition of placing new SF6-insulated switchgear on the market. The ban is to apply in the years 2026-2031, depending on maximum voltage or the short-circuit current of the switchgear. Manufacturers of electric power equipment prepared for the introduction of this legal regulation. There are many solutions on the market without SF6 gas, in line with the "Fit for 55" package and the idea of sustainable development. The article generally discusses the "Fit for 55" package and the idea of sustainable development as well as the draft of a new regulation of the European Parliament and of the Council on certain fluorinated greenhouse gases as regards medium voltage power equipment. The solutions available on the Polish market with SF6 free insulation are also presented.
PL
Współczesne mieszkanie ma służyć człowiekowi i rodzinie w realizacji dążeń odpowiadających aspiracjom i wymogom czasu. Struktura (osiedle), w którym się znajduje, powinno zapewnić społeczności sąsiedzkiej warunki do zachowania prywatności oraz kontaktu i współdziałania. Środowisko mieszkaniowe ma również manifestować wyznawane wartości i osobowość mieszkańców: styl zamieszkiwania wyraża bowiem relacje człowieka z kulturą. Celem artykułu jest 1) opis najważniejszych trendów, które zarysowały się w architekturze mieszkaniowej w XXI wieku oraz 2) identyfikacja czynników wpływających na architekturę mieszkaniową w Polsce i wskazanie, które z nich promują, a które hamują implementację cech innowacyjnych. Świadomość zjawisk i procesów zachodzących w architekturze mieszkaniowej i mieszkalnictwie może pomóc lepiej wpływać na rozwój środowiska mieszkaniowego w kierunku zrównoważenia.
EN
Contemporary housing attempts to help people and families meet their aspirations and social needs. A dwelling and housing estate should provide neighbourhood ties, privacy, contact, and cooperation. The housing environment also manifests the values and personality of residents: living style expresses the relationship between humans and culture. The paper aims to 1) describe the most important trends that have emerged in housing architecture in the 21ˢᵗ century and 2) identify factors influencing housing architecture in Poland and indicate which types promote and hamper the implementation of innovative design features. Awareness of the phenomena and processes occurring in housing and design can help better shape the development of housing environments towards sustainability.
PL
Zmiany klimatyczne, wzrastająca gęstość zaludnienia – zwłaszcza w obszarach miejskich, zanieczyszczenie środowiska przyczyniają się do konieczności rozwoju i implementacji zrównoważonego projektowania. Podjęcie dobrych decyzji projektowych wymaga obszernej wiedzy. Współczesne systemy certyfikacji i programy wspomagające projektowanie osiedli, założeń architektoniczno-urbanistycznych (NSATs) stanowią wsparcie dla projektantów. Badania obejmują trzy systemy – LEED-ND, EcoDistricts, One Planet Living. Oparte są na metodzie krytycznej analizy literatury, źródeł internetowych i materiałów projektowych przykładowych osiedli, które uzyskały wymienione certyfikaty. Badania mają na celu porównanie systemów i wykazanie różnic między nimi oraz wykazanie wpływu, jakie te różnice mają na kształtowanie założeń architektoniczno-urbanistycznych.
EN
Climate change, increasing density of population – especially in urban areas - and pollution of the environment contribute to the need to develop and implement a sustainable design. A broader knowledge is needed to achieve good decision making during the design process. Modern certification systems, programs that support architects in creating neighborhood developments and urban plans (NSATs). The research includes three systems – LEED-ND, EcoDistricts, and One Planet Living. It is based on the method of critical analysis, literature, internet sources and design materials from the chosen examples, which achieved the approval of a system. The research aims to compare the chosen systems, showing differences between them and establishing the influence of these differences on the design of neighborhood developments and urban plans.
PL
Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia środowiskowa, ale kompleksowe podejście firmy (wspólnie z jej klientami) do lepszego sposobu prowadzenia działalności i rozwoju. Kluczowymi czynnikami w zrównoważonej produkcji opakowań jest możliwość ich ponownego użycia i recyklingu oraz wykorzystywanie do produkcji materiałów odnawialnych i biosurowców. Opisano rolę opakowań do żywności w Gospodarce Obiegu Zamkniętego (GOZ) oraz w zrównoważonym rozwoju. Zaprezentowano najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań w celu ograniczenia powstawania odpadów oraz zwiększenia ich przydatności do recyklingu. Dążenie do zamkniętego obiegu surowców i odpowiedzialnego wykorzystywania materiałów opakowaniowych, w aspekcie zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu środowiska i zmniejszania ich śladu węglowego staje się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w przemyśle opakowaniowym.
EN
Sustainability is not only an environmental issue, but a comprehensive approach to a better way of doing business and growing a company together with its customers. A key factor in the sustainable production of flexible packaging is its reusability, recyclability and the use of renewable materials and bio-based materials. The article describes the role of food pack-aging in the Circular Economy (circular economy) and its role in sustainable development. The most important principles of eco-design of packaging in order to reduce waste genera-tion and its suitability for recycling were presented. Striving for a closed circulation of raw materials and responsible use of packaging materials, in the aspect of preventing further environmental pollution and reducing their carbon footprint, is becoming an important competitive advantage factor in the packaging industry.
PL
Określono poziom oraz formę komunikacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzonej przez czeskie chemiczne firmy produkcyjne. W sumie 11 spośród 85 firm korzysta równocześnie z 4 lub więcej platform komunikacji online. Z kolei 44 firmy z ogólnej liczby 85 (52%) nie używają, poza firmowymi stronami internetowymi, jakiejkolwiek innej platformy do komunikacji online.
EN
The level and form of communication of socially responsible activities by Czech chemical production companies were determined. A total of 11 companies out of 85 even use 4 or more online communication platforms at the same time. Conversely, a total of 44 companies out of 85 (52%) do not use any other online communication platform (apart from corporate websites).
EN
The study aimed to establish the relationship between values and people’s preferences for sustainable improvement in Nigeria’s indigenous housing context. The relationship was tested in SEM using ordinal survey data obtained between February and March 2022 with 241 valid samples. The mainstream values were statistically validated using CFA while the relationships were generated in the SEM. Results established a significant relationship between values and the people’s preferences for transformative improvements. The findings provide a foundation for long-term policy formation, practical transformative experimentation, and an empirical foundation for future methodological research.
PL
Przedstawienie idei usług ekosystemowych wymaga krótkiego wstępu dotyczącego stosowanej terminologii. Jak zwykle w przypadku zagranicznych, szeroko używanych terminów, a za taki trzeba niewątpliwie uznać „ecosystem services”, pojawia się problem ich tłumaczenia na język polski.
EN
The Przedbórz region in the Przedborska Upland (central Poland) is characterized by an above-average presence of erratic boulders. They have never been the subject of separate studies before. The aim of this article is to indicate their large population in central Poland and to characterize the traces of the impact of various morphogenetic processes on their current size and shape. The authors indicate the Scandinavian source areas of some of the studied erratic boulders. The article also highlights the scientific, educational, social and aesthetic function of erratic boulders, which should be used when planning the sustainable development of the region. In peripheral tourist areas, geotourism is an effective tool for economic growth. The erratic boulders discussed in the article, which are unique objects of natural heritage, have great potential to revive this branch of nature tourism.
EN
The pandemic has clearly demonstrated the global interdependence of states and contributed to the formation of new trends that have changed the image of traditional logistics. Modern logistics, being in a state of transition, has faced not only short-term challenges such as COVID-19, but also long-term problems ranging from structural shifts in production and marketing processes and globalization patterns, and ending with changes in consumption patterns and resource spending, as well as a broad global agenda in the field of sustainable development. In this regard, there is a need to develop theoretical and applied aspects of the transition of logistics to sustainable development under the influence of COVID-19. The theoretical basis was the scientific works of domestic and foreign authors in the field of logistics, sustainable development, certain provisions of international framework documents. The initial information for analysis, forecasting and drawing conclusions was the official data of the Statistical office of the European Union (Eurostat), the State Statistics Service of Ukraine (Goskomstat), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Transport Forum (ITF), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). As a result of the generalization of the theoretical and methodological foundations of logistics, the article proposes the author’s definition of sustainable logistics, which made it possible to expand the scientific vision of its content, taking into account modern challenges, as well as to identify its role in ensuring sustainable development. An analysis was made of the development of transport logistics before and during the pandemic. A forecast of freight turnover by type of transport for 2022 has been built. The main trends in the transition of logistics to sustainable development under the influence of COVID-19 are identified.
EN
This study applied a panel data of 37 African countries in examining the impact of trade openness and foreign direct investment on sustainable agriculture towards the attainment of the United Nation (UN) Sustainable Development Goals (SDGs), especially, SDG-2, with the aim of ending extreme hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture. Data for the study was sourced from the Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) and World Development Indicators (WDI) of the World Bank, for the period 2005 – 2019. To control for endogeneity, the study engaged the system Generalised Method of Moments (GMM). The result shows that FDI and trade openness have significant negative impact on agricultural sustainability in Africa. This result implies that, increase in FDI may decrease agricultural sustainability by 0.00294%, while increase in trade openness may lower agricultural sustainability by 0.430066 %. Therefore, the study concludes that while trade openness is negative, policy to raise local production towards export promotion should be encouraged. In addition, FDI should be encouraged to augment local employment and investment towards increasing output and productivity in the Africa region.
PL
W artykule wykorzystano dane panelowe z 37 krajów afrykańskich w badaniu wpływu otwartości handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zrównoważone rolnictwo i osiągnięcie Celów zrównoważonego rozwoju ONZ, zwłaszcza SDG-2, który ma za zadanie wyeliminowanie skrajnego głodu, osiągniecie bezpieczeństwa żywnościowego oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. Dane do badania pochodzą z Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) oraz World Development Indicators (WDI) Banku Światowego i obejmują lata 2005-2019. W celu kontroli endogeniczności w badaniu wykorzystano system Generalized Method of Moments (GMM). Wyniki pokazują, że Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (FDI) i otwartość handlu mają znaczący negatywny wpływ na zrównoważony rozwój rolnictwa w Afryce. Wynik ten implikuje, że wzrost FDI może obniżyć zrównoważenie rolnictwa o 0,00294%, podczas gdy wzrost otwartości handlu może obniżyć zrównoważenie rolnictwa o 0,430066 %. Z tego wynika, że ​​chociaż otwartość handlu jest negatywna, należy zachęcać do polityki zwiększania produkcji lokalnej w kierunku promocji eksportu. Ponadto należy zachęcać do FDI w celu zwiększenia lokalnego zatrudnienia i inwestycji w celu zwiększenia produkcji i produktywności w Afryce.
EN
This paper aims to investigate the influence of biomass energy consumption on human development in BRICS countries in the frequency-time domain using the wavelet frameworks. Specifically, the wavelet coherency method of Rua (2013) and the wavelet-Granger causality test of Olayeni (2016) are utilized to quantify the strength and direction of causal relationships through time and across various frequencies simultaneously. The empirical find-ings uncovered that the causal linkages between human development and biomass energy consumption in the BRICS countries are not homogeneous in different time and frequency scales. We also discover the strong relationship between the two variables in China, Russia, Brazil, and South Africa after the global financial crisis 2008 at low and medium frequencies, while this connection is somewhat low in India over the sample period. This study suggests the importance of biomass energy for human development in BRICS countries.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie wpływu zużycia energii z biomasy na rozwój człowieka w krajach grupy BRICS w relacji częstotliwościowo-czasowej przy użyciu ram falkowych. W szczególności wykorzystano metodę koherencji falkowej Rua (2013) i test przyczynowości falkowej-Grangera Olayeni (2016) do ilościowego określenia siły i kierunku związków przyczynowych w czasie i na różnych częstotliwościach jednocześnie. Wyniki empiryczne ujawniły, że powiązania przyczynowe między rozwojem społecznym a zużyciem energii z biomasy w krajach BRICS nie są jednorodne w różnych skalach czasu i częstotliwości. Wykazano również silny związek między dwiema zmiennymi w Chinach, Rosji, Brazylii i RPA po globalnym kryzysie finansowym w 2008 r. przy niskich i średnich częstotliwościach, podczas gdy związek ten w Indiach jest niski w tym okresie próby. Niniejsze badanie sugeruje duże znaczenie energii z biomasy dla rozwoju człowieka w krajach BRICS.
EN
Urban ecosystem services refer to all the benefits of nature especially to the urban community and economy for maintaining human well-being. This concept links to the economic, community and environmental aspects and shows how nature conservation is important for human and economic principles. However, the view of urban ecosystem services assessment based on essential categories with current urban development is provided. So, this paper reviews the aim to analyze the types and assessing the categories of urban ecosystem services and the methodological used in ASEAN countries. Furthermore, understanding studies about urban ecosystem services are important in long-term studies for monitoring purpose. As a result, 8 out of 10 ASEAN countries excluding Laos and Brunei have studied urban ecosystem services. In this context, the result also shows the most studies specify the significance of the ecosystem services given by the urban as regulating (waste absorption, climate regulation, water purification, flood regulation, and disease control) and followed by cultural (tranquility, social relations, and recreation). Thus, exploring urban ecosystem interaction in current ASEAN countries may have added benefits in terms of improving the urban ecosystem services to streamline the urban area planning. Finally, we conclude that all the ASEAN countries should play an important role to make sure the countries maintain sustainable and more livable with the right policies and guidelines like can fit in Paris Agreement especially in Climate Strategies and plans.
XX
Usługi ekosystemów miejskich odnoszą się do wszystkich korzyści płynących z natury, zwłaszcza dla społeczności miejskiej i gospodarki, wspomagając utrzymanie ludzkiego dobrostanu. Ta koncepcja łączy się z aspektami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi oraz pokazuje, jak ważna jest ochrona przyrody dla ludzi i ekonomii. Dokonano oceny usług ekosystemów miejskich w oparciu o podstawowe kategorie przy obecnym rozwoju miast. Dokonano przeglądu celów analizy rodzajów i oceny kategorii usług ekosystemów miejskich oraz metodologii stosowanych w krajach ASEAN. Należy podkreślić, że zrozumienie badań dotyczących usług ekosystemów miejskich jest ważne w długoterminowej perspektywie, do celów monitorowania. Okazuje się, żee 8 na 10 krajów ASEAN, z wyjątkiem Laosu i Brunei, zbadało usługi ekosystemów miejskich. Większość badań określa znaczenie usług ekosystemowych świadczonych przez miasto jako regulujących (pochłanianie odpadów, regulacja klimatu, oczyszczanie wody, regulacja przeciwpowodziowa i kontrola chorób), a następnie kulturowych (spokój, relacje społeczne i rekreacja). W związku z tym badanie interakcji ekosystemów miejskich w obecnych krajach ASEAN może przynieść dodatkowe korzyści w postaci poprawy usług ekosystemów miejskich w celu usprawnienia planowania obszarów miejskich. Wszystkie kraje ASEAN powinny odgrywać ważną rolę w zapewnieniu, że kraje te wspierają zrównoważony rozwój i będą bardziej przyjazne do życia dzięki odpowiednim politykom i wytycznym, takim jak mogą zmieścić się w Porozumieniu Paryskim, zwłaszcza w strategiach i planach klimatycznych.
EN
This work focuses on the origin, the history and milestones that led to the conceptualization of sustainable development (SD). Not only is the concept of SD broad, but it is often used interchangeably with the more general (but sometimes also more specific) concept of sustainability. The concept of SD is analysed based on its development and relationships with sustainability and related scientific (theoretical) and practical concepts. The rationale behind this work lies in clarifying the meaning of SD, including the concept of sustainability, and, on the basis of this, identifying the main ways of moving closer towards the aims of SD, including quality of life and wellbeing. The limitations of the concept are identified and summarized, as are the alternatives to SD and sustainability. The rationale behind this work lies not only in the clarifying of the SD concept, but also in the normative evaluation of this concept in relation to the wellbeing and quality of life of the Earth’s population for an infinite time period, while maintaining the supply of ecosystem services which the planet provides, taking into account that these resources are not only a source of people’s wellbeing, but are essential for people’s survival in general. Hence this work includes an in-depth sophisticated consideration of the SD concept based on its historical development, with a focus on the most crucial milestones, as well as normative assessments of the concept resulting from this knowledge.
EN
Religion is an important factor associated with sustainable development. Based on the data from the International Social Survey Programme (ISSP) – Religion IV, we analysed religiosity in 20 European countries, taking into account declarations of religiosity, frequency of religious practices, religious beliefs, and attitudes towards members of other religious groups and non-believers. We have also examined how declarations of religiosity have changed since 1991 and compared the results with the ones from the European Social Survey.
PL
Religia jest istotnym czynnikiem powiązanym ze zrównoważonym rozwojem. Wykorzystując dane International Social Survey Programme (ISSP) Religion IV przeprowadzono analizę religijności w 20 krajach Europy. Uwzględniono deklaracje religijności, częstość praktyk religijnych, przekonania religijne oraz stosunek do przedstawicieli innych religii i niewierzących. W zakresie deklaracji religijności prześledzono jej zmiany od 1991 roku oraz porównano z wynikami European Social Survey.
EN
Sericulture is a branch of agriculture specializing in the cultivation of silkworms and cocoon production as well as the cultivation of white mulberry, which is the sole source of food for silkworm caterpillars. Due to the ecological nature of farming both mulberry silkworm and mulberry cultivation, as well as the possibility of managing and processing waste generated in the breeding process, it is fully in line with the trend of sustainable development. Raw materials obtained from silkworm farming constitute the basis for products valued by consumers due to their environmentally friendly production methods and an organic source of raw materials. Silk production can successfully contribute to the increase in popularity and practical application of the idea of sustainable development in agriculture.
EN
Samkhya philosophy is one of the oldest philosophies in the Indian philosophical system. This philosophy is independent in origin and mainly known for its evolution theory. Samkhya philosophy has accepted the two ultimate and independent realities, Nature and pure Consciousness. This paper is an attempt to comprehend the notion of deep ecology from the Samkhya’s evolution theory perspective. In this paper, firstly, we have elucidated the Samkhya philosophy of suffering and the solution to the problem. In the second part of the article, we have argued that how Samkhya’s philosophical notion of Nature demonstrates our embeddedness in Nature. Therefore, the idea of deep ecology is always there in one or another form in Samkhya philosophy. It has also connections to the idea of sustainable development
PL
Filozofia Sankhja jest jedną z najstarszych filozofii indyjskiego systemu filozoficznego. Ma niezależne pochodzenie i znana jest głównie z teorii ewolucji. Filozofia sankhji zaakceptowała dwie ostateczne i niezależne rzeczywistości: Naturę i czystą Świadomość. Niniejszy artykuł jest próbą zrozumienia pojęcia głębokiej ekologii z perspektywy teorii ewolucji Sankhji. Po pierwsze, wyjaśniamy filozofię cierpienia Sankhji i pokazujemy rozwiązanie problemu. W drugiej części artykułu dowodzimy, że filozoficzne pojęcie Natury stosowane przez Sankhję ukazuje nasze zakorzenienie w Naturze. Dlatego idea głębokiej ekologii jest zawsze obecna w tej czy innej formie w filozofii sankhji. Ma ona także powiązania z ideą rozwoju zrównoważonego.
EN
The main wealth of the country, its main strategic resource that can ensure political, economic, environmental, and spiritual growth, is human capital. Its intellectual, entrepreneurial, and productive potential, the ability to create and accumulate knowledge, implement it in the production of goods and services, develop unique technologies, invent new types of energy, materials, information, etc., is the engine of scientific and technological progress and innovative restructuring of the economy. Investment in human capital, in intelligence, in the health of the nation, in education and science, and in creating conditions for the normal functioning of everyone is a prerequisite not only for improving the quality of life of the people, but also for achieving the Millennium Goals and Sustainable Development Goals, advancing the country’s development, and its social and political stability. The research is aimed at developing theoretical, methodological, and practical provisions for the formation of strategic priorities for sustainable development of territories based on the reproduction of human capital. The theoretical basis was the available scientific works, certain provisions of normative legal acts, international framework documents, in particular from United Nations: Agenda 21 and the report Our Common Future, as well as local studies. The generalization of various scientific points of view regarding the category of human capital allowed us to establish that it is an integral part of its carrier, and therefore, it is proposed to understand as such a set of personal qualities of a person formed, developed, accumulated and preserved as a result of investments in productive abilities, personal qualities and motivational behavior of an individual, as well as the ability to develop and accumulate the necessary qualities that are in his property, which he uses in economic activities and which provides him with a corresponding income. The article substantiates the value of the category human capital for sustainable development. The territorial features of the reproduction of human capital are determined, based on which it is proposed to consider the region as space. It is proved that the reproduction of human capital occurs in the relationship and interdependence with the general periods of the life cycle of the generation, which served to distinguish the four phases of the reproduction of human capital. The architectonics of determining the strategic priorities of sustainable development of territories based on the reproduction of human capital, which is aimed at solving theoretical, methodological, and applied problems, is proposed.
PL
Głównym bogactwem kraju, jego głównym zasobem strategicznym, który może zapewnić rozwój polityczny, gospodarczy, środowiskowy i duchowy, jest kapitał ludzki. Jego potencjał intelektualny, przedsiębiorczy i produkcyjny, zdolność do tworzenia i gromadzenia wiedzy, wdrażania jej w produkcji towarów i usług, rozwijania unikalnych technologii, wynajdywania nowych rodzajów energii, materiałów, informacji itp. jest motorem postępu naukowo-technicznego i innowacyjności restrukturyzacji gospodarki. Inwestowanie w kapitał ludzki, w inteligencję, w zdrowie narodu, w edukację i naukę oraz w tworzenie warunków do normalnego funkcjonowania wszystkich jest warunkiem nie tylko poprawy jakości życia ludzi, ale także osiągnięcia Celów Milenijnych i Celów zrównoważonego rozwoju, w celu rozwoju kraju oraz wzrostu jego stabilności społecznej i politycznej. Badania mają na celu wypracowanie teoretycznych, metodologicznych i praktycznych zapisów dla kształtowania strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju terytoriów w oparciu o wzrost kapitału ludzkiego. Podstawą teoretyczną były dostępne opracowania naukowe, niektóre zapisy normatywnych aktów prawnych, międzynarodowe dokumenty ramowe, w szczególności ONZ: Agenda 21 i raport Nasza Wspólna Przyszłość, a także opracowania lokalne. Uogólnienie różnych naukowych punktów widzenia w odniesieniu do kategorii kapitału ludzkiego pozwoliło ustalić, że jest on integralną częścią jego nosiciela, a zatem proponuje się rozumieć jako taki zespół cech osobowych ukształtowanej osoby, rozwijane, gromadzone i utrwalane w wyniku inwestycji w zdolności produkcyjne, cechy osobiste i zachowania motywacyjne jednostki, a także zdolność do rozwijania i gromadzenia niezbędnych cech znajdujących się w jej własności, którą wykorzystuje w działalności gospodarczej oraz co zapewnia mu odpowiedni dochód. Artykuł uzasadnia wartość kategorii kapitału ludzkiego dla zrównoważonego rozwoju. Określane są terytorialne cechy reprodukcji kapitału ludzkiego, na podstawie których proponuje się traktować region jako przestrzeń. Udowodniono, że reprodukcja kapitału ludzkiego zachodzi w relacji i współzależności z ogólnymi okresami cyklu życia pokolenia, co posłużyło do wyodrębnienia czterech faz reprodukcji kapitału ludzkiego. Zaproponowano architektonikę wyznaczania strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju terytoriów w oparciu o reprodukcję kapitału ludzkiego, która ma na celu rozwiązywanie problemów teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych.
EN
The current socioeconomic development results in a number of consequences that lead to changes in the environment. These changes are often harmful and are associated with over- or misuse of natural resources. The issue of sustainable development is increasingly taking a prominent place in regional and local development strategies. Access to energy services is essential for social inclusion. Addressing poverty, including energy poverty, can bring a number of benefits related to reduced health expenditures, reduced air pollution, improved comfort and well-being, and improved household budgets, among other things. According to the results of the analysis, the utilisation of energy from renewable sources is intrinsically linked with the salary level – on average, a higher salary level is accompanied by a larger scale of utilising energy from renewable sources. In spite of the expected negative value, a similar relationship has been observed in the case of correlating the level of poverty with the use of energy from renewable sources – it is higher when the use of energy from renewable sources is higher. The performed study indicates the lack of adequately constructed support mechanisms for the poor in terms of financing and operating installations generating green energy, as well as the lack of proper education as regards local and global benefits resulting from prosumer energy. The desire to eliminate the abovementioned barriers necessitates the continuation of actions concerning synergistic accomplishment of the first and seventh targets, constituting two out of seventeen foundations of sustainable development.
EN
Dealing with the effects of COVID-19 is on the energy security agenda. Consolidation of efforts at the regional, national and international levels to exchange experience in the implementation of successful practices and the formation of institutional support of the sustainable energy development contributes to the post-COVID-19 revitalisation. With this in mind, the article is devoted to studying the peculiarities and experience of the post-COVID-19 revitalisation of the energy sector in different countries and determining the development prospects of climate-neutral technologies in the energy security sphere. A change in the behaviour of energy consumers by the secondary energy source in the context of increased quarantine restrictions has been established. In particular, a downward trend in the volume of energy consumption from traditional sources (oil, coal, etc.) has been traced. At the same time, the demand for energy consumption from renewable sources (solar energy, wind energy, etc.) has grown, which made it possible to diagnose the reduction in CO2 emissions. Based on the analysis of measures to reduce the negative impact of the COVID-19 on energy security in different countries, the integration of the foundations of climate neutrality through the development of new critical technologies in the field of renewable energy sources has been established. As a result of a survey of green energy stakeholders using PEST analysis, it was proved that the complexity of integrating the principles of climate neutrality into the energy sector is that the result is not an economic effect but primarily an environmental effect (energy decarbonization). As a result, a methodology for determining the sustainability indicators for developing climate-neutral technologies in energy security using fuzzy set methods is proposed. The prospect of developing climate-neutral technologies in energy security lies in the transition to cross-sectoral interaction based on a closed cycle of energy consumption from renewable sources and the use of Industry 4.0 technologies. The proposed methodology will be a tool for further research on the developing organizational and innovative support and justifying the economic feasibility of introducing climate-neutral technologies based on the clustering of industries and a circular economy in the energy security sphere.
first rewind previous Strona / 93 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.