Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura zatrudnienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Professional activity of women in Polish enterprises
EN
During the last years, there has been visible growth in the professional activity of women in Polish enterprises. In the Polish market, specialists in several given areas are needed, and there are more and more highly educated and qualified women entering the workforce. In the article, the main focus is on showing the differences in the employment possibilities of men and women in Polish enterprises. The differences were examined between women and men working in enterprises of the same size, and of different sizes. Age, education and origin of respondents were analyzed. The analyzes allow to judge further the economic development of Polish enterprises from the point of view of gender hiring practices.
2
Content available Od "Bellony" do Bellony Sp. z o.o.
EN
The history of Bellona, one of the largest Polish publishing houses – the development process from the „Bellona“ magazine from 1918, through the publishing house of the Ministry of National Defense, to the contemporary private publishing company. The most important editorial projects, publishing series and magazines have been characterized. Based on a meticulous analysis of documents and interviews with employees, the employment status in various periods and financial results, as well as the issues of ownership transformations were discussed.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa borykające się z wieloma problemami, będącymi efektem zróżnicowanej sytuacji gospodarczej, staja przed sporymi wyzwaniami. Jednym z nich jest sprawne zarzadzanie organizacją osiągane możliwie najmniejsza liczbą zatrudnionych pracowników, których potencjał pozwoli odnieść sukces rynkowy. W artykule zaprezentowano istotę zarządzania zasobami ludzkimi oraz badania własne dotyczące doboru kadr oraz struktury i dynamiki zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna w sobie światowego kryzysu.
EN
Modern companies contend with many problems, which are the result of different economic situation. They face considerable challenges. One of them is the efficient management of the organization achieved by the smallest possible number of employees whose potential will guarantee a company success in the market. The article presents the essence of human resource management and a study on the structure and dynamics of employment in the Automotive Communication Enterprise PLC in Dębica in times of global crisis.
EN
One of the prerequisites for the creation of employment opportunities is the overall condition of the economy, however, this prerequisite is not the only one required for the guarantee of the increase of employment. Factors influencing the employment rate are connected to the entrepreneurial environment, which is one of the basic factors of creation of work opportunities in the market economy. In the future, the growth of the employment rate will be connected to the quality of the work force as well as of the renewed economicpolitical concept with a priority on the knowledge economy based on the learning competence.
PL
Jednym z podstawowych warunków dla tworzenia możliwości zatrudnienia jest ogólny stan gospodarki, jednak ten warunek nie tylko jeden wymagany jest dla gwarancji wzrostu zatrudnienia. Czynniki wpływające na poziom zatrudnienia połączone są z otoczeniem, które jest jednym z podstawowych czynników tworzenia możliwości pracy w gospodarce rynkowej. W przyszłości wzrost wskaźnika zatrudnienia będzie podłączony do jakości siły roboczej, jak również odnowionej koncepcji gospodarczo-politycznej z priorytetem w gospodarce opartej na wiedzy w oparciu o kompetencje uczenia się.
5
Content available Labor security as a life quality factor
EN
The article presents the factors affecting labor security in terms of the quality of life. Author's own study results were presented, over the perception of changes at work, occurring as a result of the emergence of information society as well as their effects on labor security and the quality of life.
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy w kontekście jakości życia. Zaprezentowano wyniki badań własnych nad postrzeganiem zmian w obszarze pracy zachodzących pod wpływem wyłaniającego się społeczeństwa informacyjnego oraz ich skutków dla bezpieczeństwa pracy i jakości życia.
PL
W artykule przedstawiono genezę i standardy funkcjonowania gospodarki trzeciej fali, opartej na parytecie informacji, wiedzy i technologii, w której dominującą rolę odgrywają dynamiczne przepływy towarów, usług, kapitału i osób. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i związanej z nim nowej gospodarki e-Economy oraz e-Business w najwyższym stopniu jest stymulowany przez globalne, ogólnoświatowe logistyczne łańcuchy dostaw, w których pierwszoplanową rolę odgrywają systemy transportowe i rozwiązania telekomunikacyjne. Nowoczesne procesy i systemy logistyczne oraz nierozerwalnie związane z nimi technologie teleinformatyczne determir nują tempo i kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego glohalnej wioski.
EN
In the article genesis and standards of functioning of economy of third wave based on Information, knowledge and technology were presented. In the age of III wave dynamie flows of goods play the dominating role, of services, capital and persons. The development of Information society and e-Economy new economy associated with it and the e-business are being stimulated by globai, worldwide logistic supply chains. Transport and telecommunication systems are the base of smooth functioning of these chains.
PL
W analizie efektywnej realizacji procesów technologicznych istotnym aspektem jest określenie poziomu i struktury zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w kopalni węgla kamiennego. Na podstawie badań przeprowadzonych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. została dokonana analiza procesów realizowanych w Dziale Wentylacji oraz ich pracochłonności. Na podstawie uzyskanych informacji z kopalń określono czynniki, w głównej mierze parametry techniczne i organizacyjne charakteryzujące procesy technologiczne, które determinują poziom zatrudnienia w Dziale Wentylacji.
EN
The crucial problem in effective realisation of technological processes is the determination of employment level and structure in units of a colliery. On the base of researches undertaken in Jastrzębska Coal Company the analysis of processes realized in Ventilation Unit and their labour consumption was worked out. On the base of information from collieries factors, mainly technical and organization parameters characterizing technological processes, which determine the employment level in Ventilation Unit were given.
PL
W artykule przedstawiono główne zagadnienia dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym. Podkreślono, że zasoby te mają charakter strategiczny i decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw tego sektora. Podkreślono, że w krajowym sektorze stalowym rozwój zasobów ludzkich należy analizować w kontekście jego restrukturyzacji. Wskazano przykładowe instrumenty wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze stalowym, w tym pomocą na szkolenia pracowników.
EN
In the paper the main issues concerned the human resources development in Polish steel industry are presented. It is stressed that human resources are strategic and deciding on competitiveness of steel enterprises. It is also underlined that in the case of Polish steel industry it is necessary to analyze human resource development in context of restructuring process. The main measures connected with human resources development in Sectoral Operational Programme Human Resource Development 2004-2006 and Operational Programme Human Capital 2007-2013 are presented. A special attention is paid to issues connected with state aid in the steel industry, especially state aid for training of workers.
PL
Przedstawiono podsumowanie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym ze szczególnym uwzględnieniem form i kosztów redukcji oraz zmian w organizacji i strukturze kadrowej. Obecny stan zatrudnienia ukształtował się w wyniku restrukturyzacji, która była prowadzona w dwóch etapach z wykorzystaniem: Hutniczego Pakietu Socjalnego (HPS) w latach 1999-2003 oraz Hutniczego Pakietu Aktywizującego w latach 2004-2006. W tym okresie z hutnictwa zwolniono około 43 tys. pracowników. Koszty osłon socjalnych wyniosły ponad 850 min zł, w tym kwotę około 133 min zł stanowiła dotacja budżetowa. W latach 1994-2006 wzrósł udział pracowników zatrudnionych w wydziałach produkcyjnych z 52 % do 66 %, kosztem zmniejszenia z 21 % do 9 % w administracji. Nastąpiła poprawa stanu wykształcenia pracowników: obecnie blisko 36 % pracowników posiada średnie, a ponad 12 % wyższe wykształcenie. Zjawiskiem niekorzystnym jest postarzenie kadry: udział pracowników w wieku poniżej 40 lat zmalał z około 50 % do 32 %. Poziom produktywności około 320 ton gotowych wyrobów stalowych na jednego pracownika rocznie nie osiągnął jeszcze pułapu wyznaczonego przez hutnictwo światowe, to jest 500-600 ton wyrobów na pracownika. W dalszej perspektywie czasowej polskie hutnictwo powinno wdrożyć kolejny etap restrukturyzacji zatrudnienia ukierunkowany na poprawę struktury wiekowej i jakościowej kadr.
EN
Summary of the course of employment restructuring process in the Polish steel industry with special regard to the forms and costs of reduction as well as transformations in organization and structure of employment are presented. The current state of employment has been shaped as a result of restructuring which was conducted at two stages making use of: the Social Package for Steelworkers in the years 1999-2003 and the Activation Package for Steelworkers in the years 2004-2006. Around 43 thousand employees were laid off in that period. The costs of the social protection schemes amounted to more than PLN 850 million, out of which the amount of ca. PLN 133 million represented the government grant. The share of workers employed in production departments grew from 52 % to 66 % at the expense of administration departments in the years 1994-2006. The employees 'education structure has got improved: 36 % of employees have got secondary - and 12 % high school education at present. The unfavorable effect is that staff has aged: the share of employees under 40 years old decreased from 50 % to 32 %. The level of productivity of ca. 320 tonnes of finished steel products per an employee per year has not yet achieved the target determined by the world steel industry, that is 500-600 tones per an employee. In the future time perspective, the Polish steel industry should implement the next step of employment restructuring, oriented at improvement in the age and qualitative structure of the staff.
PL
W pracy przedstawiono analizę struktury zatrudnienia restrukturyzowanego przedsiębiorstwa górniczego na tle założeń oferowanych przez Rządowy program restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Omówiono charakterystykę rozwiązań oraz rezultaty prowadzonej polityki zatrudnienia.
EN
In the paper it has been presented the analysis of structure of the employment structure of mining enterprise on the background of foundations offered by governmental program of the employment restructuring in coal mining in Poland. It has been discussed characteristic of solutions and the employment policy results.
12
Content available remote Perspektywy zmian struktury zatrudnienia w województwie katowickim
PL
Podstawowym celem artykułu jest określenie najistotniejszych zagrożeń dla równowagi rynku pracy w województwie katowickim. W pierwszej części artykułu zawarta jest analiza bieżącej sytuacji rynkowej oparta na strukturze zatrudnienia, poziomie wynagrodzeń i stopie bezrobocia. Część druga dotyczy najistotniejszych zmian, które determinować będą przyszłą sytuację na rynku pracy, tzn. restrukturyzacji przemysłu (głównie górnictwa i hutnictwa), prywatyzacji, rozwoju sektora prywatnego, inwestycji kapitału zagranicznego i tempa wzrostu gospodarczego.L
EN
The principial aim of the article is to determine the main menaces for the equilibrium of labour market in the Katowice province. In the first part there is the analysis of the actual situation of the market, base on the structure of employment, level of pays and rate of unemployment. The second part deals with changes which will be determining the future situation on the labour market, that means: structural changes of industry (especially mining and metallurgy), privatization process, progress of the private sector, foreign investment and rate of economic growth. @
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.