Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measuring apparatus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Praca przedstawia metodę realizacji nadzorowania wyposażenia pomiarowego pracującego w reżimie ciągłym.
PL
Artykuł porusza problem prowadzenia nadzoru nad analizatorem pH realizującym pomiar w reżimie ciągłym (on-line).
EN
The article presents the methodology and results of comfort measurements in terms of noise and vibration in the driver seat of new and modernized electric multiple units, in accordance with applicable regulations and standards. The measuring apparatus used and the location of measurement points has been shown. The article also contains information on the sources of vibration and noise in rail vehicles.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki pomiarów komfortu pracy w zakresie drgań i hałasu na stanowisku pracy maszynisty nowych i zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy. Zaprezentowano wykorzystaną aparaturę pomiarową oraz przedstawiono miejsca pomiarów. W artykule zawarto także informacje źródłach drgań i hałasu w pojazdach szynowych.
PL
W artykule przedstawiono źródła powstawania zakłóceń elektromagnetycznych mogących wpływać na poprawne działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zestawiono obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy występowania zakłóceń dla wybranych typów czujników. Badania wykonywane na infrastrukturze kolejowej wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno merytorycznego, badanego obiektu jak i stanowiska pomiarowego. Badania wykonuje się zgodnie z przygotowanym scenariuszem uwzględniającym możliwie wszystkie sytuacje, w których badany pojazd może generować zakłócenia powodujące niestabilną pracę czujników, takie jak rozruch czy hamowanie. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wraz z kryteriami oraz sposoby przeprowadzania badań, a także szczegółowe wymagania dotyczące aparatury pomiarowej.
PL
Badania doświadczalne pojazdów samochodowych najczęściej są wykonywane z wykorzystaniem pojazdów wielośladowych, co zwiększa ich stabilność ruchu i możliwości montażu aparatury pomiarowej. Układy pomiarowe dedykowane do badań jednośladów, a w szczególności motocykli wyczynowych, powinny się charakteryzować niewielkimi rozmiarami, małą masą własną i niezależnymi modułami pamięci i zasilania. W artykule przedstawiono przegląd układów pomiarowych ruchu pojazdów samochodowych.
EN
Experimental studies of motor vehicles are usually performed using multi-track vehicles, which increases the stability of motion and measuring equipment mounting options. Measurement systems dedicated to research wheelers, in particular high-performance motorcycles, should be characterized by small size, low weight, and its own independent memory modules and power supply. This article presents an overview of traffic measurement systems of motor vehicles.
PL
Badania drogowe pojazdów jednośladowych wykonuje się wykorzystując zintegrowane moduły pomiarowe cechujące się niewielkimi rozmiarami małą masą własną i niezależnymi modułami pamięci i zasilania. Uniwersalność takich układów jest podyktowana warunkami zabudowy na obiekcie badań oraz koniecznością niwelowania ich wpływu na stabilność i kierowalność pojazdu. W artykule skupiono się na przedstawieniu układów pomiarowych opartych na czujnikach wykonanych w technologii MEMS umożliwiających pomiary parametrów ruchu pojazdów samochodowych.
EN
Road tests of two-wheeled vehicles is carried out using an integrated measurement modules are characterized by small size and low weight own independent memory modules and power supply. The versatility of these systems is dictated by the zoning on the subject of research and the necessity of eliminating their influence on the stability and controllability of the vehicle. The article focuses on the presentation of the measurement systems based on sensors made in MEMS technology to enable measurement of vehicle motion parameters.
PL
Głównym tematem prezentowanej pracy jest przedstawienie wyników prac konstrukcyjnych i badawczo-wdrożeniowych dotyczących zastosowania pomiarów przebijalności w badaniach płyt sidingowych wykonanych z poli(chlorku winylu). Zaprezentowana w artykule aparatura pomiarowa została skonstruowana i wykonana w celu odzwierciedlenia warunków prowadzenia testu przebijalności, jednak zastosowane rozwiązania w formie napędu sprężynowego oraz zmniejszenie rozmiarów zewnętrznych pierwowzoru, miały na celu miniaturyzację urządzenia w celu jego zastosowania jako przenośny aparat pomiarowy. W celu weryfikacja sprawności i powtarzalności działania urządzenia przeprowadzono szereg testów porównawczych, których celem było sprawdzenie poprawności działania zaproponowanej konstrukcji.
EN
The main theme of this work is to present the results of the design and implementation research on the use of measurement in research of the impact resistance of siding plates made of poly(vinyl chloride). The presented measuring apparatus has been designed and constructed to reflect the conditions of Gardner drop test, but the solutions in the form of the drive spring and reduced size of the prototype, aimed at miniaturization of the device for its use as a portable measuring apparatus. In order to verify the efficiency and reproducibility of the device, a number of comparative tests was performed, the aim was to check the correct operation of the proposed construction.
PL
Artykuł opisuje problematykę zadania badawczego ukierunkowanego na opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Przedstawiono sposób realizacji projektu przez konsorcjum naukowo-przemysłowe oraz opisano opracowane urządzenia RAKo i RAKn tworzące system nadawczo-odbiorczy, będące rezultatem projektu. Odniesiono się także do możliwości zabudowania aparatury w urządzeniu zasilającym odbiory w sieciach niskiego napięcia w układzie elektrycznym stacji transformatorowej typu MAR-G.
EN
The article is describing issues of the research task directed at developing solutions, along with the measuring apparatus, enabling to take measurements and diagnose electrical power engineering cables and wires in the mine workings with the risk of explosion of methane and/or coal dust. The way of realisation of the project by the scientific-industrial consortium was presented as well as RAKo and RAKn devices, that were developed, were described, which are creating the transmit-ting-receiving system, being a result of the project. One has also referred to the possibility of developing apparatus in the device that is powering receptions in the low voltage webs, in the electric system of transformer station of the MAR-G type.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badańemisji związków szkodliwych spalin silnika turbinowego samolotu Su-22, przeprowadzonych w warunkach przedstartowej próby silnika realizowanej na płycie lotniska. W artykule przedstawiono wyniki badań i ich analizę, pozwalającą na dokonanie oceny możliwości wykorzystania tego typu testów stacjonarnych do oceny emisji związków toksycznych spalin z turbinowych silników odrzutowych.
EN
The paper presents the results of exhaust gas emissions research for the Su-22 aircraft engine, conducted in the prestart engine test on the apron. The paper presents the measurements results and their analyses helping to assess if it is possible to use these kind of stationary tests in the toxic emission compounds evaluation from turbine jet engines.
PL
Kompostowanie jest wysoce złożonym procesem, na który wpływ ma szereg czynników, dlatego badanie jego przebiegu wymaga stworzenia wysoce specjalistycznych stanowisk pomiarowych. Jedną z istotnych wielkości, jakie w sposób znaczący wpływają na przebieg procesu kompostowania jest temperatura, która charakteryzuje się zarówno zmiennością czasową i przestrzenną. Wyposażenie bioreaktorów w dużą liczbę czujników pomiarów temperatury komplikuje do tego stopnia proces pozyskiwania danych, iż koniecznością staje się jego automatyzacja. Autorzy przeanalizowali dostępne rozwiązania i podjęli decyzję o wykorzystaniu magistrali 1-Wire, jako szkieletu aparatury pomiarowej, umożliwiającej podjęcie szerszych i dokładniejszych badań dotyczących problematyki przepływu ciepła i masy oraz weryfikacji stopnia dojrzałości kompostu na podstawie ilości wytworzonego ciepła.
EN
Composting is a highly complex process, which is affected by numerous factors, therefore, study on its course requires highly specialized measuring apparatus. One of the factors which significantly affects the composting process is temperature, which is characterized by both temporal and spatial variability. Equipment of bioreactors with a large number of temperature measurement sensors complicates the process of data acquisition to such extend that its automation is necessary. The authors analysed available solutions and decided to use 1- Wire bus as a frame of the measuring apparatus that allows to undertake research on problems of heat and mass flow and to verify the degree of maturity of compost based on the amount of heat produced.
PL
W artykule przedstawiono problematykę badań taboru kolejowego w zakresie oceny emisji zaburzeń promieniowanych, generowanych przez tabor oraz poziomu zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów zapisanych w normach i innych dokumentach. Omówiono metodykę pomiarów emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych. Podstawą oceny emisji elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych jest wartość natężenia pola elektromagnetycznego, zmierzona w pobliżu obiektów ruchomych. Przedstawiono główne źródła zaburzeń radioelektrycznych występujących na terenach kolejowych jak również źródła zaburzeń radioelektrycznych w pokładowej sieci zasilającej. Zamieszczono również przykładowe wyniki normatywnych pomiarów zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych w pokładowej sieci niskiego napięcia oraz wyniki pomiarów dodatkowych w konfiguracji z załączonymi i wyłączonymi filtrami na podstacji, zarejestrowanych przy różnych prędkościach elektrycznego zespołu trakcyjnego ED74. Zamieszczono również wyniki z pomiarów emisji elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych pochodzących od ezt 22WE (ELF). Opisano metodę szacowania niepewności pomiarów w badaniach emisji zaburzeń od taboru kolejowego.
EN
The paper presents rolling stock testing in respect of interference emission radiated or generated by the rolling stock as well as interference level transmitted by the on-board low voltage power supply system, taking permissible levels defined in the standards and other documents into consideration. Methodology of radiated and conducted emission rate measurements is discussed. Magnetic field strength - as measured near moving objects - is taken as a basis for the evaluation of radiated electromagnetic interference level. Main sources of radio noise found on the railway premises as well as the sources of radio noise in the on-board low voltage supply network are presented. As an example, results of standard measurements of radio noise transmitted in the on-board low voltage network as well as the results of additional measurements - with the substation filters switched on or off - recorded for various speeds of the ED74 electric multiple-unit, are presented. Moreover, the results of measurements of electromagnetic interference emission levels originating from the EZT22WE (ELF) are included. The paper described a method for the evaluation of measurement uncertainty while measuring emission levels originating from the rolling stock.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty wieloletnich badań autorów nad zmianą temperatury względnej węgla w pokładach pod wpływem desorpcji metanu, prowadzonych w Głównym Instytucie Górnictwa. Pozwoliły one na opracowanie kryteriów, metody i aparatury pomiaru temperatury względnej węgla w strefie okołoprzodkowej pod wpływem desorpcji metanu i zachodzących procesów endotermicznych. Przedstawiono propozycję zastosowania pomiaru temperatury względnej węgla w pokładach nasyconych metanem dla bieżącej oceny stanu zagrożenia metanem oraz zjawiskami gazogeodynamicznymi w strefie okołoprzodkowej. Przedstawiona metoda pomiarowa i aparatura pozwalają szybciej i dokładniej ocenić rzeczywiste zagrożenie metanowe i zagrożenie zjawiskami gazogeodynamicznymi w drążonych wyrobiskach, w pokładach nasyconych metanem.
EN
The paper discusses the method and apparatus for non-contact measurement of temperaturę of the coal mass within prospecting boreholes, with the aim of making a current prognosis of the hazard due to the outburst of methane and rock in driven mine headings, and of determining the buffer zone to protect the heading against unexpected outbursts. The probe to control borehole temperature operates on the basis of non-contact measurement of temperaturę. It is designed to perform continuous measurements of the relative temperature along the walls of the prospecting borehole with the diameter of 50-90 mm, and to determine the outburst hazard zones in the coal headings of the mine workings. The measurement of temperature along the borehole, realised by means of the probe, is aimed at locating the hazard zone (HZ) in respect of the outburst, and at simultancous determining the buffer safety zone (BSZ). The determination of HZ and BSZ zones is of vital importance for safety of mining crews employed at driving the workings in coal seams endangered with outbursts of methane and rock. The HZ zone provides information on the location of oceurrence of the hazard zone in respect of the outburst ahead of the front of the driven working. In turn, the BSZ zone defines the thickness of the stress-relieved and degassed protective coal mass, protecting the heading against a direct contact with the BSZ zone.
PL
W artykule opisano wybrane zagadnienia związane z poprawnym doborem liczby, miejsc zainstalowania oraz wymaganych parametrów technicznych przekładników prądowych i napięciowych wykorzystywanych przez układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jednostek wytwórczych. Zestawiono podstawowe wymagania stawiane aparaturze pomiarowej, wynikające z konieczności zapewnienia odpowiedniej dokładności przetwarzania wielkości pierwotnych na wtórne, zarówno w stanach ustalonych, jak i nieustalonych pracy obiektów chronionych.
PL
Zjawisko utleniania się węgli powoduje zagrożenie bezpieczeństwa pracy, a ponadto może być przyczyną znacznych strat materialnych. W Przemysłowym Instytucie Elektroniki opracowano urządzenie służące do automatycznego oznaczania reakcyjności węgla wobec tlenu (samozapalności). W Zakładzie Oceny Jakości Paliw Stałych - GIG przetestowano to urządzenie i sprawdzono czy wskaźniki samozapalności wyliczane za jego pomocą są poprawne.
EN
Oxidation of coal phenomenon causes work safety hazard and moreover can be a cause of considerable losses. An apparatus for automatic determination of coal reactivity to oxygen (self-ignitability) has been elaborated in Przemysłowy Instytut Elektroniki. This apparatus has been tested in the Solid Fuel Quality Evaluation Department of GIG (Main Mining Institute), and correctness of self-ignition indices calculed by means of it checked.
PL
Autor artykułu przybliża w nim Czytelnikom "Śląskich Wiadomości Elektrycznych" treść swojej książki noszącej tytuł taki sam jak artykuł.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.