Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzedaż
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Producenci decydują się zlecić co-packing operatorowi logistycznemu z różnych powodów. Ci mniejsi często nie mają wystarczających zasobów i przestrzeni by zbudować lub rozbudować linię do pakowania. Duże przedsiębiorstwa, które rozwijają swoją produkcję, mogą natychmiast potrzebować partnera, który częściowo odciąży je na ostatnim etapie przygotowania produktów do sprzedaży.
PL
W dobie walki o kurczące się portfele klientów firmy oferujące sprzedaż w sieci zaczynają baczniej przyglądać się każdemu elementowi doświadczenia klienta. Wciąż jednak wiele z nich poprawia przede wszystkim to, co następuje przed wciśnięciem przycisku „kupuj”, a zapomina o tym, co następuje potem – o odpowiedniej jakości dostawie towaru do klienta. To błąd.
PL
Na przestrzeni trzech minionych dekad, pochodząca z Polski firma LPP, dynamicznie sie rozwijała i dalej kontynuuje ekspansję. Tylko w ostatnich kilku latach poszerzyła swój zasięg działania, wykraczając poza swoje dotychczasowe rynki w Europie Środkowej i Wschodniej. Marki takie jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay pojawiają się juz w ponad 2000 miejsc, w sklepach zlokalizowanych na głównych ulicach, retail parkach i w centrach handlowych w prawie 40 krajach. Taka ekspansja przekłada sie na zwiększone obciążenie i presję na łańcuchy dostaw oraz sieci dystrubucyjne. Firma musiała znaleźć roziwązania, które pozwolą jej skutecznie zarządzać całą logistyką - od produkcji, poprzez dystrybucję, aż po dostępność poszczególnego asortymentu w każdym z salonów sprzedaży.
EN
The objective of the paper is to analyse changes in the new farm tractor market in Poland and the annual income of farmers’ households generated in the same period. The studies covered the period from 2010 to 2020. The new farm tractors market was analysed with reference to the number of sold tractors, which was measured by the number of registrations. The paper considers quarterly seasonality of sale along with demand for selected producers and engine-power categories of new farm tractors sold in Poland. By “new tractors” the authors mean those registered for the first time in Poland and manufactured in the same or the preceding year. In 2010-2020, there were over 148,000 new farm tractors registered in Poland. The highest number of tractors sold was recorded in 2012, the lowest in 2016. Tractors from Western Europe, USA, and Japan predominate on the Polish market. Among new vehicles, the highest number registered in the investigated period constituted New Holland (23,780) tractors, followed by John Deere (19,453), Zetor (16,398), Deutz-Fahr (10,508), and Kubota (7,674). The total share of these producers in 2010-2020 amounted to approx. 58%. With regard to the engine-power categories in the analysed period, tractors with power of 37-73 kW and 74-132 kW (33.85%) constituted the largest proportion (49.07%). An increased interest in tractors with power below 36 kW was also observed from 2016 to 2020. Such vehicles accounted for 10% of all registrations. The general trend related to the volume of average annual income is not consistent with the trend of purchasing new farm tractors, while the highest number of registrations was recorded during the period in which inflation rates reached their highest values.
PL
Celem pracy jest analiza zmian na rynku nowych ciągników rolniczych w Polsce oraz rocznych dochodów gospodarstw rolników pochodzących z tego samego okresu. Zakres badań sprowadzał się do rozpatrywania lat z okresu 2010-2020. Analiza rynku nowych ciągników rolniczych przeprowadzona była na podstawie ich sprzedaży mierzonej liczbą rejestracji. W zakresie pracy objęto sezonowość sprzedaży w układzie kwartalnym, popyt na wybranych producentów, a także strukturę mocy nowych ciągników rolniczych sprzedawanych w Polsce. Ciągniki nowe uznane były jako te, które zarejestrowano pierwszy raz w Polsce z tym samym rokiem produkcji i poprzedzającym. W latach 2010- 2020 zarejestrowano w Polsce ponad 148 tys. nowych ciągników rolniczych. Największą liczbę sprzedanych ciągników zanotowano w 2012 r, najmniej zaś w 2016 r. Na polskim rynku przeważają ciągniki pochodzące z Europy Zachodniej, USA oraz Japoni. Wśród nowych pojazdów w analizowanym okresie najwięcej zarejestrowano ciągników firmy New Holland (23 780 szt.), następnie John Deere (19 453 szt.), Zetor (16 398 szt.), Deutz-Fahr (10 508 szt.), Kubota (7 674 szt.). Sumaryczny udział tych producentów w latach 2010-2020 wyniósł ok. 58%. Biorąc pod uwagę strukturę mocy silników w analizowanym okresie największy udział (49,07%) miały ciągniki o mocy w segmencie 37-73 kW oraz 74-132 kW (33,85%). Także od 2016 r. do 2020 r. zaobserwowano wzrost zainteresowania ciągnikami o mocy poniżej 36kW, które stanowiły 10% wszystkich rejestracji. Ogólny trend wielkości średniego rocznego dochodu nie jest spójny z trendem kupna nowych ciągników, zaś najwyższą liczbę rejestracji notowano w okresie kiedy wskaźniki inflacji osiągały największe wartości.
PL
Podaż i sprzedaż żywności ekologicznej na świecie, jak i w Unii Europejskiej wykazuje w ostatnich dekadach wyjątkową dynamikę wzrostu. Jest to z jednej strony konsekwencja wzrostu liczby producentów ekologicznych, jak i powierzchni użytków rolnych (UR) pod ekologicznymi uprawami, z drugiej – rosnącego zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości, do jakiej zalicza się żywność ekologiczna. W strukturze sprzedaży żywności ekologicznej zdecydowanie dominują dwa rynki: amerykański i unijny, na które przypada aż 80% światowej sprzedaży, w tym USA – 42%, kraje Unii Europejskiej – 38%. W Polsce rynek produktów ekologicznych jest niewielki, ale systematycznie rośnie. W 2018 r. polski rynek handlu detalicznego produktami rolnictwa ekologicznego oszacowano na ok. 250 mln euro, tj. 0,4% całego polskiego handlu detalicznego produktami spożywczymi. Do czynników ograniczających zakup żywności ekologicznej należą m.in. ograniczona dostępność, wysokie ceny, brak wystarczającej wiedzy na temat produktów ekologicznych.
EN
The supply and sale of organic food in the world and in the European Union has shown exceptional growth dynamics in recent decades. On the one hand, it is a consequence of the increase in the number of organic producers and the agricultural area (UAA) under ecological crops, and on the other hand, the growing interest of consumers in high-quality food, which includes organic food. The structure of organic food sales is dominated by two markets: EU and American, which account for as much as 80% of global sales, including the USA – 42%, European Union countries – 38%. In Poland market for organic products is small, but is systematically growing. In 2018, the Polish market of retail trade in organic farming products was estimated at approximately euro 250 million, i.e. 0.4% of all Polish retail trade in food products. The factors limiting the purchase of organic food include, among others limited availability, high prices, insufficient knowledge about organic products.
PL
Przedłużenie okresu używalności odzieży przez użytkowników jest najistotniejszym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym w branży fashion. Wartość odzieży, która trafia na wysypiska szacuje się na kwotę 460 mld USD.
PL
Artykuł obejmuje współczesne podejście do procesu sprzedaży w przedsiębiorstwach. W chwili obecnej na wielu rynkach (także na rynku polskim) funkcjonuje tradycyjne podejście do sprzedaży, związane z indywidualnym i całościowym podejściem przez sprzedawców do swoich klientów. W wielu przypadkach najważniejszym elementem ich strategii jest produkcja, a nie sprzedaż. Przedsiębiorstwa maksymalnie dużo czasu i zasobów poświęcają na optymalizację produkcji, w tym np. obniżki kosztów, zapominając o znaczeniu procesu sprzedaży swoich produktów i usług. W artykule przedstawiono bardzo nowoczesną koncepcję sprzedaży o dużym potencjale rozwoju, opartą na strukturalizowaniu procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie. Podstawą tej koncepcji jest mapowanie procesu sprzedaży na podprocesy według czterech zasad, a mianowicie: centralnego planowania pracy, standaryzowania przepływów pracy, specjalizowania zasobów oraz formalizację zarządzania. Koncepcja ta na rynku amerykańskim nazywana jest „maszyną” sprzedażową.
EN
The article covers a contemporary approach to the sales process in enterprises. At present, in many markets (also on the Polish market), there is a traditional approach to sales, namely the individual and comprehensive approach by the sellers to their clients. In many cases enterprises operating on the Polish market, production is the most important element of their strategy, not sales. Enterprises spend as much time and resources as possible to optimize their production, including, for example, cost reductions, forgetting the importance of selling their products and services. The article presents a very modern sales concept with a large growth potential, based on structuring the sales process in an enterprise. The basis of this concept is to map the sales process to subprocesses according to four principles, namely: central work planning, standardizing workflows, specializing resources and formalizing management. This concept on the American market is called a “machine” sale.
EN
The research aims to examine the perceptions of relative novice users of self-service checkouts (SSCOs) and if these perceptions change before, during and following use. Employing a diary approach with 31 respondents relatively unfamiliar with SSCOs, the research will document their experiences with this technology across stationary, hardware and grocery stores in two Scottish cities (Glasgow and Dundee). Findings suggest that the majority of respondents were motivated to use the technology because of time saving and convenience. However, the actual experience of using SSCOs was not always considered quicker when compared to staffed checkouts because of technical issues, lack of staff assistance and the impersonal, sometimes stressful and controlled nature of the cramped SSCO environment. Following post-use reflections, the majority of respondents’ opinions did not change from their initial perceptions and indicated that they would prefer not to use the technology in the future. Based on the findings, this study makes some practical suggestions centring on the design and usability of SSCOs, which may go some way to reducing customer dissatisfaction and frustration with the technology, especially from the perspective of new users of the technology.
PL
Solaris stał się wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Unii Europejskiej. W latach 2000–2014 dostarczył łącznie 893 trolejbusy do wielu krajów. W kolejnym okresie, który podlegał analizie (2015–2018), dostarczył łącznie 317 trolejbusów. Wśród głównych odbiorców znalazły się przedsiębiorstwa komunikacyjne z Czech (144 pojazdy), Łotwy (40), Austrii (38), Węgier (36) i Bułgarii (28). Solaris kontynuował współpracę z dotychczasowymi dostawcami napędów trakcyjnych – firmami Cegelec, Kiepe, Medcom i Škoda. Oferowano trolejbusy o długości od 12 do 18,75 m. Wprowadzono także zabudowę na nadwoziach tzw. IV generacji, a także dostępne były trolejbusy w konfiguracji Metrostyle.
EN
Solaris has become the leading producer of low-floor trolleybuses in the European Union. In the years 2000–2014, a total of 893 trolleybuses were delivered to many countries. In the next period, which was analyzed (2015–2018), a total of 317 trolleybuses were delivered. The main customers included public transport companies from the Czech Republic (144 vehicles), Latvia (40), Austria (38), Hungary (36) and Bulgaria (28). Solaris continued cooperation with existing suppliers of traction drives – Cegelec, Kiepe, Medcom and Škoda. Trolleybuses with a lengths of 12 to 18.75 m were offered. The trolleybuses were also introduced on the so-called generation IV bodies, as well as trolleybuses were available in the configuration of the Metrostyle.
PL
Obrót substancjami kontrolowanymi jest skrupulatnie sprawdzany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a ich import, eksport i sprzedaż na terenie kraju musi być zarejestrowany. Jednostki wykonujące badania z wykorzystaniem tego typu substancji muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa użycia, przechowywania i utylizacji.
12
Content available remote Salon optyczny z perspektywy klienta
PL
Co roku w Polsce otwiera się coraz więcej salonów optycznych, a ich zagęszczenie staje się naprawdę duże. Sytuacje, w których klient, przechodząc jedną ulicą, może dokonać zakupu okularów w kilku miejscach, nikogo już nie dziwią. Czym wyróżnić się na rynku salonów optycznych w obliczu tak dużej konkurencji? Dlaczego klient wybiera to konkretne miejsce spośród pozostałych? Kontynuując rozpoczęty w poprzednim numerze OPTYKI (2/2018) cykl artykułów, postaramy się odpowiedzieć na te oraz inne nurtujące pytania.
PL
Sprzedaż to jeden z najważniejszych aspektów każdej firmy. W rzeczywistości, bez sprzedaży, nie mielibyśmy biznesu, gospodarki ani wzrostu PKB. Sprzedaż jest kręgosłupem większości firm. Istotną rolę w tworzeniu, rewitalizacji każdej firmy odgrywa coach biznesu. Nic dziwnego, że liczba organizacji zatrudniających coachów biznesowych wzrosła w ostatnich latach. Coachowie biznesowi to bardzo poszukiwani profesjonaliści; są w stanie dokonać ulepszeń zarówno w organizacji, jak i jej ogólnych wynikach. Wraz z rozwojem relacji między coachami a liderami organizacji ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie strony powinny opierać się na zasadach etycznych.
EN
The paper presents the results of analyses concerning the purchase of tractors and selected agricultural machines in Ukraine. In the analysed period, the decline in demand for mechanisation means in this country dominated. A significant increase in purchases was not observed until 2016. In the quantitative structure of purchases made by Ukrainian agricultural companies, agricultural tractors, cultivators and seeders have the largest share. A strong correlation was found between the number of machinery purchased and the income of the companies. On the other hand, the relation between the number of purchased tractors, combine harvesters and seeders per 100 agricultural enterprises, 10 000 ha of UAA (sown area) and 1000 machines used in enterprises and the average UAA of an average agricultural enterprise in Ukraine is poor.
PL
Ukrainie. W analizowanym okresie dominował spadek popytu na środki mechanizacji w tym kraju. Znaczny wzrost zakupów odnotowano dopiero w 2016 r. W strukturze ilościowej zakupów dokonanych przez ukraińskie przedsiębiorstwa rolne największy udział stanowią ciągniki rolnicze, narzędzia uprawowe oraz siewniki. Stwierdzono bezpośredni związek pomiędzy liczbą zakupionych maszyn a dochodami przedsiębiorstw. Natomiast słabo zaznaczona jest zależność liczby zakupionych ciągników, kombajnów zbożowych oraz siewników w przeliczeniu na 100 przedsiębiorstw rolnych, 10 000 ha powierzchni UR (powierzchni zasiewów) oraz 1000 maszyn użytkowanych w przedsiębiorstwach a średnią powierzchnią UR przeciętnego przedsiębiorstwa rolnego na Ukrainie.
EN
The results of analyses of registration of new agricultural trailers in Poland in the years 2012-2016 were presented. The Polish agricultural trailer market is dominated by domestic manufacturers. The largest of them are: Pronar Narew, MetalFach and Metal-Tech.
PL
Przedstawiono wyniki analiz rejestracji nowych przyczep rolniczych w Polsce w latach 2012-2016. W analizowanym okresie miał miejsce spadek rejestracji zarówno nowych, jak i używanych przyczep rolniczych. Polski rynek przyczep rolniczych jest zdominowany przez krajowych producentów. Do największych z nich należą: Pronar Narew, Metal-Fach i Metal-Tech.
PL
Przedstawiono wyniki analiz rejestracji nowych ciągników rolniczych w poszczególnych województwach w latach 2012-2016. W analizowanym okresie odnotowano spadek popytu na nowe ciągniki we wszystkich województwach. Wykazano, że spadek liczby rejestracji w poszczególnych województwach był znacznie zróżnicowany. Stwierdzono, że liczba zarejestrowanych nowych ciągników w przeliczeniu na 100 gospodarstw oraz 1000 ciągników użytkowanych w gospodarstwach rolnych rośnie w miarę zwiększania średniej powierzchni UR tych gospodarstw. Nie stwierdzono natomiast silnej zależności między liczbą zarejestrowanych nowych ciągników na 1000 ha użytków rolnych (UR) a średnią powierzchnią gospodarstw w województwach.
EN
The results of the analysis of the registration of new agricultural tractors in individual voivodeships in the period 2012-2016 are presented. In the analyzed period there was a decrease in demand for new tractors in all voivodships. It was shown that the reduction in the number of registrations in individual voivodeships was significantly diversified. It was found that the number of registered new tractors per 100 farms and 1000 tractors used in agricultural holdings increased as the average agricultural enterprises area of these farms increased. However, between the number of registered new tractors per 1,000 hectares of agricultural land and the average area of farms in the voivodeship, there was no strong correlation.
EN
Background: A constantly escalating market competition, new techniques and technologies development, as well as the aspiration to adapt to the dynamically changing market situation, forces the entrepreneurs to search and implement new methods of managing firms. For this reason, the effort is made to calculate, applying the Time-Driven Activity Based Costing analysis, the logistics costs of the client service process in the sphere of traditional and Internet trade. The aim of the article was to find answers to the following questions: 1. Is the use of T-D ABC method in the service sector (electronic warehouse) may indicate areas where the waste arises? 2. What financial benefits can bring such kind of identification in the context of waste elimination in accordance with the concept of Lean Management? Methods: The research was conducted at a service enterprise, which is an electronic warehouse. The article presents the exact procedure of cost calculation according to the T-D ABC method. The work includes identification of the activities, undertaken by the employees in the process of clients' orders realization, calculation of their costs using the T-D ABC methodology and improvements that were made within the context of Lean Management concept. Results: The paper presents theoretical knowledge concerning the T-D ABC method and the Lean Management concept. The steps for calculating the cost of processes are described, their analysis is carried out and the Lean activities are proposed - aimed at organizing the processes and shortening their duration. Conclusions: The integration of T-D ABC and the Lean Management enables to implementation of the first steps towards the eradication of wasting money, identification of unused capacities, detection of potential of the resources involved, as well as makes it possible to identify the places of saving costs in the processes. The suggested example of costs calculation can be successfully used both at service enterprises and at the production ones.
PL
Wstęp: Ciągle zaostrzająca się konkurencja rynkowa, rozwój nowoczesnych technik i technologii oraz pragnienie dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, wymuszają na przedsiębiorcach podjęcie prób poszukiwania i wdrażania nowych metod w zarządzaniu firmami. Ze tego względu podjęto próbę dokonania, za pomocą analizy Time-Driven Activity Based Costing, kalkulacji kosztów logistycznych procesu obsługi klienta w obszarze handlu tradycyjnego i internetowego. Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytania: 1. Czy wykorzystanie metody rachunku TDABC w sferze usług (hurtowni elektronicznej) może wskazać obszary w których powstaje marnotrawstwo? 2. Jakie korzyści finansowe może przynieść taka identyfikacja w kontekście eliminacji marnotrawstwa w myśl koncepcji Lean Management? Metody: Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie usługowym będącym hurtownią elektroniczną. W artykule zaprezentowano dokładną procedurę kalkulacji kosztów według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie. Praca obejmuje zidentyfikowanie podejmowanych przez pracowników działań w trakcie realizacji zamówień klientów, kalkulację ich kosztów według metody T-D ABC oraz usprawnienia poczynione w kontekście koncepcji Lean Management. Wyniki: W artykule zaprezentowane zostały wiadomości teoretyczne dotyczące metody T-D ABC oraz koncepcji Lean Management. Opisano poszczególne kroki obliczania kosztów procesów, dokonano ich analizy i zaproponowano działania Lean, które pozwolą uporządkować procesy i skrócić czasy ich trwania. Wnioski: Integracja T-D ABC oraz koncepcji Lean Management umożliwia postawienie pierwszych kroków w kierunku wykorzeniania marnotrawstwa, zidentyfikowanie niewykorzystanych zdolności, wykrycie potencjału tkwiącego w zaangażowanych zasobach oraz daje możliwość wskazać miejsca oszczędności kosztów procesów. Zaproponowany przykład kalkulacji kosztów z powodzeniem może być stosowana zarówno w przedsiębiorstwach usługowych, jak też produkcyjnych.
18
PL
Kształtowanie się sprzedaży znacząco wpływa na podejmowane działania w przedsiębiorstwie, w różnych obszarach jego działalności. W pracy przedstawiono wyniki analizy sprzedaży produktów wybranego przedsiębiorstwa hutniczego w latach 2012–2016. W analizie uwzględniono wielkość oraz częstotliwość zamówień składanych przez wybranych kontrahentów.
EN
Sales shaping has a significant impact on the company's performance in the various areas of its business. The paper presents the results of the analysis of the sale of selected steel company in the years 2012-2016. The analysis includes the size and frequency of orders submitted by the selected contractors.
PL
Celem artykułu jest ukazanie istoty przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz przedwstępnej umowy deweloperskiej i ich relacji z umowami przyrzeczonymi. Treścią tych przedkontraktowych porozumień jest obowiązek zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy przyrzeczonej (definitywnej), a ich istota polega na tym, że jedna lub obie strony zobowiązują się do ich zawarcia. Przedstawione zostały zarówno istotne postanowienia tych umów, jak również elementy dodatkowe. Omówiono także zagadnienia dotyczące form umów przedwstępnych oraz skutki w przypadku ich niedochowania.
EN
The article looks at preliminary real-estate sales and development agreements and their relationship with final agreements. The content of the pre-contractual agreements is to later include a marked final agreement (definitive), and its essence lies in the fact that one or both parties commit themselves to their conclusion. Both substantive provisions as well as additional elements of these agreements are presented. Issues concerning the forms of preliminary agreements and the consequences in case of failure are discussed.
20
Content available Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
PL
Artykuł poświęcony został zmianom w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Pierwsza regulacja w tym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Zastąpiła ją w całości ustawa z dnia 20 marca 2009 roku. Praca prezentuje podstawowe zmiany jakie zostały wprowadzone przez ustawodawcę w 2015 roku. Skupiono się głównie na identyfikacji uczestników imprez masowych, sposobie sprzedaży biletów, skróconym okresie przechowywania materiału utrwalonego podczas imprezy, zmianie administratora zarządzającego danymi wprowadzanymi do systemu identyfikacji uczestników, zakresie informacji umieszczanych we wskazanym systemie, możliwości udostępniania uczestnikom miejsc stojących, obligatoryjności orzekania przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Analizie poddano aktualny stan prawny, który odniesiono do poprzedniej regulacji poprzez wyodrębnienie nowych zapisów oraz charakterystykę zmian wprowadzonych w obowiązujących dotychczas przepisach.
EN
The article was devoted to changes in the law on mass events safety. The first regulation in this area was introduced by the Act of 22 August 1997. It was entirely replaced by the Act of 20 March 2009. The paper presents the fundamental changes that were introduced by the legislator in 2015. The main focus was on identifying the participants of mass events, the way of ticket sales, the shorter periods of the storage of material recorded during the event, the change of the administrator of data entered into the participants identification system, the scope of information placed in a designated system, the possibility of making standing place available to the participants, obligatory jurisdiction by the court of the punitive measure in the form of a ban on entry to a mass event. The current legal status, which was referred to the previous regulation by separating the new provisions and the characteristics of the changes made so far in the current legislation, was analysed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.