Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric shock
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule skupiono się na problematyce związanej z porażeniami prądem elektrycznym i związanymi z nimi skutkami patofizjologicznymi. Przedstawiono mechanizm rażenia oraz najnowsze wytyczne w zakresie ratownictwa osób rażonych prądem elektrycznym. Na podstawie dostępnych danych, pochodzących z placówek POZ, wykonano statystykę wypadków w latach 2020–2021, w których przyczyną był prąd elektryczny.
EN
Electric shock accident is one of the main causes of fatal construction accidents. In this study, 101 electric shock accidents are analyzed to mine the potential associations of human errors. The modified Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) is used to classify human factors of accident causes. Characteristics and potential causes of the accidents are identified by employing frequency analysis. Chi-square test and Apriori algorithm are utilized to explore the associations among the causes. Some significant association between any of two factors are shared. According to association rules using three criteria: support (S), confidence (C) and lift (L), the two key paths are extracted based on the hierarchy of the HFACS. One is: organizational process loopholes → failed to correct problem → perceptual and decision errors (S = 0.11, C = 0.423, L = 1.02), and the other is: organizational process loopholes → poor skill level of workers → routine violation (S = 0.149, C = 0.789, L = 1.945). Managerial implications are proposed to prevent or reduce accidents based on interconnections of factors and key paths.
PL
W artykule opisano skrótowo budowę i fizjologię układu nerwowego człowieka oraz jego reakcje na bodźce elektryczne. We wnioskach podano, że odbiór bodźców elektrycznych przez układ nerwowy człowieka jest możliwy wyłącznie przez jego zakończenia włókien nerwowych oraz receptory skórne. Przenikanie prądu rażeniowego do układu nerwowego człowieka poza receptorami skórnymi uniemożliwia mielinowa otoczka izolująca przewodzące włókna nerwowe. Przeprowadzone badania wykazały dużą wartość rezystancji otoczki mielinowej izolującej układ nerwowy od przewodzącego środowiska wewnątrzustrojowego. Ponieważ rezystywność układu nerwowego jest kilka razy większa od rezystywności krwi, prąd rażeniowy w organizmie człowieka przepływa układem krwionośnym, a nie nerwowym.
EN
The article briefly describes the structure and physiology of the human nervous system and the reactions of its nervous system to electrical stimuli. The conclusions state that the reception of electrical stimuli by the human nervous system is possible only through its nerve endings and through skin receptors. Penetration of the shock current to the human nervous system outside the skin receptors is prevented by the myelin sheath isolating the conductive nerve fibers. The study showed a high value of myelin sheath resistance isolating the nervous system from the conductive intracorporeal environment. Because the resistivity of the nervous system is several times greater than the blood resistivity, the shock current in the human body flows through the blood system, not the nervous system.
PL
W artykule omówiono mechanizm trygerowania pioruna przez wysokie obiekty. Podano zależność na liczbę uderzeń pioruna w zależności od wysokości obiektu. Opisano tragiczny przypadek uderzenia pioruna w Giewont 22 sierpnia 2019 r.
EN
The article discusses the mechanism of lightning triggering by tall objects. The formula on the number of lightning strikes depending on the height of the object was given. A tragic case of a lightning strike in Giewont was described on August 22, 2019.
PL
W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka, spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.
EN
Pathological effects in human body after electrocution are described in this paper. This study involves histopathological correlations in human nervous system after exposure to electric current. Identification of cardiac arrest was also described.
PL
W artykule opisano skrótowo budowę i fizjologię układu nerwowego człowieka oraz jego reakcje na bodźce elektryczne. Odbiór bodźców elektrycznych przez człowieka jest możliwy wyłącznie przez zakończenia włókien nerwowych i receptory skórne. Przenikanie prądu rażeniowego do układu nerwowego poza nimi uniemożliwia otoczka izolująca włókna nerwowe o dużej wartości rezystancji. Ponieważ rezystywność układu nerwowego jest kilka razy większa niż krwi, prąd rażeniowy w organizmie człowieka przepływa układem krwionośnym, a nie nerwowym.
EN
The article briefly describes the structure and physiology of the human nervous system and the reactions of its nervous system to electrical stimuli. The conclusions State that the reception of electrical stimuli by the human nervous system is possible only through its nerve endings and through skin receptors. Penetration of the shock current to the human nervous system outside the skin receptors is prevented by the myelin sheath isolating the conductive nerve fibers. The study showed a high value of myelin sheath resistance isolating the nervous system from the conductive intracorporeal environment. Because the resistivity of the nervous system is several times greater than the blood resistivity, the shock current in the human body flows through the blood system, not the nervous one.
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy stanowiący mózg i rdzeń kręgowy. Obwodowy układ nerwowy łączy nerwowy układ ośrodkowy z narządami ustroju oraz receptorami. Pod względem czynnościowym układ nerwowy tworzą włókna nerwowe, które dzielimy na dośrodkowe i odśrodkowe. Włókna dośrodkowe (czuciowe) przekazują bodźce informacyjne z receptorów na powierzchni ciała i z narządów wewnętrznych do ośrodkowego układu nerwowego. Włókna odśrodkowe przewodzą impulsy z ośrodkowego układu nerwowego w odwrotnym kierunku, do efektorów narządów wykonawczych. Efektorami są mięśnie oraz gruczoły.
PL
W artykule opisano skrótowo budowę i fizjologię układu nerwowego człowieka oraz reakcje jego układu nerwowego na bodźce elektryczne. We wnioskach podano, że: odbiór bodźców elektrycznych przez układ nerwowy człowieka jest możliwy wyłącznie przez jego zakończenia włókien nerwowych oraz przez receptory skórne; przenikanie prądu rażeniowego do układu nerwowego człowieka poza receptorami skórnymi uniemożliwia mielinowa otoczka izolująca ­przewodzące włókna nerwowe; przeprowadzone pomiary wykazały dużą wartość rezystancji otoczki mielinowej izolującej układ nerwowy od przewodzącego środowiska wewnątrzustrojowego; ponieważ rezystywność tkanki nerwowej jest kilka razy większa od rezystywności krwi, prąd rażeniowy w organizmie człowieka zazwyczaj przepływa układem krwionośnym, a nie nerwowym.
EN
Briefly described is the structure and physiology of a human nervous system and reactions of this system to electrical stimuli. As the conclusion we can say that: receiving of electrical stimuli by a human nervous sytem is possible only through its nerve fibres endings and skin receptors; penetration of the shock current into a human nervous system – except through the skin receptors – is precluded by the myelin sheath insulating the conducting nerve fibres; the carried out measurements show high resistance value of myelin sheath isolating the nervous system from the conductive intrabody environment; the resistance of the nervous tissue is several times higher than the blood resistance and the shock current flows usually in a human body through the circulatory and not the nervous system.
PL
W artykule przedstawiono sprawy związane z zapewnienieniem bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego sprzętu medycznego. Zwrócono uwagę na fakt, iż uszkodzona lub niesprawna aparatura medyczna wykorzystywana do leczenia lub przeprowadzania diagnostyki może stać się potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia pacjentów i pracowników. W dalszej części opracowania zaprezentowano dane dotyczące wypadków przy pracy powstałych na skutek kontaktu z elektrycznością przez dotyk bezpośredni w obiektach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz opisano proces kontroli i badania medycznych urządzeń elektrycznych.
EN
The article presents matters related to ensuring safety of usage and proper operation of electrical medical equipment. Particular attention is drawn to the fact that damaged or defective medical equipment used for treatment or diagnostics may not only become a potential health threat, but also pose risk for the life of patients and employees. Further section of the paper presents data on accidents at work resulting from direct contact with electricity in healthcare facilities and nursing homes and describes the process of inspection and testing of electrical medical equipment.
PL
W artykule przedstawiono zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym bezpośrednio po zdarzeniu. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.
EN
Pathological effects in human body after electrocution are described in this paper. This study involves histopathological correlations in human nervous system after exposure to electric current. Identification of cardiac arrest was also described.
11
Content available remote Analiza wpływu prądu elektrycznego na organizmy żywe
PL
W artykule przedstawiono podstawowe definicje związane z wpływem prądu elektrycznego na organizmy żywe oraz skutki przepływu prądu elektrycznego. Uwzględniono również graniczne dopuszczalne napięcia i prądy rażeniowe dla ludzi i zwierząt hodowlanych.
EN
The article presents basic definitions related to the influence of electric current on living organisms and the effects of electric current flow. There are also included the permissible voltage limits and currents for humans and farm animals. Title: Analysis of the influence of an electrical current on a living organisms.
PL
W artykule przedstawione usystematyzowane informacje dotyczące niebezpiecznych konsekwencji związanych z porażeniami prądem elektrycznym żywych organizmów. Podano wyniki, progi i dopuszczalne wartości dla przypadków różnych narażeń.
EN
The paper presents systematized information concerning hazards related to electric shock sustained by living organisms. It includes the effects, thresholds and admissible values of individual hazards.
13
Content available Prąd elektryczny zagrożeniem dla strażaków
PL
Strażacy, prowadząc działania ratowniczo-gaśnicze w budynkach, w wypadkach związanych z ruchem drogowym lub kolejowym, narażeni są na zagrożenia wynikające z obecności urządzeń i instalacji pod napięciem. Sieci i instalacje elektryczne są nieodzownym elementem nowoczesnej infrastruktury. Użytkownicy urządzeń elektrycznych mogą być narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, zależnie od budowy urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, sposobu wykonania instalacji, niedopasowania urządzeń do warunków technicznych eksploatacji i otoczenia oraz od niezadowalających umiejętności personelu obsługującego te urządzenia. W związku z tym strażak przystępując każdorazowo do działań, zobligowany jest do wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości wystąpienia przepływu prądu elektrycznego przez jego ciało podczas akcji. Z reguły sprowadza się to do odłączenia akumulatorów w pojazdach mechanicznych, odłączenia sieci lub instalacji elektrycznych doprowadzonych do budynku przez Pogotowie Energetyczne lub wyłączenia zasilania z użyciem wyłącznika głównego prądu. Jednakże różnorodność urządzeń oraz instalacji elektrycznych funkcjonujących w obrębie konkretnego obiektu może budzić wątpliwości, czy „wszystko” odłączono i nie występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Na tą ewentualność każdy strażak wyposażony jest w odpowiedni sprzęt, obuwie dielektryczne oraz detektory prądu przemiennego. Niemniej jednak, ważne jest, aby każdy strażak posiadał elementarną wiedzę na temat zasad postępowania w obrębie czynniej sieci elektroenergetycznej oraz negatywnego oddziaływania prądu elektrycznego na jego organizm. W artykule zawarto informacje na temat wpływu przepływu prądu elektrycznego przez organizm człowieka, metod ograniczania jego negatywnych skutków oraz zasad postępowania podczas zdarzeń z udziałem prądu elektrycznego, w aspekcie przepisów prawa i ochrony osobistej strażaków.
EN
Firefighters, while carrying out rescue and extinguishing operations in buildings, in cases related to road or rail traffic, are exposed to hazards resulting from the presence of electric voltage equipment and installations. Electrical grid and installations are an indispensable element of modern infrastructure. Users of electrical devices may be exposed to various types of hazards, depending on the construction of devices and electric energy receivers, the method of installation, equipment mismatches for the technical conditions of use and surroundings, as well as the unsatisfactory skills of the personnel operating these devices. Therefore, each time a firefighter joins the action, they are obliged to eliminate threats resulting from the possibility of electric current flow through his body during the action. As a rule, this amounts to disconnecting the batteries in motor vehicles, disconnecting the network or electrical installations brought to the building by the Energy Emergency Service or switching off the power supply using the main power switch. However, the diversity of devices and electrical installations functioning within a particular facility may raise doubts whether "everything" has been disconnected and there is no danger of electric shock. For this eventuality, every firefighter is equipped with appropriate equipment, dielectric footwear and AC detectors. Nevertheless, it is important that every firefighter has an elementary knowledge of the rules of conduct within the active power grid and the negative impact of electricity on his body. The article contains information on the impact of electric current flow through the human body, methods of limiting its negative effects and rules of conduct during events involving electric current in the aspect of law and personal firefighters protection.
PL
Prąd elektryczny jest głównym nośnikiem energii we współczesnych czasach. Każde gospodarstwo domowe, zakład pracy, a nawet pojazd mechaniczny, w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje energię elektryczną. Różne gałęzi gospodarki przemysłowej, transport oraz gospodarstwa domowe do normalnego funkcjonowania wymagają zasilania w energię elektryczną poprzez sieci lub instalacje elektroenergetyczne. Stale rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania elektrycznego wpływa na potrzebę rozbudowy oraz dostosowywania infrastruktury do wymogów ich właściwego zasilania pod względem technicznym oraz bezpieczeństwa eksploatacji. Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych wpływa na ich szybkie kurczenie, wzrost kosztów pozyskiwania oraz kosztów końcowej produkcji energii elektrycznej. Wprowadzone w Polsce regulacje prawne w zakresie pozyskiwania i zbywania energii, wyprodukowanej w prosumenckich mikro instalacjach, wpłynęły na dynamiczny rozwój sektora „zielonej” energetyki. Polska zobowiązana jest do 2020 r. zwiększyć procentowy udział energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 15%. Technologia fotowoltaiczna (PV) staje się coraz częściej wykorzystywana w mikro instalacjach (≤10kW), montowanych na dachach domów jednorodzinnych lub w postaci zestawów modułów wolnostojących na prywatnych posesjach. Instalacje tego typu w większości eksploatowane są przez osoby nie mające odpowiedniej wiedzy i przygotowania praktycznego, dotyczącego bezpieczeństwa obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych. Wystąpienie pożaru lub innego zagrożenia w obrębie obiektu z zabudowaną instalacją fotowoltaiczną, wymaga podjęcia przez służby odpowiednich kroków umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie akcji ratowniczej lub gaśniczej. W zakresie typowych urządzeń i instalacji zasilanych z sieci dystrybucyjnej w energię elektryczną, wymagania techniczne oraz procedury odłączenia zasilania elektrycznego są jasno określone w przepisach. W przypadku instalacji fotowoltaicznych, ze względu na ich specyfikę pracy, brak jest możliwości jednoznacznego wyeliminowania zagrożenia wynikającego z obecności elementów pod napięciem w trakcie trwania akcji ratowniczo-gaśniczej. W artykule przeprowadzono analizę sposobu działania systemu fotowoltaicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń porażeniowych prądem elektrycznym dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej w obrębie czynnej instalacji fotowoltaicznej.
EN
The electric current is the main energy carrier in today’s world. Each household, work place and vehicles use it more or less. Different branches of industrial economy, transport and household need electric power from mains or electric power installations to work correctly. The number of devices, which need electric power, is growing all the time. It impacts on the necessity of expansion and adjustment the infrastructure to have the correct power in terms of technical and safe operation. An excessive exploitation of natural resources affects on theirs quick shorten, the growth of acquisition costs and also the growth of final electric power costs. Legal regulations, which were brought in Poland in regard to acquire and dispose energy produced in micro installations, has impacted on the dynamic development of green energy area. Poland till 2020 is obliged to increase the number of energy produced via renewable sources to 15% of the whole energy. Photovoltaics technology (PV) is becoming more and more used in micro installations (≤10kW) which are installed on detached houses’ roofs or free-standing modules which are situated on private properties. These types of installations are mainly utilized by people, who do not have enough knowledge and practical preparation of using electric devices and installations in safety way. The occurence of fire or other danger within facility with photovoltaics installation requires taking the right action by rescue services which enable safe rescue and firefighting action. When it comes to get off the power supply from typical devices and installations supplied by electricity, technical requirements and procedures are clarified in regulations. In the case of photovoltaics installations there is no clear possibility to eliminate the threat because of theirs specificity during the rescue and firefighting action. In this article, the analysis of photovoltaics system’s mode of action has been conducted with due regard to electrocution threats among firefighters taking part in rescue and firefighting action within active photovoltaics installation.
PL
W artykule przeanalizowano wypadki przy pracy, które związane były z porażeniem prądem elektrycznym w latach 2005–2017 w zakładach górniczych. Zaprezentowano także dane statystyczne dotyczące wypadków związanych z elektrycznością przez dotyk bezpośredni. Analizę przeprowadzono na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Wyższy Urząd Górniczy.
EN
Mechanisation and automation of the extractive processes in mining and the spread of higher-performance machines, are connected with significant increase in electricity demand. Usage of faulty, damaged or incorrectly adjusted euqipment and energy installations may cause to humans employed by mining enterprises some dangerous accidents, caused by the impact of electric current on the human body. Electrical risks manifest in accidents as the possibility of electrical shock or burning from arc flash. The article analyses accidents at work, all electrical shock-related, over the period 2005–2017 at mining plants. There have been also presented the statistical data concerning some electricity accidents by direct contact. The analysis was carried out using data provided by the Statistics Poland and the State Mining Authority.
PL
W artykule przedstawiono zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym bezpośrednio po zdarzeniu. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka, spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.
EN
During accidents electricity can cause dangerous pathological effects. The most dangerous outcome of electric shock is heart arrest. Hears arrest is life threatening condition that is also known as the beginning of dying process. The most vunerable for hypoxia are brain cells because of its dependency on glucose and oxygen. Lack od oxygen leads to biochemical changes that result in oxygen and glucose deficiency, releasing od adenosine and local vasodilatation. As soon as the reservoir of oxygen in blood is exploited the first signs of dying begin to show.
PL
W XXI wieku coraz większą uwagę poświęca się zdrowiu psychicznemu człowieka. Wszechobecność urządzeń elektrycznych, które są zasilane prądem elektrycznym mogącym zabić człowieka, połączone z coraz większym uzależnianiem się od takiego zasilania i koniecznością ponoszenia opłat za energię elektryczną, u niektórych ludzi może powodować powstawanie, występowanie i nasilanie się różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Artykuł przedstawia podstawowe zaburzenia psychiczne mogące wystąpić u ludzi w wyniku zajścia interakcji człowieka i prądu elektrycznego. W przypadku większości przedstawianych tutaj zaburzeń faktyczne mechanizmy ich powstawania zostały poznane lub znajdują one uzasadnienie, jednak w niektórych przypadkach wynikają one z nadmiernych lub nieuzasadnionych lęków. Intencją autora było wykazanie, że prąd elektryczny może powodować nie tylko ubytki zdrowia fizycznego człowieka, ale również i psychicznego.
EN
In the twenty-first century, more and more attention is paid to the mental health of people. The ubiquity of electrical devices that are powered by electricity which can kill a human being, it can cause the occurrence and severity of various types of mental disorders. The article presents basic mental disorders that can occur in humans. In these cases, we know actual mechanisms of their formation or they are justified. However, in some cases, these disorders result from excessive or unnecessary medication.
PL
W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się psychice człowieka. Akcentuje się fakt istnienia różnych zaburzeń i dolegliwości oraz opracowuje sposoby radzenia sobie z nimi lub pomocy osobom. Generowanie lub przepływ prądu elektrycznego również może powodować powstawanie, występowanie i nasilanie się różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. W artykule wyszczególniono i pokrótce scharakteryzowano podstawowe zaburzenia lękowe i fobiczne. Przedstawiono również obawy i zachowania mogące wystąpić u ludzi, a których obecność jest związana z użytkowaniem, porażeniem, brakiem lub niemożnością zakupienia odpowiedniej ilości energii elektrycznej.
EN
More and more attention has recently been paid to the human psyche. Emphasized is the fact that there exist many ailments and disorders and developed are methods to cope with them or to just help the afflicted persons. Generation or a flow of an electric current can also cause formation, occurrence and growth of various mental illnesses. Specified and described briefly are basic anxiety and phobic disorders. Presented are also fears and specific kinds of behaviour in humans which occurrence is connected with everyday use of electricity, cases of electric shocks, inability to buy sufficient quantity of electric energy or the feeling to be completely cut off from its deliveries.
PL
Wyczerpujące się złoża węgla, stanowiącego podstawowy surowiec kopalny w energetyce, zmuszają do poszukiwania nowych źródeł energii. Od kilku lat odnotowuje się duże zainteresowanie energetyką odnawialną, do której należy zaliczyć również energię słoneczną. W naszym kraju coraz bardziej powszechna jest instalacja paneli fotowoltaicznych, tworzących przydomowe elektrownie słoneczne. Występujące na konstrukcji dachu budynku panele fotowoltaiczne, bardzo pożyteczne w warunkach normalnej eksploatacji, stwarzają duże zagrożenie porażenia prądem elektrycznym ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku powstania pożaru. W celu ochrony ratowników, koniecznym jest zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej przed możliwością porażenia prądem elektrycznym. Ponieważ w panelach fotowoltaicznych generacja energii elektrycznej w dzień odbywa się bez względu na stopień nasłonecznienia, na zaciskach wyjściowych generatora PV pojawia się napięcie o wartości znacznie przekraczającej wartości dopuszczalne długotrwale. W panelach fotowoltaicznych, w odróżnieniu od innych źródeł energii elektrycznej, nie ma możliwości przerwania produkcji energii elektrycznej w dzień. Sytuacja ta spowodowała konieczność poszukania innych rozwiązań, które pomimo ciągłej produkcji energii elektrycznej, umożliwiają obniżenie napięcia do wartości bliskiej zero na zaciskach całej elektrowni lub w poszczególnych panelach stanowiących elementy konstrukcyjne jej generatora. W artykule przedstawiono sposób pożarowego wyłączenia generatora przydomowej elektrowni fotowoltaicznej. W tym przypadku wykorzystana została charakterystyka prądowo- napięciowa panelu fotowoltaicznego, z której wynika, że zwarcie na zaciskach poszczególnych paneli lub na zaciskach poszczególnych gałęzi tworzących generator PV powoduje sprowadzenie napięcia do wartości bliskiej zero przy baku zagrożenia przez prądy zwarciowe płynące w obwodzie zwartych gałęzi generatora PV lub każdego z jego paneli. Wymuszone zwarcie powoduje neutralizację zagrożeń porażenia prądem ratowników uczestniczących w akcji ratowniczo -gaśniczej budynku, na którym zainstalowano panele PV.
EN
The natural resources of the coal are depleting. As it used to be the most important energy source, the society was forced to search for new energy sources. For many years, growing interest in renewable energy sources has been observed, including solar energy. In our country, the photovoltaic systems are becoming popular ‘household’ power plants. The panels placed on the roof are useful during the normal operation conditions, but in case of a fire operation, they become dangerous for the firemen. In purpose to protect the rescuers, it is necessary to use electric shock prevention measures. As photovoltaic panels produce the energy during the whole day, under any exposure to sunlight, at the connectors of the panel, the voltage is expected, which value exceeds the acceptable thresholds. It is not possible to stop the generation of the energy during daytime. This situation has forced the explorations of the solutions, that might lower the voltage to close to zero values. The article presents the solution to be used as safety switch in case of fire. The current- voltage characteristics of the photovoltaic panel has been used. The short circuit caused within the installation will reduce the voltage on the connectors, without increasing the danger level itself. Forced short -circuit will effectively neutralize electric shock risk of the firemen.
PL
W artykule przedstawiono skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki. Przeanalizowano zależność między parametrami specyficznych warunków pracy górniczej, a zagrożeniem w postaci porażenia prądem elektrycznym. Analizie poddano pracę zabezpieczeń w postaci systemu uziemiających przewodów ochronnych w wybranych rozdzielniach średniego napięcia w KWK Murcki-Staszic na poziomach eksploatacyjnych 500 i 720 m. Przeanalizowano wykonane pomiary rezystancji uziomów w okolicach wybranych rozdzielni oraz określono wielkości rzeczywistego napięcia dotykowego i porównano je z dopuszczalnym napięciem dotykowym.
EN
The article presents the effects of electric current on the human body. The article analyzes the relationship between the parameters of the specific working conditions of mining, and the threat of electric shock. Analyzed the work of security in the form of a system of grounding protective conductors in the selected medium voltage switching stations in KWK Murcki-Staszic (exploitation levels on the 500 and 720 m). Analyzed the measurements of earth electrodes resistance in the area of selected switching stations and specified the actual touch voltage and compared with permissible touch voltage.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.