Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 442

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
1
Content available remote Roboty przemysłowe - maszyny parowe XXI wieku
PL
W momencie, gdy na świecie rozprzestrzeniał się wirus SARS-CoV-2, w miastach niemal zupełnie opustoszały biurowce. Tam, gdzie tylko było to możliwe, pracownicy przechodzili w tryb pracy zdalnej. Jak w takiej sytuacji ratować produkcję, gdzie home office nie ma racji bytu? Nieocenione w tej sytuacji okazały się roboty przemysłowe i automatyzacja.
2
Content available Safety and automatization of machining line
EN
The paper deals with problematic of machining lines of machine components for the automotive industry. There is a current issue of increasing labor productivity and economic efficiency of production with full safety of production and environ-mental protection. Therefore, for a specific practical assignment, the replacement of existing machinery using manual workpiece handling is performed by a fully automated safety-accessible one. For this purpose, an analysis of the technical and operating parameters of the proposed NC machines has been prepared. Attention is paid to optimization of material flow and arrangement of individual workplaces of production machines including handling and transfer of material between individual workplaces. Particular attention is paid to the safety of workers and improves the environmental conditions of the production plant. Finally, the overall efficiency of the proposed solution is evaluated in detail compared to the current solution.
PL
Głównym celem projektu było skonstruowanie i wykonanie prototypu urządzenia wspomagającego wykonywanie operacji wiertarskich na wysokościach i w utrudnionych warunkach pracy. Maszyna miała za zadanie w sposób samodzielny wykonywać otwory w materiałach ferromagnetycznych z bezpiecznej odległości od powierzchni obrabianej, bez konieczności niebezpiecznych wychyleń operatora. Istotą działania wiertarki miały być: zwiększenie bezpieczeństwa operatora i wydajności pracy, obniżenie kosztów związanych z nieprawidłowym przeprowadzeniem operacji skrawania (łamanie wierteł, zwiększona moc pobierana przez elektrowrzeciono) oraz zwiększenie dokładności wykonywanych otworów.
EN
The main purpose of the project was to construct and fabricate a prototype of device supporting drilling operations performed at height and in difficult working conditions. The machine was engineered to independently drill holes in ferromagnetic materials at a safe distance from the workpiece surface and without the necessity of dangerous leaning of the operator. The core of creating the drill was to increase the operator’s safety and work productivity, reduce costs associated with improper machining operations (breaking drills, increased power consumed by the electro-spindle), and improve the accuracy of drilling holes.
PL
Celem badań było porównanie wyników pomiarów przewodności elektrycznej wykonanej na 2 polach charakteryzujących się różnymi warunkami mikroklimatycznymi. Pole oznaczone symbolem P1 znajduje się na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opolskiego. Natomiast pole oznaczone symbolem P2 znajduje się u wylotu Doliny Będkowskiej w Rowie Krzeszowickim w województwie małopolskim. Odległość w linii prostej pomiędzy tymi polami wynosi 125 km. Porównanie pomiarów przewodności elektromagnetycznej na 2 polach wykazało podobną zmienność zarówno w przypadku analizy danych punktowych jak również w przypadku wykonania analiz przestrzennych. Stwierdzono istotny wpływ wilgotności gleby na rozkład zmienności zróżnicowania przestrzennego przewodności elektrycznej gleby.
EN
The aim of the research was to compare the results of electrical conductivity measurements carried out on two fields characterized by different microclimatic conditions. The field marked with P1 is located on the Silesian Lowland in the southern part of the Opole province. The field marked with the symbol P2 is located at the outlet of the Będkowska Valley in the Krzeszowicki Gulch in the Małopolska province. The distance in a straight line between these fields is 125 km. The comparison of electromagnetic conductivity measurements in two fields showed similar variability both in the case of point data analysis as well as in the case of spatial analysis. A significant effect of soil moisture on values on the distribution of variation in the spatial diversity of soil electrical conductivity was found.
PL
W pracy wskazano sposoby ułatwiające wdrażanie technologii modelowania informacji o budynku BIM w biurach projektowych przez wprowadzenie narzędzi optymalizacyjnych. Niniejsze opracowanie prezentuje propozycję oryginalnego podejścia do tego zagadnienia zrealizowanego w środowisku Dynamo z użyciem języka Python i dokumentacji Revit API, które umożliwia automatyczne podłączanie do wybranej tablicy opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych oraz innych urządzeń wymagających zasilania. Opisana metoda opiera się na obserwacji zachowań projektanta w trakcie tworzenia dokumentacji i odwzorowanie ich poprzez skrypt współpracujący z oprogramowaniem Revit. Rezultatem zastosowania proponowanego rozwiązania jest znaczne przyspieszenie prac projektowych, zwiększenie dokładności oraz możliwość wyznaczenia spadków napięć.
EN
This work aims to show ways to facilitate the implementation of BIM in design offices by automation of work. An example program to achieve this goal is a script created in Dynamo environment using Python language and Revit API documentation that allows to automatically connect lighting fixtures, sockets and other devices to a selected switchboard. The described method is based on observing the designer behaviour during the development of documentation and mapping them with a script cooperating with Revit software.
6
Content available remote Analysis of driver assistance systems in rail vehicles
EN
Issues related to the automation of assistance systems for drivers and dispatchers are now increasingly more widely introduced including in rail transport. The article presents the activities and solutions of selected manufacturers, both in terms of a single rail vehicles as well as railway control system. These solutions are aimed at increasing safety, saving electricity and assisting in making decisions by dispatchers. Thereafter in the article, new systems supporting the driver in order to minimize energy consumption were also described, which are already used in railways in Germany, as well as the European system of intelligent communication in rail transport.
PL
Zagadnienia dotyczące automatyzacji systemów wspomagania maszynistów oraz dyspozytorów są obecnie coraz szerzej wprowadzane również w transporcie szynowym. W artykule przedstawiono działania oraz rozwiązania wybranych producentów, zarówno w zakresie pojedynczego pojazdu szynowego, jak i systemowego sterowania koleją. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, oszczędność energii elektrycznej oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dyspozytorów. W dalszej części artykułu opisano również nowe systemy wspierające pracę maszynisty w celu minimalizacji zużycia energii, które już teraz są wykorzystywane w kolei w Niemczech, a także zaprezentowano europejski system inteligentnej komunikacji w transporcie kolejowym.
7
Content available remote MAXOLUTION® – nowe oblicze automatyzacji
PL
W języku angielskim pojęcie automatyzacji oznacza zarówno proces, jak i technologię. Proces to zautomatyzowane procesy produkcji, z kolei technologia to automatyzowanie tych procesów. Właśnie w tak kompleksowy sposób do automatyzacji podchodzi SEW-EURODRIVE. Rozwiązania systemowe MAXOLUTION firmy SEW-Eurodrive przeznaczone są zarówno dla automatyzacji fabryk, jak i maszyn, a dodatkowo szczególna uwaga poświęcona została najbardziej wymagającej branży, jaką jest automotive.
8
Content available Rozwój laboratoriów wzorcujących w OUM Szczecin
PL
Artykuł przedstawia rozwój laboratoriów wzorcujących w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie przez ostatnie 10 lat. Opisane są główne kierunki rozwoju oraz rodzaj zakupionego wyposażenia. Omówione zostały również aspekty związane z automatyzacją procesów pomiarowych, w oparciu o wykorzystanie zaawansowanych funkcji Excela oraz komunikację szeregową. W podsumowaniu przedstawiono efekty tych prac oraz priorytety na przyszłość.
EN
The article presents the development of calibration laboratories at the Regional Office of Measures in Szczecin over the last 10 years. There are described the main directions of development and the type of equipment purchased. There is discussed the main aspect related to the automation of measurement processes based on the use of advanced Excel functions and serial communication as well. The summary presents the effects of this work and priorities for the future.
PL
Wdrożenie strategii automatyzacji wiąże się ze znacznymi inwestycjami. Dlatego też należy rozpocząć od kompleksowej analizy, która pozwoli ustalić, kiedy i w jakim zakresie automatyzacja jest sensowna i uzasadniona ekonomicznie.
PL
O automatyzacji coraz częściej słychać w firmach wielu branż. Korzyści z zastosowania automatycznych rozwiązań, wspomagających lub zastępujących transport manualny, są oczywiste, a katalizatorem postępującego procesu automatyzacji jest kultura ciągłych usprawnień i optymalizacji produkcji i logistyki oraz coraz bardziej wymagająca sytuacja na rynku pracy.
Logistyka
|
2020
|
nr 4
43--43
PL
W celu efektywnego zarządzania procesami magazynowymi Grupa Synthos, producent surowców chemicznych, podjęła decyzję o współpracy z firmą Optidata. Po raz pierwszy wdrożenie systemu WMS OPTIpromag® miało miejsce w 2011 roku. W związku z rozwojem firmy, koniecznością zwiększenia efektywności oraz chęcią zachowania przewagi konkurencyjnej, Grupa Synthos zdecydowała się na dostosowanie i wdrożenie systemu WMS OPTIpromag®. Jednocześnie w kolejnych 3 zakładach: w Polsce (Dwory i AGRO) oraz w Czechach (Kralupy). Dodatkowym czynnikiem utrudniającym proces było połączenie wdrożenia z równoczesnym uruchomieniem systemu SAP.
PL
W poprzedniej publikacji dokonaliśmy przeglądu obszarów i zagadnień, które dotyczą tematu automatyzacji transportu bliskiego. W tym materiale rozwiniemy wybrane aspekty i wskażemy narzędzia, po które warto sięgnąć, aby usprawnić realizację projektu.
PL
Operator logistyczny z Wrocławia – Logbox – nawiązał współpracę z firmą Sente w zakresie wdrożenia systemu do zarządzania magazynem wysokiego składowania. Prace zaowocowały stworzeniem rozwiązania dopasowanego do specyfiki unikalnych procesów klienta, co przełożyło się na istotne zwiększenie wydajności prac magazynowych.
EN
Iterative procedures in analytical processes involve many repetitive steps that require high precision. The ability to automate these activities allows you to shorten the analysis time, increase its precision and perform additional iterations. Examples of the implementation of automation of analytical processes by introducing external programs (macros) to support professional programs for static and strength calculations, as well as the automation of manual engineering calculations show how simple automation significantly affects the quality of the analytical process.
PL
Iteracyjne procedury w procesach analitycznych zawierają wiele powtarzalnych czynności wymagających dużej precyzji. Możliwość automatyzacji tych czynności pozwala skrócić czas analizy, zwiększyć jej precyzję oraz wykonać dodatkowe iteracje. Przedstawiono przykłady wdrożenia automatyzacji procesów analitycznych przez wprowadzenie zewnętrznych programów (makr) do obsługi profesjonalnych programów do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, jak również automatyzacji ręcznych obliczeń inżynierskich, które pokazują, jak prosta automatyzacja znacząco wpływa na jakość procesu analitycznego.
15
Content available remote Mechanisation and automation at the turn of the 20th century
EN
The article presents the history of the mechanisation and automation of arc welding at the turn of the 20th century, including Benardos’ and Slavyanov’s first welding machines and the first related patents.
PL
Opisano historię mechanizacji i automatyzacji spawania łukowego na przełomie XIX i XX w. Zaprezentowano pierwsze maszyny do spawania Benardosa i Sławianowa, a także przedstawiono pierwsze patenty w tej dziedzinie.
EN
The authors of the article, based on literature studies, notes a current significant increase in the role and importance of professional preparation of employees, which is closely related to the rate of civilizational progress, including the extremely dynamically developing automation of numerous industrial and non-industrial areas. In this light, it seems that breaking the mental barriers to the automation process in order to strengthen its acceptance could play a decisive role in creating the development of the labor market and education
EN
Automation of the sales process, cyber-shopping – these are the key sales trends of the modern market. The broadly understood notion of digitization has fundamentally changed the purchasing process. This is confirmed by investments in this area of such companies as Shell, Circle-K, Johnson & Johnson, British Airways, McDonald and others. Full automation of the purchasing process allows the company to reduce costs and better manage employee time. The purpose of the article is to present selected innovative solutions in the field of sales process automation and analyze the expressed opinions of customers in Poznań on the use of modern sales process solutions.
PL
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Przemyśle 4.0, czyli zastosowaniu automatyzacji i robotyzacji w zakładach pracy. Związane jest to z problemem kurczenia się ilości dostępnych pracowników w stosunku do potrzeb zakładów. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że z jednej strony słyszymy o spadającej i rekordowo niskiej stopie bezrobocia (5,9% za grudzień 2018), a z drugiej strony firmy narzekają na brak pracowników, mimo że stopa zatrudnienia (odsetek pracujących w przedziale wiekowym 20-64 lata) za rok 2017 wynosiła 70,90%, przy średniej unijnej 72,2%. Wg danych OECD Polacy pracują dłużej w stosunku do pracowników innych krajów Europy Zachodniej - przykłady przedstawia rys. 1.
PL
W artykule poruszono zagadnienia orientowania przestrzennego i wzajemnego na przykładzie śruby M8. W szczególności skupiono się na zagadnieniach związanych z automatyzacją takiego procesu. Zaproponowano przykładową linię premontażową, w której wykorzystano urządzenia do zmiany elementu orientowanej części.
EN
The article deals with issues of spatial and mutual orientation on the example of the M8 screw. In particular, the Focus was on issues related to the automation of such a process. An exemplary pre-assembly line was proposed, in which devices for changing orientation of part were used.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.