Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategia pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Intensywny rozwój różnych technik pomiaru topografii powierzchni pozwala na przewidywanie właściwości funkcjonalnych powierzchni oraz ocenę jej jakości. Na wyniki oceny parametrów chropowatości duży wpływ ma strategia ich pomiaru. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących pomiarów wybranych parametrów chropowatości 2D i 3D. Badano wpływ trzech różnych filtrów oraz dwu wartości odcinka elementarnego (cut-off) na cztery parametry chropowatości Rt, Ra, Rmr, Rsm oraz ich odpowiedniki 3D. Pomiary wykonano na wzorcach chropowatości po obróbce toczeniem i szlifowaniem.
EN
An intensive development of various surface topography measuring surface techniques allows the prediction of the functional attributes of the surface and also evaluation of its quality. The results of the evaluation of surface roughness is highly influenced by their measurement strategy. The article presents some results of studies the selected roughness parameters measurement 2D and 3D. The was examined the effect of three different filters and two values cut-off to four roughness parameters Rt, Ra, Rmr , Rsm and their 3D counterparts. Measurements were conducted on roughness patterns after turning and grinding processes.
PL
Jedną z metod oceny dokładności obrabiarek jest ocena na podstawie dokładności geometrycznej przedmiotu próbnego. W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów przedmiotu wg normy PN-ISO 10791-7/200. Przedmiot wykonano na centrum obróbkowym FV-580. Pomiary przeprowadzono za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej stosując różne strategie. W celu porównania wykonano również pomiary metodami tradycyjnymi. Przeprowadzona statystyczna analiza otrzymanych wyników pokazała wpływ strategii na ocenę dokładności obrabiarki. Zwrócono uwagę na błędy wynikające z bezkrytycznego stosowania zaleceń normatywnych.
EN
One of the methods of the machine accuracy assessment is evaluation based on object's geometric accuracy. Paper shows object measurement results according to PN-ISO 10791/200. Object was made on machining center FV-580. Measurements were carried out with use of CMM applying different strategies. Results were compared with the ones obtained by traditional methods. Carried out statistical results analysis showed strategy influence on assessment of the machine accuracy. Errors resulting from uncritical implementation of standardizing recommendations were specially considered.
PL
Współrzędnościowa technika pomiarowa rozwija się dynamicznie od wielu lat. Dziś jest reprezentowana przez szereg urządzeń, takich jak współrzędnościowe maszyny pomiarowe czy skanery optyczne. Przy pomocy tych urządzeń dokonuje się pomiarów współrzędnych punktów reprezentujących mierzony obiekt. Następnie, stosując odpowiednie oprogramowanie komputerowe, wykonywane są obliczenia pozwalające na ocenę zmierzonych obiektów. Wśród najczęściej kontrolowanych elementów są otwory i wałki reprezentowane przez pojedynczy przekrój, czyli okrąg. W zależności od przyjętej strategii możliwy jest pomiar impulsowy lub ciągły (skaningowy). Następnym krokiem jest dobór elementu odniesienia, który pozwala na obliczenie parametrów elementu integralnego skojarzonego, jakim w rozpatrywanym przypadku jest okrąg zastępczy, oraz elementu pochodnego zastępczego, jakim w tym przypadku jest środek okręgu. Możliwe jest również wyznaczenie odchyłki kształtu na podstawie punktów pomiarowych oraz okręgu zastępczego. Zgodnie z normą ISO/TS 12181, do oceny parametrów okręgu możliwe jest stosowanie jednego z czterech elementów odniesienia. Możliwość zastosowania różnych elementów zastępczych oraz różnej liczby punktów pomiarowych wpływa na uzyskane wyniki pomiaru. W artykule przedstawiono wpływ strategii pomiarowej na uzyskiwane rezultaty, a także zalecenia wpływające na uzyskiwanie poprawnych metrologicznie rezultatów.
EN
Coordinate measuring technique has been developed strongly for many years. Today this technique is represented by a number of devices, such as coordinate measuring machines and optical scanners. Using these devices coordinates of points that represent the object are measured. Then, in order to valuate geometry of the measured object, calculations with appropriate computer software are performed. Some of the most often controlled elements are holes and shafts, represented by a single section or a circle. Depending on the adopted strategy there are possible pulsing or continuous (scanning) measurement. The next step is to select a reference element, which allows to calculate parameters of an integral associated element. In considered case, this is a circle component replacement. What is more, the derivative component replacement (in this case it is the centre of the circle) is determined. On the basis of both measurement points and the circle replacement, shape deviations might be evaluated. In accordance with ISO/TS 12181 to estimate parameters of the circle it is recommended to use one of four reference elements. The opportunity of applying alternative reference elements and different number of points affect measurement results. The aim of this paper is to present the influence of measurement strategy on the obtained results, and recommendations about how to get metrologically correct measurement results.
PL
Nowoczesne systemy pomiarowe spełniają wymagania sterowanego pomiaru i dają możliwość komputerowej analizy uzyskanych wyników jak również opracowania strategii pomiaru przed jego przeprowadzeniem.. Ma to na celu zapewnienie optymalności wyników ze względu na dokładność i niepewność pomiarów. Przeprowadzono analizę wpływu różnych elementów strategii pomiarów na wynik pomiaru odchyłek okrągłości oraz podjęto próbę weryfikacji doświadczalnej. Wyniki badań potwierdziły możliwość kształtowania dokładności wyznaczania odchyłki kształtu poprzez odpowiedni dobór elementów strategii pomiarów.
EN
To the deviation measurements of the machine part shape most frequently modern measuring systems are used. They perform the controllable measurement needs and they give the reliability of computer analysis of measurement results obtained. Hence, very important is elaboration of a measurement strategy before its investigation in such a way, to achieve optimum conditions of guaranted results. One criterion of the optimum condition concerns the precision and uncertainty of measurements. Others concern the application of the best fitting criterion (reference feature), the spacing of measurement points, its quantity, the application of wave filter, the measurement terminal, its diameter, and the influence of measurement mandrels configuration on the result of roundness deviations. The analysis results were confronted with experimental verification. Basing on the tests the possibility of precision formation determination of shape deviation through appropriate selection of measurement strategy elements were confirmed.
PL
Przedstawiono wyniki badań różnych wariantów szybkiego pomiaru elementów obrotowo - symetrycznych z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej oraz specjalizowanych urządzeń pomiarowych stykowych i optycznych. Skrócenie czasu pomiaru, przy jednoczesnym zapewnieniu metrologicznej poprawności uzyskiwanych rezultatów, możliwe jest dzięki opracowaniu odpowiedniej strategii pomiarowej oraz wprowadzeniu własnych rozwiązań np. konstrukcja kła mocującego.
EN
The goal of the presented paper is to work out the measurement strategy with a shortened measurement time but ensuring the required measurements accuracy of round symmetrical details. Nowadays the customer requirements are very high and they force the producers to improve the manufacturing methods and quality control systems. It refers also to the motor and aerospace industry. All details of a truck or a plane have to work long without failures. Therefore, the attention is paid to the accuracy of each responsible detail. The Company FOS POLMO Łódź SA and the Institute of Mechanical Engineering (Poznan University of Technology) have started the joined research program on the strategies of quick and accurate measurements of round symmetrical details. The research is based on the CMM and specialized measuring devices. The appropriate software provides the processing of the obtained data and the possibility to create a correction file for the machining center. It is crucial, however, to work out the measurement strategy with shorter measuring time but ensuring the needed accuracy. As a result of the investigations, the recommendations are formulated, which will lead to rise in the effectiveness and competitiveness of the POLMO Company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.