Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  commodity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przepływ towarów jest istotnym elementem funkcjonowania ówczesnego społeczeństwa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa tego procesu został on uregulowany prawnie oraz nałożono na towary cła, które pobierane są przez państwa od wywozu i przywozu towarów. Sprawny i bezpieczny przepływ towarów opiera się na odpowiednim procesie celnym. W celu zbadania i ulepszenia tego procesu zastosowano metodę analizy sieciowej. W artykule wykorzystano oprogramowanie wspomagające analizę sieciową metodą PERT, używając dodatkowego pakietu WinQSB 2.0 i określono korzyści oraz wady jego zastosowania. W opracowaniu omówiono pojęcia cło i towar. Opisano podstawy prawa celnego, procedury celne, bezpieczeństwo przepływu towarów, optymalizację decyzji w zagadnieniach bezpieczeństwa oraz metodę programowania sieciowego – PERT. Zapoznano z planem procesu celnego importu między krajem trzecim a krajem znajdującym się w UE, który następnie zbadano metodą PERT i opracowano w module PERT_CPM wspomagającym analizę sieciową. Celem artykułu jest określenie wykorzystania oprogramowania wspomagającego analizę sieciową metodą PERT w przedsięwzięciu dotyczącym bezpieczeństwa. słowa kluczowe proces celny, towar, bezpieczeństwo, metoda planowania i kontroli, oprogramowanie wspomagające
EN
The movement of goods is an essential part of the functioning of a modern society. In order to ensure the safety of this process, it has been regulated by law and customs duties on the export and import of goods have been imposed on goods, which are levied by particular countries. Efficient and safe movement of goods is based on an appropriate customs process. In order to investigate and improve this process, a network analysis method has been used. The paper explores the use of the software supporting network analysis by the PERT method, with the help of the WinQSB 2.0 add-on package, and identifies the advantages and disadvantages of its use. It presents definitions of customs and commodity. The basics of customs law, customs procedures, security of goods movement, decision optimization in issues of the safety and the method of network programming – PERT were described. The customs import process plan between a third country and an EU Member State was examined using the PERT method and then developed in the PERT_CPM module that supports the network analysis. The objective of this paper is to determine the use of software supporting network analysis using the PERT method in a security-related undertaking.
PL
W artykule poruszono problematykę symboliczności produktu. Badaną kwestię rozpatrzono z perspektywy jakości postrzeganej produktu. Celem artykułu było zaprezentowanie symbolicznej strony produktu, mającej znaczenie w postrzeganiu jakości przez konsumentów. Zaprezentowano wybrane przykłady produktów o charakterystycznej symbolice. Wyjaśniono także, na czym ta symbolika polega. Wykazano, że obcowanie z produktem o walorach symbolicznych jest m.in. zapowiedzią przeżyć, które wraz z produktem się kupuje, jak również unikalnej atmosfery związanej z jego użytkowaniem. Zwrócono uwagę, że symboliczne walory produktu stają się często ważniejsze dla konsumenta niż walory użytkowe.
EN
The article deals with the symbolism of the product. The examined issue was considered from the perspective of perceived quality of the product. The aim of the article was to present the symbolic side of the product, important in the perception of quality by the consumers. Selected examples of products with characteristic symbols were presented. The article explains what this symbolism comes from. It has been shown that dealing with a product of symbolic value is, among others, an announcement of experiences that are bought with the product, as well as a unique atmosphere related to its use. It was pointed out that the symbolic values of the product often become more important to the consumer than the functional ones.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono sposoby obniżania kosztów spawania oraz charakterystykę poszczególnych kosztów związanych ze spawaniem. Dodatkowo opisano sposoby obliczania kosztów spawania oraz wpływ poszczególnych czynników na te koszty. Najważniejszym aspektem w problematyce oszczędności kosztów jest konieczność kompleksowego spojrzenia na produkcję z uwzględnieniem wszystkich etapów wytwarzania konstrukcji i wyrobów spawanych.
EN
This article outlines ways to reduce the cost of welding and the characteristics of the individual costs associated with welding. In addition, the methods of calculation of welding costs and the influence of individual factors on these costs are presented. The most important aspect in the cost savings issue is the need for a comprehensive look at production, taking into account all stages of manufacturing welded constructions and products.
PL
Artykuł prezentuje nowe kanały przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw. Rozwój technologii takich jak Internet, telefony komórkowe czy wyspecjalizowane programy komputerowe, w znacznym stopniu przyczyniły się do efektywniejszego zarządzania informacją pomiędzy partnerami biznesowymi. Ponadto zostały zaprezentowane nowe technologie w zarządzaniu magazynem oraz nowe, szybsze formy dostarczenia towaru do klienta. Łatwość oraz duża dostępność tego środka komunikacji skłoniła wielu przedsiębiorców do rozwoju swojej działalności także wirtualnie. W artykule zostały omówione platformy internetowe (Allegro, Ebay ) jako przykład nowych możliwości w prowadzeniu firmy. Ponadto zostały zaprezentowane przykłady firm (ASOS, Neo.24, Amazon), które dzięki wykorzystaniu nowych technologii cieszą się bardzo dużą popularnością wśród internetowych klientów.
EN
The article presents new channels of information flow between the various elements of the supply chain. The development of technologies such as the Internet, mobile phones or specialized computer programs have greatly contributed to the reduction and the efficient management of information between business partners. In addition, new technologies are presented in warehouse management and new, faster form of delivery of the goods to the customer. Easy and high availability of the means of communication has led many entrepreneurs to develop their business as virtually. The article discusses the Internet platform (Allegro, Ebay) as an example of new opportunities in your business. Moreover, were presented examples of companies (Asos, Neo.24, Amazon), which through the use of new technologies have proven very popular among on-line customers.
PL
W niniejszym artykule omówiono najczęściej stosowane metody służące do klasyfikacji produktów będące podstawą do planowania rozmieszczenia towarów w magazynie. Są to metody łatwe do wdrożenia w przedsiębiorstwach, nawet poprzez stworzenie odpowiedniego arkusza kalkulacyjnego Excel. Optymalizacja rozmieszczenia produktów w magazynie jest jednym z trzech podstawowych rozwiązań pozwalających zwiększyć efektywność funkcjonowania magazynu, przy czym jest to rozwiązanie najprostsze i najmniej kosztowne. Do pozostałych zalicza się zarządzanie zamówieniami oraz planowanie trasy kompletacji produktów. Omówione metody są też często wykorzystywane przez płatne systemy WMS. W artykule dokonano zestawienia omówionych metod pod kątem najczęściej uwzględnianych kryteriów, zależności od ilości elementów, sposobu klasyfikacji produktów oraz najczęstszego zastosowania. Artykuł jest podstawą do realizacji badań w zakresie efektywności metod klasyfikacji produktów i ich wpływu na funkcjonowanie magazynu.
EN
In that paper most popular methods used for products classification were discussed. These methods are used for warehouse layouts design, what is more these methods are easy to implementation in companies, even through create spreadsheet in Excel. Optimization of products placement in warehouse is one of three ways, which help to increase warehouse effectiveness and it is the simplest and least expensive solution. Among other solutions can be order batching and routing problem optimization. Discussed methods are often used in payable systems like WMS. The article summarizes the methods discussed in terms of the most common criteria are included, depending on the number of elements, the method of classification of products and the most common application. This paper is the basis for feature researches in area of effectiveness of products classification method and their effects on the total effectiveness of warehouse.
EN
Background: Transport needs are specific expectations of business organizations and depend on customers' preferences, availability of supra- and infrastructure and ecological awareness. This study aims at outlining global efforts towards sustainable development by utilizing transport means with optimized solutions and specific advantages of each transport mode. Novel concepts within multi-variant transport, such as co-modal or synchromodal transport, make up a basis for creating a higher standard of process organization, characterized by individual customized solutions. Material and methods: Have been described the features and main characteristics of modern concepts synchromodal transport and identifies differences in relation to the well-known multimodal system. The paper presents a statistical analysis of the share of various modes of transport in intermodal transport in the last ten years. Conducted the examination of the significance of quality features of transport services on a sample of 613 companies chosen deliberately. The collected data were analyzed using two marking scales indicated determinants of composite supply chain. Results and conclusions: The presented analysis of transport service qualities in the context of prospective synchromodal transport included participants of complex supply chains. The results show that they aim towards improvement of relations, co-operation and partnership in future process-related and strategic solutions.
PL
Wstęp: Potrzeby transportowe są pożądanymi przez gospodarkę oczekiwaniami zależnymi od preferencji klientów, dostępności supra- i infrastruktury, świadomości ekologicznej. Celem opracowania jest wskazanie światowych dążeń do zrównoważonego rozwoju i wykorzystania środków transportu z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań i zalet każdej z gałęzi. Nowatorskie koncepcje w obszarze transportu wielowariantowego, jak transport komodalny, czy synchromodalny stanowią fundamenty kreowania wyższego poziomu organizacji procesowej z uwzględnieniem rozwiązań zindywidualizowanych. Metody: Opisano cechy i główne założenia nowoczesnej koncepcji transportu synchromodalnego oraz wskazano różnice w odniesieniu do znanego systemu multimodalnego. Przedstawiono analizę statystyczną w zakresie udziału poszczególnych gałęzi transportu w przewozach intermodalnych w ostatnich dziesięciu latach. Przeprowadzono badania ważności cech jakości świadczonych usług transportowych na próbie 613 przedsiębiorców dobranych celowo. Zebrane dane przeanalizowano w przekroju dwóch skal ocen uwzględniając wyróżnione determinanty dostaw wielogałęziowych. Wyniki i wnioski: Przeprowadzona analiza cech jakości świadczonych usług transportowych w kontekście perspektywicznej koncepcji synchromodal transport obejmująca uczestników złożonych łańcuchów dostaw wskazuje na dążenia w kierunku doskonalenia relacji, wzajemnej współpracy i partnerstwa przyszłościowych rozwiązań procesowych i strategicznych.
PL
W artykule dokonano przeglądu wybranych metod doboru źródeł zaopatrzenia - przedstawiono metody: punktową, graficzną i wskaźnikową oraz zestawiono przykładowe kryteria doboru dostawców. Podjęto próbę przedstawienia specyfiki doboru i oceny w Systemach Oceny Dostawców w wybranych przedsiębiorstwach, zwracając uwagę na takie aspekty, jak: znaczenie oceny ważonej oraz zastosowanie oceny z wykorzystaniem kryterium głównego i kryteriów pomocniczych. Całość zakończono wnioskami.
EN
In the article the review of chosen methods of the supply's sources selection was caused. Presented methods stayed: taxonomical, graphical and indicator's; model criteria of the suppliers' selection of were also compared. The author made an attempt at describing the specificity of the selection and the evaluation in Evaluation Systems of Suppliers in selected companies. She payed attention to such aspects as: meaning of the weighed evaluation and applying the evaluation using the main criterion and support criteria. The whole was finished with conclusions.
PL
Wysłanie towaru poza granicą państwa jest uwarunkowane różnorodnymi czynnikami. Płynności przepływu towarów uzależniona jest od regulacji prawnych oraz współpracy firm kooperujących ze sobą. Wzajemne kontakty oraz ich częstotliwość jest widoczna w jakości świadczonych usług. Odprawa celna stanowi punkt kulminacyjny na drodze tranzytowej. Niedopełnienie obowiązków spedytora może spowolnić wysyłanie. Czas dostawy jest najważniejszym atutem każdej firmy logistycznej. Dodatkowe usługi takie jak potwierdzenie doręczenia powiększają wachlarz usług firmy. Największy wpływ na odprawy celnej ma agencja celna Air Cargo Poland świadcząca usługi dla firmy kurierskiej.
EN
It’s a simple process to send goods beyond country, but its conditional of many factors. Fluency in the flow of goods is subject of regulation and cooperation of employees of companies cooperating with each other. Quality of services is evident in the frequency of their mutual contacts. When the consignment is not delivery at the time may be caused by a failure to tasks of the shipper. Time of delivery is the most important asset of any company's logistics. In the company DPD Poland the most important is served at the time of shipment to the consignee. The main factor to not delivery parcel at the time is services of customs clearance. The direct impact on this have Customs Agency Air Cargo Poland, with one providing services related to customs clearance for currier company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.