Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo użytkowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych należą do najczęściej spotykanych rozwiązań wśród elewacji wentylowanych. Podobnie jak inne elewacje wentylowane, omawiany typ składa się z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt włóknisto-cementowych. Elewacje wentylowane z okładzinami z włóknocementu są bardzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wykonawcze. Poza tym wymagają przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego w celu wykrycia na wczesnych etapach wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które mogą spowodować przyspieszone degradacje systemów elewacyjnych. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi, a także podstawowy zakres czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades made of fiber-cement panels are the most common solutions among ventilated facades. Like other ventilated facades, the discussed type consists of: subframe systems, thermal insulation, ventilation air space and fiber-cement cladding. Ventilated facades with fiber-cement cladding are very sensitive to design and workmanship fals. In addition, they require reliable periodic inspections of the technical condition in order to identify at an early stage all anomalies and damages that may cause accelerated degradation of the facade system. The paper presents the principles of periodic assessments of ventilated facades with fiber-cement cladding and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described that allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
Elewacje z okładzinami kamiennymi przyklejanymi do ścian niewątpliwie należą do grupy najstarszych systemów wykończenia ścian zewnętrznych. Na systemy te składają się: okładziny kamienne, łączniki mechaniczne i zaprawy klejowe. Systemy te były często stosowane w Polsce na budynkach reprezentacyjnych w minionych epokach, często objętych opieką konserwatorów zabytków. Niestety czas, oddziaływania środowiskowe i antropogeniczne niekorzystnie wpływają na tego typu elewacje. Awarie omawianych systemów (ze względu na masę okładzin kamiennych) mogą powodować bardzo groźne skutki. Główne przyczyny awarii tych typów elewacji związane są z zaniedbaniami użytkowymi. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen stanu technicznego tych elewacji. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen elewacji z okładzin kamiennych oraz podstawowe zakresy czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie i badawcze pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych z wymaganymi dokładnościami.
EN
The system consists of: stone cladding, mechanical fasteners, adhesive mortars. These systems were often used in Poland on representative buildings from bygone eras, often under the care of the conservator. Unfortunately, time, environmental and anthropogenic impacts adversely affect this type of elevation. Failures of the discussed systems (due to the mass of stone cladding) can have very serious consequences. The main cause of failure of this type of systems is related to negligence in use. Minimizing the risk of failure is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of periodic assessments of stone facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems with the required accuracy.
3
Content available remote Posadzki w obiektach przemysłowych
PL
Płyty warstwowe są szeroko stosowane we współczesnym budownictwie przemysłowym, rolniczym i ogólnym (budynki magazynowe, handlowe, biurowe). Mają one kluczowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków (przede wszystkim ogniowe), właściwości termoizolacyjne, szczelność (wodoszczelność, przepuszczalność powietrza) czy parametry akustyczne. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych nie wymagają drogich zabiegów konserwacyjnych, jednak ich zaniedbania techniczne mogą prowadzić do takich negatywnych skutków, jak: zmniejszenie efektywności energetycznej budynków, doprowadzenie do nieodwracalnych uszkodzeń płyt warstwowych, a także do poważnych uszkodzeń konstrukcji nośnych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań oraz ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego i analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawową aparaturę oraz tryb przeprowadzania kontroli okresowych koniecznych do rzetelnych i wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji budynków. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tego typu ścian oraz określono przyczyny ich występowania.
EN
Sandwich wall panels. Sandwich panels are widely used in modern industrial, agricultural and civil construction (warehouse, commercial and office buildings). They have a key impact on the safety of building use (primarily fire safety), thermal insulation properties of the building, its tightness (water tightness, air permeability), acoustic parameters. The walls made of sandwich panels are inexpensive, are uncomplicated to use, but technical negligence of these elements may have very negative effects: reduce of energy efficiency, increase the costs of using the building, increase the renovation costs. The article presents the rules for assessing the conditions of sandwich panels. Based on the expert assessment, control protocols, the expertise of basic tools and periodic inspection modes, required for a reliable assessment and assessment of the facade condition. The basic damage of this type of fragment was also presented and the reasons for their occurrence were indicated.
EN
Curtain walls are more and more often used in contemporary construction, giving buildings lightness, elegance and modernity. In addition to the aesthetic functions, they have a key impact on the safety and comfort of building use. Neglecting curtain walls may have a negative impact on the technical condition of the building structure elements and on the safety level of the use of the building. The article describes the principles of periodic tests and assessments of the technical condition of curtain walls. Based on many years of expert experience, building inspection protocol analyzes. The authors presented the basic tools and procedures for persons carrying out periodic inspections necessary for a reliable and credible assessment of the technical condition of the facade. The article presents the basic damage to the curtain walls and indicates the reasons for their occurrence.
PL
Ściany osłonowe są coraz częściej stosowane we współczesnym budownictwie, nadają budynkom lekkości, elegancji i nowoczesności. Oprócz funkcji estetycznych mają istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania budynków. Zaniedbania tych ścian mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny elementów konstrukcji budynków, a także na poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego ścian osłonowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania kontroli okresowych, konieczne do rzetelnej i wiarygodnej oceny stanu technicznego elewacji. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tych ścian oraz wskazano przyczyny ich występowania.
PL
W artykule omówiono problematykę kontroli obiektów budowlanych, której obowiązek przeprowadzenia został wprowadzony przez postanowienia art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedstawiono w nim szczegółowo wprowadzone w powołanej regulacji rodzaje kontroli okresowej oraz doraźnej, a także wskazano podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli.
EN
The article discusses the issue of control over construction objects. The obligation was introduced by the provisions of Article 62 of the Act of 7 July 1994 - Construction Law. It presents in detail the types of periodic and ad hoc inspection introduced in the said regulation, and indicates the entities authorized to carry out the inspection.
PL
Klimatyzacja w pojeździe samochodowym wymaga czynności związanych z jej obsługą, które zapewniają poprawne działanie tego układu. Czynności te wykonuje pracownik zatrudniony w warsztacie samochodowym, który po przejściu odpowiedniego przeszkolenia uzyskał stosowne uprawnienia. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat bezpiecznego obsługiwania, a także użytkowania układu klimatyzacji samochodowej. Omówiono między innymi: zapisy dyrektywy unijnej, która dotyczy emisji gazów fluorowanych stosowanych w systemach klimatyzacji, budowę i zasadę działania klimatyzacji w pojeździe samochodowym, scharakteryzowano poszczególne czynniki robocze (chłodnicze) omawiając ich własności fizykochemiczne. W opisie bezpiecznego obsługiwania układów klimatyzacji uwzględniono: kwalifikacje, jakie powinien posiadać serwisant, zasady BHP przy pracy z czynnikiem oraz skutki i objawy kontaktu z czynnikiem chłodniczym. W części poświęconej bezpiecznemu użytkowaniu układu klimatyzacji w pojeździe wskazano, istotne z punktu widzenia osób podróżujących samochodem, zasady odpowiedzialnego korzystania z tego układu.
EN
Air-contitionig in a car vehicle requires activities connected with its operation which ensure correct functioning of this system. These activities are carried out by an employee working in the car repair shop who, after training, has obtained appropriate permissions. The article presents basic information on safe operating and using the system of car vehicle air-conditioning. The following issues have been, among others discusses: principle of the EU directive which concerns the emission of fluorinated gases udes in the ari-conditioning systems, structure and working of air-conditioning in the car vehicle, particular working (cooling) factors have been characterized including the discussion of their physicochemical properties. The description of safe operating of air-conditioning system included: qualifications which a serviceman should possess, safety regulations while working with cooling factor as well as the consequences and symptoms of contact with such factor. In the part devoted to the safe using of air-conditioning system in the vehicle, the rules of responsible using of this system from the point of view people travelling by car have been pointed out.
PL
Badanie miało na celu określenie poziomu edukacji pacjentów noszących soczewki kontaktowe, znajomości zasad pielęgnacji oraz wiedzy na temat noszenia, doboru i bezpieczeństwa miękkich soczewek kontaktowych. Ocenie podlegała również obsługa pacjenta przy doborze miękkich soczewek kontaktowych.
EN
The aim of this research was to investigate education level of the contact lens patients. The knowledge about the soft contact lenses care, wear, fitting and safety was checked. Level of patient service during fitting of the soft contact lenses was also evaluated.
12
Content available remote Odbiór podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych
PL
Zestawy podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych są coraz częściej stosowane do wykończenia ścian od wewnątrz pomieszczeń. Znane w środowisku wykonawców i projektantów Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót nie obejmują tego typu wyrobów. Brak jednoznacznych kryteriów oceny jakości robót często staje się przyczyną sporów między wykonawcą robót a inwestorem.
EN
The kits for internal wall claddings are increasingly used to finish interior walls. Known in the environment of contractors and designers Technical Conditions of Execution and Acceptance of Works do not include this type of products. Lack of unambiguous criteria for assessing the quality of works often causes disputes between the Contractor and the Investor.
13
Content available remote Bezpieczeństwo użytkowania żelbetowych wież telekomunikacyjnych
PL
Tematem artykułu jest ocena bezpieczeństwa użytkowania żelbetowych wież telekomunikacyjnych wzniesionych w latach sześćdziesiątych XX wieku. Do analizy posłużyły wyniki badań okresowych sześciu obiektów, których zakres obejmował m.in. opis stanu istniejącego, ocenę wytrzymałości betonu trzonu wież, stanu zabezpieczeń antykorozyjnych, hydroizolacyjnych oraz elementów konstrukcji wsporczych anten, a także sprawdzające obliczenia statyczne. W podsumowaniu wskazano na przekroczenia stanów granicznych przydatności do użytkowania niektórych pomieszczeń wież.
EN
The paper deals with the safety of use of RC telecommunication towers erected in the sixties of 20-century. The analysis of the problem is based on the inspections of 6 objects that covered the survey of tower structure with nonbearing elements, the assessment of concrete strength, the anticorrosion protection and waterproofing as well as the condition of antenna carriers and static calculations. It was indicated in the conclusions that the limit states of usefulness for use were exceeded in the case of certain tower rooms.
PL
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przez cały okres ich użytkowania. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. Maszyny z własnym napędem powinny mieć urządzenia do włączania i wyłączania, łatwo dostępne dla obsługującego, sprawnie działające i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem.
PL
Dokonano identyfikacji potencjalnych zagrożeń w branży hydrauliki siłowej na przykładzie zgniatarki worków typu big-bag ze zbrylonym nawozem. Pomimo wielu zalet funkcjonowania tego typu urządzeń, przy ich użytkowaniu może występować ryzyko niebezpieczeństwa dla operatora oraz możliwość wielu awarii. Do badań wykorzystano studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP (hazard and operability study). Zaproponowano usprawnienia zwiększające bezpieczeństwo użytkowania ocenianego urządzenia. Dodatkowo przedstawiono procedurę zastosowania HAZOP oraz charakterystykę materiału poddawanego zgniataniu.
EN
Potential hazards in crushing fertilizer-contg. big bags were identified and evaluated to apply the safety measures and mitigate risk to operator of the crusher. In particular, the areas of hydraulic cylinder and crushing device were found the most dangerous points in the plant.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące zasad bezpieczeństwa przy projektowaniu, montażu i eksploatacji urządzeń stosowanych na placach zabaw. Omówiono przepisy prawne oraz wymagania normowe dotyczące tych urządzeń. Podano zasady technicznej kontroli i konserwacji, w kontekście ich bezpiecznego użytkowania z udziałem dzieci.
EN
The basic safety requirements for the design, installation and maintenance of equipment on playgrounds was described in paper. The legal provisions and standard requirements for these devices were discussed. The principles of technical inspection and maintenance of equipment on playgrounds, in the context of their safe use with children, was discussed.
17
Content available remote Zestawy wyrobów do wykonywania okładzin wewnętrznych o specjalnym przeznaczeniu
PL
W ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na wewnętrzne okładziny ścienne i sufitowe o różnym przeznaczeniu. Często stosowane są niesprawdzone wyroby mogące negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w budynku. W artykule przedstawiono najczęściej spotykane typy zestawów wyrobów do wykonywania wewnętrznych okładzin ściennych i sufitowych o przeznaczeniu specjalnym. Przedstawiono zakres i metody oceny technicznej omawianych wyrobów. Szczególną uwagę poświęcono ocenie przydatności oraz bezpieczeństwa użytkowania.
EN
In recent years, the kits for internal wall claddings with special functions has become very popular. Quite often, unverified kits are used in construction. This may affect the safety of the building. The article begins with the review of a most common types of kits for interior wall and ceiling claddings of special functions. The scope and methods of technical evaluation of the discussed products are presented. Particular attention has been paid to the assessment of suitability and safety of use.
EN
The main purpose of the paper is presentation of the possibilities of non-destructive methods for determination of structural discontinuity of the selected parts of motor vehicle chassis systems, responsible for safety of their operating. In the paper are shown non-destructive methods in aspect of their application to condition assessment of parts of machines and vehicles, and examples of application of selected non-destructive methods to the parts responsible for operating safety. As conclusion, is stated the possibility of application of non-destructive methods to evaluation of material discontinuity of vehicle and machine parts that impacts the technical condition subassemblies of vehicles and safety during their operating time.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości metod nieniszczących dla określenia nieciągłości struktury wybranych części układów podwozi pojazdów mechanicznych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich eksploatacji. W artykule przedstawiono nieniszczące metody badań w aspekcie ich zastosowania do oceny stanu części maszyn i pojazdów oraz przykłady zastosowania wybranych metod nieniszczących do części, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania. W konkluzji stwierdzono możliwość zastosowania metod nieniszczących do oceny nieciągłości materiału części, odpowiedzialnych za stan techniczny podzespołów pojazdów i maszyn oraz bezpieczeństwo podczas ich użytkowania.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące organizacji pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w maszyny ręczne. Uwzględniono wymagania prawne i dobre praktyki oraz opisano różne rozwiązania techniczne. Scharakteryzowano problemy związane z doborem maszyn oraz ich obsługą i konserwacją. Odwołując się do wyników przeprowadzonych badań wskazano, że ze względu wzrost grupy starszych operatorów istotny jest także właściwy dobór pracowników do rodzajów wykonywanych prac oraz zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego kończyn górnych z powodu zmniejszających się możliwości fizycznych tej grupy pracowników.
XX
This paper presents selected aspects of the organization of work at workstations equipped with hand-held machines. It considers legal requirements and discusses various technical solutions. It also considers problems related to machine selection and operation, and maintenance. The results of the study show that due to the increasing number of older operators, it is important to select the right workers for specific types of work. Due to the deceasing physical capabilities of this group of workers, it is necessary to reduce musculoskeletal load of the upper limbs.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.